IMCAS | Administration
Academic Committee

 

Director: George Fu Gao

Vice Director: Li Huang, Shuangjiang Liu

Members (in alphabetical order):

Yanhe Ma, Rongxiang Fang, Yongsheng Che, Xiuzhu Dong, Po Tien, Shuangjiang Liu,
Wenjun Liu, Xingzhong Liu, Ping Xu, Shuzheng Zhang, Ruyong Zheng, Cheng Jin,
Yijian Yao, Gunxian Xia, Bin Gao, George Fu Gao, Li Huang, Huarong Tan, Jiangchun Wei

Secretary: Yan Li