IMCAS | Administration
Academic Degree Committee

 

Director: Huarong Tan

Vice Director: Wenying Zhuang

Members:
Huarong Tan, Wenying Zhuang, Rongxiang Fang, Xiuzhu Dong, Po Tien,
Shuangjiang Liu, Shuzheng Zhang, Ruyong Zheng, Cheng Jin, Wenjun Liu, Gunxian Xia,
George Fu Gao,  Li Huang, Yongsheng Che, Jiangchun Wei.

Secretary: Zhan Gao