微生物所2016年发表SCI文章

NO.

PAPER

5Y-IF

UPDATED

1

Wang Han, Shi Yi, Song Jian, Qi Jianxun, Lu Guangwen, Yan Jinghua, and Gao George F*. (2016)Ebola Viral Glycoprotein Bound to Its Endosomal Receptor Niemann-Pick C1, Cell 164, 258-268.

35.532

2016-1-28

2

Haywood Joel, Qi Jianxun, Chen Chun-Chi, Lu Guangwen, Liu Yingxia, Yan Jinghua, Shi Yi, and Gao George F*. (2016) Structural basis of collagen recognition by human osteoclast-associated receptor and design of osteoclastogenesis inhibitors, Proc Natl Acad Sci U S A.

10.563

2016-1-28

3

Fang Mingyue , Wang Tianmin , Zhang Chong* , Bai Jili , Zheng Xiang , Zhao Xuejin , Lou Chunbo , and Xing Xin-Hui. (2016) Intermediate-sensor assisted push-pull strategy and its application in heterologous deoxyviolacein production in Escherichia coli, Metab. Eng. 33, 41-51.

6.714

2016-1-28

4

Chen Xi, Xue Wei, Zhou Jun, Zhang Zhenying, Wei Shiping, Liu Xingyu, Sun Xianyun, Wang Wenzhao, and Li Shaojie*. (2016) De-repression of CSP-1 activates adaptive responses to antifungal azoles, Scientific reports 6, 19447.

5.597

2016-1-28

5

Wang Qi-Ming, Zhang Yong-Hong, Wang Bo, and Wang Long*. (2016) Talaromyces neofusisporus and T. qii, two new species of section Talaromyces isolated from plant leaves in Tibet, China,Scientific reports 6, 18622.

5.597

2016-1-28

6

Yao Shugang#, Liu Jun#, Qi Jianxun#, Chen Rong, Zhang Nianzhi, Liu Yanjie, Wang Junya, Wu Yanan, Gao George Fu, and Xia Chun*. (2016) Structural Illumination of Equine MHC Class I Molecules Highlights Unconventional Epitope Presentation Manner That Is Evolved in Equine Leukocyte Antigen Alleles, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950).

5.264

2016-1-28

7

Zhou Kai#, Wang Jing#, Li An, Zhao Wenming, Wang Dongfang, Zhang Wei, Yan Jinghua, Gao George Fu, Liu Wenjun, and Fang Min*. (2016) Swift and Strong NK Cell Responses Protect 129 Mice against High-Dose Influenza Virus Infection, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950).

5.264

2016-1-28

8

Assavasirijinda Nilnate, Ge Deyong, Yu Bo, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2016) Efficient fermentative production of polymer-grade D-lactate by an engineered alkaliphilic Bacillus sp. strain under non-sterile conditions, Microb Cell Fact 15, 3.

4.642

2016-1-28

9

Zhou Jie, Zhu Taicheng, Cai Zhen, and Li Yin*. (2016) From cyanochemicals to cyanofactories: a review and perspective, Microb Cell Fact 15, 2.

4.642

2016-1-28

10

Zhong Zhi-Ping, Liu Ying, Miao Li-Li, Wang Fang, Chu Li-Min, Wang Jia-Li, and Liu Zhi-Pei*. (2016)Prokaryotic community structure driven by salinity and ionic concentrations in plateau lakes of the Tibetan plateau, Appl Environ Microbiol.

4.359

2016-1-28

11

Hou Jianfeng, Liu Feixia, Wu Nan, Ju Jiansong, and Yu Bo*. (2016) Efficient biodegradation of chlorophenols in aqueous phase by magnetically immobilized aniline-degrading Rhodococcus rhodochrous strain, Journal of nanobiotechnology 14, 5.

4.115

2016-1-28

12

Tian Jun, Chen Haiyan, Guo Zhengyan, Liu Ning, Li Jine, Huang Ying, Xiang Wensheng*, and Chen Yihua*. (2016) Discovery of pentangular polyphenols hexaricins A-C from marine Streptosporangium sp. CGMCC 4.7309 by genome mining, Appl Microbiol Biotechnol.

3.848

2016-1-28

13

Zhang Yong-Jie*, Hou Jun-Xiu, Zhang Shu, Hausner Georg, Liu Xing-Zhong*, and Li Wen-Jia. (2016) The intronic minisatellite OsMin1 within a serine protease gene in the Chinese caterpillar fungus Ophiocordyceps sinensis, Appl Microbiol Biotechnol.

3.848

2016-1-28

14

Chu Xiaoyu, Wu Bo, Fan Hongxia, Hou Junwei, Hao Junli, Hu Jun, Wang Baozhong, Liu Guangze*, Li Changfei*, and Meng Songdong*. (2016) PTD-fused p53 as a potential antiviral agent directly suppresses HBV transcription and expression, Antiviral Res.

3.788

2016-1-28

15

Wang Sheng, Xing Haiying, Hua Chenlei, Guo Hui-Shan*, and Zhang Jie*. (2016) An improved single-step cloning strategy simplifies the Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation (ATMT)-based gene disruption method in Verticillium dahliae, Phytopathology.

3.327

2016-1-28

16

Wong Gary, Gao George F, and Qiu Xiangguo*. (2016) Can Ebola virus become endemic in the human population?, Protein Cell 7, 4-6.

3.098

2016-1-28

17

Sun Honglei, Pu Juan, Hu Jiao, Liu Litao, Xu Guanlong, Gao George F, Liu Xiufan*, and Liu Jinhua*. (2016) Characterization of clade 2.3.4.4 highly pathogenic H5 avian influenza viruses in ducks and chickens, Vet Microbiol 182, 116-122.

2.870

2016-1-28

18

Alimadadi Nayyereh, Soudi Mohammad Reza*, Wang Shi-An, Wang Qi-Ming, Talebpour Zahra, and Bai Feng-Yan. (2016) Starmerella orientalis f.a., sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from flowers in Iran and China, Int J Syst Evol Microbiol.

2.403

2016-1-28

19

Daranagama D. A. , Camporesi E. , Liu X. Z.* , Bhat D. J. , Chamyuang S. , Bahkali A. H. , Stadler M. , and Hyde K. D. (2016) Tristratiperidium microsporum gen. et sp nov (Xylariales) on dead leaves of Arundo plinii, Mycol. Prog. 15.

1.799

2016-1-28

20

Ma Xiaoli , Wang Wenshu*, Li Erwei , Gao Fenghua , Guo Liangdong , and Pei Yunfei. (2016) A new sesquiterpene from the entomogenous fungus Phomopsis amygdali, Nat. Prod. Res. 30, 276-280.

1.035

2016-1-28

21

Liu Ning , Song Lijiang , Liu Minghao , Shang Fei , Anderson Zoe , Fox David J. , Challis Gregory L.* , and Huang Ying*. (2016) Expression, purification, crystallization and crystallographic analysis of the N-terminal domain of translocated intimin receptor, Acta crystallographica. Section F, Structural biology communications 72, 49-52.

0.452

2016-1-28

22

Chen Ke, Yang Jianling, Li Jianning, Wang Xuefei, Chen Yuhai, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2016) eIF4B is a convergent target and critical effector of oncogenic Pim and PI3K/Akt/mTOR signaling pathways in Abl transformants, Oncotarget DOI: 10.18632/oncotarget.7164.

6.368

2016-2-19

23

Zeng Xiancheng, Wang Song, Chi Xiaojuan, Chen shi-long, Huang Shile, Lin Qunqun, Xie Baogui, Chen Ji-Long*. (2016) Infection of goats with goatpox virus triggers host antiviral defense through activation of innate immune signaling, Research in Veterinary Science DOI: 10.1016/j.rvsc.2015.11.006.

1.517

2016-2-19

24

Zarins-Tutt Joseph Scott , Barberi Tania Triscari , Gao Hong , Mearns-Spragg Andrew , Zhang Lixin, Newman David J. , and Goss Rebecca Jane Miriam*. (2016) Prospecting for new bacterial metabolites: a glossary of approaches for inducing, activating and upregulating the biosynthesis of bacterial cryptic or silent natural products, Nat. Prod. Rep. 33, 54-72.

10.545

2016-2-29

25

Wang Huacai, Jiao Xiaoming, Kong Xiaoyu, Humaira Sadia, Wu Yao, Chen Xiaoying, Fang Rongxiang, and Yan Yongsheng*. (2016) A signaling cascade from miR444 to RDR1 in rice antiviral RNA silencing pathway, Plant Physiol.

8.030

2016-2-29

26

Yan Bing-Chao, Wang Wei-Guang, Hu Dong-Bao, Sun Xiang, Kong Ling-Mei, Li Xiao-Nian, Du Xue, Luo Shi-Hong, Liu Yan, Li Yan, Sun Han-Dong, and Pu Jian-Xin*. (2016) Phomopchalasins A and B, Two Cytochalasans with Polycyclic-Fused Skeletons from the Endophytic Fungus Phomopsis sp. shj2, Org Lett.

5.849

2016-2-29

27

Xu Peng, Zheng Xu, Tao Yi, and Du Wenbin*. (2016) Cross-Interface Emulsification for Generating Size-Tunable Droplets, Anal Chem.

5.794

2016-2-29

28

Zhang Qiuyu , Tao Li , Guan Guobo , Yue Huizhen , Liang Weihong , Cao Chengjun , Dai Yu , and Huang Guanghua*. (2016) Regulation of filamentation in the human fungal pathogen Candida tropicalis, Mol. Microbiol. 99, 528-545.

4.764

2016-2-29

29

Zheng Liu, Wang Fang-Fang, Ren Bao-Zhen, Liu Wei, Liu Zhong*, and Qian Wei*. (2016)Systematic Mutational Analysis of Histidine Kinase Genes in Nosocomial Pathogen Stenotrophomonas maltophilia Identifies BfmAK System Controlling Biofilm Development, Appl Environ Microbiol.

4.359

2016-2-29

30

Zhu Lin, Wu Zhe, Jin Jian-Ming, and Tang Shuang-Yan*. (2016) Directed evolution of leucine dehydrogenase for improved efficiency of L-tert-leucine synthesis, Appl Microbiol Biotechnol.

3.848

2016-2-29

31

You Jing , Wu Gang , Ren Fuping , Chang Qi , Yu Bo*, Xue Yanfen , and Mu Bozhong*. (2016)Microbial community dynamics in Baolige oilfield during MEOR treatment, revealed by Illumina MiSeq sequencing, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 1469-1478.

3.848

2016-2-29

32

Zhu Lingfeng , Guan Xiangchen , Xie Nengzhong , Wang Limin , Yu Bo* , and Ma Yanhe. (2016)Fermentative production of enantiomerically pure S-1,2-propanediol from glucose by engineered E. coli strain, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 1241-1251.

3.484

2016-2-29

33

Wang Le#, Zhu Yue#, Wang Peng, Fan Qiang, Wu Yao, Peng Qing-Zhong, Xia Gui-Xian*, and Wu Jia-He*. (2016) Functional Characterization of a Dihydroflavanol 4-Reductase from the Fiber of Upland Cotton (Gossypium hirsutum), Molecules 21.

2.791

2016-2-29

34

Yuan Qifeng, Li Lin, Pian Yaya, Hao Huaijie, Zheng Yuling, Zang Yating, Jiang Hua*, and Jiang Yongqiang*. (2016) Preliminary investigation of human serum albumin-Vbeta inhibition on toxic shock syndrome induced by staphylococcus enterotoxin B in vitro and in vivo, Toxicon 113, 55-59.>

2.708

2016-2-29

35

Wei Xuexin , Xin Di , Xin Yuhua , Zhang Hao , Wang Tianying , and Zhang Jianli*. (2016) Bacillus depressus sp nov., isolated from soil of a sunflower field, Antonie Van Leeuwenhoek 109, 13-20.

1.909

2016-2-29

36

Cheng Huan-Qing, Han Li-Bo, Yang Chun-Lin, Wu Xiao-Min, Zhong Nai-Qin, Wu Jia-He, Wang Fu-Xin, Wang Hai-Yun*, and Xia Gui-Xian*. (2016) The cotton MYB108 forms a positive feedback regulation loop with CML11 and participates in the defense response against Verticillium dahliae infection, Journal of experimental botany.

6.312

2016-3-1

37

Ahmed Sarah A. *, Khan Ziauddin , Wang Xue-wei , Moussa Tarek A. A. , ..., and de Hoog G. Sybren. (2016) Chaetomium-like fungi causing opportunistic infections in humans: a possible role for extremotolerance, Fungal Divers. 76, 11-26.

5.797

2016-3-1

38

Du Pei , Miao Chensi , Lou Qiuli , Wang Zefeng* , and Lou Chunbo*. (2016) Engineering Translational Activators with CRISPR-Cas System, ACS synthetic biology 5, 74-80.

5.037

2016-3-1

39

Bi Yuhai* , Xiao Haixia , Chen Quanjiao , Wu Yan , Fu Lifeng , Quan Chuansong , Wong Gary , Liu Jun , Haywood Joel , Liu Yingxia , Zhou Boping , Yan Jinghua , Liu Wenjun , and Gao George F.*. (2016) Changes in the Length of the Neuraminidase Stalk Region Impact H7N9 Virulence in Mice,J. Virol. 90, 2142-2149.

4.609

2016-3-1

40

Jiang Cheng-Ying, Dong Libing, Zhao Jian-Kang, Hu Xiaofang, Shen Chaohua, Qiao Yuxin, Zhang Xinyue, Wang Yapei, Ismagilov Rustem F, Liu Shuang-Jiang*, and Du Wenbin*. (2016) High throughput Single-cell Cultivation on Microfluidic Streak Plates, Appl Environ Microbiol.

4.359

2016-3-1

41

He Luwei, Han Junjie, Li Baowei, Huang Li, Ma Ke, Chen Quan, Liu Xinzhong, Bao Li, and Liu Hongwei*. (2016) Identification of a new cyathane diterpene that induces mitochondrial and autophagy-dependent apoptosis and shows a potent in vivo anti-colorectal cancer activity,European journal of medicinal chemistry 111, 183-192.

3.946

2016-3-1

42

Gong Fuyu , Bao Guanhui , Zhao Chunhua , Zhang Yanping* , Li Yin , and Dong Hongjun*. (2016)Fermentation and genomic analysis of acetone-uncoupled butanol production by Clostridium tetanomorphum, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 1523-1529.

3.848

2016-3-1

43

Chu Xin, Han Jian, Guo Donghui, Fu Zhenzhou, Liu Weifeng, and Tao Yong*. (2016)Characterization of UDP-glucose dehydrogenase from Pasteurella multocida CVCC 408 and its application in hyaluronic acid biosynthesis, Enzyme and microbial technology 85, 64-70.

2.932

2016-3-1

44

Cheng Wei, Ren Jinwei, Huang Qixi, Long Hailin, Jin Hongwei, Zhang Liangren, Liu Huagang, van Ofwegen Leen, and Lin Wenhan*. (2016) Pregnane steroids from a gorgonian coral Subergorgia suberosa with anti-flu virus effects, Steroids.

2.696

2016-3-1

45

Hu Jian, Guan Guobo, Dai Yu, Tao Li, Zhang Jianzhong, Li Houmin*, and Huang Guanghua*. (2016) Phenotypic diversity and correlation between white-opaque switching and the CAI microsatellite locus in Candida albicans, Curr Genet.

2.237

2016-3-1

46

Gao Yahui , Liu Fang , and Cai Lei*. (2016) Unravelling Diaporthe species associated with Camellia, Syst. Biodivers. 14, 102-117.

1.988

2016-3-1

47

Dou Guiming , Liu Hongcan , He Wei*, and Ma Yuchao*. (2016) Bacillus lindianensis sp nov., a novel alkaliphilic and moderately halotolerant bacterium isolated from saline and alkaline soils,Antonie Van Leeuwenhoek 109, 149-158.

1.909

2016-3-1

48

Han Libo*, Li Yuanbao, Sun Yongduo, Wang Haiyun, Kong Zhaosheng, and Xia Guixian. (2016)The two domains of cotton WLIM1a protein are functionally divergent, Science China. Life sciences59, 206-212.

1.535

2016-3-1

49

Klionsky Daniel J*, ..., Jiang Xuejun, ..., Xia Gui-Xian, ..., and Zughaier Susu M. (2016) Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition), Autophagy 12, 1-222.

10.698

2016-3-2

50

Song Hao , Qi Jianxun , Khedri Zahra , Diaz Sandra , Yu Hai , Chen Xi , Varki Ajit , Shi Yi , and Gao George F.*. (2016) An Open Receptor-Binding Cavity of Hemagglutinin-Esterase-Fusion Glycoprotein from Newly-Identified Influenza D Virus: Basis for Its Broad Cell Tropism, PLoS Pathog. 12.

8.364

2016-3-2

51

Li Yuan-Bao, Han Li-Bo, Wang Hai-Yun, Zhang Jie, Sun Shu-Tao, Feng De-Qin, Yang Chun-Lin, Sun Yong-Duo, Zhong Nai-Qin, and Xia Gui-Xian*. (2016) The thioredoxin GbNRX1 plays a crucial role in homeostasis of apoplastic reactive oxygen species in response to Verticillium dahliae infection in cotton, Plant Physiol.

8.030

2016-3-2

52

Wang Chuan-Xi , Chen Guo-Dong , Feng Chun-Chi , He Rong-Rong , Qin Sheng-Ying , Hu Dan , Chen He-Ru , Liu Xing-Zhong , Yao Xin-Sheng* , and Gao Hao*. (2016) Same data, different structures: diastereoisomers with substantially identical NMR data from nature, Chemical Communications 52, 1250-1253.

6.779

2016-3-2

53

Li Jine, Wang Min, Ding Yong, Tang Yue, Zhang Zhiguo*, and Chen Yihua*. (2016) Involvement of an octose ketoreductase and two acyltransferases in the biosynthesis of paulomycins, Scientific reports 6, 21180.

5.597

2016-3-2

54

Liang Chaoning, Zhang Yi, Jia Yan, Wang Wenzhao, Li Youhai, Lu Shikun, Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2016) Engineering a Carbohydrate-processing Transglycosidase into Glycosyltransferase for Natural Product Glycodiversification, Scientific reports 6, 21051.

5.597

2016-3-2

55

Liu Ying, Ai Guo-Min, Miao Li-Li, and Liu Zhi-Pei*. (2016) Marinobacter strain NNA5, a newly isolated and highly efficient aerobic denitrifier with zero NO emission, Bioresour Technol 206, 9-15.

5.330

2016-3-2

56

Ma Xiaochen, Zheng Hongli, Addy Min, Anderson Erik, Liu Yuhuan, Chen Paul, and Ruan Roger*. (2016) Cultivation of Chlorella vulgaris in wastewater with waste glycerol: Strategies for improving nutrients removal and enhancing lipid production, Bioresour Technol 207, 252-261.

5.330

2016-3-2

57

Lin Bai-Xue*, Qiao Yu , Shi Bo , and Tao Yong. (2016) Polysialic acid biosynthesis and production in Escherichia coli: current state and perspectives, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 1-8.

3.848

2016-3-2

58

Song Xuejiao , Yu Haiying , and Zhu Kun*. (2016) Improving alkane synthesis in Escherichia coli via metabolic engineering, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 757-767.

3.848

2016-3-2

59

Sun Lifan, Li Yanfeng, Wang Limin, Wang Yanping, and Yu Bo*. (2016) Diammonium phosphate stimulates transcription of L-lactate dehydrogenase leading to increased L-lactate production in the thermotolerant Bacillus coagulans strain, Appl Microbiol Biotechnol.

3.848

2016-3-2

60

Qiu Yi, Wang Shiwei, Chen Zhi, Guo Yajie, and Song Yuan*. (2016) An Active Type I-E CRISPR-Cas System Identified in Streptomyces avermitilis, PLoS One 11, e0149533.

3.702

2016-3-2

61

Lu Yuzhen, Xia Yongliang, Luo Feifei, Dong Caihong, and Wang Chengshu*. (2016) Functional convergence and divergence of mating-type genes fulfilling in Cordyceps militaris, Fungal genetics and biology 88, 35-43.

3.227

2016-3-2

62

Sun Lei , Yang Fan , Sun Hongbing , Zhu Taicheng* , Li Xinghua , Li Yin , Xu Zhenghong* , and Zhang Yanping*. (2016) Synthetic pathway optimization for improved 1,2,4-butanetriol production,J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 43, 67-78.

2.780

2016-3-2

63

Li Zilong, Jiang Ning, Yang Keqian*, and Zheng Jianting*. (2016) Cloning, expression, and characterization of a thermostable glucose-6-phosphate dehydrogenase from Thermoanaerobacter tengcongensis, Extremophiles 20, 149-156.

2.578

2016-3-2

64

Tao Qiao-Qiao, Ma Ke, Bao Li, Wang Kai, Han Jun-Jie, Wang Wen-Zhao, Zhang Jin-Xia, Huang Chen-Yang, and Liu Hong-Wei*. (2016) Sesquiterpenoids with PTP1B Inhibitory Activity and Cytotoxicity from the Edible Mushroom Pleurotus citrinopileatus, Planta Med.

2.435

2016-3-2

65

Jiang Tianyu, Wang Weishan, Wu Xingkang, Wu Wenxiao, Bai Haixiu, Ma Zhao, Shen Yuemao, Yang Keqian*, and Li Minyong*. (2016) Discovery of New Substrates for LuxAB Bacterial Bioluminescence, Chemical biology & drug design.

2.410

2016-3-2

66

Tian Jie-Feng, Li Peng-Ju, Li Xiao-Xia, Sun Ping-Hua, Gao Hao, Liu Xing-Zhong, Huang Peng, Tang Jin-Shan*, and Yao Xin-Sheng*. (2016) New antibacterial isocoumarin glycosides from a wetland soil derived fungal strain Metarhizium anisopliae, Bioorg Med Chem Lett 26, 1391-1396.

2.317

2016-3-2

67

Li Jiaying , Ren Jinwei , Bao Li , Jin Tao* , Wang Wenzhao , Pei Yunfei , Liu Xingzhong , and Li Erwei*. (2016) Trichodermates A - F, New Cytotoxic Trichothecenes from the Plant Pathogenic Fungus Trichoderma sp, Helv. Chim. Acta 99, 63-69.

1.151

2016-3-2

68

Zhang Tao, Jin Yun, Zhao Jian-Hua, Gao Feng, Zhou Bang-Jun, Fang Yuan-Yuan, and Guo Hui-Shan*. (2016) Host-induced gene silencingof target gene in fungal cells confers effective resistance to cotton wilt disease pathogen Verticillium dahliae, Mol Plant.

6.534

2016-3-7

69

Zhao Jian-Hua, Hua Chen-Lei, Fang Yuan-Yuan, and Guo Hui-Shan*. (2016) The dual edge of RNA silencing suppressors in the virus–host interactions, Current opinion in virology 17, 39-44.

6.399

2016-3-7

70

Li Tingting , Li Teng , Ji Weiyue , Wang Qiuyue , Zhang Haoqian , Chen Guo-Qiang , Lou Chunbo*, and Ouyang Qi*. (2016) Engineering of core promoter regions enables the construction of constitutive and inducible promoters in Halomonas sp, Biotechnol. J. 11, 219-227.>

3.490

2016-3-7

71

Guo Wen-chao , Wang Zhi-an , Luo Xiao-li , Jin Xin , Chang Jing , He Jiang , Tu Er-xun , Tian Ying-chuan , Si Huai-jun* , and Wu Jia-he*. (2016) Development of selectable marker-free transgenic potato plants expressing cry3A against the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say), Pest Manag. Sci. 72, 497-504.

2.863

2016-3-7

72

Su Shuo , Wong Gary , Qiu Xiangguo , Kobinger Gary , Bi Yuhai*, and Zhou Jiyong*. (2016)Diagnostic strategies for Ebola virus detection, Lancet Infect. Dis. 16, 294-295.

19.094

2016-3-14

73

Li Changfei, Deng Mengmeng, Hu Jun, Li Xin, Chen Lizhao, Ju Ying, Hao Junli*, and Meng Songdong*. (2016) Chronic inflammation contributes to the development of hepatocellular carcinoma by decreasing miR-122 levels, Oncotarget.

6.368

2016-3-14

74

Zhu Bin, Liu Cuilan, Liu Shiheng, Cong Hengjiang, Chen Yihuan, Gu Lichuan, and Ma Luyan Z*. (2016) Membrane association of SadC enhances its diguanylate cyclase activity to control exopolysaccharides synthesis and biofilm formation in Pseudomonas aeruginosa, Environ Microbiol.

6.312

2016-3-14

75

Li Wen-Ru, Shi Qing-Shan*, Dai Huan-Qin, Liang Qing, Xie Xiao-Bao, Huang Xiao-Mo, Zhao Guang-Ze, and Zhang Li-Xin*. (2016) Antifungal activity, kinetics and molecular mechanism of action of garlic oil against Candida albicans, Scientific reports 6, 22805.

5.597

2016-3-14

76

Katoh Jiro, Kawana-Tachikawa Ai, Shimizu Akihisa, Zhu Dayong, Han Chungyong, Nakamura Hitomi, Koga Michiko, Kikuchi Tadashi, Adachi Eisuke, Koibuchi Tomohiko, Gao George F, Brumme Zabrina L, and Iwamoto Aikichi*. (2016) Rapid HIV-1 Disease Progression in Individuals Infected with a Virus Adapted to Its Host Population, PLoS One 11, e0150397.

3.702

2016-3-14

77

Wang Xiaoyun , and Wang Youzhi*. (2016) Apoptosis-like death was involved in freeze-drying-preserved fungus Mucor rouxii and can be inhibited by L-proline, Cryobiology 72, 41-46.

2.047

2016-3-14

78

Wang Bo , Zhang Zhuowei , Guo Liangdong , and Liu Ling*. (2016) New Cytotoxic Meroterpenoids from the Plant Endophytic Fungus Pestalotiopsis fici, Helv. Chim. Acta 99, 151-156.

1.151

2016-3-14

79

Su Shuo*, Wong Gary, Shi Weifeng, Liu Jun, Lai Alexander C K, Zhou Jiyong, Liu Wenjun, Bi Yuhai*, and Gao George F*. (2016) Epidemiology, Genetic Recombination, and Pathogenesis of Coronaviruses, Trends Microbiol.

9.017

2016-3-28

80

Zhu Lingxiang , ..., Zhu Baoli , Huang Hairong*, and Chen Fei*. (2016) Precision methylome characterization of Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) using PacBio single-molecule real-time (SMRT) technology, Nucleic Acids Res. 44, 730-743.

8.867

2016-3-28

81

Wu Guangwei, Zhou Haichuan, Zhang Peng, Wang Xiuna, Li Wei, Zhang Weiwei, Liu Xingzhong, Liu Hong-Wei, Keller Nancy P, An Zhiqiang, and Yin Wen-Bing*. (2016) Polyketide Production of Pestaloficiols and Macrodiolide Ficiolides Revealed by Manipulations of Epigenetic Regulators in an Endophytic Fungus, Org Lett.

5.849

2016-3-28

82

Yang Zhao , Liu Shengwu , Zhu Mingao , Zhang Hong , Wang Ji , Xu Qian , Lin Kaisu , Zhou Xiumin , Tao Min , Li Chong* , and Zhu Hong*. (2016) PS341 inhibits hepatocellular and colorectal cancer cells through the FOXO3/CTNNB1 signaling pathway, Scientific reports 6.

5.597

2016-3-28

83

Zhang Haoqian M, Chen Shuobing, Shi Handuo, Ji Weiyue, Zong Yeqing, Ouyang Qi*, and Lou Chunbo*. (2016) Measurements of Gene Expression at Steady State Improve the Predictability of Part Assembly, ACS synthetic biology 5, 269-273.

5.037

2016-3-28

84

Wu Hang , ..., Zhang Lixin*, Weaver David T.* , and Zhang Buchang*. (2016) In vivo investigation to the macrolide-glycosylating enzyme pair DesVII/DesVIII in Saccharopolyspora erythraea, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 2257-2266.

3.848

2016-3-28

85

Benito Angel, Jeffares Daniel, Palomero Felipe, Calderon Fernando, Bai Feng-Yan, Bahler Jurg, and Benito Santiago*. (2016) Selected Schizosaccharomyces pombe Strains Have Characteristics That Are Beneficial for Winemaking, PLoS One 11, e0151102.

3.702

2016-3-28

86

Song Yajian, Li Jinshan, Meng Shan, Yin Liang, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2016) A Novel Manno-Oligosaccharide Binding Protein Identified in Alkaliphilic Bacillus sp. N16-5 Is Involved in Mannan Utilization, PLoS One 11, e0150059.

3.702

2016-3-28

87

Zhang F, Li Q, Chen X, Huo Y, Guo H, Song Z, Cui F, Zhang L*, and Fang R*. (2016) Roles of the Laodelphax striatellus Down syndrome cell adhesion molecule in Rice stripe virus infection of its insect vector, Insect molecular biology.

2.875

2016-3-28

88

Yue Ruichao, Liu Chunfa, Barrow Paul, Liu Fei, Cui Yongyong, Yang Lifeng, Zhao Deming*, and Zhou Xiangmei*. (2016) The isolation and molecular characterization of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in Shandong province, China, Gut Pathog 8, 9.

2.608

2016-3-28

89

Ma Tianli , Chen Huai*, Wang Yanfen , Kang Xiaoming , Tian Jianqing, Zhou Xiaoqi , Zhu Qiuan , Peng Changhui , Liu Liangfeng , Hu Ji , Zhan Wei , and Zhu Erxiong. (2016) Effects of enclosure time on the community composition of methanotrophs in the soils of the Inner Mongolia grasslands, J. Soils Sediments 16, 1022-1031.>

2.598

2016-3-28

90

Qin W. T. , and Zhuang W. Y.*. (2016) Two new hyaline-ascospored species of Trichoderma and their phylogenetic positions, Mycologia 108, 205-214.

2.533

2016-3-28

91

Zhou Nan , Zhang Yu , Liu Fang , and Cai Lei*. (2016) Halophilic and thermotolerant Gymnoascus species from several special environments, China, Mycologia 108, 179-191.

2.533

2016-3-28

92

Zhang Yang, Zhang Zhuowei, Wang Bo, Liu Ling, and Che Yongsheng*. (2016) Design and synthesis of natural product derivatives with selective and improved cytotoxicity based on a sesquiterpene scaffold, Bioorg Med Chem Lett 26, 1885-1888.

2.317

2016-3-28

93

Maharachchikumbura Sajeewa S. N. , Guo Liang-Dong , Liu Zuo-Yi*, and Hyde Kevin D. (2016)Pseudopestalotiopsis ignota and Ps. camelliae spp. nov associated with grey blight disease of tea in China, Mycol. Prog. 15.

1.799

2016-3-28

94

Chen Shaoxing* , Wang Chuangming , and Xiang Hua. (2016) Sequence analysis and minimal replicon determination of a new haloarchaeal plasmid pHF2 isolated from Haloferax sp strain Q22, Plasmid 83, 1-7.

1.611

2016-3-28

95

Qiu Xiangguo*, Audet Jonathan , Lv Ming ..., Gao George F. , Zeitlin Larry , Feng Jiannan* , Zhang Boyan*, and Kobinger Gary P.*. (2016) Two-mAb cocktail protects macaques against the Makona variant of Ebola virus, Sci. Transl. Med. 8.

13.845

2016-4-18

96

Pang Chengfang , Brunelli Andrea , Zhu Conghui , Hristozov Danail , Liu Ying , Semenzin Elena , Wang Wenwen , Tao Wuqun , Liang Jingnan , Marcomini Antonio , Chen Chunying*, and Zhao Bin*. (2016) Demonstrating approaches to chemically modify the surface of Ag nanoparticles in order to influence their cytotoxicity and biodistribution after single dose acute intravenous administration, Nanotoxicology 10, 129-139.

7.322

2016-4-18

97

Ye Huiyan, Li Yihui, Li Zhencui, Gao Rongsui, Zhang Han, Wen Ronghui, Gao George F, Hu Qinghua, and Feng Youjun*. (2016) Diversified mcr-1-Harbouring Plasmid Reservoirs Confer Resistance to Colistin in Human Gut Microbiota, mBio 7.

6.781

2016-4-18

98

Abdel-Mageed Wael M*, Bayoumi Soad A L, Al-Wahaibi Lamya H, Li Li, Sayed Hanaa M, Abdelkader Mohamed S A, El-Gamal Ali A, Liu Mei, Zhang Jingyu, Zhang Lixin*, and Liu Xueting*. (2016) Noncyanogenic Cyanoglucoside Cyclooxygenase Inhibitors from Simmondsia chinensis,Org Lett 18, 1728-1731.

5.849

2016-4-18

99

Liu Guiming, Cai Shuangfeng, Hou Jing, Zhao Dahe, Han Jing, Zhou Jian, and Xiang Hua*. (2016)Enoyl-CoA hydratase mediates polyhydroxyalkanoate mobilization in Haloferax mediterranei,Scientific reports 6, 24015.

5.597

2016-4-18

100

Zheng Xuexing, Wong Gary, ..., Gao George Fu, Qiu Xiangguo*, Yang Songtao*, and Xia Xianzhu*. (2016) Treatment with hyperimmune equine immunoglobulin or immunoglobulin fragments completely protects rodents from Ebola virus infection, Scientific reports 6, 24179.

5.597

2016-4-18

101

Wang Song, Chen Chao, Yang Zhou, Chi Xiaojuan, Zhang Jing, and Chen Ji-Long*. (2016)Targeted disruption of influenza A virus hemagglutinin in genetically modified mice reduces viral replication and improves disease outcome, Scientific reports 6, 23746.

5.597

2016-4-18

102

Shen Qiuxuan#, Gao Jie#, Liu Jun , Liu Shuangjiang , Liu Zijun , Wang Yinghuan , Guo Baoyuan , Zhuang Xuliang*, and Zhuang Guoqiang*. (2016) A New Acyl-homoserine Lactone Molecule Generated by Nitrobacter winogradskyi, Scientific reports 6.

5.597

2016-4-18

103

Li Yue , Li Jingjing , Tian Zhenhua , Xu Yu , Zhang Jihui , Liu Wen*, and Tan Huarong*. (2016)Coordinative Modulation of Chlorothricin Biosynthesis by Binding of the Glycosylated Intermediates and End Product to a Responsive Regulator ChlF1, J. Biol. Chem. 291, 5406-5417.

4.693

2016-4-18

104

Du Lei, Ma Li, Qi Feifei, Zheng Xianliang, Jiang Chengying, Li Ailei, Wan Xiaobo, Liu Shuang-Jiang*, and Li Shengying*. (2016) Characterization of a Unique Pathway for 4-Cresol Catabolism Initiated by Phosphorylation in Corynebacterium glutamicum, The Journal of biological chemistry291, 6583-6594.

4.693

2016-4-18

105

Cao Chengliang , Jiang Jihong , Sun Henry , Huang Ying , Tao Faxiang , and Lian Bin*. (2016)Carbonate Mineral Formation under the Influence of Limestone-Colonizing Actinobacteria: Morphology and Polymorphism, Frontiers in microbiology 7.

4.170

2016-4-18

106

Wang Min, Zhu Lingfeng, Xu Xiaoling, Wang Limin, Yin Ruochun*, and Yu Bo*. (2016) Efficient production of enantiomerically pure D-phenyllactate from phenylpyruvate by structure-guided design of an engineered D-lactate dehydrogenase, Appl Microbiol Biotechnol.

3.848

2016-4-18

107

Hu Yi , Jiang Liangzhen , Lai Wenbin , Qin Yujie , Zhang Tinghong , Wang Shixiong , and Ye Xin*. (2016) MicroRNA-33a disturbs influenza A virus replication by targeting ARCN1 and inhibiting viral ribonucleoprotein activity, J. Gen. Virol. 97, 27-38.

3.230

2016-4-18

108

Jiang Hao , Duan Changhong , Jiang Peixia , Liu Minsheng , Luo Mingfang , and Xing Xin-Hui*. (2016) Characteristics of scale-up fermentation of mixed methane-oxidizing bacteria, Biochem. Eng. J. 109, 112-117.

2.989

2016-4-18

109

Wang Feibing, Kong Weili, Wong Gary, Fu Lifeng, Peng Rihe, Li Zhenjun, and Yao Quanhong*. (2016) AtMYB12 regulates flavonoids accumulation and abiotic stress tolerance in transgenic Arabidopsis thaliana, Molecular genetics and genomics.

2.907

2016-4-18

110

Yang Shu Yan , Zheng Ying , Huang Zhou , Wang Xue Min , and Yang Hong*. (2016) Lactococcus nasutitermitis sp nov isolated from a termite gut, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 518-522.

2.403

2016-4-18

111

Liu Qing , Liu Hong-Can , Zhang Jian-Li , Zhou Yu-Guang*, and Xin Yu-Hua. (2016) Rufibacter glacialis sp nov., a psychrotolerant bacterium isolated from glacier soil, Int. J. Syst. Evol. Microbiol.66, 315-318.

2.403

2016-4-18

112

Zhong Zhi-Ping , Liu Ying , Wang Fang , Zhou Yu-Guang , Liu Hong-Can , and Liu Zhi-Pei*. (2016)Lacimicrobium alkaliphilum gen. nov., sp nov., a member of the family Alteromonadaceae isolated from a salt lake, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 422-429.

2.403

2016-4-18

113

Zhong Zhi-Ping , Liu Ying , Wang Fang , Zhou Yu-Guang , Liu Hong-Can , and Liu Zhi-Pei*. (2016)Psychroflexus salis sp nov and Psychroflexus planctonicus sp nov., isolated from a salt lake, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 125-131.

2.403

2016-4-18

114

Dong Hongjun, Zhao Chunhua, Zhang Tianrui, Lin Zhao, Li Yin, and Zhang Yanping*. (2016)Engineering Escherichia coli Cell Factories for n-Butanol Production, Advances in biochemical engineering/biotechnology 155, 141-163.

1.965

2016-4-18

115

Han Pei-Jie, Li Ai-Hua, Wang Qi-Ming*, and Bai Feng-Yan. (2016) Ballistosporomyces changbaiensis sp. nov. and Ballistosporomyces bomiensis sp. nov., two novel species isolated from shrub plant leaves, Antonie Van Leeuwenhoek

1.909

2016-4-18

116

Min Jiang, Heng Li, Miao Wang, Chun-Qin Luo, Zheng-Hong Xu, Jin-Song Shi, and Yan-He* Ma. (2016) Subchronic Toxicity and Genotoxicity Assessment of Low Molecular Mass Konjac Mannan Oligosaccharide in vitro and in vivo, Prog. Biochem. Biophys. 43, 271-280

0.219

2016-4-18

117

Song Hao, Qi Jianxun, Haywood Joel, Shi Yi*, and Gao George F.* (2016) Zika virus NS1 structure reveals diversity of electrostatic surfaces among flaviviruses, Nat Struct Mol Biol.

12.479

2016-4-20

118

Wang Rui, Li Ming, Gong Luyao, Hu Songnian, and Xiang Hua*. (2016) DNA motifs determining the accuracy of repeat duplication during CRISPR adaptation in Haloarcula hispanica, Nucleic Acids Res.

8.867

2016-4-25

119

Chen Huazhong, ..., Tan Shuguang , Wang Qianli , Bi Yuhai , Zou Zhen , Liu Guang , Jin Tao , Jiang Chengyu , Gao George F. , Peiris Malik , Yu Hongjie* , and Chen Enfu*. (2016) Nosocomial Co-Transmission of Avian Influenza A(H7N9) and A(H1N1)pdm09 Viruses between 2 Patients with Hematologic Disorders, Emerg. Infect. Dis 22, 598-607.

6.519

2016-4-25

120

Liu Yuanwu, Sun Jing, Zhang Hongwen, Wang Mingming, Gao George Fu, and Li Xiangdong*. (2016) Ebola virus encodes a miR-155 analog to regulate importin-alpha5 expression, Cellular and molecular life sciences.

6.005

2016-4-25

121

Dong Libing, Chen Dong-Wei, Liu Shuang-Jiang, and Du Wenbin*. (2016) Automated Chemotactic Sorting and Single-cell Cultivation of Microbes using Droplet Microfluidics, Scientific reports 6, 24192.

5.597

2016-4-25

122

Tang Weijie, Wu Tingting, Ye Jian, Sun Juan, Jiang Yue, Yu Jun, Tang Jianpeng, Chen Gaoming, Wang Chunming*, and Wan Jianmin. (2016) SNP-based analysis of genetic diversity reveals important alleles associated with seed size in rice, BMC plant biology 16, 93.

4.714

2016-4-25

123

Zhang Pingze , Xie Guangyao , Liu Xinxin , Ai Lili , Chen Yanyu , Meng Xin , Bi Yuhai , Chen Jianjun , Sun Yuzhang , Stoeger Tobias , Ding Zhuang , and Yin Renfu*. (2016) High Genetic Diversity of Newcastle Disease Virus in Wild and Domestic Birds in Northeastern China from 2013 to 2015 Reveals Potential Epidemic Trends, Appl. Environ. Microbiol. 82, 1530-1536.

4.359

2016-4-25

124

Liu Fang, Wang Mei, Damm Ulrike, Crous Pedro W, and Cai Lei*. (2016) Species boundaries in plant pathogenic fungi: a Colletotrichum case study, BMC evolutionary biology 16, 81.

3.847

2016-4-25

125

Mu Tingzhen, Zhou Jiemin, Yang Maohua, and Xing Jianmin*. (2016) Complete genome sequence of Thialkalivibrio versutus D301 isolated from Soda Lake in northern China, a typical strain with great ability to oxidize sulfide, Journal of biotechnology 227, 21-22.

3.180

2016-4-25

126

Tao Qiao-Qiao, Ma Ke, Bao Li, Wang Kai, Han Jun-Jie, Zhang Jin-Xia, Huang Chen-Yang, and Liu Hong-Wei*. (2016) New sesquiterpenoids from the edible mushroom Pleurotus cystidiosus and their inhibitory activity against alpha-glucosidase and PTP1B, Fitoterapia 111, 29-35.

2.466

2016-4-25

127

Song Lei , Liu Hongcan , Wang Jian , Huang Ying , Dai Xin , Han Xiqiu , and Zhou Yuguang*. (2016) Bacillus oceani sp nov., isolated from seawater, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 796-800.

2.403

2016-4-25

128

Meng Hengkai, Liu Pi, Sun Hongbing, Cai Zhen, Zhou Jie*, Lin Jianping*, and Li Yin*. (2016)Engineering a d-lactate dehydrogenase that can super-efficiently utilize NADPH and NADH as cofactors, Scientific reports 6, 24887.

5.597

2016-4-27

129

Dai Lianpan, Song Jian, Lu Xishan, Deng Yong-Qiang, Musyoki Abednego Moki, Cheng Huijun, Zhang Yanfang, Yuan Yuan, Song Hao, Haywood Joel, Xiao Haixia, Yan Jinghua, Shi Yi, Qin Cheng-Feng*, Qi Jianxun*, and Gao George F*. (2016) Structures of the Zika Virus Envelope Protein and Its Complex with a Flavivirus Broadly Protective Antibody, Cell Host Microbe 19, 696-704.

13.126

2016-5-16

130

Leclercq Sebastien Olivier, Wang Chao, Sui Zhihai, Wu Hai, Zhu Baoli, Deng Ye, and Feng Jie*. (2016) A multi-player game: Species of Clostridium, Acinetobacter, and Pseudomonas are responsible for the persistence of antibiotic resistance genes in manure-treated soils, Environ Microbiol.

6.312

2016-5-16

131

Liu Yanjie, Li Xin, Qi Jianxun, Zhang Nianzhi*, and Xia Chun*. (2016) The structural basis of chicken, swine and bovine CD8alphaalpha dimers provides insight into the co-evolution with MHC I in endotherm species, Scientific reports 6, 24788

5.597

2016-5-16

132

Li Teng, Ye Jianwen, Shen Rui, Zong Yeqing, Zhao Xuejin, Lou Chunbo*, and Chen Guo-Qiang*. (2016) Semirational Approach for Ultrahigh Poly(3-hydroxybutyrate) Accumulation in Escherichia coli by Combining One-Step Library Construction and High-Throughput Screening, ACS synthetic biology.

5.037

2016-5-16

133

Wang Weishan, Yang Tongjian, Li Yihong, Li Shanshan, Yin Shouliang, Styles Kathryn, Corre Christophe, and Yang Keqian*. (2016) Development of a Synthetic Oxytetracycline-Inducible Expression System for Streptomycetes Using de Novo Characterized Genetic Parts, ACS synthetic biology.

5.037

2016-5-16

134

Jiang Jingwen, Li Jing*, Fan Wenhui, Zheng Weinan, Yu Meng, Chen Can, Sun Lei, Bi Yuhai, Ding Chan, Gao George F, and Liu Wenjun*. (2016) Robust Lys63-linked Ubiquitination of RIG-I Promotes Cytokine Eruption in Early Influenza B Virus Infection, J Virol.

4.609

2016-5-16

135

Wang Hong-Jiang, Li Xiao-Feng, Liu Long, Xu Yan-Peng, Ye Qing, Deng Yong-Qiang, Huang Xing-Yao, Zhao Hui, Qin E-De, Shi Pei-Yong, Gao George F, and Qin Cheng-Feng*. (2016) The Emerging Duck Flavivirus is not Pathogenic for Primates and is Highly Sensitive to Mammal Interferon Signaling, J Virol.

4.609

2016-5-16

136

Liu Xiao-Bin, Wu Lin-Ping, Hou Jing, Chen Jun-Yu, Han Jing*, and Xiang Hua*. (2016)Environmental biodegradation of haloarchaea-produced poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) in activated sludge, Appl Microbiol Biotechnol.

3.848

2016-5-16

137

Yi Haijing#, Chen Yan#, Liu Jun, Zhang Jie, Guo Wei, Xiao Weilie, and Yao Yuncong*. (2016)Extraction and Separation of Active Ingredients in Schisandra chinensis (Turcz.) Baill and the Study of their Antifungal Effects, PLoS One 11, e0154731.

3.702

2016-5-16

138

Cao Chengjun, Guan Guobo, Du Han, Tao Li, and Huang Guanghua*. (2016) Role of the N-acetylglucosamine kinase (Hxk1) in the regulation of white-gray-opaque tristable phenotypic transitions in C. albicans, Fungal genetics and biology 92, 26-32.

3.227

2016-5-16

139

Deng Aihua , Lin Wei , Shi Nana , Wu Jie , Sun Zhaopeng , Sun Qinyun , Bai Hua , Pan Yongxin , and Wen Tingyi*. (2016) In vitro assembly of the bacterial actin protein MamK from 'Candidatus Magnetobacterium casensis' in the phylum Nitrospirae, Protein Cell 7, 267-280.

3.098

2016-5-16

140

Ge Xiaoxuan, Teng Kunling*, Wang Jian, Zhao Fangyuan, Wang Fangfang, Zhang Jie, and Zhong Jin*. (2016) Ligand determinants of nisin for its induction activity, Journal of dairy science.

3.071

2016-5-16

141

Shi Nan-Nan , Gao Cheng , Zheng Yong , and Guo Liang-Dong*. (2016) Arbuscular mycorrhizal fungus identity and diversity influence subtropical tree competition, Fungal Ecol. 20, 115-123.

2.912

2016-5-16

142

Chen Shaoxing, Liu Hong-Can, Zhou Jian, and Xiang Hua*. (2016) Halorubrum pallidum sp. nov., a novel extremely halophilic archaeon isolated from a subterranean rock salt, Int J Syst Evol Microbiol.

2.403

2016-5-16

143

Li Xian , Liu Ying , Chen Zhu , Liu Liang-Zi , Liu Zhi-Pei , and Liu Ying*. (2016) Membranicola marinus gen. nov., sp nov., a new member of the family Saprospiraceae isolated from a biofilter in a recirculating aquaculture system, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 1275-1280.

2.403

2016-5-16

144

Du Han , and Huang Guanghua*. (2016) Environmental pH adaption and morphological transitions in Candida albicans, Curr. Genet. 62, 283-286.

2.237

2016-5-16

145

Yu Lingjun, Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2016) A Regulatory Gene SCO2140 is Involved in Antibiotic Production and Morphological Differentiation of Streptomyces coelicolor A3(2), Curr Microbiol.

1.587

2016-5-16

146

Chen Jinsong, Miao Jin, Liu Mei, Liu Xueting, Bao Lianqun, Jiang Yuguo, Wang Deming, Zhang Qing*, and Zhang Lixin*. (2016) Different fates of avermectin and artemisinin in China, Science China. Life sciences.

1.535

2016-5-16

147

Li Chongjiao, Feng Hongyan, Xia Xiaotian, Wang Lifei, Gao Bin, Zhang Yongxue, and Lan Xiaoli*. (2016) Tc-labeled tetramer and pentamer of single-domain antibody for targeting epidermal growth factor receptor in xenografted tumors, Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals.

1.093

2016-5-16

148

Lai Shengjie, Qin Ying, ..., Gao George F, Tatem Andrew J, and Yu Hongjie*. (2016) Global epidemiology of avian influenza A H5N1 virus infection in humans, 1997-2015: a systematic review of individual case data, The Lancet. Infectious diseases.

19.094

2016-6-1

149

Li Wei*, Wang Meng Meng, Wang Xi Guang, Cheng Xiao Li, Guo Jia Jia, Bian Xiao Meng, and Cai Lei*. (2016) Fungal communities in sediments of subtropical Chinese seas as estimated by DNA metabarcoding, Scientific reports 6, 26528

5.597

2016-6-1

150

Zhang Qi#, Gui Miao#, Niu Xuefeng#, He Shihua, Wang Ruoke, Feng Yupeng, Kroeker Andrea, Zuo Yanan, Wang Hua, Wang Ying, Li Jiade, Li Chufang, Shi Yi, Shi Xuanling, Gao George F, Xiang Ye, Qiu Xiangguo*, Chen Ling*, and Zhang Linqi*. (2016) Potent neutralizing monoclonal antibodies against Ebola virus infection, Scientific reports 6, 25856.

5.597

2016-6-1

151

Ge Deyong, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2016) Two unexpected promiscuous activities of the iron-sulfur protein IspH in production of isoprene and isoamylene, Microb Cell Fact 15, 79.

4.642

2016-6-1

152

He Wenni, Liu Miaomiao, Li Xiaolin, Zhang Xiaoping, Abdel-Mageed Wael M, Li Li, Wang Wenzhao, Zhang Jingyu, Han Jianying, Dai Huanqin, Quinn Ronald J, Liu Hung-Wen, Luo Houwei, Zhang Lixin*, and Liu Xueting*. (2016) Fungal biotransformation of tanshinone results in [4+2] cycloaddition with sorbicillinol: evidence for enzyme catalysis and increased antibacterial activity,Appl Microbiol Biotechnol.

3.848

2016-6-1

153

Liu Weiwei, Chen Mi, Li Xinghui, Zhao Bao, Hou Junwei, Zheng Huaguo, Qiu Lipeng, Li Zihai, and Meng Songdong*. (2016) Interaction of Toll-Like Receptors with the Molecular Chaperone Gp96 Is Essential for Its Activation of Cytotoxic T Lymphocyte Response, PLoS One 11, e0155202.

3.702

2016-6-1

154

Zhang Yanjun, Chen Wenxian, Wong Gary, Bi Yuhai, Yan Juying, Sun Yi, Chen Enfu, Yan Hao, Lou Xiuyu, Mao Haiyan, Xia Shichang, Gao George F, Shi Weifeng*, and Chen Zhiping*. (2016) Highly diversified Zika viruses imported to China, 2016, Protein Cell.

3.098

2016-6-1

155

Ma Xiaochen, Zheng Hongli, Zhou Wenguang, Liu Yuhuan, Chen Paul, and Ruan Roger*. (2016)Enhanced Harvesting of Chlorella vulgaris Using Combined Flocculants, Appl Biochem Biotechnol.

1.981

2016-6-1

156

Jin Xin, Han Junjie, Yang Shuxian, Hu Yuan, Liu Hongwei*, and Zhao Feng*. (2016) 11-O-acetylcyathatriol inhibits MAPK/p38-mediated inflammation in LPS-activated RAW 264.7 macrophages and has a protective effect on ethanol-induced gastric injury, Molecular medicine reports.

1.494

2016-6-1

157

Wei Xiuyan#, Song Xinyue#, Dong Dong#, Keyhani Nemat O, Yao Lindan, Zang Xiangyun, Dong Lili, Gu Zijian, Fu Delai, Liu Xingzhong, Qiu Junzhi*, and Guan Xiong. (2016) Efficient production of Aschersonia placenta protoplasts for transformation using optimization algorithms, Canadian journal of microbiology, 1-9.

1.354

2016-6-1

158

Niu Guoqing#, Chater Keith F.# , Tian Yuqing, Zhang Jihui, and Tan Huarong*.(2016) Specialised metabolites regulating antibiotic biosynthesis in Streptomyces spp. FEMS Microbiology Reviews

14.376

2016-6-16

159

 Gong Xin, Qian Hongwu, Zhou Xinhui, Wu Jianping, Wan Tao, Cao Pingping, Huang Weiyun, Zhao Xin, Wang Xudong, Wang Peiyi, Shi Yi, Gao George F, Zhou Qiang*, and Yan Nieng*. (2016)Structural Insights into the Niemann-Pick C1 (NPC1)-Mediated Cholesterol Transfer and Ebola Infection, Cell 165, 1467-1478.

35.532

2016-6-17

160

 Sun Xiaoming, Shi Yi, Akahoshi Tomohiro, Fujiwara Mamoru, Gatanaga Hiroyuki, Schonbach Christian, Kuse Nozomi, Appay Victor, Gao George F, Oka Shinichi, and Takiguchi Masafumi*. (2016) Effects of a Single Escape Mutation on T Cell and HIV-1 Co-adaptation, Cell reports 15, 2279-2291.

8.361

2016-6-17

161

 Li Hui, and Wei Jiang-Chun*. (2016) Functional analysis of thioredoxin from the desert lichen-forming fungus, Endocarpon pusillum Hedwig, reveals its role in stress tolerance, Scientific reports 6, 27184.

5.597

2016-6-17

162

 Bi Yuhai, Liu Jingyuan, Xiong Haofeng, Zhang Yue, Liu Di, Liu Yingxia, Gao George F, and Wang Beibei*. (2016) A new reassortment of influenza A (H7N9) virus causing human infection in Beijing, 2014, Scientific reports 6, 26624.

5.597

2016-6-17

163

 Zhao Rui-Lin*, Zhou Jun-Liang, Chen Jie, Margaritescu Simona, Sánchez-Ramírez Santiago, Hyde Kevin D., Callac Philippe, Parra Luis A., Li Guo-Jie, and Moncalvo Jean-Marc. (2016)Towards standardizing taxonomic ranks using divergence times – a case study for reconstruction of the Agaricus taxonomic system, Fungal Divers. 78, 239-292.

5.597

2016-6-17

164

 Houbraken J., Wang L., Lee H.B., and Frisvad J.C. (2016) New sections in Penicillium containing novel species producing patulin, pyripyropens or other bioactive compounds, Persoonia.

5.196

2016-6-17

165

 Ge Yongyi, Wang Yuchen, Liu YongXiang, Tan Yumei, Ren Xiuxiu, Zhang Xinyu, Hyde Kevin D, Liu Yongfeng, and Liu Zuoyi*. (2016) Comparative genomic and transcriptomic analyses of the Fuzhuan brick tea-fermentation fungus Aspergillus cristatus, BMC Genomics 17, 428.

4.360

2016-6-17

166

 Cheng Shuihong, Wang Yan, Zhang Zhenxing, Lv Xun, Gao George F, Shao Yiming, Ma Liying, and Li Xuebing*. (2016) Enfuvirtide-PEG conjugate: A potent HIV fusion inhibitor with improved pharmacokinetic properties, European journal of medicinal chemistry 121, 232-237.

3.946

2016-6-17

167

 Chen Jia-Xing, Deng Chao-Yin, Zhang Ying-Tao, Liu Zhen-Ming, Wang Ping-Zhang, Liu Shu-Lin, Qian Wei*, and Yang Dong-Hui*. (2016) Cloning, expression, and characterization of a four-component O-demethylase from human intestinal bacterium Eubacterium limosum ZL-II, Appl Microbiol Biotechnol.

3.848

2016-6-17

168

Chen Jie, Moinard Magalie, Xu Jianping, Wang Shouxian, Foulongne-Oriol Marie, Zhao Ruilin, Hyde Kevin D, and Callac Philippe*. (2016) Genetic Analyses of the Internal Transcribed Spacer Sequences Suggest Introgression and Duplication in the Medicinal Mushroom Agaricus subrufescens, PLoS One 11, e0156250.

3.702

2016-6-17

169

 Yi Haijing# , Chen Yan# , Liu Jun , Zhang Jie , Guo Wei , Xiao Weilie , and Yao Yuncong*. (2016) y Extraction and Separation of Active Ingredients in Schisandra chinensis (Turcz.) Baill and the Study of their Antifungal Effects, PLoS One 11.

3.702

2016-6-17

170

 Zhang Yulong, Tao Li, Zhang Qiuyu, Guan Guobo, Nobile Clarissa J, Zheng Qiushi, Ding Xuefen, and Huang Guanghua*. (2016) The gray phenotype and tristable phenotypic transitions in the human fungal pathogen Candida tropicalis, Fungal genetics and biology : FG & B 93, 10-16.

3.227

2016-6-17

171

 Wang Yaya , Wang Jiali , Yu Shuqi , Wang Fan , Ma Hongmin , Yue Changwu , Liu Minghao , Deng Zixin , Huang Ying* , and Qu Xudong*. (2016) Identifying the Minimal Enzymes for Unusual Carbon-Sulfur Bond Formation in Thienodolin Biosynthesis, Chembiochem : a European journal of chemical biology 17, 799-803.

3.162

2016-6-17

172

 Lu Yuhong, Yue Changwu*, Shao Meiyun, Qian Shengyan, Liu Ning, Bao Yuxin, Wang Miao, Liu Minghao, Li Xiaoqian, Wang Yinyin, and Huang Ying*. (2016) Molecular Genetic Characterization of an Anthrabenzoxocinones Gene Cluster in Streptomyces Sp. FJS31-2 for the Biosynthesis of BE-24566B and Zunyimycin Ale, Molecules (Basel, Switzerland) 21.

2.791

2016-6-17

173

 Zhang Tao, Wei Xin-Li, Wei Yu-Zhen, Liu Hong-Yu, and Yu Li-Yan*. (2016) Diversity and distribution of cultured endolichenic fungi in the Ny-Alesund Region, Svalbard (High Arctic),Extremophiles.

2.578

2016-6-17

174

 Zhong Zhi-Ping, Liu Ying , Wang Fang , Zhou Yu-Guang , Liu Hong-Can , Liu Qing , and Liu Zhi-Pei*. (2016) Planktosalinus lacus gen. nov., sp nov., a member of the family Flavobacteriaceae isolated from a salt lake, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 2084-2089.

2.403

2016-6-17

175

 Zhong Zhi-Ping , Liu Ying , Wang Fang , Zhou Yu-Guang , Liu Hong-Can , and Liu Zhi-Pei*. (2016)Aquisalinus flavus gen. nov., sp nov., a member of the family Parvularculaceae isolated from a saline lake, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 1813-1817.

2.403

2016-6-17

176

 Li Ling#, Wang Xiaoguang#, Zhang Xinhua, Guo Mei, and Liu Tieling*. (2016) Unraveling the target genes of RIN transcription factor during tomato fruit ripening and softening, Journal of the science of food and agriculture.

1.994

2016-6-17

177

 Tian Jin, Han Jun-Jie, Zhang Xue*, He Lu-Wei, Zhang Yong-Jie, Bao Li, and Liu Hong-Wei*. (2016) New Cyclohexadepsipeptides from an Entomogenous Fungus Fusarium proliferatum and Their Cytotoxicity and Autophagy-Inducing Activity, Chem Biodivers.

1.686

2016-6-17

178

 Jun-Liang Zhou, Sheng-Yu Su, Hong-Yan Su, Bo Wang, Philippe Callac, Jacques Guinberteau, Hyde Kevin D, and Rui-Lin Zhao*. (2016) A description of eleven new species of Agaricus sections Xanthodermatei and Hondenses collected from Tibet and the surrounding areas, Phytotaxa.

1.444

2016-6-17

179

 Parra Luis A., Tan Yan, Xu Meng-Lin, Zhou Jun-Liang, Wang Bo, and Zhao Rui-Lin*. (2016) A reexamination of Allopsalliota indicates synonymy with Micropsalliota (Agariceae, Agaricaceae, Agaricales, Basidiomycota), Mycoscience.

1.240

2016-6-17

180

 Ke Chongrong, Yang Xinwei, Rao Huanxin, Zeng Wenchao, Hu Meirong, Tao Yong, and Huang Jianzhong*. (2016) Whole-cell conversion of l-glutamic acid into gamma-aminobutyric acid by metabolically engineered Escherichia coli, SpringerPlus 5, 591.

1.001

2016-6-17

181

 Bi-feng* Li, Ya-xin Zhu, Zhao-bing Gu, Yuan Chen, Jing Leng, Xiao Gou, Li Feng, Qing Li, Dong-mei Xi, Hua-ming Mao, and Shu-Li* Yang. (2016) Screening and characterization of a novel ruminal cellulase gene (Umcel-1) from a metagenomic library of gayal (Bos frontalis), J. Integr. Agric. 15, 855-861.

0.850

2016-6-17

182

Zhang Guo-Liang, Zhu Yue, Fu Wei-Dong, Wang Peng, Zhang Rui-Hai, Zhang Yan-Lei, Song Zhen, Xia Gui-Xian, and Wu Jia-He*. (2016) iTRAQ Protein Profile Differential Analysis of Dormant and Germinated Grassbur Twin Seeds Reveals that Ribosomal Synthesis and Carbohydrate Metabolism Promote Germination Possibly Through the PI3K Pathway, Plant and Cell Physiology57, 1244-1256.

4.847

2016-6-21

183

Li Guo Jie, Hyde Kevin D., Zhao Rui Lin*, ..., and Maharachchikumbura Sajeewa S. N. (2016)Fungal diversity notes 253–366: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa, Fungal Divers. 78, 1-237.

6.346

2016-6-23

184

Yang Zhong-Shan , Ma Lan-Qing , Zhu Kun , Yan Jin-Yuan , Bian Li , Zhang Ke-Qin*, and Zou Cheng-Gang*. (2016) Pseudomonas toxin pyocyanin triggers autophagy: Implications for pathoadaptive mutations, Autophagy 12, 1015-1028.

11.985

2016-7-14

185

Aksoy Emre , Vigneron Aurelien , Bing XiaoLi , Zhao Xin , O'Neill Michelle , Wu Yi-neng , Bangs James D. , Weiss Brian L. , and Aksoy Serap*. (2016) Mammalian African trypanosome VSG coat enhances tsetse's vector competence, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 113, 6961-6966.

10.285

2016-7-14

186

Zhang Ge, Song Xiaoguang, Guo Hongyan, Wu Yao, Chen Xiaoying*, and Fang Rongxiang*. (2016) A Small G Protein as a Novel Component of the Rice Brassinosteroid Signal Transduction,Mol Plant.

6.885

2016-7-14

187

Zhao Jian-Kang, Li Xiao-Ming, Ai Guo-Min, Deng Ye, Liu Shuang-Jiang*, and Jiang Cheng-Ying*. (2016) Reconstruction of metabolic networks in a fluoranthene-degrading enrichments from polycyclic aromatic hydrocarbon polluted soil, J. Hazard. Mater. 318, 90-98

5.641

2016-7-14

188

Fu Lifeng, Bi Yuhai, Wu Yan, Zhang Shanshan, Qi Jianxun, Li Yan, Lu Xuancheng, Zhang Zhenning, Lv Xun, Yan Jinghua, Gao George F*, and Li Xuebing*. (2016) Structure-Based Tetravalent Zanamivir with Potent Inhibitory Activity against Drug-Resistant Influenza Viruses, J Med Chem.

5.624

2016-7-14

189

Li Jing, Chen Can, Wong Gary, Dong Wei, Zheng Weinan, Li Yun, Sun Lei, Zhang Lianfeng, Gao George F, Bi Yuhai*, and Liu Wenjun*. (2016) Cyclophilin A protects mice against infection by influenza A virus, Scientific reports 6, 28978.

5.525

2016-7-14

190

Dai Zongjie, Dong Hongjun, Zhang Yanping*, and Li Yin. (2016) Elucidating the contributions of multiple aldehyde/alcohol dehydrogenases to butanol and ethanol production in Clostridium acetobutylicum, Scientific reports 6, 28189.

5.525

2016-7-14

191

Zhao Pingzhi, Sokolov Lubomir N, Ye Jian, Tang Cheng-Yi, Shi Jisen, Zhen Yan, Lan Wenzhi, Hong Zhi, Qi Jinliang, Lu Gui-Hua*, Pandey Girdhar K*, and Yang Yong-Hua*. (2016) The LIKE SEX FOUR2 regulates root development by modulating reactive oxygen species homeostasis in Arabidopsis, Scientific reports 6, 28683.

5.525

2016-7-14

192

Ramzan Muhammad, Hoessli Daniel C, Fang Min*, and Hussain Manwar. (2016) N-acetylgalactosaminyltransferases in cancer, Oncotarget.

5.415

2016-7-14

193

Zheng Weinan, Cao Shuaishuai, Chen Can, Li Jing, Zhang Shuang, Jiang Jingwen, Niu Yange, Fan Wenhui, Li Yun, Bi Yuhai, Sun Lei*, Gao George F, and Liu Wenjun*. (2016) Threonine 80 Phosphorylation of Non-Structural Protein NS1 Regulates the Replication of Influenza A Virus by Reducing the Binding Affinity with RIG-I, Cell Microbiol.

4.541

2016-7-14

194

Cao Lei, Fu Shihong , Gao Xiaoyan , Li Minghua , Cui Shiheng, Li Xiaolong , Cao Yuxi, Lei Wenwen, Lu Zhi , He Ying , Wang Huanyu , Yan Jinghua , Gao George Fu*, and Liang Guodong*. (2016) Low Protective Efficacy of the Current Japanese Encephalitis Vaccine against the Emerging Genotype 5 Japanese Encephalitis Virus, PLoS neglected tropical diseases 10.

4.478

2016-7-14

195

Yang Jinghua*, Zhou Yuan, Zhang Luxia, Shah Nehal, Jin Cheng, Palmer Robert J Jr, and Cisar John O. (2016) Cell-Surface Glycoside Hydrolases of Streptococcus gordonii Promote Growth in Saliva, Appl Environ Microbiol.

4.303

2016-7-14

196

Cheng Kun, Rong Xiaoying*, and Huang Ying*. (2016) Widespread interspecies homologous recombination reveals reticulate evolution within the genus Streptomyces, Molecular phylogenetics and evolution 102, 246-254.

3.954

2016-7-14

197

Ren Fengxia, Zhu Shuaiming, Wang Bo, Li Li, Liu Xingzhong, Su Ruibin*, and Che Yongsheng*. (2016) Hypocriols A-F, Heterodimeric Botryane Ethers from Hypocrea sp., an Insect-Associated Fungus, J Nat Prod.

3.644

2016-7-14

198

Hu Tanyu, Phiwpan Krung, Guo Jitao, Zhang Wei, Guo Jie, Zhang Zhongmei, Zou Mangge, Zhang Xuejie, Zhang Jianhua, and Zhou Xuyu*. (2016) MicroRNA-142-3p Negatively Regulates Canonical Wnt Signaling Pathway, PLoS One 11, e0158432.

3.535

2016-7-14

199

Zhang Yongjie, Skaar Ida, Sulyok Michael, Liu Xingzhong, Rao Mingyong, and Taylor John W*. (2016) The Microbiome and Metabolites in Fermented Pu-erh Tea as Revealed by High-Throughput Sequencing and Quantitative Multiplex Metabolite Analysis, PLoS One 11, e0157847.

3.535

2016-7-14

200

Xie Guang-Cheng , Guo Ni-Jun , Grenman Reidar , Wang Hong , Wang Ying , Vuorenmma Minna , Zhang Qing , Zhang Shuang , Li Hui-Ying , Pang Li-Li , Li Dan-Di , Jin Miao , Sun Xiao-Man , Kong Xiang-Yu , and Duan Zhao-Jun*. (2016) Susceptibility of human tonsillar epithelial cells to enterovirus 71 with normal cytokine response, Virology 494, 108-118.

3.068

2016-7-14

201

Li Yi, Hsiang Tom, Yang Rui-Heng, Hu Xiao-Di, Wang Ke, Wang Wen-Jing, Wang Xiao-Liang, Jiao Lei, and Yao Yi-Jian*. (2016) Comparison of different sequencing and assembly strategies for a repeat-rich fungal genome, Ophiocordyceps sinensis, Journal of microbiological methods 128, 1-6.

2.247

2016-7-14

202

Zhang Yong-Jie*, Zhang Shu , and Liu Xing-Zhong. (2016) The complete mitochondrial genome of the nematode endoparasitic fungus Hirsutella minnesotensis, Mitochondrial DNA 27, 2693-2694.

1.873

2016-7-14

203

Zhang Yong-Jie*, Huo Li-Qin , Zhang Shu , and Liu Xing-Zhong. (2016) The complete mitochondrial genome of the cold-adapted fungus Pseudogymnoascus pannorum syn. Geomyces pannorum, Mitochondrial DNA 27, 2566-2567.

1.873

2016-7-14

204

Sun Fei, and Huang Li*. (2016) A euryarchaeal histone modulates strand displacement synthesis by replicative DNA polymerases, Science China. Life sciences 59, 709-716.

1.772

2016-7-14

205

Qu Hongren, Li Jing, Yang Limin, Sun Lei, Liu Wenjun*, and He Hongxuan*. (2016) Influenza A Virus-induced expression of ISG20 inhibits viral replication by interacting with nucleoprotein, Virus Genes.

1.522

2016-7-14

206

Chen Jie , Parra Luis A. , De Kesel Andre , Khalid Abdul N. , Qasim Tayyaba , Ashraf Aisha , Bahkali Ali H. , Hyde Kevin D. , Zhao Ruilin , and Callac Philippe. (2016) Inter- and intra-specific diversity in Agaricus endoxanthus and allied species reveals a new taxon, A. punjabensis,Phytotaxa 252, 1-16.

1.141

2016-7-14

207

Liu Xiao-Xia , Zhuang Wen-Ying*, Zeng Zhao-Qing , and Zhao Peng. (2016) Newly discovered sclerotiniaceous fungi from China, Nova Hedwigia 102, 347-357.

0.916

2016-7-14

208

Lian LiJuan , Wang Fang , Zhang YuMan , Fang RongXiang*, and Liu QingLin*. (2016) Isolation, identification and expression patterns of RoLEAFY in non-recurrent and recurrent flowering roses,Eur. J. Hortic. Sci. 81, 122-132.

0.423

2016-7-14

209

Wang Gang, Liu Zhiguo, Lin Runmao, Li Erfeng, Mao Zhenchuan, Ling Jian, Yang Yuhong, Yin Wen-Bing*, and Xie Bingyan*. (2016) Biosynthesis of Antibiotic Leucinostatins in Bio-control Fungus Purpureocillium lilacinum and Their Inhibition on Phytophthora Revealed by Genome Mining, PLoS Pathog 12, e1005685.

7.758

2016-7-22

210

Jin Jingjing, Lee May, Bai Bin, Sun Yanwei, Qu Jing, Rahmadsyah, Alfiko Yuzer, Lim Chin Huat, Suwanto Antonius, Sugiharti Maria, Wong Limsoon, Ye* Jian, Chua* Nam-Hai, and Yue* Gen Hua. (2016) Draft genome sequence of an elite Dura palm and whole-genome patterns of DNA variation in oil palm.

5.235

2016-7-22

211

 Hu Yongfei , Liu Fei , Lin Ivan Y. C. , Gao George F. , and Zhu Baoli*. (2016) Dissemination of the mcr-1 colistin resistance gene, Lancet Infect. Dis. 16, 146-147.

19.297

2016-8-17

212

 Su Shuo, Wong Gary, Qiu Xiangguo, Kobinger Gary, Bi Yuhai*, and Zhou Jiyong*. (2016)Diagnostic strategies for Ebola virus detection, The Lancet. Infectious diseases 16, 294-295.

19.297

2016-8-17

213

 Yin Yancun , Hua Hui , Li Minjing , Liu Shu , Kong Qingbin , Shao Ting , Wang Jiao , Luo Yuanming , Wang Qian , Luo Ting , and Jiang Yangfu*. (2016) mTORC2 promotes type I insulin-like growth factor receptor and insulin receptor activation through the tyrosine kinase activity of mTOR, Cell Research 26, 46-65.

12.393

2016-8-17

214

 Borjian Farshad , Han Jing, Hou Jing , Xiang Hua , and Berg Ivan A. (2016) The methylaspartate cycle in haloarchaea and its possible role in carbon metabolism, Isme J. 10, 546-557.

10.728

2016-8-17

215

 Liu Ning , Song Lijiang , Liu Minghao , Shang Fei , Anderson Zoe , Fox David J. , Challis Gregory L.*, and Huang Ying*. (2016) Unique post-translational oxime formation in the biosynthesis of the azolemycin complex of novel ribosomal peptides from Streptomyces sp FXJ1.264, Chemical Science 7, 482-488.

9.155

2016-8-17

216

 Liu Jun , Deng Shulin , Wang Huan , Ye Jian , Wu Hui-Wen , Sun Hai-Xi , and Chua Nam-Hai*. (2016) CURLY LEAF Regulates Gene Sets Coordinating Seed Size and Lipid Biosynthesis, Plant Physiol. 171, 424-436.

7.367

2016-8-17

217

 Zhang Yong , Li Xiru , Grailer Jamison J. , Wang Na , Wang Mingming , Yao Jianfei , Zhong Rui , Gao George F. , Ward Peter A. , Tan Dun-Xian , and Li Xiangdong*. (2016) Melatonin alleviates acute lung injury through inhibiting the NLRP3 inflammasome, J. Pineal Res. 60, 405-414.

7.140

2016-8-17

218

 Yan Bing-Chao, Wang Wei-Guang, Hu Dong-Bao, Sun Xiang, Kong Ling-Mei, Li Xiao-Nian, Du Xue, Luo Shi-Hong, Liu Yan, Li Yan, Sun Han-Dong, and Pu Jian-Xin*. (2016) Phomopchalasins A and B, Two Cytochalasans with Polycyclic-Fused Skeletons from the Endophytic Fungus Phomopsis sp. shj2, Org Lett 18, 1108-1111.

6.033

2016-8-17

219

 Gao Jiming , Xiao Shuqi , Xiao Yihong , Wang Xiangpeng , Zhang Chong , Zhao Qin , Nan Yuchen , Huang Baicheng , Liu Hongliang , Liu Ningning , Lv Junhua , Du Taofeng , Sun Yani , Mu Yang , Wang Gang , Syed Shahid Faraz , Zhang Gaiping , Hiscox Julian A. , Goodfellow Ian , and Zhou En-Min*. (2016) MYH9 is an Essential Factor for Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Infection, Scientific reports 6.

5.525

2016-8-17

220

 Li Lin , Pian Yaya , Chen Shaolong , Zhai F. Y., Zheng Yuling , Zhu Li , Xu Bin , Liu Keke , Li Min*, Jiang Hua*, and Jiang Yongqiang*. (2016) Phenol-soluble modulin alpha 4 mediates Staphylococcus aureus-associated vascular leakage by stimulating heparin-binding protein release from neutrophils, Scientific reports 6.

5.525

2016-8-17

221

 Bi Yuhai , Liu Haizhou, Xiong Chaochao , Liu Di , Shi Weifeng , Li Mingxin , Liu Siling , Chen Jing , Chen Guang , Li Yong , Yang Guoxiang , Lei Yongsong , Xiong Yanping , Lei Fumin , Wang Hanzhong , Chen Quanjiao* , Chen Jianjun*, and Gao George F. (2016) Novel avian influenza A (H5N6) viruses isolated in migratory waterfowl before the first human case reported in China, 2014, Scientific reports 6.

5.525

2016-8-17

222

 Hussain Muzammil , Hamid M. Imran , Wang Niuniu , Bin Lin , Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong*. (2016) The transcription factor SKN7 regulates conidiation, thermotolerance, apoptotic-like cell death and parasitism in the nematode endoparasitic fungus Hirsutella minnesotensis, Scientific reports 6.

5.525

2016-8-17

223

 Zhao Peng , Liu Fang , Li Ying-Ming , and Cai Lei*. (2016) Inferring phylogeny and speciation of Gymnosporangium species, and their coevolution with host plants, Scientific reports 6.

5.525

2016-8-17

224

 Liu Ping , Zhang Wei , Zhang Li-Qun , Liu Xingzhong , and Wei Hai-Lei*. (2016) Supramolecular Structure and Functional Analysis of the Type III Secretion System in Pseudomonas fluorescens 2P24, Front. Plant Sci. 6.

4.461

2016-8-17

225

 Yue Huizhen , Hu Jian , Guan Guobo , Tao Li , Du Han , Li Houmin , and Huang Guanghua*. (2016) Discovery of the gray phenotype and white-gray-opaque tristable phenotypic transitions in Candida dubliniensis, Virulence 7, 230-242.

4.411

2016-8-17

226

 Zhou Nan , Pan Ting , Zhang Junsong , Li Qianwen , Zhang Xue , Bai Chuan , Huang Feng , Peng Tao , Zhang Jianhua , Liu Chao , Tao Liang , and Zhang Hui*. (2016) Glycopeptide Antibiotics Potently Inhibit Cathepsin L in the Late Endosome/Lysosome and Block the Entry of Ebola Virus, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), and Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV), J. Biol. Chem. 291, 9218-9232.

4.403

2016-8-17

227

 Liang Weihong, Guan Guobo, Dai Yu, Cao Chengjun, Tao Li, Du Han, Nobile Clarissa J, Zhong Jin, and Huang Guanghua*. (2016) Lactic acid bacteria differentially regulate filamentation in two heritable cell types of the human fungal pathogen Candida albicans, Mol Microbiol.

4.347

2016-8-17

228

 Zhang Yao , Li Yanchang , Zhang Yongguang , Wang Zhiqiang , Zhao Mingzhi , Zhang Tao , Chen Lingsheng , Wei Wei , Luo Jing , Zhou Yanxia , Xu Yongru , Xu Ping*, Li Wenjun* , and Tao Yong*. (2016) Quantitative Proteomics Reveals Membrane Protein-Mediated Hypersaline Sensitivity and Adaptation in Halophilic Nocardiopsis xinjiangensis, J. Proteome Res. 15, 68-85.

4.341

2016-8-17

229

 Wang Qihui*, Wong Gary, Lu Guangwen, Yan Jinghua, and Gao George F*. (2016) MERS-CoV spike protein: Targets for vaccines and therapeutics, Antiviral Res.

4.074

2016-8-17

230

 Jiang Hao, Duan Changhong, Luo Mingfang, and Xing Xin-Hui*. (2016) Enrichment and characteristics of mixed methane-oxidizing bacteria from a Chinese coal mine, Appl Microbiol Biotechnol.

3.882

2016-8-17

231

 Benito Angel, Jeffares Daniel, Palomero Felipe, Calderon Fernando, Bai Feng-Yan, Bahler Jurg, and Benito Santiago*. (2016) Selected Schizosaccharomyces pombe Strains Have Characteristics That Are Beneficial for Winemaking, PLoS One 11, e0151102.

3.535

2016-8-17

232

 Qiu Xinyun , Li Xia , Wu Zhe , Zhang Feng , Wang Ning , Wu Na , Yang Xi , and Liu Yulan*. (2016)Fungal-bacterial interactions in mice with dextran sulfate sodium (DSS)-induced acute and chronic colitis, RSC Adv. 6, 65995-66006.

3.485

2016-8-17

233

 Wang Sheng, Xing Haiying, Hua Chenlei, Guo Hui-Shan*, and Zhang Jie*. (2016) An Improved Single-Step Cloning Strategy Simplifies the Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation (ATMT)-Based Gene-Disruption Method for Verticillium dahliae, Phytopathology 106, 645-652.

3.248

2016-8-17

234

 Chen Bingzhi , van Peer Arend F. , Yan Junjie , Li Xiao , Xie Bin , Miao Juan , Huang Qianhui , Zhang Lei , Wang Wei , Fu Junsheng , Zhang Xiang , Zhang Xiaoyin , Hu Fengli , Kong Qingfang , Sun Xianyun , Zou Feng , Zhang Hanxing , Li Shaojie*, and Xie Baogui*. (2016) Fruiting Body Formation in Volvariella volvacea Can Occur Independently of Its MAT-A-Controlled Bipolar Mating System, Enabling Homothallic and Heterothallic Life Cycles, G3-Genes Genomes Genet. 6, 2135-2146.

3.198

2016-8-17

235

 Yu Lingjun , Gao Wenyan, Li Shuxian , Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2016) GntR family regulator SCO6256 is involved in antibiotic production and conditionally regulates the transcription of myo-inositol catabolic genes in Streptomyces coelicolor A3(2), Microbiology-(UK) 162, 537-551.

2.879

2016-8-17

236

 Yang Bin-Jie , Chen Guo-Dong*, Li Yan-Jun , Hu Dan , Guo Liang-Dong , Xiong Ping*, and Gao Hao. (2016) A New Xanthone Glycoside from the Endolichenic Fungus Sporormiella irregularis,Molecules (Basel, Switzerland) 21.

2.749

2016-8-17

237

 Liu F., Wu X. L., He Z. Y., Xiang M. C.*, He Y. C., Liu X. Z., Chen S. J., and Zeng W. (2016)Nutritional effects on the mycelial growth and enzymatic activity of Isaria farinosa, and Hepialus larvae growth, J. Appl. Microbiol. 120, 1605-1615.

2.637

2016-8-17

238

 Zheng Wei , Zhao Ai , Xue Yong , Zheng Yingdong , Chen Yun , Mu Zhishen , Wang Peiyu , and Zhang Yumei*. (2016) Gender and urban-rural difference in anthropometric indices predicting dyslipidemia in Chinese primary school children: a cross-sectional study, Lipids Health Dis. 15.

2.463

2016-8-17

239

 Li Wei , Guan Wei , Chen Huai*, Liao Baowen , Hu Ji , Peng Changhui , Rui Junpeng , Tian Jianqing , Zhu Dan , and He Yixin. (2016) Archaeal communities in the sediments of different mangrove stands at Dongzhaigang, China, J. Soils Sediments 16, 1995-2004.

2.389

2016-8-17

240

 Gouliamova Dilnora E. *, Dimitrov Roumen A. , Smith Maudy Th. , Groenewald Marizeth , Stoilova-Disheva Margarita M. , Gueorguiev Borislav V. , and Boekhout Teun. (2016) DNA barcoding revealed Nematodospora valgi gen. nov., sp nov and Candida cetoniae sp nov in the Lodderomyces Glade, Fungal Biol. 120, 179-190.

2.282

2016-8-17

241

 Ou Liming , Lv Qingyu , Wu Canjun , Hao Huaijie , Zheng Yuling, and Jiang Yongqiang*. (2016)Development of a lateral flow immunochromatographic assay for rapid detection of Mycoplasma pneumoniae-specific IgM in human serum specimens, Journal of microbiological methods 124, 35-40.

2.247

2016-8-17

242

 Cheng Xie Guang, Qing Zhang, Li Pang Li, Di Li Dan, Miao Jin, Ying Li Hui, Qian Xu Zi, Yu Kong Xiang, Hong Wang, Shan* Lu, and Jun* Duan Zhao. (2016) Gene Knockdown in Human Rhinovirus 1B Using 2 '-OMe-modified siRNAs Results in the Reactivation of the Interferon Response, Biomed. Environ. Sci. 29, 137-142.

1.751

2016-8-17

243

 Guo Mingmin, Guo Suping, Huaijun Yang, Bu Ning, and Dong Cai-Hong*. (2016) Comparison of Major Bioactive Compounds of the Caterpillar Medicinal Mushroom, Cordyceps militaris (Ascomycetes), Fruiting Bodies Cultured on Wheat Substrate and Pupae, International journal of medicinal mushrooms 18, 327-336.

1.637

2016-8-17

244

 Gao Cheng , Kim Yong-Chan , Zheng Yong , Yang Wei , Chen Liang , Ji Niu-Niu , Wan Shi-Qiang , and Guo Liang-Dong*. (2016) Increased precipitation, rather than warming, exerts a strong influence on arbuscular mycorrhizal fungal community in a semiarid steppe ecosystem, Botany94, 459-469.

1.318

2016-8-17

245

 Das Kanad*, Hembrom Manoj Emanuel , Parihar Arvind , and Zhao Rui Lin. (2016) A new species of Cyathus (Agaricaceae) from India, Turk. J. Bot. 40, 97-103.

1.066

2016-8-17

246

 He Jun-Wei , Wang Chuan-Xi , Yang Li , Chen Guo-Dong , Hu Dan , Guo Liang-Dong , Yao Xin-Sheng* , and Gao Hao*. (2016) A Pair of New Polyketide Enantiomers from Three Endolichenic Fungal Strains Nigrospora sphaerica, Alternaria alternata, and Phialophora sp, Nat. Prod. Commun. 11, 829-831

0.927

2016-8-17

247

 Zhao Hong-Wei , Zhao Jun , Hu Lian-Na , Liang Jing-Nan , Shi Yuan-Yuan , Nie Chuang , Qiu Chang-Yu , Nan Xin-Shuai , Li Yu-Xin , Gao Fu-Lin , Liu Yi , Dong Yu , and Luo Ling*. (2016) Effect of long-term weightlessness on retina and optic nerve in tail-suspension rats, Int. J. Ophthalmol. 9, 825-830.

0.841

2016-8-17

248

 Yan* Jia, Ying-Jie Sun, Cong-Fen He, Shuang-Yan Tang, and En-Guang Zhu. (2016) Research Progress on The Mechanism of Intramolecular Chaperone, Prog. Biochem. Biophys. 43, 443-448.

0.245

2016-8-17

249

Zhou Jie, Zhang Fuliang, Meng Hengkai, Zhang Yanping, and Li Yin*. (2016) Introducing extra NADPH consumption ability significantly increases the photosynthetic efficiency and biomass production of cyanobacteria, Metab Eng 38, 217-227.

8.322

2016-9-13

250

Zhao Yun Long, Zhou Ting Ting, and Guo Hui Shan*. (2016) Hyphopodium-Specific VdNoxB/VdPls1-Dependent ROS-Ca2+Signaling Is Required for Plant Infection byVerticillium dahliae, PLoS Pathog. 12.

7.758

2016-9-13

251

Wu Shipo, Kroeker Andrea, Wong Gary, He Shihua, Hou Lihua, Audet Jonathan, Wei Haiyan, Zhang Zhe, Fernando Lisa, Soule Geoff, Tran Kaylie, Bi Shengli, Zhu Tao, Yu Xuefeng, Chen Wei, and Qiu Xiangguo*. (2016) An Adenovirus Vaccine Expressing Ebola Virus Variant Makona Glycoprotein Is Efficacious in Guinea Pigs and Nonhuman Primates, The Journal of infectious diseases.

5.888

2016-9-13

252

Toplak Ana , Nuijens Timo , Quaedflieg Peter J. L. M. , Wu Bian*, and Janssen Dick B.*. (2016)Peptiligase, an Enzyme for Efficient Chemoenzymatic Peptide Synthesis and Cyclization in Water, Adv. Synth. Catal. 358, 2140-2147.

5.852

2016-9-13

253

Cheng Yanfei , Du Zhaoli , Zhu Hui , Guo Xuena , and He Xiuping*. (2016) Protective Effects of Arginine on Saccharomyces cerevisiae Against Ethanol Stress, Scientific reports 6.

5.525

2016-9-13

254

Jiang Jing, Chen Xinchun*, An Hongjuan, Yang Bingfen, Zhang Fuping, and Cheng Xiaoxing*. (2016) Enhanced immune response of MAIT cells in tuberculous pleural effusions depends on cytokine signaling, Scientific reports 6, 32320.

5.525

2016-9-13

255

Liu Cui Hua*, Li Jie , Li Bingxi , and Wang Jing. (2016) M. tuberculosis Mce3C promotes mycobacterial mammalian cell entrance and enhances mycobactrial intracellular survival, J. Immunol. 196.

5.287

2016-9-13

256

Xiao Jin, Xiang Wangzhen, Chai Yan, Haywood Joel, Qi Jianxun, Ba Limin, Qi Peng, Wang Ming, Liu Jun*, and Gao George F*. (2016) Diversified Anchoring Features the Peptide Presentation of DLA-88*50801: First Structural Insight into Domestic Dog MHC Class I, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) 197, 2306-2315.

5.287

2016-9-13

257

Chen Li, Li Yan, Yue Qun, Loksztejn Anna, Yokoyama Kenichi, Felix Edd A, Liu Xingzhong, Zhang Ningyan, An Zhiqiang*, and Bills Gerald F*. (2016) Engineering of New Pneumocandin Side-Chain Analogues from Glarea lozoyensis by Mutasynthesis and Evaluation of Their Antifungal Activity,ACS Chem Biol.

5.176

2016-9-13

258

Li Jie, Chai Qi-Yao, and Liu* Cui Hua. (2016) The ubiquitin system: a critical regulator of innate immunity and pathogen–host interactions.Cellular & Molecular Immunology

4.663

2016-9-13

259

Zhang Gang, Tian Jingjing, Wang Chao, Chen Jifeng, and Feng Jie*. (2016) Identification of novel cryptic aminoglycoside phosphotransferases in Pseudomonas aeruginosa, Antimicrob Agents Chemother.

4.547

2016-9-13

260

Chan Che-Man, Chu Hin, Wang Yixin, Wong Bosco Ho-Yin, Zhao Xiaoyu, Zhou Jie, Yang Dong, Leung Sze Pui, Chan Jasper Fuk-Woo, Yeung Man-Lung, Yan Jinghua, Lu Guangwen, Gao George Fu, and Yuen Kwok-Yung*. (2016) Carcinoembryonic Antigen-related Cell Adhesion Molecule 5 (CEACAM5) Is an Important Surface Attachment Factor Facilitating the Entry of the Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), J Virol.

4.428

2016-9-13

261

Kozak Robert, He Shihua, Kroeker Andrea, de La Vega Marc-Antoine, Audet Jonathan, Wong Gary, Urfano Chantel, Antonation Kym, Embury-Hyatt Carissa, Kobinger Gary P, and Qiu Xiangguo*. (2016) Ferrets infected with Bundibugyo virus or Ebola virus recapitulate important aspects of human filoviral disease, J Virol.

4.428

2016-9-13

262

Wang Yanyan , Zheng Yong , Wang Xinyu , Wei Xinli *, and Wei Jiangchun. (2016) Lichen-Associated Fungal Community in Hypogymnia hypotrypa (Parmeliaceae, Ascomycota) Affected by Geographic Distribution and Altitude, Frontiers in microbiology 7.

4.360

2016-9-13

263

Jia Hongbing , Du Pengcheng , Yang Hui , Zhang Yuanyuan , Wang Jing , Zhang Wen , Han Guiling , Han Na , Yao Zhiyuan , Wang Haiyin , Zhang Jing , Wang Zhen , Ding Qingming , Qiang Yujun , Barbut Frederic , Gao George F. , Cao Yongtong*, Cheng Ying*, and Chen Chen*. (2016)Nosocomial transmission of Clostridium difficile ribotype 027 in a Chinese hospital, 2012-2014, traced by whole genome sequencing, BMC Genomics 17.

4.278

2016-9-13

264

Yin Renfu*, Liu Xinxin, Zhang Pingze, Chen Yanyu, Xie Guangyao, Ai Lili, Xue Cong, Qian Jing, Bi Yuhai, Chen Jianjun, Sun Yuzhang, Stoeger Tobias, and Ding Zhuang*. (2016) A Raf kinase inhibitor demonstrates antiviral activities both in vitro and in vivo against different genotypes of virulent Newcastle disease virus, Antiviral Res 133, 140-144.

4.074

2016-9-13

265

Shi Weifeng*, Zhang Zhenjie , Ling Cheng , Carr Michael J. , Tong Yigang , and Gao George F. (2016) Increasing genetic diversity of Zika virus in the Latin American outbreak, Emerg. Microbes Infect. 5.

3.865

2016-9-13

266

Sidda John D. , Poon Vincent , Song Lijiang , Wang Weishan , Yang Keqian , and Corre Christophe*. (2016) Overproduction and identification of butyrolactones SCB1-8 in the antibiotic production superhost Streptomyces M1152, Org. Biomol. Chem. 14, 6390-6393.

3.367

2016-9-13

267

Chen Shilong , Luo Guifeng , Yang Zhou , Lin Shuncheng , Chen Shaoying , Wang Song , Goraya Mohsan Ullah , Chi Xiaojuan , Zeng Xiancheng , and Chen Ji-Long*. (2016) Avian Tembusu virus infection effectively triggers host innate immune response through MDA5 and TLR3-dependent signaling pathways, Vet. Res. 470928-4249

3.290

2016-9-13

268

Hussain M., Hamid M. I.*, Ghazanfar M. U., Akhtar N., and Raza M. (2016) First Report of Fruit Rot of Strawberry Caused by Geotrichum candidum in Pakistan, Plant Dis. 100, 1948-1949.

3.268

2016-9-13

269

Niu Lili*, Xiong Mengjie, Zhu Daochen, Song Lei, Tang Tianyi, and Li Wenying*. (2016)Pullulanibacillus camelliae sp. nov., isolated from Pu'er tea, Int J Syst Evol Microbiol.

2.782

2016-9-13

270

Bai Juan-Luan, Wang Yu, Qin Sheng*, Ding Peng, Xing Ke, Yuan Bo, Cao Cheng-Liang, Huang Ying, Zhang Yu-Qin, and Jiang Ji-Hong*. (2016) Nocardia jiangsuensis sp. nov., a novel actinomycete isolated from a coastal soil, Int J Syst Evol Microbiol.

2.782

2016-9-13

271

Taj-Aldeen Saad J. *, Salah Husam , Al-Hatmi Abdullah M. S. , Hamed Manal , Theelen Bart , van Diepeningen Anne D. , Boekhout Teun , and Lass-Floerl Cornelia. (2016) In vitro resistance of clinical Fusarium species to amphotericin B and voriconazole using the EUCAST antifungal susceptibility method, Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 85, 438-443.

2.429

2016-9-13

272

Wu Yu'e, Min Fangui, Pan Jinchun, Wang Jing, Yuan Wen, Zhang* Yu, Huang* Ren, and Zhang* Lixin. (2015) Systemic Candida parapsilosis Infection Model in Immunosuppressed ICR Mice and Assessing the Antifungal Efficiency of Fluconazole, Veterinary medicine international 2015, 1-7.

2.242

2016-9-13

273

Song Fuhang, He Hongtao, Ma Rong, Xiao Xue, Wei Qi, Wang Qinqin, Ji Zengchun, Dai Huanqin, Zhang Lixin, and Capon Robert J.*. (2016) Structure revision of the Penicillium alkaloids haenamindole and citreoindole, Tetrahedron Lett. 57, 3851-3852.

2.212

2016-9-13

274

Abdel-Mageed Wael M., Mohamed Nadia H., Liu Miaomiao, El-Gamal Ali A., Basudan Omer A., Ismail Mady Ahmed, Quinn Ronald J., Liu Xueting*, Zhang Lixin*, and Shoreit Ahmed A. M.*. (2016)Lipoxygenase inhibitors from the latex of Calotropis Procera, Archives of Pharmacal Research, 1-91976-3786

2.190

2016-9-13

275

Liu Miaomiao, Grkovic Tanja, Zhang Lixin, Liu Xueting*, and Quinn Ronald J*. (2016) A model to predict anti-tuberculosis activity: value proposition for marine microorganisms, J. Antibiot.

1.984

2016-9-13

276

Wang Fang, Lian Lijuan, Liu Yunfeng, Zhang Yuman, Fang Rongxiang*, and Liu QingLin*. (2016)RoTFL1c of Rosa multiflora has a dual-function in suppressing reproductive growth and promoting vegetative growth of Arabidopsis, Science China. Life sciences.

1.772

2016-9-13

277

Zhao Mingzhi , Cai Man , Wu Feilin , Zhang Yao , Xiong Zhi , and Xu Ping*. (2016) Recombinant expression, refolding, purification and characterization of Pseudomonas aeruginosa protease IV in Escherichia coli, Protein Expr. Purif. 126, 69-76.

1.401

2016-9-13

278

Parra Luis A. , Tan Yan , Xu Meng-Lin , Zhou Jun-Liang , Wang Bo , and Zhao Rui-Lin*. (2016) A reexamination of Allopsalliota indicates synonymy with Micropsalliota (Agariceae, Agaricaceae, Agaricales, Basidiomycota), Mycoscience 57, 303-310.

1.395

2016-9-13

279

Chen Kai , and Zhuang Wen-Ying*. (2016) Trichoderma shennongjianum and Trichoderma tibetense, two new soil-inhabiting species in the Strictipile clade, Mycoscience 57, 311-319.

1.395

2016-9-13

280

Yue Changwu*, Niu Jing, Liu Ning, Lu Yuhong, Liu Minghao, and Li Yuanyuan. (2016) Cloning and identification of the lobophorin biosynthetic gene cluster from marine Streptomyces olivaceus strain FXJ7.023, Pak J Pharm Sci 29, 287-293.

0.798

2016-9-13

281

Mingxun Wang,  Jeremy J Carver,  Vanessa V Phelan,  Laura M Sanchez,  Neha Garg,  Yao Peng,  Don Duy Nguyen,  Jeramie Watrous,  Clifford A Kapono,  Tal Luzzatto-Knaan,  Carla Porto,  Amina Bouslimani,  Alexey V Melnik,  Michael J Meehan,  Wei-Ting Liu,  Max Crüsemann,  Paul D Boudreau,  Eduardo Esquenazi,  Mario Sandoval-Calderón,  Roland D Kersten,  Laura A Pace,  Robert A Quinn,  Katherine R Duncan,  Cheng-Chih Hsu,  Dimitrios J Floros,  Ronnie G Gavilan,  Karin Kleigrewe,  Trent Northen,  Rachel J Dutton,  Delphine Parrot,  Erin E Carlson,  Bertrand Aigle,  Charlotte F Michelsen,  Lars Jelsbak,  Christian Sohlenkamp,  Pavel Pevzner,  Anna Edlund,  Jeffrey McLean,  Jörn Piel,  Brian T Murphy, Lena Gerwick,  Chih-Chuang Liaw,  Yu-Liang Yang,  Hans-Ulrich Humpf,  Maria Maansson, Robert A Keyzers,  Amy C Sims,  Andrew R Johnson,  Ashley M Sidebottom,  Brian E Sedio, Andreas Klitgaard,  Charles B Larson,  Cristopher A Boya P,  Daniel Torres-Mendoza,  David J Gonzalez,  Denise B Silva,  Lucas M Marques,  Daniel P Demarque,  Egle Pociute,  Ellis C O'Neill,  Enora Briand,  Eric J N Helfrich,  Eve A Granatosky,  Evgenia Glukhov,  Florian Ryffel, Hailey Houson,  Hosein Mohimani,  Jenan J Kharbush,  Yi Zeng,  Julia A Vorholt,  Kenji L Kurita,  Pep Charusanti,  Kerry L McPhail,  Kristian Fog Nielsen,  Lisa Vuong,  Maryam Elfeki, Matthew F Traxler,  Niclas Engene,  Nobuhiro Koyama,  Oliver B Vining,  Ralph Baric,  Ricardo R Silva,  Samantha J Mascuch,  Sophie Tomasi,  Stefan Jenkins,  Venkat Macherla,  Thomas Hoffman,  Vinayak Agarwal,  Philip G Williams,  Jingqui Dai,  Ram Neupane,  Joshua Gurr, Andrés M C Rodríguez,  Anne Lamsa,  Chen Zhang,  Kathleen Dorrestein,  Brendan M Duggan,  Jehad Almaliti,  Pierre-Marie Allard,  Prasad Phapale,  Louis-Felix Nothias, Theodore Alexandrov,  Marc Litaudon,  Jean-Luc Wolfender,  Jennifer E Kyle,  Thomas O Metz,  Tyler Peryea,  Dac-Trung Nguyen,  Danielle VanLeer,  Paul Shinn,  Ajit Jadhav,  Rolf Müller,  Katrina M Waters,  Wenyuan Shi,  Xueting Liu,  Lixin Zhang,  Rob Knight,  Paul R Jensen,  Bernhard Ø Palsson,  Kit Pogliano,  Roger G Linington,  Marcelino Gutiérrez, Norberto P Lopes,  William H Gerwick,  Bradley S Moore,  Pieter C Dorrestein  & Nuno Bandeira (2016)Sharing and community curation of mass spectrometry data with Global Natural Products Social Molecular Networking. Nature Biotechnology. 34(8):828-837.

41.388

2016-9-18

282

Li Shundai, Bashline Logan, Zheng Yunzhen, Xin Xiaoran, Huang Shixin, Kong Zhaosheng, Kim Seong H, Cosgrove Daniel J*, and Gu Ying*. (2016) Cellulose synthase complexes act in a concerted fashion to synthesize highly aggregated cellulose in secondary cell walls of plants, Proc Natl Acad Sci U S A.

10.285

2016-10-25

283

Wu Bian*, Wijma Hein J. , Song Lu , Rozeboom Henriette J. , Poloni Claudia , Tian Yue , Arif Muhammad I. , Nuijens Timo , Quaedflieg Peter J. L. M. , Szymanski Wiktor , Feringa Ben L. , and Janssen Dick B.*. (2016) Versatile Peptide C-Terminal Functionalization via a Computationally Engineered Peptide Amidase, Acs Catalysis 6, 5405-5414.

9.874

2016-10-25

284

Xu Xiaoying, Song Hao, Qi Jianxun, Liu Yuqian, Wang Haiyuan, Su Chao, Shi Yi*, and Gao George F*. (2016) Contribution of intertwined loop to membrane association revealed by Zika virus full-length NS1 structure, The EMBO journal.

9.387

2016-10-25

285

Huang Canping, Liu William J, Xu Wen, Jin Tao, Zhao Yingze, Song Jingdong, Shi Yi, Ji Wei, Jia Hao, Zhou Yongming, Wen Honghua, Zhao Honglan, Liu Huaxing, Li Hong, Wang Qihui, Wu Ying, Wang Liang, Liu Di, Liu Guang, Yu Hongjie, Holmes Edward C, Lu Lin, and Gao George F*. (2016)A Bat-Derived Putative Cross-Family Recombinant Coronavirus with a Reovirus Gene, PLoS Pathog 12, e1005883.

7.758

2016-10-25

286

Jiang Tianyu , Ke Bowen , Chen Hui , Wang Weishan , Du Lupei , Yang Keqian , and Li Minyong*. (2016) Bioluminescent Probe for Detecting Mercury(II) in Living Mice, Anal. Chem. 88, 7462-7465.

5.922

2016-10-25

287

Wong Gary, Qiu Xiangguo, de La Vega Marc-Antoine, Fernando Lisa, Wei Haiyan, Bello Alexander, Fausther-Bovendo Hugues, Audet Jonathan, Kroeker Andrea, Kozak Robert, Tran Kaylie, He Shihua, Tierney Kevin, Soule Geoff, Moffat Estella, Gunther Stephan, Gao George F, Strong Jim, Embury-Hyatt Carissa, and Kobinger Gar*. (2016) Pathogenicity Comparison Between the Kikwit and Makona Ebola Virus Variants in Rhesus Macaques, The Journal of infectious diseases.

5.888

2016-10-25

288

Huang Man, Zhang Wei, Guo Jie, Wei Xundong, Phiwpan Krung, Zhang Jianhua*, and Zhou Xuyu*. (2016) Improved Transgenic Mouse Model for Studying HLA Class I Antigen Presentation,Scientific reports 6, 33612.

5.525

2016-10-25

289

Wang Jing, Teng Jade L L, Zhao Dongdong, Ge Pupu, Li Bingxi, Woo Patrick C Y, and Liu Cui Hua*. (2016) The ubiquitin ligase TRIM27 functions as a host restriction factor antagonized by Mycobacterium tuberculosis PtpA during mycobacterial infection, Scientific reports 6, 34827.

5.525

2016-10-25

290

Wang X W, Lombard L, Groenewald J Z, Li J, Videira S I R, Samson R A, Liu X Z*, and Crous P W. (2016) Phylogenetic reassessment of the Chaetomium globosum species complex, Persoonia36, 83-133.

5.293

2016-10-25

291

Wu Yan, Gao Feng, Qi Jianxun, Bi Yuhai, Fu Lifeng, Mohan Sankar, Chen Yuhang, Li Xuebing, Pinto B Mario, Vavricka Christopher J, Tien Po*, and Gao George F*. (2016) Resistance to mutant group-2 influenza neuraminidases of an oseltamivir-zanamivir hybrid inhibitor, J Virol.

4.428

2016-10-25

292

Chen Ping , Zhang Limin , Guo Xiaoxuan , Dai Xin , Liu Li , Xi Lijun , Wang Jian , Song Lei , Wang Yuezhu , Zhu Yaxin , Huang Li , and Huang Ying*. (2016) Diversity, Biogeography, and Biodegradation Potential of Actinobacteria in the Deep-Sea Sediments along the Southwest Indian Ridge, Frontiers in microbiology 7.

4.360

2016-10-25

293

Sun Baofa , Li Tong , Xiao Jinhua , Liu Li , Zhang Peng , Murphy Robert W. , He Shunmin , and Huang Dawei*. (2016) Contribution of Multiple Inter-Kingdom Horizontal Gene Transfers to Evolution and Adaptation of Amphibian-Killing Chytrid, Batrachochytrium dendrobatidis, Frontiers in microbiology 7.

4.360

2016-10-25

294

Fang Yuan-Yuan , Zhao Jian-Hua , Liu Shang-Wu , Wang Sheng , Duan Cheng-Guo*, and Guo Hui-Shan*. (2016) CMV2b-AGO Interaction Is Required for the Suppression of RDR-Dependent Antiviral Silencing in Arabidopsis, Frontiers in microbiology 7.

4.360

2016-10-25

295

Doona Christopher J. , Feeherry Florence E. , Setlow Barbara , Wang Shiwei , Li William , Nichols Frank C. , Talukdar Prabhat K. , Sarker Mahfuzur R. , Li Yong-Qing , Shen Aimee , and Setlow Peter*. (2016) Effects of High-Pressure Treatment on Spores of Clostridium Species, Appl. Environ. Microbiol. 82, 5287-5297.

4.303

2016-10-25

296

Yan Xiaodan, Wang Jianjun, Sun Yu, Zhu Junge, and Wu Sheng*. (2016) Facilitating the evolution of Esterase Activity from a Promiscuous Enzyme Mhg with Catalytic Functions of Amide Hydrolysis and Carboxylic Acid Perhydrolysis by Engineering the Substrate Entrance Tunnel, Appl Environ Microbiol.

4.303

2016-10-25

297

Li You-Hai , Han Wen-Jin , Gui Xi-Wu , Wei Tao , Tang Shuang-Yan , and Jin Jian-Ming. (2016)Putative Nonribosomal Peptide Synthetase and Cytochrome P450 Genes Responsible for Tentoxin Biosynthesis in Alternaria alternata ZJ33, Toxins 8.

3.942

2016-10-25

298

Ou Bingming, Yang Ying, Tham Wai Liang, Chen Lin, Guo Jitao, and Zhu Guoqiang*. (2016)Genetic engineering of probiotic Escherichia coli Nissle 1917 for clinical application, Appl Microbiol Biotechnol 100, 8693-8699.

3.882

2016-10-25

299

Huang Pei , Xie Feng , Ren Biao , Wang Qian , Wang Jian , Wang Qi , Abdel-Mageed Wael M. , Liu Miaomiao , Han Jianying , Oyeleye Ayokunmi , Shen Jinzhao , Song Fuhang , Dai Huanqin , Liu Xueting*, and Zhang Lixin*. (2016) Anti-MRSA and anti-TB metabolites from marine-derived Verrucosispora sp MS100047, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 7437-7447.

3.882

2016-10-25

300

Dai Lianpan*, Wang Qihui, Qi Jianxun, Shi Yi, Yan Jinghua, and Gao George F*. (2016) Molecular basis of antibody-mediated neutralization and protection against flavivirus, IUBMB life 68, 783-791.

3.257

2016-10-25

301

Yan Jun-Jie, Xie Bin, Zhang Lei, Li Shao-Jie, van Peer Arend F, Wu Ta-Ju, Chen Bing-Zhi, and Xie Bao-Gui*. (2016) Small GTPases and Stress Responses of vvran1 in the Straw Mushroom Volvariella volvacea, Int J Mol Sci 17.

3.213

2016-10-25

302

Chen Jingyu*, Zhang Zhengzhi, Zhang Caili, and Yu Bo. (2015) Genome sequence of Geobacillus thermoglucosidasius DSM2542, a platform hosts for biotechnological applications with industrial potential, Journal of biotechnology 216, 98-99.

3.108

2016-10-25

303

Zhang Bo , Sun Hongbing , Li Jing , Wan Yinhua , Li Yin , and Zhang Yanping*. (2016) High-titer-ethanol production from cellulosic hydrolysate by an engineered strain of Saccharomyces cerevisiae during an in situ removal process reducing the inhibition of ethanol on xylose metabolism, Process Biochem. 51, 967-972.

3.067

2016-10-25

304

Peng Ruchao, Zhu Tengfei, Oladejo Babayemi Olawale, Musyoki Abednego Moki, Cui Yingzi, Shi Yi, Wang Peiyi*, and Gao George Fu*. (2016) In vitro assembly of Ebola virus nucleocapsid-like complex expressed in E. coli, Protein Cell.

3.043

2016-10-25

305

Bi Yuhai*, Wong Gary , Liu Yingxia , Liu Lei , Gao George F. , and Shi Yi*. (2016) Ribavirin is effective against drug-resistant H7N9 influenza virus infections, Protein Cell 7, 611-614.

3.043

2016-10-25

306

Hawksworth David L. *, Hibbett David S. , Kirk Paul M. , and Luecking Robert. (2016) Proposals to permit DNA sequence data to serve as types of names of fungi, Taxon 65, 899-900.

2.926

2016-10-25

307

Kirk Paul M. *, and Yao Yi-Jian. (2016) Proposal to add a Note of interpretation and guidance to Articles 42.1 and 42.2, Taxon 65, 913-913.

2.926

2016-10-25

308

Kirk Paul M. *, and Yao Yi-Jian. (2016) Proposals on the type of the name of a genus or a subdivision of a genus, Taxon 65, 910-910.

2.926

2016-10-25

309

May Tom W. *, de Beer Z. Wilhelm , Crous Pedro W. , Hawksworth David L. , Liu Xingzhong , Norvell Lorelei L. , Pennycook Shaun R. , Redhead Scott A. , and Seifert Keith A. (2016) Proposals to amend the Code to modify its governance with respect to names of organisms treated as fungi,Taxon 65, 918-920.

2.926

2016-10-25

310

Imoulan Abdessamad , Wu Hai-Jun , Lu Wei-Lai , Li Yi , Li Bin-Bin , Yang Rei-Heng , Wang Wen-Jing , Wang Xiao-Liang , Kirk Paul M. , and Yao Yi-Jian*. (2016) Beauveria medogensis sp nov., a new fungus of the entomopathogenic genus from China, J. Invertebr. Pathol. 139, 74-81.

2.794

2016-10-25

311

Sun Tian-Yu, Kuang Run-Qiao, Chen Guo-Dong, Qin Sheng-Ying, Wang Chuan-Xi, Hu Dan, Wu Bing, Liu Xing-Zhong, Yao Xin-Sheng, and Gao Hao*. (2016) Three Pairs of New Isopentenyl Dibenzo[b,e]oxepinone Enantiomers from Talaromyces flavus, a Wetland Soil-Derived Fungus,Molecules (Basel, Switzerland) 21.

2.749

2016-10-25

312

Du Wei-Li, Huang Qiang, Miao Li-Li, Liu Ying, and Liu Zhi-Pei*. (2016) Association of running manner with bacterial community dynamics in a partial short-term nitrifying bioreactor for treatment of piggery wastewater with high ammonia content, AMB Express 6, 76.

2.419

2016-10-25

313

Zeng Zhao-Qing, and Zhuang Wen-Ying*. (2016) Revision of the genus Thyronectria (Hypocreales) from China, Mycologia.

2.403

2016-10-25

314

Hamera Sadia, Yan Youngsheng, Song Xiaoguang, Chaudhary Safee Ullah, Murtaza Iram, Su Lei, Tariq Muhammad, Chen Xiaoying*, and Fang Rongxiang*. (2016) Expression of Cucumber mosaic virus suppressor 2b alters FWA methylation and its siRNA accumulation in Arabidopsis thaliana, Biology open.

2.330

2016-10-25

315

Li Shaoli, Sun Hongmei*, Liu Fei, Feng Yanling, Zhao Hanqing, Xue Guanhua, and Yan Chao. (2016) Two case reports: Whole genome sequencing of two clinical macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae isolates with different responses to azithromycin, Medicine 95, e4963.

2.296

2016-10-25

316

Zhang Bo, Liu Zhi-Qiang, Liu Chang, and Zheng Yu-Guo*. (2016) Application of CRISPRi in Corynebacterium glutamicum for shikimic acid production, Biotechnol Lett.

1.809

2016-10-25

317

Huo Yan , Chen Liying , Su Lei , Wu Yao , Chen Xiaoying , Fang Rongxiang , and Zhang Lili*. (2016) Artificial feeding Rice stripe virus enables efficient virus infection of Laodelphax striatellus,Journal of virological methods 235, 139-143.

1.642

2016-10-25

318

Karunarathna Samantha C. , Mortimer Peter E. , Chen Jie , Li Guo-Jie , He Mao-Qiang , Xu Jianchu , Seelan Jaya Seelan Sathiya , Hassan Bahkali Ali , Hyde Kevin D. , and Zhao Rui-Lin*. (2016)Correct names of two cultivated mushrooms from the genus Pleurotus in China, Phytotaxa 260, 36-46.

1.141

2016-10-25

319

Daranagama Dinushani A. , Liu Xingzhong*, Chamyuang Sunita , Stadler Marc , Bahkali Ali H. , and Hyde Kevin D. (2016) Towards a natural classification of Sordariomycetes: The genera Frondisphaeria, Immersisphaeria, Lasiobertia, Pulmosphaeria and Yuea (Sordariomycetes incertae sedis), Phytotaxa 258, 153-163.

1.141

2016-10-25

320

Sun Jing-Zu, Dong Cai-Hong*, Liu Xing-Zhong , Liu Jian-Kui , and Hyde Kevin D.*. (2016)Calcarisporium cordycipiticola sp nov., an important fungal pathogen of Cordyceps militaris,Phytotaxa 268, 135-144.

1.141

2016-10-25

321

Wang Xin-Cun , Chen Kai , Xia Ye-Wei , Wang Long , Li Tai-Hui , and Zhuang Wen-Ying*. (2016) A new species of Talaromyces (Trichocomaceae) from the Xisha Islands, Hainan, China, Phytotaxa267, 187-200.

1.141

2016-10-25

322

Hu Weiming  , Chen Senyu*, and Liu Xingzhong. (2016) Effect of temperature treatment on survival of Heterodera glycines and its associated fungi and bacteria, Nematology 18, 845-855.

1.087

2016-10-25

323

Liu Jianbin , Zhu Weijing , Hamid Mohammed Imran , Cheng Xiaoli , Wang Niuniu , and Sun Jingzu*. (2016) Population dynamics and biocontrol efficacy of the nematophagous fungus Hirsutella minnesotensis in pot assay, Nematology 18, 823-830.

1.087

2016-10-25

324

Zhan Zhengyan*, Xu Xin , and Fu Yu V. (2016) Single cell tells the developmental story, Sci. Bull. 61, 1355-1357.

0.000

2016-10-25

325

Zhang Yi , Liang Zhen , Zong Yuan , Wang Yanpeng , Liu Jinxing , Chen Kunling , Qiu Jin-Long , and Gao Caixia*. (2016) Efficient and transgene-free genome editing in wheat through transient expression of CRISPR/Cas9 DNA or RNA, Nature communications 7.

12.001

2016-11-15

326

Liu Jing, Chen Yunfu, Wang Weiwei, Ren Min, Wu Panpan, Wang Yansheng, Li Changrun, Zhang Lixin, Wu Hang*, Weaver David T*, and Zhang Buchang*. (2016) Engineering of an Lrp family regulator SACE_Lrp improves erythromycin production in Saccharopolyspora erythraea, Metab Eng.

8.322

2016-11-15

327

Chen Liangliang, Peng Yuancheng, Tian Juan, Wang Xiaohong, Kong Zhaosheng, Mao Tonglin, Yuan Ming, and Li Yunhai*. (2016) TCS1, a Microtubule-Binding Protein, Interacts with KCBP/ZWICHEL to Regulate Trichome Cell Shape in Arabidopsis thaliana, PLoS Genet 12, e1006266.

7.481

2016-11-15

328

Chu Yindi , Zhu Yanping , Chen Yuling , Li Wei , Zhang Zhenfeng , Liu Di , Wang Tongkun , Ma Juncai , Deng Haiteng , Liu Zhi-Jie , Ouyang Songying*, and Huang Li*. (2016) aKMT Catalyzes Extensive Protein Lysine Methylation in the Hyperthermophilic Archaeon Sulfolobus islandicus but is Dispensable for the Growth of the Organism, Mol. Cell. Proteomics 15, 2908-2923.

6.632

2016-11-15

329

Yang Chao, Li Wen, Cao Jidong, Meng Fanwei, Yu Yongqi, Huang Junkai, Jiang Lan, Liu Muxing, Zhang Zhengguang, Chen Xuewei, Miyamoto Koji, Yamane Hisakazu, Zhang Jinsong, Chen Shouyi, and Liu Jun*. (2016) Activation of ethylene signaling pathways enhances disease resistance by regulating ROS and phytoalexin production in rice, The Plant journal : for cell and molecular biology.

6.468

2016-11-15

330

Wong Gary, Qiu Xiangguo, Bi Yuhai, Formenty Pierre, Sprecher Armand, Jacobs Michael, Gao George F, and Kobinger Gary*. (2016) More Challenges From Ebola: Infection of the Central Nervous System, The Journal of infectious diseases 214, S294-S296.

5.888

2016-11-15

331

Liu William J*, Tan Shuguang, Zhao Min, Quan Chuansong, Bi Yuhai, Wu Ying, Zhang Shuijun, Zhang Haifeng, Xiao Haixia, Qi Jianxun, Yan Jinghua, Liu Wenjun, Yu Hongjie, Shu Yuelong, Wu Guizhen, and Gao George F*. (2016) Cross-Immunities against Avian Influenza H7N9 Virus in the Healthy Population Affected by Antigenicity-Dependent Substitutions, The Journal of infectious diseases.

5.888

2016-11-15

332

Lv Dian-Qiu, Liu Shang-Wu, Zhao Jian-Hua, Zhou Bang-Jun, Wang Shao-Peng, Guo Hui-Shan, and Fang Yuan-Yuan*. (2016) Replication of a pathogenic non-coding RNA increases DNA methylation in plants associated with a bromodomain-containing viroid-binding protein, Scientific reports 6, 35751.

5.525

2016-11-15

333

Zhao Jian-Hua*, Fang Yuan-Yuan, Duan Cheng-Guo, Fang Rong-Xiang, Ding Shou-Wei, and Guo Hui-Shan*. (2016) Genome-wide identification of endogenous RNA-directed DNA methylation loci associated with abundant 21-nucleotide siRNAs in Arabidopsis, Scientific reports 6, 36247.

5.525

2016-11-15

334

Deng Mengmeng, Hou Junwei, Hu Jun, Wang Shuo, Chen Mi, Chen Lizhao, Ju Ying, Li Changfei*, and Meng Songdong*. (2016) Hepatitis B virus mRNAs functionally sequester let-7a and enhance hepatocellular carcinoma, Cancer letters 383, 62-72.

5.174

2016-11-15

335

Chen Xing , Ren Biao , Chen Ming , Wang Quanxin , Zhang Lixin*, and Yan Guiying*. (2016)NLLSS: Predicting Synergistic Drug Combinations Based on Semi-supervised Learning, PLoS Comput. Biol. 12.

5.017

2016-11-15

336

Tao Qiaoqiao, Ma Ke, Yang Yanlong, Wang Kai, Chen Baosong, Huang Ying, Han Junjie, Bao Li, Liu Xiao-Bin, Yang Zhuliang, Yin Wen-Bing, and Liu Hongwei*. (2016) Bioactive Sesquiterpenes from the Edible Mushroom Flammulina velutipes and Their Biosynthetic Pathway Confirmed by Genome Analysis and Chemical Evidence, The Journal of organic chemistry.

4.538

2016-11-15

337

Palacio Cyntia M. , Crismaru Ciprian G. , Bartsch Sebastian , Navickas Vaidotas , Ditrich Klaus , Breuer Michael , Abu Rohana , Woodley John M. , Baldenius Kai , Wu Bian , and Janssen Dick B.*. (2016) Enzymatic Network for Production of Ether Amines From Alcohols, Biotechnol. Bioeng. 113, 1853-1861.

4.393

2016-11-15

338

Gu Xiaokui, Xue Wei, Yin Yajing, Liu Hongwei, Li Shaojie, and Sun Xianyun*. (2016) The Hsp90 Co-chaperones Sti1, Aha1, and P23 Regulate Adaptive Responses to Antifungal Azoles, Frontiers in microbiology 7, 1571.

4.360

2016-11-15

339

Cao JiDong, Yang Chao, Li Lingjuan, Jiang Lan, Wu Yao, Wu Chuanwan, Bu Qingyun, Xia Guixian, Liu Xiaoyun, Luo Yuanming*, and Liu Jun*. (2016) Rice plasma membrane proteomics reveals Magnaporthe oryzae promotes susceptibility by sequential activation of host hormone signaling pathways, Molecular plant-microbe interactions : MPMI.

4.328

2016-11-15

340

Wang Shiwei, Doona Christopher J. , Setlow Peter , and Li Yong-qing*. (2016) Use of Raman Spectroscopy and Phase-Contrast Microscopy To Characterize Cold Atmospheric Plasma Inactivation of Individual Bacterial Spores, Appl. Environ. Microbiol. 82, 5775-5784.

4.303

2016-11-15

341

Hu Yongfei, Yang Xi, Li Jing, Lv Na, Liu Fei, Wu Jun, Lin Ivan Y C, Wu Na, Weimer Bart C, Gao George F, Liu Yulan*, and Zhu Baoli*. (2016) The Bacterial Mobile Resistome Transfer Network Connecting the Animal and Human Microbiomes, Appl Environ Microbiol 82, 6672-6681.

4.303

2016-11-15

342

Hamid M Imran, Hussain Muzammil, Wu Yunpeng, Zhang Xiaoling, Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong*. (2016) Successive soybean-monoculture cropping assembles rhizosphere microbial communities for the soil suppression of soybean cyst nematode, FEMS microbiology ecology.

4.004

2016-11-15

343

Zhang Likui*, Huang Yanchao , Xu Dandan , Yang Lixiang , Qian Kaicheng , Chang Guozhu , Gong Yong*, Zhou Xiaojian , and Ma Kesen. (2016) Biochemical characterization of a thermostable HNH endonuclease from deep-sea thermophilic bacteriophage GVE2, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 8003-8012.

3.882

2016-11-15

344

Yin Shouliang, Li Zilong, Wang Xuefeng, Wang Huizhuan, Jia Xiaole, Ai Guomin, Bai Zishang, Shi Mingxin, Yuan Fang, Liu Tiejun, Wang Weishan*, and Yang Keqian*. (2016) Heterologous expression of oxytetracycline biosynthetic gene cluster in Streptomyces venezuelae WVR2006 to improve production level and to alter fermentation process, Appl Microbiol Biotechnol.

3.882

2016-11-15

345

Yang Tao, Guo Mingmin, Yang Huaijun, Guo Suping, and Dong Caihong*. (2016) The blue-light receptor CmWC-1 mediates fruit body development and secondary metabolism in Cordyceps militaris, Appl Microbiol Biotechnol 100, 743-755.

3.882

2016-11-15

346

Jiang Tao, Wang Menghua, Li Li, Si Jinguang, Song Bo, Zhou Cao, Yu Meng, Wang Xuewei, Zhang Yonggang, Ding Gang*, and Zou Zhongmei*. (2016) Overexpression of the Global Regulator LaeA in Chaetomium globosum Leads to the Biosynthesis of Chaetoglobosin Z, J Nat Prod 79, 2487-2494.

3.644

2016-11-15

347

Zheng Yong , Chen Liang , Luo Cai-Yun , Zhang Zhen-Hua , Wang Shi-Ping , and Guo Liang-Dong*. (2016) Plant Identity Exerts Stronger Effect than Fertilization on Soil Arbuscular Mycorrhizal Fungi in a Sown Pasture, Microbial ecology 72, 647-658.

3.560

2016-11-15

348

Tian Lei, Zhang Zhenfeng, Wang Hanqian, Zhao Mohan, Dong Yuhui, and Gong Yong*. (2016)Sequence-Dependent T:G Base Pair Opening in DNA Double Helix Bound by Cren7, a Chromatin Protein Conserved among Crenarchaea, PLoS One 11, e0163361.

3.535

2016-11-15

349

Wang Xuefei , Chen Ke , Guo Guijie , and Chen Ji-Long*. (2016) Noncoding RNAs and their functional involvement in regulation of chronic myeloid leukemia, Briefings in Functional Genomics 15, 239-248.

3.495

2016-11-15

350

Wang Song, Luo Xiaoqin, Yan Ruoxiang, Wang Quanxin, Qi Qiuyue, Chi Xiaojuan, Zhang Lanlan, Yu Ziding, Cai Binxiang, Chen Ji-Long*, and Liu Hongwei*. (2016) 3-Anhydro-6-hydroxy-ophiobolin A displays high in vitro and in vivo efficacy against influenza A virus infection, Protein Cell 7, 839-843.

3.043

2016-11-15

351

Liu Minghao , Liu Ning , Shang Fei , and Huang Ying*. (2016) Activation and Identification of NC-1: A Cryptic Cyclodepsipeptide from Red Soil-Derived Streptomyces sp FXJ1.172, Eur. J. Org. Chem., 3943-3948.

2.971

2016-11-15

352

Wang Kai , Bao Li , Ma Ke , Qi Wei , Song Fuhang , Yao Yijian , Yin Wenbing , Zhang Lixin , Huang Ying , Han Junjie , and Liu Hongwei*. (2016) Bioactive Spirobisnaphthalenes and Lactones from a Cup Fungus Plectania sp Collected in the Tibet Plateau Region, Eur. J. Org. Chem., 4338-4346.

2.971

2016-11-15

353

Yu Qinli, Cai Hanlin, Zhang Yanfeng, He Yongzhi, Chen Lincai, Merritt Justin, Zhang Shan*, and Dong Zhiyang*. (2016) Negative Regulation of Ectoine Uptake and Catabolism in Sinorhizobium meliloti: Characterization of the EhuR Gene, J Bacteriol.

2.936

2016-11-15

354

Huang Canping, Qi Jianxun, Lu Guangwen, Wang Qihui, Yuan Yuan, Wu Ying, Zhang Yanfang, Yan Jinghua, and Gao George F*. (2016) Putative Receptor Binding Domain of Bat-Derived Coronavirus HKU9 Spike Protein: Evolution of Betacoronavirus Receptor Binding Motifs,Biochemistry 55, 5977-5988

2.828

2016-11-15

355

Labeda David P. *, Rong Xiaoying , Huang Ying , Doroghazi James , R. Ju Kou-San , and Metcalf William W. (2016) Taxonomic evaluation of species in the Streptomyces hirsutus clade using multi-locus sequence analysis and proposals to reclassify several species in this clade, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 2444-2450.

2.782

2016-11-15

356

Chen Shaoxing*, Liu Hong-Can , Zhou Jian , and Xiang Hua*. (2016) Haloparvum sedimenti gen. nov., sp nov., a member of the family Haloferacaceae, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 2327-2334.

2.782

2016-11-15

357

Xing Tingting , Yao Tandong , Liu Yongqin*, Wang Ninglian , Xu Bainqing , Shen Liang , Gu Zhengquan , Gu Bixi , Liu Hongcan , and Zhou Yuguang. (2016) Polaromonas eurypsychrophila sp nov., isolated from an ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 2497-2501.

2.782

2016-11-15

358

Wang Zhaoyue, Bai Xuejing, Guo Xuena, and He Xiuping*. (2016) Regulation of crucial enzymes and transcription factors on 2-phenylethanol biosynthesis via Ehrlich pathway in Saccharomyces cerevisiae, J Ind Microbiol Biotechnol.

2.732

2016-11-15

359

Zhang J., Yang H., Yu Q. Y., Wu M. D., Yang L., Zhuang W. Y., Chen W. D., and Li G. Q.*. (2016)Botrytis pyriformis sp nov., a novel and likely saprophytic species of Botrytis, Mycologia 108, 682-696.

2.403

2016-11-15

360

Wang Ya-Nan*, He Wei-Hong , An Ming-Li , Tian Wen-Yu , You Xiao-Yan , Ying Fang-Qing , Guo Jing , and Gong Tao*. (2016) Chryseobacterium zhengzhouense sp nov., isolated from groundwater of the well in a vegetable field, and emended description of the genus Chryseobacterium, Antonie Van Leeuwenhoek 109, 1299-1306.

2.041

2016-11-15

361

Wang Xuewei, Liu Xingzhong*, and Groenewald Johannes Z. (2016) Phylogeny of anaerobic fungi (phylum Neocallimastigomycota), with contributions from yak in China, Antonie Van Leeuwenhoek.

2.041

2016-11-15

362

Qiu Wei, Ren Biao, Dai Huanqin, Zhang Lixin, Zhang Qiong, Zhou Xuedong, and Li Yuqing. (2016)Clotrimazole and econazole inhibit Streptococcus mutans biofilm and virulence in vitro, Archives of oral biology 73, 113-120.

1.925

2016-11-15

363

Gong Fuyu, Cai Zhen*, and Li Yin*. (2016) Synthetic biology for CO2 fixation, Science China. Life sciences.

1.772

2016-11-15

364

Qin Wen-Tao , and Zhuang Wen-Ying*. (2016) Four new species of Trichoderma with hyaline ascospores from central China, Mycol. Prog. 15, 811-825.

1.642

2016-11-15

365

Wang Xuan, Yin Fenggui, Bi Yuhai, Cheng Gong, Li Jing, Hou Lidan, Li Yunlong, Yang Baozhi, Liu Wenjun, and Yang Limin*. (2016) Rapid and sensitive detection of Zika virus by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification, Journal of virological methods.

1.642

2016-11-15

366

Zeng Zhao-Qing , and Zhuang Wen-Ying*. (2016) A new species of Cosmospora and the first record of sexual state of C. lavitskiae, Mycol. Prog. 15.

1.642

2016-11-15

367

Yu Tao , Lv Jia , Li Junqing , Du Fang K.*, and Yin Kangquan*. (2016) The complete chloroplast genome of the dove tree Davidia involucrata (Nyssaceae), a relict species endemic to China,Conserv. Genet. Resour. 8, 263-266.

0.995

2016-11-15

368

Zhai Fengyan , Liu Yingjie , and Guo Yinglan*. (2016) Pseudocercospora picrasmicola sp nov and a new record of P-paludicola from China, Mycotaxon 131, 325-330.

0.689

2016-11-15

369

Ni Ming, Chen Chen, Qian Jun, Xiao Hai-Xia, Shi Wei-Feng, Luo Yang, Wang Hai-Yin, Li Zhen, Wu Jun, Xu Pei-Song, Chen Su-Hong, Wong Gary, Bi Yuhai, Xia Zhi-Ping, Li Wei, Lu Hui-Jun, Ma Juncai, Tong Yi-Gang, Zeng Hui, Wang Sheng-Qi*, Gao George F*, Bo Xiao-Chen*, and Liu Di*. (2016) Intra-host dynamics of Ebola virus during 2014, Nature microbiology 1, 16151.

0.000

2016-11-15

370

Bi Yuhai*, Chen Jianjun , Zhang Zhenjie , Li Mingxin , Cai Tianlong , Sharshov Kirill , Susloparov Ivan , Shestopalov Alexander , Wong Gary , He Yubang , Xing Zhi , Sun Jianqing , Liu Di , Liu Yingxia , Liu Lei , Liu Wenjun , Lei Fumin , Shi Weifeng* , and Gao George F. (2016) Highly pathogenic avian influenza H5N1 Clade 2.3.2.1c virus in migratory birds, 2014-2015, Virologica Sinica 31, 300-305.

0.000

2016-11-15

371

Zhang Tao, Zhao Yun-Long, Zhao Jian-Hua, Wang Sheng, Jin Yun, Chen Zhong-Qi, Fang Yuan-Yuan, Hua Chen-Lei, Ding Shou-Wei, and Guo Hui-Shan*. (2016) Cotton plants export microRNAs to inhibit virulence gene expression in a fungal pathogen, Nature plants 2, 16153.

0.000

2016-11-15

372

Prakriti Sharma Ghimire, Haomiao Ouyang, Qian Wang, Yuanming Luo, Bo Shi, Jinghua Yang, Yang Lü, and Cheng Jin* (2016)Insight into Enzymatic Degradation of Corn, Wheat, and Soybean Cell Wall Cellulose Using Quantitative Secretome Analysis of Aspergillus fumigatus,J Proteome Res

4.341

2016-12-9

373

Jinghua Yang*, Yuan Zhou, Luxia Zhang, Nehal Shah, Cheng Jin, Robert J. Palmer Jr., and John O. Cisar(2016)Cell Surface Glycoside Hydrolases of Streptococcus gordonii Promote Growth in Saliva,Appl Environ Microbiol

4.303

2016-12-9

374

Jian Wang Xiaoxuan Ge Li Zhang Kunling Teng Jin Zhong*(2016)One-pot synthesis of class II lanthipeptide bovicin HJ50 via an engineered lanthipeptide synthetase,Scientific Reports

5.525

2016-12-16

375

Xu, Guanghua Wang, Jing Liu, Cui Hua*(2016)Klebsiella pneumoniae NdpA suppresses ERK pathway-mediated host early inflammatory responses and is degraded through the ubiquitin-proteasome pathway,Protein & cell

3.043

2016-12-16

376

Ma Wenqiang, Li Shihua, Ma Shuoqian, Jia Lina, Zhang Fuchun, Zhang Yong, Zhang Jingyuan, Wong Gary, Zhang Shanshan, Lu Xuancheng, Liu Mei, Yan Jinghua, Li Wei, Qin Chuan, Han Daishu, Qin Chengfeng, Wang Na, Li Xiangdong*, and Gao George Fu*. (2016) Zika Virus Causes Testis Damage and Leads to Male Infertility in Mice, Cell 167, 1511-1524 e1510.

32.857

2016-12-19

377

Dang Yunkun, Cheng Jiasen, Sun Xianyun, Zhou Zhipeng, and Liu Yi*. (2016) Antisense transcription licenses nascent transcripts to mediate transcriptional gene silencing, Genes Dev30, 2417-2432.

11.579

2016-12-19

378

Zhang Jihui , Chen Jie , Allen-Philbey Kimberley , Baruhupolage Chathuri Perera , Tachie-Menson Theresa , Mangat Shannon C. , Garrod David R. , and Robinson Clive*. (2016) Innate generation of thrombin and intracellular oxidants in airway epithelium by allergen Der p 1, J. Allergy Clin. Immunol. 138, 1224-1227.

11.476

2016-12-19

379

Musyoki Abednego Moki, Shi Zhongyu, Xuan Chunling, Lu Guangwen, Qi Jianxun, Gao Feng, Zheng Beiwen, Zhang Qiangmin, Li Yan, Haywood Joel, Liu Cuihua, Yan Jinghua, Shi Yi, and Gao George F*. (2016) Structural and functional analysis of an anchorless fibronectin-binding protein FBPS from Gram-positive bacterium Streptococcus suis, Proc Natl Acad Sci U S A 113, 13869-13874.

10.285

2016-12-19

380

Li Shengnan, Wang Wenyi, Gao Jinlan, Yin Kangquan, Wang Rui, Wang ChengCheng, Petersen Morten, Mundy John, and Qiu Jin-Long*. (2016) MYB75 Phosphorylation by MPK4 Is Required for Light-Induced Anthocyanin Accumulation in Arabidopsis, Plant Cell.

9.880

2016-12-19

381

Gao Rongsui, Hu Yongfei, Li Zhencui, Sun Jian, Wang Qingjing, Lin Jingxia, Ye Huiyan, Liu Fei, Srinivas Swaminath, Li Defeng, Zhu Baoli, Liu Ya-Hong, Tian Guo-Bao, and Feng Youjun*. (2016)Dissemination and Mechanism for the MCR-1 Colistin Resistance, PLoS Pathog 12, e1005957.

7.758

2016-12-19

382

Li Shanshan, Zhou Li, Yao Yongpeng, Fan Keqiang, Li Zilong, Zhang Lixin, Wang Weishan*, and Yang Keqian*. (2016) A platform for the development of novel biosensors by configuring allosteric transcription factor recognition with amplified luminescent proximity homogeneous assays,Chemical communications (Cambridge, England).

6.628

2016-12-19

383

Liu Ning , Staswick Paul E.  , and Avramova Zoya*. (2016) Memory responses of jasmonic acid-associated Arabidopsis genes to a repeated dehydration stress, Plant Cell Environ. 39, 2515-2529.

6.443

2016-12-19

384

Hyde K. D., Hongsanan S., Jeewon R., Bhat D. J., McKenzie E. H. C., Jones E. B. G., Phookamsak R., Ariyawansa H. A., Boonmee S., Zhao Qi*, Abdel-Aziz F. A., Abdel-Wahab M. A., Banmai S., Chomnunti P., Cui B. K., Daranagama D. A., Das K., Dayarathne M. C., de Silva N. I., Dissanayake A. J., Doilom M., Ekanayaka A. H., Gibertoni T. B., Goes-Neto A., Huang S. K., Jayasiri S. C., Jayawardena R. S., Konta S., Lee H. B., Li W. J., Lin C. G., Liu J. K., Lu Y. Z., Luo Z. L., Manawasinghe I. S., Manimohan P., Mapook A., Niskanen T., Norphanphoun C., Papizadeh M., Perera R. H., Phukhamsakda C., Richter C., Santiago Alcmd, Drechsler-Santos E. R., Senanayake I. C., Tanaka K., Tennakoon Tmds, Thambugala K. M., Tian Q., Tibpromma S., Thongbai B., Vizzini A., Wanasinghe D. N., Wijayawardene N. N., Wu H. X., Yang J., Zeng X. Y., Zhang H., Zhang J. F., Bulgakov T. S., Camporesi E., Bahkali A. H., Amoozegar M. A., Araujo-Neta L. S., Ammirati J. F., Baghela A., Bhatt R. P., Bojantchev D., Buyck B., da Silva G. A., de Lima C. L. F., de Oliveira R. J. V., de Souza C. A. F., Dai Y. C., Dima B., Duong T. T., Ercole E., Mafalda-Freire F., Ghosh A., Hashimoto A., Kamolhan S., Kang J. C., Karunarathna S. C., Kirk P. M., Kytovuori I., Lantieri A., Liimatainen K., Liu Z. Y., Liu X. Z., Lucking R., Medardi G., Mortimer P. E., Nguyen T. T. T., Promputtha I., Raj K. N. A., Reck M. A., Lumyong S., Shahzadeh-Fazeli S. A., Stadler M., Soudi M. R., Su H. Y., Takahashi T., Tangthirasunun N., Uniyal P., Wang Y., Wen T. C., Xu J. C., Zhang Z. K., Zhao Y. C., Zhou J. L., and Zhu L. (2016) Fungal diversity notes 367-490: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa, Fungal Divers. 80, 1-270.

6.346

2016-12-19

385

Sun Lifan, Zhang Caili, Lyu Pengcheng, Wang Yanping, Wang Limin*, and Yu Bo*. (2016)Contributory roles of two l-lactate dehydrogenases for l-lactic acid production in thermotolerant Bacillus coagulans, Scientific reports 6, 37916.

5.525

2016-12-19

386

Jin Yun , Liu Zhongchuan , Li Yanjie , Liu Weifeng , Tao Yong , and Wang Ganggang*. (2016) A structural and functional study on the 2-C-methyl-D-erythritol-4-phosphate cytidyltransferase (IspD) from Bacillus subtilis, Scientific reports 6.

5.525

2016-12-19

387

Li Xinyue, Du Yu, Du Pengcheng, Dai Hang, Fang Yujie, Li Zhenpeng, Lv Na, Zhu Baoli, Kan Biao, and Wang Duochun*. (2016) SXT/R391 integrative and conjugative elements in Proteus species reveal abundant genetic diversity and multidrug resistance, Scientific reports 6, 37372.

5.525

2016-12-19

388

Jia Qiong , Hu Xinling , Shi Dawei , Zhang Yan , Sun Meihao , Wang Jianwei , Mi Kaixia*, and Zhu Guofeng*. (2016) Universal stress protein Rv2624c alters abundance of arginine and enhances intracellular survival by ATP binding in mycobacteria, Scientific reports 6.

5.525

2016-12-19

389

Liu Liwei, Hao Tingting, Xie Zhoujie, Horsman Geoff P, and Chen Yihua*. (2016) Genome mining unveils widespread natural product biosynthetic capacity in human oral microbe Streptococcus mutans, Scientific reports 6, 37479.

5.525

2016-12-19

390

Jiang Wei, Sheng Chunjie, Gu Xiuling, Liu Dong, Yao Chen, Gao Shijuan, Chen Shuai, Huang Yinghui, Huang Wenlin*, and Fang Min*. (2016) Suppression of Rac1 Signaling by Influenza A Virus NS1 Facilitates Viral Replication, Scientific reports 6, 35041.

5.525

2016-12-19

391

Sun Jingzu, Pei Yunfei, Li Erwei, Li Wei, Hyde Kevin D, Yin Wen-Bing*, and Liu Xingzhong*. (2016)A new species of Trichoderma hypoxylon harbours abundant secondary metabolites, Scientific reports 6, 37369.

5.525

2016-12-19

392

Yang Wei, Zheng Yong, Gao Cheng, Duan Ji-Chuang, Wang Shi-Ping, and Guo Liang-Dong*. (2016) Arbuscular mycorrhizal fungal community composition affected by original elevation rather than translocation along an altitudinal gradient on the Qinghai-Tibet Plateau, Scientific reports 6, 36606.

5.525

2016-12-19

393

Qi Yingzi , Xu Feng , Chen Lingsheng , Li Yanchang , Xu Zhongwei , Zhang Yao , Wei Wei , Su Na , Zhang Tao, Fan Fengxu , Wang Xing , Qin Xue , Zhang Lingqiang , Liu Yinkun*, and Xu Ping*. (2016) Quantitative proteomics reveals FLNC as a potential progression marker for the development of hepatocellular carcinoma, Oncotarget 7, 68242-68252.

5.415

2016-12-19

394

Zhou Zhuangzhi , Pang Zhiqian, Li Guihua , Lin Chunhua , Wang Jing , Lv Qiming , He Chaozu*, and Zhu Lihuang*. (2016) Endoplasmic reticulum membrane-bound MoSec62 is involved in the suppression of rice immunity and is essential for the pathogenicity of Magnaporthe oryzae,Molecular plant pathology 17, 1211-1222.

4.819

2016-12-19

395

Li Jing, Zheng Weinan, Hou Lidan, Chen Can, Fan Wenhui, Qu Hongren, Jiang Jingwen, Liu Jinhua, Gao George F, Zhou Jiyong, Sun Lei*, and Liu Wenjun*. (2016) Differential nucleocytoplasmic shuttling of the nucleoprotein of influenza a viruses and association with host tropism, Cell Microbiol.

4.541

2016-12-19

396

Sun Xiaoman , Li Dandi , Peng Ruchao , Guo Nijun , Jin Miao , Zhou Yongkang , Xie Guangcheng , Pang Lili , Zhang Qing , Qi Jianxun , and Duan Zhao-Jun*. (2016) Functional and Structural Characterization of P 19 Rotavirus VP8(star) Interaction with Histo-blood Group Antigens, J. Virol.90, 9758-9765.

4.428

2016-12-19

397

Cong Haolong , Du Ning , Yang Yang , Song Lei , Zhang Wenliang , and Tien Po*. (2016)Enterovirus 71 2B Induces Cell Apoptosis by Directly Inducing the Conformational Activation of the Proapoptotic Protein Bax, J. Virol. 90, 9862-9877.

4.428

2016-12-19

398

Wei Wei , Luo Weijia , Wu Feilin , Peng Xuehui , Zhang Yao , Zhang Manli , Zhao Yan , Su Na , Qi YingZi , Chen Lingsheng , Zhang Yangjun , Wen Bo , He Fuchu*, and Xu Ping*. (2016) Deep Coverage Proteomics Identifies More Low-Abundance Missing Proteins in Human Testis Tissue with Q-Exactive HF Mass Spectrometer, J. Proteome Res. 15, 3988-3997.

4.341

2016-12-19

399

Zhao Mingzhi , Wei Wei , Cheng Long , Zhang Yao , Wu Feilin , He Fuchu*, and Xu Ping*. (2016)Searching Missing Proteins Based on the Optimization of Membrane Protein Enrichment and Digestion Process, J. Proteome Res. 15, 4020-4029.

4.341

2016-12-19

400

Leclercq Sebastien Olivier, Wang Chao , Zhu Yaxin , Wu Hai , Du Xiaochen , Liu Zhipei , and Feng Jie*. (2016) Diversity of the Tetracycline Mobilome within a Chinese Pig Manure Sample, Appl. Environ. Microbiol. 82, 6454-6462.

4.303

2016-12-19

401

Wang Niuniu , Zhang Yongjie , Jiang Xianzhi , Shu Chi , Hamid M. Imran , Hussain Muzammil , Chen Senyu , Xu Jianping , Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong. (2016) Population Genetics of Hirsutella rhossiliensis, a Dominant Parasite of Cyst Nematode Juveniles on a Continental Scale,Appl. Environ. Microbiol. 82, 6317-6325.

4.303

2016-12-19

402

Yu Shan , Wei Qing , Zhao Tianhu , Guo Yuan , and Ma Luyan Z.*. (2016) A Survival Strategy for Pseudomonas aeruginosa That Uses Exopolysaccharides To Sequester and Store Iron To Stimulate Psl-Dependent Biofilm Formation, Appl. Environ. Microbiol. 82, 6403-6413.

4.303

2016-12-19

403

Liu William J*, Zhao Min, Liu Kefang, Xu Kun, Wong Gary, Tan Wenjie, and Gao George F*. (2016)T-cell immunity of SARS-CoV: Implications for vaccine development against MERS-CoV, Antiviral Res 137, 82-92.

4.074

2016-12-19

404

Zhao Yongkun, Wang Chong, Qiu Boning, Li Chufang, Wang Hualei, Jin Hongli, Gai Weiwei, Zheng Xuexing, Wang Tiecheng, Sun Weiyang, Yan Feihu, Gao Yuwei, Wang Qian, Yan Jinghua, Chen Ling, Perlman Stanley, Zhong Nanshan, Zhao Jincun*, Yang Songtao*, and Xia Xianzhu*. (2016) Passive immunotherapy for Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection with equine immunoglobulin or immunoglobulin fragments in a mouse model, Antiviral Res 137, 125-130.

4.074

2016-12-19

405

Zhang Min, Cheng Shou-Ting, Wang Hai-Yun, Wu Jia-He, Luo Yuan-Ming, Wang Qian, Wang Fu-Xin*, and Xia Gui-Xian*. (2016) iTRAQ-based proteomic analysis of defence responses triggered by the necrotrophic pathogen Rhizoctonia solani in cotton, J Proteomics 152, 226-235.

3.986

2016-12-19

406

Wang Kai, Bao Li, Ma Ke, Zhang Jinjin, Chen Baosong, Han Junjie, Ren Jinwei, Luo Huajun, and Liu Hongwei*. (2016) A novel class of alpha-glucosidase and HMG-CoA reductase inhibitors from Ganoderma leucocontextum and the anti-diabetic properties of ganomycin I in KK-Ay mice,European journal of medicinal chemistry.

3.982

2016-12-19

407

Zhi Xiao-Yang*, Jiang Zhao, Yang Ling-Ling, and Huang Ying. (2016) The underlying mechanisms of genetic innovation and speciation in the family Corynebacteriaceae: A phylogenomics approach,Molecular phylogenetics and evolution 107, 246-255.

3.954

2016-12-19

408

Miao Li-Li, Fan Hong-Xia, Qu Jie, Liu Ying, and Liu Zhi-Pei*. (2016) Specific amino acids responsible for the cold adaptedness of Micrococcus antarcticus beta-glucosidase BglU, Appl Microbiol Biotechnol.

3.882

2016-12-19

409

Zhao Wei, Fan Aili, Tarcz Sylwia, Zhou Kang, Yin Wen-Bing, Liu Xiao-Qing*, and Li Shu-Ming*. (2016) Mutation on Gly115 and Tyr205 of the cyclic dipeptide C2-prenyltransferase FtmPT1 increases its catalytic activity toward hydroxynaphthalenes, Appl Microbiol Biotechnol.

3.882

2016-12-19

410

Wei Xinli*, McCune Bruce, Lumbsch H Thorsten, Li Hui, Leavitt Steven, Yamamoto Yoshikazu, Tchabanenko Svetlana, and Wei Jiangchun*. (2016) Limitations of Species Delimitation Based on Phylogenetic Analyses: A Case Study in the Hypogymnia hypotrypa Group (Parmeliaceae, Ascomycota), PLoS One 11, e0163664.

3.535

2016-12-19

411

He B.*, Li W. Y., Zeng Z. Q., and Li Z. G. (2016) First Report of Canker Disease Caused by Thyronectria pinicola on Lacebark Pine in China, Plant Dis. 100, 2331-2331.

3.268

2016-12-19

412

Zhao Xuejin , Tefsen Boris , Li Yan , Qi Jianxun , Lu Guangwen , Shi Yi , Yan Jinghua , Xiao Haixia*, and Gao George F.*. (2016) The NS1 gene from bat-derived influenza-like virus H17N10 can be rescued in influenza A PR8 backbone, J. Gen. Virol. 97, 1797-1806.

3.131

2016-12-19

413

Alkasir Rashad, Li Jing, Li Xudong, Jin Miao, and Zhu Baoli*. (2016) Human gut microbiota: the links with dementia development, Protein Cell.

3.043

2016-12-19

414

Tan Shuguang, Chen Danqing, Liu Kefang, He Mengnan, Song Hao, Shi Yi, Liu Jun, Zhang Catherine W-H, Qi Jianxun, Yan Jinghua, Gao Shan*, and Gao George F*. (2016) Crystal clear: visualizing the intervention mechanism of the PD-1/PD-L1 interaction by two cancer therapeutic monoclonal antibodies, Protein Cell.

3.043

2016-12-19

415

Guo Bixi , Liu Yongqin*, Gu Zhengquan , Shen Liang , Liu Keshao , Wang Ningliang , Xing Tingting , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , and Li Jiule. (2016) Massilia psychrophila sp nov., isolated from an ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 4088-4093.

2.782

2016-12-19

416

Liu Keshao , Liu Yongqin*, Wang Ninglian , Gu Zhengquan , Shen Liang , Xu Baiqing , Zhou Yuguang , Liu Hongcan , and Jiao Nianzhi. (2016) Hymenobacter glacieicola sp nov., isolated from glacier ice, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 3793-3798.

2.782

2016-12-19

417

Chai Xin, Shang Xiuling, Zhang Yu, Liu Shuwen, Liang Yong, Zhang Yun*, and Wen Tingyi*. (2016)A novel pyruvate kinase and its application in lactic acid production under oxygen deprivation in Corynebacterium glutamicum, BMC Biotechnol 16, 79.

2.748

2016-12-19

418

Fan Keqiang, Lin Baixue, Tao Yong, and Yang Keqian*. (2016) Engineering deacetoxycephalosporin C synthase as a catalyst for the bioconversion of penicillins, J Ind Microbiol Biotechnol.

2.732

2016-12-19

419

Sobolev Ivan A.*, Sharshov Kirill , Yurchenko Kseniya , Korneev Denis , Glushchenko Alexandra , Alikina Tatyana , Kabilov Marsel , Bi Yuhai , Liu Wenjun , Gubanova Natalia , and Shestopalov Alexander. (2016) Characterization of avian paramyxovirus type 6 isolated from a Eurasian teal in the intersection of migratory flyways in Russia, Arch. Virol. 161, 3275-3279.

2.143

2016-12-19

420

Ding Y., Zheng H., Feng C., Wang B., Liu C., Mi K., Cao H.*, and Meng Songdong*. (2016) Heat-Shock Protein gp96 Enhances T Cell Responses and Protective Potential to Bacillus Calmette-Guerin Vaccine, Scand. J. Immunol. 84, 222-228.

2.041

2016-12-19

421

Qu Yachao, Huang Yong, Liu Di, Huang Yinuo, Zhang Zhiyi, Mi Zhiqiang, An Xiaoping, Tong Yigang, and Lu Jun*. (2016) High-Throughput Analysis of the T Cell Receptor Beta Chain Repertoire in PBMCs from Chronic Hepatitis B Patients with HBeAg Seroconversion, The Canadian journal of infectious diseases & medical microbiology = Journal canadien des maladies infectieuses et de la microbiologie medicale 2016, 8594107.

1.060

2016-12-19

422

Dai R. C., Li G. J., He M. Q., Liu R. L., Ling Z. L., Wu J. R.*, and Zhao R. L.*. (2016) Characterization of four species including one new species of Agaricus subgenus Spissicaules from Eastern China, Mycosphere 7, 405-416

0.835

2016-12-19

423

Karunarathna S. C., Chen J., Mortimer P. E., Xu J. C., Zhao Ruilin, Callac P.*, and Hyde K. D.*. (2016) Mycosphere Essay 8: A review of genus Agaricus in tropical and humid subtropical regions of Asia, Mycosphere 7, 417-439

0.835

2016-12-19

424

Daranagama D. A., Jones E. B. G., Liu Xingzhong, To-anun C.*, Stadler M., and Hyde K. D. (2016) Mycosphere Essays 13-Do xylariaceous macromycetes make up most of the Xylariomycetidae?,Mycosphere 7, 582-601

0.835

2016-12-19

425

Ababaikeli Gulibahaer , Abbas Abdulla*, Guo Shou-Yu*, Tumier Aniwaer , and Mamuti Reyimu. (2016) Diploschistes tianshanensis sp nov., a corticolous species from Northwestern China,Mycotaxon 131, 565-574

0.689

2016-12-19

426

Li Wei , and Guo Lin*. (2016) Rosellinia hainanensis sp nov and three Rosellinia species new to China, Mycotaxon 131, 541-545.

0.689

2016-12-19

427

Wang Wei-Cheng , Ren Zhao-Jie , Zhang Lu-Lu , and Zhao Zun-Tian*. (2016) New records of Rhizocarpon from Hengduan Mountains, China, Mycotaxon 131, 589-596.

0.689

2016-12-19

428

Hernandez-Restrepo M.*, Schumacher R. K., Wingfield M. J., Ahmad I., Cal Lei, Duong T. A., Edwards J., Gene J., Groenewaldl J. Z., Jabeen S., Khalid A. N., Lombard L., Madrid H., Marin-Felix Y., Marincowitz S., Miller A. N., Rajeshkumar K. C., Rashid A., Sarwar S., Stchigel A. M., Taylord P. W. J., Zhou N., and Crous P. W.*. (2016) Fungal Systematics and Evolution: FUSE 2, Sydowia 68, 193-230.

0.631

2016-12-19

429

Wang Qihui, Yang Huabing, Liu Xiaoqing, Dai Lianpan, Ma Tong, Qi Jianxun, Wong Gary, Peng Ruchao, Liu Sheng, Li Junfu, Li Shihua, Song Jian, Liu Jianying, He Jianhua, Yuan Hui, Xiong Ying, Liao Yong, Li Jianhua, Yang Jianping, Tong Zhou, Griffin Bryan D, Bi Yuhai, Liang Mifang, Xu Xiaoning, Qin Chuan, Cheng Gong, Zhang Xinzheng, Wang Peiyi, Qiu Xiangguo, Kobinger Gary, Shi Yi, Yan Jinghua*, and Gao George F*. (2016) Molecular determinants of human neutralizing antibodies isolated from a patient infected with Zika virus, Sci Transl Med 8, 369ra179.

15.051

2016-12-29

430

Bi Yuhai, Chen Quanjiao, Wang Qianli, Chen Jianjun, Jin Tao, Wong Gary, Quan Chuansong, Liu Jun, Wu Jun, Yin Renfu, Zhao Lihua, Li Mingxin, Ding Zhuang, Zou Rongrong, Xu Wen, Li Hong, Wang Huijun, Tian Kegong, Fu Guanghua, Huang Yu, Shestopalov Alexander, Li Shoujun, Xu Bing, Yu Hongjie, Luo Tingrong, Lu Lin, Xu Xun, Luo Yang, Liu Yingxia*, Shi Weifeng*, Liu Di*, and Gao George Fu*. (2016) Genesis, Evolution and Prevalence of H5N6 Avian Influenza Viruses in China,Cell Host Microbe 20, 810-821

12.944

2016-12-29

431

Li Chong#, Wu Song#, Yang Zhao#, Zhang Xiaolong, Zheng Qi, Lin Ling, Niu Zexiong, Li Ruiqiang, Cai Zhiming, and Li Lei*. (2016) Single-cell exome sequencing identifies mutations in KCP, LOC440040, and LOC440563 as drivers in renal cell carcinoma stem cells, Cell Res.

12.393

2016-12-29

432

Zheng Longtang, Wei Jinhua, Lv Xun, Bi Yuhai, Wu Peixing, Zhang Zhenxing, Wang Pengfei, Liu Ruichen, Jiang Jingwen, Cong Haolong, Liang Jingnan, Chen Wenwen, Cao Hongzhi, Liu Wenjun, Gao George F, Du Yuguang, Jiang Xingyu, and Li Xuebing*. (2016) Detection and differentiation of influenza viruses with glycan-functionalized gold nanoparticles, Biosens Bioelectron 91, 46-52.

6.675

2016-12-29

433

Zhao Huan, Chen Guo-Dong, Zou Jian, He Rong-Rong, Qin Sheng-Ying, Hu Dan, Li Guo-Qiang, Guo Liang-Dong*, Yao Xin-Sheng, and Gao Hao. (2016) Dimericbiscognienyne A: A Meroterpenoid Dimer from Biscogniauxia sp. with New Skeleton and Its Activity, Org Lett.

6.033

2016-12-29

434

 Wang Xiaoshuang, Fan Xin, Bi Shuai, Li Ning, and Wang Beinan*. (2016) Toll-like Receptor 2-and 4-Mediated Reciprocal Th17 and Antibody Responses to Group A Streptococcus Infection, Journal of Infectious Diseases.

5.888

2016-12-29

435

Wang Qinghong , Liang Ying , Zhao Peng , Li Qing X. , Guo Shaohui , and Chen Chunmao*. (2016)Potential and optimization of two-phase anaerobic digestion of oil refinery waste activated sludge and microbial community study, Scientific reports 6.

5.525

2016-12-29

436

Wu Song, Yang Zhao, Ye Rui, An Dan, Li Chong, Wang Yitian, Wang Yongqiang, Huang Yi, Liu Huan, Li Feida, He Luyun, Sun Da, Yu Yuan, Li Qiaoling, Huang Peide, Zhang Meng, Zhao Xin, Bi Tengteng, Zhuang Xuehan, Zhang Liyan, Lu Jingxiao, Sun Xiaojuan, Zhou Fangjian, Liu Chunxiao, Yang Guosheng, Hou Yong, Fan Zusen, and Cai Zhiming. (2016) Novel variants in MLL confer to bladder cancer recurrence identified by whole-exome sequencing, Oncotarget 7, 2629-2645.

5.415

2016-12-29

437

Liu William J, Lan Jiaming, Liu Kefang, Deng Yao, Yao Yanfeng, Wu Shaolian, Chen Hong, Bao Lingling, Zhang Haifeng, Zhao Min, Wang Qihui, Han Lingxia, Chai Yan, Qi Jianxun, Zhao Jincun, Meng Songdong, Qin Chuan, Gao George F*, and Tan Wenjie*. (2016) Protective T Cell Responses Featured by Concordant Recognition of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus-Derived CD8+ T Cell Epitopes and Host MHC, Journal of immunology

5.287

2016-12-29

438

Han Xiaoyun , Qiu Mengguang , Wang Bin , Yin Wen-Bing , Nie Xinyi , Qin Qiuping , Ren Silin , Yang Kunlong , Zhang Feng , Zhuang Zhenhong , and Wang Shihua*. (2016) Functional Analysis of the Nitrogen Metabolite Repression Regulator Gene nmrA in Aspergillus flavus, Frontiers in microbiology 7.

4.360

2016-12-29

439

Dai Xin , Wang Haina , Zhang Zhenfeng , Li Kuan , Zhang Xiaoling , Mora-Lopez Marielos , Jiang Chengying , Liu Chang , Wang Li , Zhu Yaxin , Hernandez-Ascencio Walter , Dong Zhiyang , and Huang Li*. (2016) Genome Sequencing of Sulfolobus sp A20 from Costa Rica and Comparative Analyses of the Putative Pathways of Carbon, Nitrogen, and Sulfur Metabolism in Various Sulfolobus Strains, Frontiers in microbiology 7.

4.360

2016-12-29

440

Miao Li-Li, Hou Yan-Jie, Fan Hong-Xia, Qu Jie, Qi Chao, Liu Ying, Li De-Feng, and Liu Zhi-Pei*. (2016) Molecular Structural Basis for the Cold Adaptedness of the Psychrophilic beta-Glucosidase BglU in Micrococcus antarcticus, Appl Environ Microbiol 82, 2021-2030.

4.303

2016-12-29

441

Warfield Kelly L*, Warren Travis K, Qiu Xiangguo, Wells Jay, Mire Chad E, Geisbert Joan B, Stuthman Kelly S, Garza Nicole L, Van Tongeren Sean A, Shurtleff Amy C, Agans Krystle N, Wong Gary, Callahan Michael V, Geisbert Thomas W, Klose Brennan, Ramstedt Urban, and Treston Anthony M. (2016) Assessment of the potential for host-targeted iminosugars UV-4 and UV-5 activity against filovirus infections in vitro and in vivo, Antiviral Res 138, 22-31.

4.074

2016-12-29

442

Chen Quanjiao, Wang Hanzhong, Zhao Lihua, Ma Liping, Wang Runkun, Lei Yongsong, Li Yong, Yang Guoxiang, Chen Jing, Chen Guang, Li Liqiang, Jin Tao, Li Jiandong, Liu Xin, Xu Xun, Wong Gary, Liu Lei, Liu Yingxia, Shi Weifeng*, Bi Yuhai*, and Gao George F. (2016) First documented case of avian influenza (H5N1) virus infection in a lion, Emerg Microbes Infect 5, e125.

3.865

2016-12-29

443

Liu Ling , Han Yu , Xiao Junhai , Li Li , Guo Liangdong , Jiang Xuejun , Kong Lingyi* , and Che Yongsheng*. (2016) Chlorotheolides A and B, Spiroketals Generated via Diets-Alder Reactions in the Endophytic Fungus Pestalotiopsis theae, J. Nat. Prod. 79, 2616-2623.

3.644

2016-12-29

444

Qin Feng, Liu Dongxia, Sun Bingda, Ruan Liu, Ma Zhanhong, and Wang Haiguang*. (2016)Identification of Alfalfa Leaf Diseases Using Image Recognition Technology, PLoS One 11, e0168274.

3.535

2016-12-29

445

Chen Xianrui, Wang Zhaoyue*, Guo Xuena, Liu Sha, and He Xiuping*. (2016) Regulation of general amino acid permeases Gap1p, GATA transcription factors Gln3p and Gat1p on 2-phenylethanol biosynthesis via Ehrlich pathway, Journal of biotechnology 242, 83-91.

3.108

2016-12-29

446

Borjian Farshad, Han Jing, Hou Jing, Xiang Hua, Zarzycki Jan, and Berg Ivan A*. (2016) Malate synthase and beta-methylmalyl-CoA lyase reactions in the methylaspartate cycle in Haloarcula hispanica, J Bacteriol.

2.936

2016-12-29

447

Zhang Guishan, Gu Jingang, Zhang Ruifu, Rashid Mamoon, Haroon Mohamed Fauzi, Xun Weibing, Ruan Zhiyong, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2016) Haloprofundus marisrubri gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from the Discovery Deep brine-seawater interface in the Red Sea, Int J Syst Evol Microbiol.

2.782

2016-12-29

448

Cai Man, Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Yang Lei-Lei, Kang Ying-Qian, and Zhou Yu-Guang*. (2016) Microbacterium sorbitolivorans sp. nov., a novel member of Microbacteriaceae isolated from fermentingbed in pigpen, Int J Syst Evol Microbiol.

2.782

2016-12-29

449

Li Ai-Hua, Liu Hong-Can, and Zhou Yu-Guang*. (2016) Flavobacterium orientale sp. nov., isolated from lake water, Int J Syst Evol Microbiol.

2.782

2016-12-29

450

Zheng Huan-Di , and Zhuang Wen-Ying*. (2016) Two new species of Crocicreas (Helotiaceae, Ascomycota) revealed by morphological and molecular data, Phytotaxa 272, 149-156.

1.141

2016-12-29

451

Chen Xianyang, Li Ning, Bi Shuai, Wang Xiaoguang, and Wang Beinan*. (2016) Co-Activation of Th17 and Antibody Responses Provides Efficient Protection against Mucosal Infection by Group A Streptococcus, PLoS One 11, e0168861.

3.535

2017-1-22

452

Liu Feixia , Yang Han , Wang Limin , and Yu Bo*. (2016) Biosynthesis of the High-Value Plant Secondary Product Benzyl Isothiocyanate via Functional Expression of Multiple Heterologous Enzymes in Escherichia coli, ACS synthetic biology 5, 1557-1565.

5.693

2017-1-24

453

Wang Min , Zhang Guilong , Zhou Linglin , Wang Dongfang , Zhong Naiqin , Cai Dongqing*, and Wu Zhengyan*. (2016) Fabrication of pH-Controlled-Release Ferrous Foliar Fertilizer with High Adhesion Capacity Based on Nanobiomaterial, ACS Sustain. Chem. Eng. 4, 6800-6808.

5.319

2017-1-24

454

Li Wei*, Wang Mengmeng , Bian Xiaomeng , Guo Jiajia , and Cai Lei*. (2016) A High-Level Fungal Diversity in the Intertidal Sediment of Chinese Seas Presents the Spatial Variation of Community Composition, Frontiers in microbiology 7

4.360

2017-1-24

455

Zhao Mingzhi , Xu Feng , Wu Feilin , Yu Debin , Su Na , Zhang Yao , Cheng Long , and Xu Ping*. (2016) iTRAQ-Based Membrane Proteomics Reveals Plasma Membrane Proteins Change During HepaRG Cell Differentiation, J. Proteome Res. 15, 4245-4257.

4.341

2017-1-24

456

Lin Jie , Wang Renlei , Xu Guohua , Ding Zhengfeng , Zhu Xueshen , Liu Xingzhong , Zou Jian , Chen Guodong , Li Li , and Liu Ling*. (2016) New cadinane sesquiterpenoids from the basidiomycetous fungus Pholiota sp, RSC Adv. 6, 112527-112533.

3.485

2017-1-24

457

Su Yao , Jiang Xianzhi , Wu Wenping , Wang Manman , Hamid M. Imran , Xiang Meichun , and Liu Xingzhong*. (2016) Genomic, Transcriptomic, and Proteomic Analysis Provide Insights Into the Cold Adaptation Mechanism of the Obligate Psychrophilic Fungus Mrakia psychrophila, G3-Genes Genomes Genet. 6, 3603-3613.

3.198

2017-1-24

458

Wang Tianying , Wei Xuexin , Xin Yuhua , Zhuang Junli , Shan Shuangquan , and Zhang Jianli*. (2016) Halomonas lutescens sp nov., a halophilic bacterium isolated from a lake sediment, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 4697-4704.

2.782

2017-1-24

459

Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Wang Ninglian , Jiao Nianzhi , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Liu Xiaobo , Li Jiule , Liang Jingnan , and Busse Hans-Juergen. (2016) Chelatococcus reniformis sp nov., isolated from a glacier, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 4525-4529.

2.782

2017-1-24

460

Zheng Wei , Chen Yun , Zhao Ai , Xue Yong , Zheng Yingdong , Mu Zhishen , Wang Peiyu*, and Zhang Yumei*. (2016) Associations of sedentary behavior and physical activity with physical measurements and dyslipidemia in school-age children: a cross-sectional study, BMC Public Health 16.

2.746

2017-1-24

461

Jiang Xiaolong , He Peng , Qi Xianni , Lin Yuping , Zhang Yongkui , and Wang Qinhong*. (2016)High-efficient xylitol production by evolved Candida maltosa adapted to corncob hemicellulosic hydrolysate, J. Chem. Technol. Biotechnol. 91, 2994-2999.

2.744

2017-1-24

462

Thongbai Benjarong , Tulloss Rodham E. , Miller Steven L. , Hyde Kevin D. , Chen Jie , Zhao Ruilin , and Raspe Olivier*. (2016) A new species and four new records of Amanita (Amanitaceae; Basidiomycota) from Northern Thailand, Phytotaxa 286, 211-231

1.141

2017-1-24

463

Zeng Zhao-Qing, and Zhuang Wen-Ying*. (2016) A new fungicolous species of Hydropisphaera (Bionectriaceae, Hypocreales) from central China, Phytotaxa 288, 279-284.

1.141

2017-1-24

464

Lu Yuhong , Liu Xiaoli , Wang Miao , Li Yuanyuan , Liu Ning , Bao Yuxin , Liu Minghao , Li Xiaoqian , Wang Yinyin , Qian Shenyan , Yue Changwu*, and Huang Ying*. (2016) Activation and comparative analysis of cryptic xiamycin gene cluster from marine-derived Streptomyces sp FXJ 7.388, Pak. J. Pharm. Sci. 29, 1811-1815

0.798

2017-1-24

465

Bi Yuhai, Chen Quanjiao, Wang Qianli, Chen Jianjun, Jin Tao, Wong Gary, Quan Chuansong, Liu Jun, Wu Jun, Yin Renfu, Zhao Lihua, Li Mingxin, Ding Zhuang, Zou Rongrong, Xu Wen, Li Hong, Wang Huijun, Tian Kegong, Fu Guanghua, Huang Yu, Shestopalov Alexander, Li Shoujun, Xu Bing, Yu Hongjie, Luo Tingrong, Lu Lin, Xu Xun, Luo Yang, Liu Yingxia*, Shi Weifeng*, Liu Di*, and Gao George Fu*. (2016) Genesis, Evolution and Prevalence of H5N6 Avian Influenza Viruses in China,Cell Host Microbe 20, 810-821.

12.944

2017-1-25

466

Li Chong#, Wu Song#, Yang Zhao#, Zhang Xiaolong#, Zheng Qi, Lin Ling, Niu Zexiong, Li Ruiqiang, Cai Zhiming, and Li Lei*. (2016) Single-cell exome sequencing identifies mutations in KCP, LOC440040, and LOC440563 as drivers in renal cell carcinoma stem cells, Cell Res.

12.393

2017-1-25

467

Zhao Huan, Chen Guo-Dong, Zou Jian, He Rong-Rong, Qin Sheng-Ying, Hu Dan, Li Guo-Qiang, Guo Liang-Dong, Yao Xin-Sheng*, and Gao Hao*. (2016) Dimericbiscognienyne A: A Meroterpenoid Dimer from Biscogniauxia sp. with New Skeleton and Its Activity, Org Lett.

6.033

2017-1-25

468

Liu William J#, Lan Jiaming#, Liu Kefang#, Deng Yao#, Yao Yanfeng#, Wu Shaolian, Chen Hong, Bao Lingling, Zhang Haifeng, Zhao Min, Wang Qihui, Han Lingxia, Chai Yan, Qi Jianxun, Zhao Jincun, Meng Songdong, Qin Chuan, Gao George F*, and Tan Wenjie*. (2016) Protective T Cell Responses Featured by Concordant Recognition of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus-Derived CD8+ T Cell Epitopes and Host MHC, Journal of immunology.

5.287

2017-1-25

469

Chen Quanjiao, Wang Hanzhong, Zhao Lihua, Ma Liping, Wang Runkun, Lei Yongsong, Li Yong, Yang Guoxiang, Chen Jing, Chen Guang, Li Liqiang, Jin Tao, Li Jiandong, Liu Xin, Xu Xun, Wong Gary, Liu Lei, Liu Yingxia, Shi Weifeng*, Bi Yuhai*, and Gao George F. (2016) First documented case of avian influenza (H5N1) virus infection in a lion, Emerg Microbes Infect 5, e125.

3.865

2017-1-25

470

Qin Feng, Liu Dongxia, Sun Bingda, Ruan Liu, Ma Zhanhong, and Wang Haiguang*. (2016)Identification of Alfalfa Leaf Diseases Using Image Recognition Technology, PLoS One 11, e0168274.

3.535

2017-1-25

471

Borjian Farshad, Han Jing, Hou Jing, Xiang Hua, Zarzycki Jan, and Berg Ivan A*. (2016) Malate synthase and beta-methylmalyl-CoA lyase reactions in the methylaspartate cycle in Haloarcula hispanica, J Bacteriol.

2.936

2017-1-25

472

Zhang Guishan, Gu Jingang, Zhang Ruifu, Rashid Mamoon, Haroon Mohamed Fauzi, Xun Weibing, Ruan Zhiyong, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2016) Haloprofundus marisrubri gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from the Discovery Deep brine-seawater interface in the Red Sea, Int J Syst Evol Microbiol.

2.782

2017-1-25