IMCAS | Administration
Director-Generals since 1958
 
 
Fan Lan Tai
(1958-1967)
Yugu Xue
(1978-1985)
Dakang Song
(1985-1991)
     
       
Peijin Zhou
(1991-1995)
Guangzhen Meng
(1995-1999)
Rongxiang Fang
(1999-2004)
George Fu Gao
(2004-2008)