IMCAS | Latest Publications
Latest Publications
2007  2006  2005  2004  2003
Total: 1185 IF Date
1 , Zong Yuan, Song Qianna, Li Chao, Jin Shuai, Zhang Dingbo, Wang Yanpeng, Qiu Jin-Long, and Gao Caixia*. (2018) Efficient C-to-T base editing in plants using a fusion of nCas9 and human APOBEC3A, Nature biotechnology. 43.271 2018-10-10
2 , Dudas Gytis*, Carvalho Luiz Max , ..., Liu Di, ..., Gao George F. , ..., Lemey Philippe*, and Rambaut Andrew*. (2017) Virus genomes reveal factors that spread and sustained the Ebola epidemic, Nature 544, 309-+. 41.458 2017-06-06
3 , Mingxun Wang,  Jeremy J Carver,  Vanessa V Phelan,  Laura M Sanchez,  Neha Garg,  Yao Peng,  Don Duy Nguyen,  Jeramie Watrous,  Clifford A Kapono,  Tal Luzzatto-Knaan,  Carla Porto,  Amina Bouslimani,  Alexey V Melnik,  Michael J Meehan,  Wei-Ting Liu,  Max Crüsemann,  Paul D Boudreau,  Eduardo Esquenazi,  Mario Sandoval-Calderón,  Roland D Kersten,  Laura A Pace,  Robert A Quinn,  Katherine R Duncan,  Cheng-Chih Hsu,  Dimitrios J Floros,  Ronnie G Gavilan,  Karin Kleigrewe,  Trent Northen,  Rachel J Dutton,  Delphine Parrot,  Erin E Carlson,  Bertrand Aigle,  Charlotte F Michelsen,  Lars Jelsbak,  Christian Sohlenkamp,  Pavel Pevzner,  Anna Edlund,  Jeffrey McLean,  Jörn Piel,  Brian T Murphy, Lena Gerwick,  Chih-Chuang Liaw,  Yu-Liang Yang,  Hans-Ulrich Humpf,  Maria Maansson, Robert A Keyzers,  Amy C Sims,  Andrew R Johnson,  Ashley M Sidebottom,  Brian E Sedio, Andreas Klitgaard,  Charles B Larson,  Cristopher A Boya P,  Daniel Torres-Mendoza,  David J Gonzalez,  Denise B Silva,  Lucas M Marques,  Daniel P Demarque,  Egle Pociute,  Ellis C O'Neill,  Enora Briand,  Eric J N Helfrich,  Eve A Granatosky,  Evgenia Glukhov,  Florian Ryffel, Hailey Houson,  Hosein Mohimani,  Jenan J Kharbush,  Yi Zeng,  Julia A Vorholt,  Kenji L Kurita,  Pep Charusanti,  Kerry L McPhail,  Kristian Fog Nielsen,  Lisa Vuong,  Maryam Elfeki, Matthew F Traxler,  Niclas Engene,  Nobuhiro Koyama,  Oliver B Vining,  Ralph Baric,  Ricardo R Silva,  Samantha J Mascuch,  Sophie Tomasi,  Stefan Jenkins,  Venkat Macherla,  Thomas Hoffman,  Vinayak Agarwal,  Philip G Williams,  Jingqui Dai,  Ram Neupane,  Joshua Gurr, Andrés M C Rodríguez,  Anne Lamsa,  Chen Zhang,  Kathleen Dorrestein,  Brendan M Duggan,  Jehad Almaliti,  Pierre-Marie Allard,  Prasad Phapale,  Louis-Felix Nothias, Theodore Alexandrov,  Marc Litaudon,  Jean-Luc Wolfender,  Jennifer E Kyle,  Thomas O Metz,  Tyler Peryea,  Dac-Trung Nguyen,  Danielle VanLeer,  Paul Shinn,  Ajit Jadhav,  Rolf Müller,  Katrina M Waters,  Wenyuan Shi,  Xueting Liu,  Lixin Zhang,  Rob Knight,  Paul R Jensen,  Bernhard Ø Palsson,  Kit Pogliano,  Roger G Linington,  Marcelino Gutiérrez, Norberto P Lopes,  William H Gerwick,  Bradley S Moore,  Pieter C Dorrestein  & Nuno Bandeira (2016)Sharing and community curation of mass spectrometry data with Global Natural Products Social Molecular Networking. Nature Biotechnology. 34(8):828-837. 41.388 2016-09-18
4 ,

Zong Yuan , Wang Yanpeng , Li Chao , Zhang Rui , Chen Kunling , Ran Yidong , Qiu Jin-Long , Wang Daowen , and Gao Caixia*. (2017) Precise base editing in rice, wheat and maize with a Cas9-cytidine deaminase fusion, Nature biotechnology 35, 438-+.

41.388 2017-06-15
5 , Huang Yuanyuan# , Chen Yuxin#, Castro-Izaguirre Nadia , Baruffol Martin, ..., Guo Liang-Dong, ..., Bruelheide Helge* , Ma Keping*, Niklaus Pascal A.* , and Schmid Bernhard*. (2018) Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment, Science (New York, N.Y.) 362, 80-+. 40.627 2018-10-25
6 , Wang Han, Shi Yi, Song Jian, Qi Jianxun, Lu Guangwen, Yan Jinghua, and Gao George F*. (2016) Ebola Viral Glycoprotein Bound to Its Endosomal Receptor Niemann-Pick C1, Cell 164, 258-268. 35.532 2016-01-28
7 ,  Gong Xin, Qian Hongwu, Zhou Xinhui, Wu Jianping, Wan Tao, Cao Pingping, Huang Weiyun, Zhao Xin, Wang Xudong, Wang Peiyi, Shi Yi, Gao George F, Zhou Qiang*, and Yan Nieng*. (2016) Structural Insights into the Niemann-Pick C1 (NPC1)-Mediated Cholesterol Transfer and Ebola Infection, Cell 165, 1467-1478. 35.532 2016-06-17
8 , Sun Lulu, Xie Cen, Wang Guang, Wu Yue, Wu Qing, Wang Xuemei, Liu Jia, Deng Yangyang, Xia Jialin, Chen Bo, Zhang Songyang, Yun Chuyu, Lian Guan, Zhang Xiujuan, Zhang Heng, Bisson William H., Shi Jingmin, Gao Xiaoxia, Ge Pupu, Liu Cuihua, Krausz Kristopher W., Nichols Robert G., Cai Jingwei, Rimal Bipin, Patterson Andrew D., Wang Xian, Gonzalez Frank J., and Jiang Changtao*. (2018) Gut microbiota and intestinal FXR mediate the clinical benefits of metformin, Nature Medicine. 33.409 2018-11-08
9 , Ma Wenqiang, Li Shihua, Ma Shuoqian, Jia Lina, Zhang Fuchun, Zhang Yong, Zhang Jingyuan, Wong Gary, Zhang Shanshan, Lu Xuancheng, Liu Mei, Yan Jinghua, Li Wei, Qin Chuan, Han Daishu, Qin Chengfeng, Wang Na, Li Xiangdong*, and Gao George Fu*. (2016) Zika Virus Causes Testis Damage and Leads to Male Infertility in Mice, Cell 167, 1511-1524 e1510. 32.857 2016-12-19
10 , Hong Sheng , Zhang Zhimin , Liu Hongtao , Tian Meijie , Zhu Xiping , Zhang Zhuqiang , Wang Weihong , Zhou Xuyu , Zhang Fuping , Ge Qing , Zhu Bing , Tang Hong*, Hua Zhaolin*, and Hou Baidong*. (2018) B Cells Are the Dominant Antigen-Presenting Cells that Activate Naive CD4(+) T Cells upon Immunization with a Virus-Derived Nanoparticle Antigen, Immunity 49, 695-+. 23.618 2018-11-05
11 , Shan Qiang , Zeng Zhouhao , Xing Shaojun , Li Fengyin , Hartwig Stacey M. , Gullicksrud Jodi A. , Kurup Samarchith P. , Van Braeckel-Budimir Natalija , Su Yao , Martin Matthew D. , Varga Steven M. , Taniuchi Ichiro , Harty John T. , Peng Weiqun* , Badovinac Vladimir P. , and Xue Hai-Hui*. (2017) The transcription factor Runx3 guards cytotoxic CD8(+) effector T cells against deviation towards follicular helper T cell lineage, Nat. Immunol. 18, 931-+. 22.751 2017-08-13
12 , Liu Yonghong, Chan Ta-Chien, Yap Li-Wei, Luo Yinping, Xu Weijia, Qin Shuwen, Zhao Na, Yu Zhao, Geng Xingyi, and Liu She-Lan*. (2018) Resurgence of scarlet fever in China: a 13-year population-based surveillance study, The Lancet. Infectious diseases. 22.668 2018-07-11
13 , Chen Ye, Tian Jin, and Chen Ji-Long*. (2017) Challenges to eliminate rabies virus infection in China by 2020, The Lancet Infectious Diseases 17, 135-136. 19.297 2017-02-07
14 ,  Hu Yongfei , Liu Fei , Lin Ivan Y. C. , Gao George F. , and Zhu Baoli*. (2016) Dissemination of the mcr-1 colistin resistance gene, Lancet Infect. Dis. 16, 146-147. 19.297 2016-08-17
15 ,  Su Shuo, Wong Gary, Qiu Xiangguo, Kobinger Gary, Bi Yuhai*, and Zhou Jiyong*. (2016) Diagnostic strategies for Ebola virus detection, The Lancet. Infectious diseases 16, 294-295. 19.297 2016-08-17
16 , Li Zhongjie, and Gao George F*. (2017) Infectious disease trends in China since the SARS outbreak, The Lancet. Infectious diseases 17, 1113-1115. 19.226 2017-11-22
17 , Wang Xiling , Jiang Hui, ..., Gao George F. , Cowling Benjamin J. , and Yu Hongjie*. (2017) Epidemiology of avian influenza A H7N9 virus in human beings across five epidemics in mainland China, 2013-17: an epidemiological study of laboratory-confirmed case series, Lancet Infect. Dis. 17, 822-832. 19.226 2018-01-05
18 , Lai Shengjie, Qin Ying, ..., Gao George F, Tatem Andrew J, and Yu Hongjie*. (2016) Global epidemiology of avian influenza A H5N1 virus infection in humans, 1997-2015: a systematic review of individual case data, The Lancet. Infectious diseases. 19.094 2016-06-01
19 , Su Shuo , Wong Gary , Qiu Xiangguo , Kobinger Gary , Bi Yuhai*, and Zhou Jiyong*. (2016) Diagnostic strategies for Ebola virus detection, Lancet Infect. Dis. 16, 294-295. 19.094 2016-03-14
20 , Tripp Erin A. , Zhang Ning , Schneider Harald, Huang Ying , Mueller Gregory M. , Hu Zhihong , Haggblom Max , and Bhattacharya Debashish*. (2017) Reshaping Darwin's Tree: Impact of the Symbiome, Trends Ecol. Evol. 32, 552-555. 18.350 2017-08-13
21 , Wang X W, Yang F Y*, Meijer M, Kraak B, Sun B D, Jiang Y L, Wu Y M, Bai F Y, Seifert K A, Crous P W, Samson R A, and Houbraken J*. (2019) Redefining Humicola sensu stricto and related genera in the Chaetomiaceae, Studies in mycology 93, 65-153. 18.095 2018-10-10
22 , Li Ting , Zhao Qi , Yang Xiaoyun , Chen Cheng , Yang Kailin , Wu Chen , Zhang Tianqing , Duan Yinkai , Xue Xiaoyu , Mi Kaixia , Ji Xiaoyun , Wang Zefang , and Yang Haitao*. (2018) Structural insight into the Zika virus capsid encapsulating the viral genome, Cell Res. 28, 497-499. 15.973 2018-07-11
23 , Chen Q, Hou L W, Duan W J, Crous P W*, and Cai L.*. (2017) Didymellaceae revisited, Studies in mycology 87, 105-159. 15.691 2017-08-13
24 , Marin-Felix Y.*, Groenewald J. Z., Cai L., ..., Zhang Y., and Crous P. W.*. (2017) Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 1, Studies in mycology 86, 99-216. 15.691 2017-08-13
25 , Chen A. J.*, Hubka V., Frisvad J. C., Visagie C. M., Houbraken J., Meijer M., Varga J., Demirel R., Jurjevic Z., Kubatova A., Sklenar F., Zhou Y. G., and Samson R. A.*. (2017) Polyphasic taxonomy of Aspergillus section Aspergillus (formerly Eurotium), and its occurrence in indoor environments and food, Studies in mycology 88, 37-135. 15.691 2017-11-13
26 , Jiang Bing, Duan Demin, Gao Lizeng, Zhou Mengjie, Fan Kelong, Tang Yan, Xi Juqun, Bi Yuhai, Tong Zhou, Gao George Fu, Xie Ni, Tang Aifa, Nie Guohui, Liang Minmin*, and Yan Xiyun*. (2018) Standardized assays for determining the catalytic activity and kinetics of peroxidase-like nanozymes, Nature protocols 13, 1506-1520. 15.269 2018-07-27
27 , Wang Qihui, Yang Huabing, Liu Xiaoqing, Dai Lianpan, Ma Tong, Qi Jianxun, Wong Gary, Peng Ruchao, Liu Sheng, Li Junfu, Li Shihua, Song Jian, Liu Jianying, He Jianhua, Yuan Hui, Xiong Ying, Liao Yong, Li Jianhua, Yang Jianping, Tong Zhou, Griffin Bryan D, Bi Yuhai, Liang Mifang, Xu Xiaoning, Qin Chuan, Cheng Gong, Zhang Xinzheng, Wang Peiyi, Qiu Xiangguo, Kobinger Gary, Shi Yi, Yan Jinghua*, and Gao George F*. (2016) Molecular determinants of human neutralizing antibodies isolated from a patient infected with Zika virus, Sci Transl Med 8, 369ra179. 15.051 2016-12-29
28 , Singh Brahma N. *, Singh Braj R. , Gupta Vijai K.*, Kharwar Ravindra N. , and Pecoraro Lorenzo. (2018) Coating with Microbial Hydrophobins: A Novel Approach to Develop Smart Drug Nanoparticles, Trends Biotechnol. 36, 1103-1106. 14.635 2018-11-05
29 , Hu Guipeng, Li Yin, Ye Chao, Liu Liming, and Chen Xiulai*. (2018) Engineering Microorganisms for Enhanced CO2 Sequestration, Trends Biotechnol. 14.635 2018-11-23
30 , Chen Siyu, Li Ke, Cao Wenqing, Wang Jia, Zhao Tong, Huan Qing, Yang Yu-Fei, Wu Shaohuan, and Qian Wenfeng*. (2017) Codon-Resolution Analysis Reveals a Direct and Context-Dependent Impact of Individual Synonymous Mutations on mRNA Level, Molecular biology and evolution 34, 2944-2958. 14.558 2017-11-13
31 , Li Ruifeng#, Wijma Hein J.#, Song Lu#, Cui Yinglu, Otzen Marleen, Tian Yu’e, Du Jiawei, Li Tao, Niu Dingding, Chen Yanchun, Feng Jing, Han Jian, Chen Hao, Tao Yong, Janssen Dick B.*, and Wu Bian*. (2018) Computational redesign of enzymes for regio- and enantioselective hydroamination, Nature Chemical Biology. 14.519 2018-05-23
32 , Niu Guoqing#, Chater Keith F.# , Tian Yuqing, Zhang Jihui, and Tan Huarong*.(2016) Specialised metabolites regulating antibiotic biosynthesis in Streptomyces spp. FEMS Microbiology Reviews 14.376 2016-06-16
33 , Hu Jiliang, Yang Huanjie, Mu Jinye, Lu Tiancong, Peng Juli, Deng Xian, Kong Zhaosheng, Bao Shilai, Cao Xiaofeng, and Zuo Jianru*. (2017) Nitric Oxide Regulates Protein Methylation during Stress Responses in Plants, Molecular cell 67, 702-710.e704. 14.370 2017-11-22
34 , Peng Ruchao#, Xu Ying#, Zhu Tengfei#, Li Ningning#, Qi Jianxun , Chai Yan , Wu Min , Zhang Xinzheng , Shi Yi , Wang Peiyi* , Wang Jiawei* , Gao Ning*, and Gao George Fu*. (2017) Alternate binding modes of anti-CRISPR viral suppressors AcrF1/2 to Csy surveillance complex revealed by cryo-EM structures, Cell Res. 27, 853-864. 14.331 2017-08-13
35 , Wang Shan, Peng Zhiqiang, Wang Siying, Yang Lihua, Chen Yuhan, Kong Xue, Song Shanshan, Pei Pei, Tian Chunyan, Yan Hui, Ding Peipei, Hu Weiguo, Liu Cui Hua, Zhang Xin, He Fuchu, Zhang Lingqiang*. (2018) KRAB-type zinc-finger proteins PITA and PISA specifically regulate p53-dependent glycolysis and mitochondrial respiration. Cell Research. 14.331 2018-03-12
36 , Huang Kuan-Ying A.*, Rijal Pramila, Jiang Haihai, Wang Beibei, Schimanski Lisa, Dong Tao, Liu Yo-Min, Chang Pengxiang, Iqbal Munir, Wang Mu-Chun, Chen Zhihai, Song Rui, Huang Chung-Chi, Yang Jeng-How, Qi Jianxun, Lin Tzou-Yien, Li Ang, Powell Timothy J., Jan Jia-Tsrong, Ma Che, Gao George F.*, Shi Yi*, and Townsend Alain R.*. (2018) Structure–function analysis of neutralizing antibodies to H7N9 influenza from naturally infected humans, Nature Microbiology. 14.182 2018-11-29
37 , Qiu Xiangguo*, Audet Jonathan , Lv Ming ..., Gao George F. , Zeitlin Larry , Feng Jiannan* , Zhang Boyan*, and Kobinger Gary P.*. (2016) Two-mAb cocktail protects macaques against the Makona variant of Ebola virus, Sci. Transl. Med. 8. 13.845 2016-04-18
38 , Duan Shou-Fu, Han Pei-Jie, Wang Qi-Ming, Liu Wan-Qiu, Shi Jun-Yan, Li Kuan, Zhang Xiao-Ling, and Bai Feng-Yan*. (2018) The origin and adaptive evolution of domesticated populations of yeast from Far East Asia, Nat Commun 9, 2690. 13.691 2018-07-27
39 , Cui Chun-Ping, Zhang Yuan, Wang Chanjuan, Yuan Fang, Li Hongchang, Yao Yuying, Chen Yuhan, Li Chunnan, Wei Wenyi, Liu Cui Hua, He Fuchu, Liu Yan*, and Zhang Lingqiang*. (2018) Dynamic ubiquitylation of Sox2 regulates proteostasis and governs neural progenitor cell differentiation, Nat. Commun. 9, 4648. 13.691 2018-11-08
40 , Deng Chao-Ying, Zhang Huan, Wu Yao, Ding Li-Li, Pan Yue, Sun Shu-Tao, Li Ya-Jun, Wang Li, and Qian Wei*. (2018) Proteolysis of histidine kinase VgrS inhibits its autophosphorylation and promotes osmostress resistance in Xanthomonas campestris, Nat Commun 9, 4791. 13.691 2018-11-23
41 , Zhang Dingbo#, Zhang Huawei#, Li Tingdong, Chen Kunling, Qiu Jin-Long, and Gao Caixia*. (2017) Perfectly matched 20-nucleotide guide RNA sequences enable robust genome editing using high-fidelity SpCas9 nucleases, Genome biology 18, 191. 13.554 2017-11-14
42 , Setlow Peter, Wang Shiwei, and Li Yong-Qing. (2017) Germination of Spores of the Orders Bacillales and Clostridiales, Annual review of microbiology. 13.129 2017-08-13
43 , Dai Lianpan, Song Jian, Lu Xishan, Deng Yong-Qiang, Musyoki Abednego Moki, Cheng Huijun, Zhang Yanfang, Yuan Yuan, Song Hao, Haywood Joel, Xiao Haixia, Yan Jinghua, Shi Yi, Qin Cheng-Feng*, Qi Jianxun*, and Gao George F*. (2016) Structures of the Zika Virus Envelope Protein and Its Complex with a Flavivirus Broadly Protective Antibody, Cell Host Microbe 19, 696-704. 13.126 2016-05-16
44 , Zong Yeqing#, Zhang Haoqian M#, Lyu Cheng, Ji Xiangyu, Hou Junran, Guo Xian, Ouyang Qi*, and Lou Chunbo*. (2017) Insulated transcriptional elements enable precise design of genetic circuits, Nat Commun 8, 52. 13.092 2017-08-13
45 , Xu Yiming*, Wang Yong , Yan Siyuan , Yang Qiuhua , Zhou Yaqi , Zeng Xianqiu , Liu Zhiping , An Xiaofei , Toque Haroldo A. , Dong Zheng , Jiang Xuejun , Fulton David J. , Weintraub Neal L. , Li Qinkai , Bagi Zsolt , Hong Mei , Boison Detlev , Wu Chaodong , and Huo Yuqing*. (2017) Regulation of endothelial intracellular adenosine via adenosine kinase epigenetically modulates vascular inflammation, Nat. Commun. 8. 13.092 2018-01-05
46 , Liu Zhiping, ..., Jiang Xuejun , Sun Ye , Sodhi Akrit , Smith Lois , Hong Mei*, and Huo Yuqing*. (2017) Endothelial adenosine A2a receptor-mediated glycolysis is essential for pathological retinal angiogenesis, Nat. Commun. 8. 13.092 2018-05-16
47 , Chen Yuhan, Huang Qingyang, Liu Wen, Zhu Qiong, Cui Chun-Ping, Xu Liang, Guo Xing, Wang Ping, Liu Jingwen, Dong Guanglong, Wei Wenyi, Liu Cui Hua, Feng Zhichun, He Fuchu*, and Zhang Lingqiang*. (2018) Mutually exclusive acetylation and ubiquitylation of the splicing factor SRSF5 control tumor growth, Nat. Commun. 9, 2464. 13.092 2018-07-03
48 , Shi Yi*, and Gao George F*. (2017) Structural Biology of the Zika Virus, Trends in biochemical sciences. 13.026 2017-03-24
49 , Bi Yuhai, Chen Quanjiao, Wang Qianli, Chen Jianjun, Jin Tao, Wong Gary, Quan Chuansong, Liu Jun, Wu Jun, Yin Renfu, Zhao Lihua, Li Mingxin, Ding Zhuang, Zou Rongrong, Xu Wen, Li Hong, Wang Huijun, Tian Kegong, Fu Guanghua, Huang Yu, Shestopalov Alexander, Li Shoujun, Xu Bing, Yu Hongjie, Luo Tingrong, Lu Lin, Xu Xun, Luo Yang, Liu Yingxia*, Shi Weifeng*, Liu Di*, and Gao George Fu*. (2016) Genesis, Evolution and Prevalence of H5N6 Avian Influenza Viruses in China, Cell Host Microbe 20, 810-821. 12.944 2016-12-31
50 , Bi Yuhai, Chen Quanjiao, Wang Qianli, Chen Jianjun, Jin Tao, Wong Gary, Quan Chuansong, Liu Jun, Wu Jun, Yin Renfu, Zhao Lihua, Li Mingxin, Ding Zhuang, Zou Rongrong, Xu Wen, Li Hong, Wang Huijun, Tian Kegong, Fu Guanghua, Huang Yu, Shestopalov Alexander, Li Shoujun, Xu Bing, Yu Hongjie, Luo Tingrong, Lu Lin, Xu Xun, Luo Yang, Liu Yingxia*, Shi Weifeng*, Liu Di*, and Gao George Fu*. (2016) Genesis, Evolution and Prevalence of H5N6 Avian Influenza Viruses in China, Cell Host Microbe 20, 810-821 12.944 2016-12-29
51 , Li Gairu , He Wanting , Zhu Henan , Bi Yuhai , Wang Ruyi , Xing Gang , Zhang Cheng , Zhou Jiyong , Yuen Kwok-Yung , Gao George F. , and Su Shuo*. (2018) Origin, Genetic Diversity, and Evolutionary Dynamics of Novel Porcine Circovirus 3, Advanced Science 5. 12.515 2018-10-10
52 , Song Hao, Qi Jianxun, Haywood Joel, Shi Yi*, and Gao George F.* (2016) Zika virus NS1 structure reveals diversity of electrostatic surfaces among flaviviruses, Nat Struct Mol Biol. 12.479 2016-04-20
53 , Liu Kefang#, Tan Shuguang# , Chai Yan , Chen Danqing , Song Hao , Zhang Catherine Wei-Hong , Shi Yi , Liu Jun , Tan Wenjie , Lyu Jianxin , Gao Shan , Yan Jinghua , Qi Jianxun*, and Gao George F.*. (2017) Structural basis of anti-PD-L1 monoclonal antibody avelumab for tumor therapy, Cell Res. 27, 151-153. 12.393 2017-03-07
54 , Li Chong#, Wu Song#, Yang Zhao#, Zhang Xiaolong#, Zheng Qi, Lin Ling, Niu Zexiong, Li Ruiqiang, Cai Zhiming, and Li Lei*. (2016) Single-cell exome sequencing identifies mutations in KCP, LOC440040, and LOC440563 as drivers in renal cell carcinoma stem cells, Cell Res. 12.393 2016-12-31
55 , Li Chong#, Wu Song#, Yang Zhao#, Zhang Xiaolong, Zheng Qi, Lin Ling, Niu Zexiong, Li Ruiqiang, Cai Zhiming, and Li Lei*. (2016) Single-cell exome sequencing identifies mutations in KCP, LOC440040, and LOC440563 as drivers in renal cell carcinoma stem cells, Cell Res. 12.393 2016-12-29
56 ,  Yin Yancun , Hua Hui , Li Minjing , Liu Shu , Kong Qingbin , Shao Ting , Wang Jiao , Luo Yuanming , Wang Qian , Luo Ting , and Jiang Yangfu*. (2016) mTORC2 promotes type I insulin-like growth factor receptor and insulin receptor activation through the tyrosine kinase activity of mTOR, Cell Research 26, 46-65. 12.393 2016-08-17
57 , Wong G., and Gao G. F. (2017) An mRNA-based vaccine strategy against Zika, Cell Res. 12.393 2017-06-15
58 , Li Chong , Wu Song , Yang Zhao , Zhang Xiaolong , Zheng Qi , Lin Ling , Niu Zexiong , Li Ruiqiang , Cai Zhiming , and Li Lei*. (2017) Single-cell exome sequencing identifies mutations in KCP, LOC440040, and LOC440563 as drivers in renal cell carcinoma stem cells, Cell Res. 27, 590-593. 12.393 2017-06-15
59 , Jing Wang, Pepe Ge, Lihua Qiang, Feng Tian, Dongdong Zhao, Qiyao Chai, Mingzhao Zhu, Rongbin Zhou, Guangxun Meng, Yoichiro Iwakura, George Fu Gao, Cui Hua Liu*. (2017) The mycobacterial phosphatase PtpA regulates the expression of host genes and promotes cell proliferation. Nat Commun. 8(1):244. 12.124 2017-11-14
60 , Yang Yan-long , Zhang Shasha , Ma Ke , Xu Yuxing , Tao Qiaoqiao , Chen Yihua , Chen Juan , Guo Shunxing , Ren Jinwei , Wang Wenzhao , Tao Yong , Yin Wen-Bing , and Liu Hongwei*. (2017) Discovery and Characterization of a New Family of Diterpene Cyclases in Bacteria and Fungi, Angew. Chem.-Int. Edit. 56, 4749-4752. 12.111 2017-06-07
61 , Zhang Yi , Liang Zhen , Zong Yuan , Wang Yanpeng , Liu Jinxing , Chen Kunling , Qiu Jin-Long , and Gao Caixia*. (2016) Efficient and transgene-free genome editing in wheat through transient expression of CRISPR/Cas9 DNA or RNA, Nature communications 7. 12.001 2016-11-15
62 , Tan Shuguang , Zhang Hao , Chai Yan , Song Hao , Tong Zhou , Wang Qihui , Qi Jianxun , Wong Gary , Zhu Xiaodong , Liu William J. , Gao Shan , Wang Zhongfu , Shi Yi , Yang Fuquan , Gao George F.* , and Yan Jinghua*. (2017) An unexpected N-terminal loop in PD-1 dominates binding by nivolumab, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-03-29
63 , Yuan Yuan , Cao Duanfang , Zhang Yanfang , Ma Jun , Qi Jianxun , Wang Qihui , Lu Guangwen , Wu Ying , Yan Jinghua , Shi Yi*, Zhang Xinzheng* , and Gao George F.*. (2017) Cryo-EM structures of MERS-CoV and SARS-CoV spike glycoproteins reveal the dynamic receptor binding domains, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-06-07
64 , Liu Yuying , Liang Xiaoyu , Yin Xiaonan , Lv Jiadi , Tang Ke , Ma Jingwei , Ji Tiantian , Zhang Huafeng , Dong Wenqian , Jin Xun , Chen Degao , Li Yanchun , Zhang Songyan , Xie Heidi Q. , Zhao Bin , Zhao Tong , Lu Jinzhi , Hu Zhuo-Wei , Cao Xuetao , Qin F. Xiao-Feng , and Huang Bo*. (2017) Blockade of IDO-kynurenine-AhR metabolic circuitry abrogates IFN-gamma-induced immunologic dormancy of tumor-repopulating cells, Nat. Commun. 8. 12.001 2017-06-07
65 , Yang Zhong-Shan , Ma Lan-Qing , Zhu Kun , Yan Jin-Yuan , Bian Li , Zhang Ke-Qin*, and Zou Cheng-Gang*. (2016) Pseudomonas toxin pyocyanin triggers autophagy: Implications for pathoadaptive mutations, Autophagy 12, 1015-1028. 11.985 2016-07-14
66 , Liu Ningning, Liu Qi, Yang Xiaohai, Zhang Fang, Li Xinda, Ma Yuanwu, Guan Feifei, Zhao Xin, Li Zhiwei, Zhang Lianfeng, and Ye Xin*. (2018) Hepatitis B virus-upregulated lnc-HUR1 promotes cell proliferation and tumorigenesis by blocking p53 activity, Hepatology. 11.889 2018-07-11
67 , Lin Xiaoxi B*, Wang Tuo, Stothard Paul, Corander Jukka, Wang Jun, Baines John F, Knowles Sarah C L, Baltrunaite Laima, Tasseva Guergana, Schmaltz Robert, Tollenaar Stephanie, Cody Liz A, Grenier Theodore, Wu Wei, Ramer-Tait Amanda E, and Walter Jens*. (2018) The evolution of ecological facilitation within mixed-species biofilms in the mouse gastrointestinal tract, The ISME journal. 11.663 2018-07-27
68 , Dang Yunkun, Cheng Jiasen, Sun Xianyun, Zhou Zhipeng, and Liu Yi*. (2016) Antisense transcription licenses nascent transcripts to mediate transcriptional gene silencing, Genes Dev 30, 2417-2432. 11.579 2016-12-19
69 , Zhang Jihui , Chen Jie , Allen-Philbey Kimberley , Baruhupolage Chathuri Perera , Tachie-Menson Theresa , Mangat Shannon C. , Garrod David R. , and Robinson Clive*. (2016) Innate generation of thrombin and intracellular oxidants in airway epithelium by allergen Der p 1, J. Allergy Clin. Immunol. 138, 1224-1227. 11.476 2016-12-19
70 , Wang Liang , Su Shuo , Bi Yuhai , Wong Gary , and Gao George F.*. (2018) Bat-Origin Coronaviruses Expand Their Host Range to Pigs, Trends in microbiology 26, 466-470. 11.149 2018-07-11
71 , Wang Fu-Xin*, Luo Yuan-Ming , Ye Zi-Qin , Cao Xue , Liang Jing-Nan , Wang Qian , Wu Yao , Wu Jia-He , Wang Hai-Yun , Zhang Min , Cheng Huan-Qing , and Xia Gui-Xian*. (2018) iTRAQ-based proteomics analysis of autophagy-mediated immune responses against the vascular fungal pathogen Verticillium dahliae in Arabidopsis, Autophagy 14, 598-618. 11.019 2018-05-25
72 , Wang Jun*, Kurilshikov Alexander, ..., Paterson Andrew D, Raes Jeroen*, Kraaij Robert*, and Zhernakova Alexandra*. (2018) Meta-analysis of human genome-microbiome association studies: the MiBioGen consortium initiative, Microbiome 6, 101. 10.903 2018-07-27
73 , Gao Shu-Shan, Naowarojna Nathchar, Cheng Ronghai, Liu Xueting*, and Liu Pinghua*. (2018) Recent examples of alpha-ketoglutarate-dependent mononuclear non-haem iron enzymes in natural product biosyntheses, Nat Prod Rep. 10.801 2018-07-27
74 , Wu Linhuan, McCluskey Kevin, Desmeth Philippe, Liu Shuangjiang, Hideaki Sugawara, Yin Ye, Moriya Ohkuma, Itoh Takashi, Kim Cha Young, Lee Jung-Sook, Zhou Yuguang, Kawasaki Hiroko, Hazbon Manzour Hernando, Robert Vincent, Boekhout Teun, Lima Nelson, Evtushenko Lyudmila, Boundy-Mills Kyria, Bunk Boyke, Moore Edward R B, Eurwilaichitr Lily, Ingsriswang Supawadee, Shah Heena, Yao Su, Jin Tao, Huang Jinqun, Shi Wenyu, Sun Qinglan, Fan Guomei, Li Wei, Li Xian, Kurtboke Ipek*, and Ma Juncai*. (2018) The global catalogue of microorganisms 10K type strain sequencing project: closing the genomic gaps for the validly published prokaryotic and fungi species, GigaScience 7. 10.742 2018-11-29
75 ,  Borjian Farshad , Han Jing, Hou Jing , Xiang Hua , and Berg Ivan A. (2016) The methylaspartate cycle in haloarchaea and its possible role in carbon metabolism, Isme J. 10, 546-557. 10.728 2016-08-17
76 , Wang Di, Xu Anming, Elmerich Claudine, and Ma Luyan Z*. (2017) Biofilm formation enables free-living nitrogen-fixing rhizobacteria to fix nitrogen under aerobic conditions, The ISME journal. 10.728 2017-06-07
77 , Klionsky Daniel J*, ..., Jiang Xuejun, ..., Xia Gui-Xian, ..., and Zughaier Susu M. (2016) Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition), Autophagy 12, 1-222. 10.698 2016-03-02
78 , Haywood Joel, Qi Jianxun, Chen Chun-Chi, Lu Guangwen, Liu Yingxia, Yan Jinghua, Shi Yi, and Gao George F*. (2016) Structural basis of collagen recognition by human osteoclast-associated receptor and design of osteoclastogenesis inhibitors, Proc Natl Acad Sci U S A. 10.563 2016-01-28
79 , Zarins-Tutt Joseph Scott , Barberi Tania Triscari , Gao Hong , Mearns-Spragg Andrew , Zhang Lixin, Newman David J. , and Goss Rebecca Jane Miriam*. (2016) Prospecting for new bacterial metabolites: a glossary of approaches for inducing, activating and upregulating the biosynthesis of bacterial cryptic or silent natural products, Nat. Prod. Rep. 33, 54-72. 10.545 2016-02-29
80 , Du Lei, Dong Sheng, Zhang Xingwang, Jiang Chengying, Chen Jingfei, Yao Lishan, Wang Xiao, Wan Xiaobo, Liu Xi, Wang Xinquan, Huang Shaohua, Cui Qiu, Feng Yingang*, Liu Shuang-Jiang*, and Li Shengying*. (2017) Selective oxidation of aliphatic C-H bonds in alkylphenols by a chemomimetic biocatalytic system, Proc Natl Acad Sci U S A 114, E5129-e5137. 10.414 2017-08-13
81 , Wu Yan, Zhu Yaohua, Gao Feng, Jiao Yongjun, Oladejo Babayemi O, Chai Yan, Bi Yuhai, Lu Shan, Dong Mengqiu, Zhang Chang, Huang Guangmei, Wong Gary, Li Na, Zhang Yanfang, Li Yan, Feng Wen-Hai, Shi Yi, Liang Mifang, Zhang Rongguang, Qi Jianxun, and Gao George F*. (2017) Structures of phlebovirus glycoprotein Gn and identification of a neutralizing antibody epitope, Proc Natl Acad Sci U S A 114, E7564-e7573. 10.414 2017-11-16
82 , Peng Ruchao, Zhang Shuijun, Cui Yingzi, Shi Yi, Gao George F*, and Qi Jianxun*. (2017) Structures of human-infecting Thogotovirus fusogens support a common ancestor with insect baculovirus, Proc Natl Acad Sci U S A 114, E8905-e8912. 10.414 2017-11-21
83 , Yang Chunxi#, Cui Chaoyu#, Ye Qiumian, Kan Jinhong, Fu Shuna, Song Shihao, Huang Yutong, He Fei, Zhang Lian-Hui, Jia Yantao, Gao Yong-Gui, Harwood Caroline S.*, and Deng Yinyue*. (2017) Burkholderia cenocepacia integrates cis-2-dodecenoic acid and cyclic dimeric guanosine monophosphate signals to control virulence, Proceedings of the National Academy of Sciences 114, 13006-13011. 10.414 2017-12-14
84 , Ma Biao, Zhou Yang, Chen Hui, He Si-Jie, Huang Yi-Hua, Zhao He, Lu Xiang, Zhang Wan-Ke, Pang Jin-Huan, Chen Shou-Yi*, and Zhang Jin-Song*. (2018) Membrane protein MHZ3 stabilizes OsEIN2 in rice by interacting with its Nramp-like domain, Proc Natl Acad Sci U S A 115, 2520-2525. 10.359 2018-09-05
85 , Tang Wei#, Guo Zhengyan#, Cao Zhenju, Wang Min, Li Pengwei, Meng Xiangxi, Zhao Xuejin, Xie Zhoujie, Wang Wenzhao, Zhou Aihua, Lou Chunbo, and Chen Yihua*. (2018) d-Sedoheptulose-7-phosphate is a common precursor for the heptoses of septacidin and hygromycin B, Proc Natl Acad Sci U S A 115, 2818-2823. 10.359 2018-10-10
86 , Yin Kangquan, Gao Caixia*, and Qiu Jin-Long*. (2017) Progress and prospects in plant genome editing, Nature plants 3, 17107. 10.300 2018-01-08
87 , Musyoki Abednego Moki, Shi Zhongyu, Xuan Chunling, Lu Guangwen, Qi Jianxun, Gao Feng, Zheng Beiwen, Zhang Qiangmin, Li Yan, Haywood Joel, Liu Cuihua, Yan Jinghua, Shi Yi, and Gao George F*. (2016) Structural and functional analysis of an anchorless fibronectin-binding protein FBPS from Gram-positive bacterium Streptococcus suis, Proc Natl Acad Sci U S A 113, 13869-13874. 10.285 2016-12-19
88 , Li Shundai, Bashline Logan, Zheng Yunzhen, Xin Xiaoran, Huang Shixin, Kong Zhaosheng, Kim Seong H, Cosgrove Daniel J*, and Gu Ying*. (2016) Cellulose synthase complexes act in a concerted fashion to synthesize highly aggregated cellulose in secondary cell walls of plants, Proc Natl Acad Sci U S A. 10.285 2016-10-25
89 , Aksoy Emre , Vigneron Aurelien , Bing XiaoLi , Zhao Xin , O'Neill Michelle , Wu Yi-neng , Bangs James D. , Weiss Brian L. , and Aksoy Serap*. (2016) Mammalian African trypanosome VSG coat enhances tsetse's vector competence, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 113, 6961-6966. 10.285 2016-07-14
90 , Liu Guodong, Wong Gary, Su Shuo, Bi Yuhai, Plummer Frank, Gao George F, Kobinger Gary, and Qiu Xiangguo*. (2017) Clinical Evaluation of Ebola Virus Disease Therapeutics, Trends in molecular medicine 23, 820-830. 10.240 2017-11-21
91 , Su Shuo#, Gu Min#, Liu Di, Cui Jie, Gao George F, Zhou Jiyong*, and Liu Xiufan*. (2017) Epidemiology, Evolution, and Pathogenesis of H7N9 Influenza Viruses in Five Epidemic Waves since 2013 in China, Trends in microbiology. 10.239 2017-08-13
92 , Shi Wenyu#, Qi Heyuan#, Sun Qinglan, Fan Guomei, Liu Shuangjiang, Wang Jun, Zhu Baoli, Liu Hongwei, Zhao Fangqing, Wang Xiaochen, Hu Xiaoxuan, Li Wei, Liu Jia, Tian Ye, Wu Linhuan*, and Ma Juncai*. (2018) gcMeta: a Global Catalogue of Metagenomics platform to support the archiving, standardization and analysis of microbiome data, Nucleic acids research. 10.235 2018-11-05
93 , Li Shengnan, Wang Wenyi, Gao Jinlan, Yin Kangquan, Wang Rui, Wang ChengCheng, Petersen Morten, Mundy John, and Qiu Jin-Long*. (2016) MYB75 Phosphorylation by MPK4 Is Required for Light-Induced Anthocyanin Accumulation in Arabidopsis, Plant Cell. 9.880 2016-12-19
94 , Wu Bian*, Wijma Hein J. , Song Lu , Rozeboom Henriette J. , Poloni Claudia , Tian Yue , Arif Muhammad I. , Nuijens Timo , Quaedflieg Peter J. L. M. , Szymanski Wiktor , Feringa Ben L. , and Janssen Dick B.*. (2016) Versatile Peptide C-Terminal Functionalization via a Computationally Engineered Peptide Amidase, Acs Catalysis 6, 5405-5414. 9.874 2016-10-25
95 , Wang Chaofeng#, Liu Weiwei#, Wang Guangda#, Li Jun, Dong Li, Han Libo, Wang Qi, Tian Juan, Yu Yanjun, Gao Caixia, and Kong Zhaosheng*. (2017) KTN80 confers precision to microtubule severing by specific targeting of katanin complexes in plant cells, The EMBO journal. 9.853 2017-11-20
96 , Wang Guangda , Wang Chaofeng , Liu Weiwei , Ma Yinping , Dong Li , Tian Juan , Yu Yanjun , and Kong Zhaosheng*. (2018) Augmin Antagonizes Katanin at Microtubule Crossovers to Control the Dynamic Organization of Plant Cortical Arrays, Curr. Biol. 28, 1311-+. 9.704 2018-05-25
97 , Xu Yiming*, Wang Yong , Yan Siyuan , ..., Jiang Xuejun , Boison Detlev , Weber Christian , Wu Chaodong , and Huo Yuqing*. (2017) Intracellular adenosine regulates epigenetic programming in endothelial cells to promote angiogenesis, Embo Molecular Medicine 9, 1263-1278. 9.507 2018-05-16
98 , Xu Xiaoying, Song Hao, Qi Jianxun, Liu Yuqian, Wang Haiyuan, Su Chao, Shi Yi*, and Gao George F*. (2016) Contribution of intertwined loop to membrane association revealed by Zika virus full-length NS1 structure, The EMBO journal. 9.387 2016-10-25
99 , Duan W., Song H., Wang H., Chai Y., Su C., Qi J., Shi Y.*, and Gao G. F*. (2017) The crystal structure of Zika virus NS5 reveals conserved drug targets, The EMBO journal. 9.387 2017-03-24
100 , Xue Qiong , Liu Xiao-Bin , Lao Yeh-Hsing , Wu Lin-Ping , Wang Dong , Zuo Zhen-Qiang , Chen Jun-Yu , Hou Jing , Bei Yuan-Yuan, Wu Xue-Fei , Leong Kam W. , Xiang Hua , and Han Jing*. (2018) Anti-infective biomaterials with surface-decorated tachyplesin I, Biomaterials 178, 351-362. 9.315 2018-09-05
101 , Yang Zhao, He Luyun, Lin Kaisu, Zhang Yun, Deng Aihua, Liang Yong, Li Chong*, and Wen Tingyi*. (2017) The KMT1A-GATA3-STAT3 Circuit Is a Novel Self-Renewal Signaling of Human Bladder Cancer Stem Cells, Clinical cancer research 23, 6673-6685. 9.250 2017-11-16
102 ,  Liu Ning , Song Lijiang , Liu Minghao , Shang Fei , Anderson Zoe , Fox David J. , Challis Gregory L.*, and Huang Ying*. (2016) Unique post-translational oxime formation in the biosynthesis of the azolemycin complex of novel ribosomal peptides from Streptomyces sp FXJ1.264, Chemical Science 7, 482-488. 9.155 2016-08-17
103 , Zhao Rui-Lin* , Li Guo-Jie , Sanchez-Ramirez Santiago , Stata Matt , Yang Zhu-Liang , Wu Gang , Dai Yu-Cheng, He Shuang-Hui , Cui Bao-Kai , Zhou Jun-Liang , Wu Fang , He Mao-Qiang , Moncalvo Jean-Marc , and Hyde Kevin D. (2017) A six-gene phylogenetic overview of Basidiomycota and allied phyla with estimated divergence times of higher taxa and a phyloproteomics perspective, Fungal Divers. 84, 43-74. 9.104 2017-08-13
104 , Hyde Kevin D. , Maharachchikumbura Sajeewa S. N. , Hongsanan Sinang , Samarakoon Milan C. , Luecking Robert , Pem Dhandevi , Harishchandra Dulanjalee , Jeewon Rajesh , Zhao Rui-Lin , Xu Jian-Chu* , Liu Jian-Kui , Al-Sadi Abdullah M. B, ahkali Ali H. , and Elgorban Abdallah M. (2017) The ranking of fungi: a tribute to David L. Hawksworth on his 70th birthday, Fungal Divers. 84, 1-23. 9.104 2017-08-13
105 , Hyde Kevin D. , Norphanphoun Chada , ..., Zhao Rui-Lin , and Mortimer Peter E.*. (2017) Fungal diversity notes 603-708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species, Fungal Divers. 87, 1-235. 9.104 2018-01-05
106 , Su Shuo*, Wong Gary, Shi Weifeng, Liu Jun, Lai Alexander C K, Zhou Jiyong, Liu Wenjun, Bi Yuhai*, and Gao George F*. (2016) Epidemiology, Genetic Recombination, and Pathogenesis of Coronaviruses, Trends Microbiol. 9.017 2016-03-28
107 , Li Jing, Zhao Fangqing, Wang Yidan, Chen Junru, Tao Jie, Tian Gang, Wu Shouling, Liu Wenbin, Cui Qinghua, Geng Bin, Zhang Weili, Weldon Ryan, Auguste Kelda, Yang Lei, Liu Xiaoyan, Chen Li, Yang Xinchun*, Zhu Baoli*, and Cai Jun*. (2017) Gut microbiota dysbiosis contributes to the development of hypertension, Microbiome 5, 14. 9.014 2017-02-07
108 , Bi Yuhai#, Tan Shuguang#, Yang Yang, Wong Gary, Zhao Min, Zhang Qingchao, Wang Qiang, Zhao Xiaonan, Li Liqiang, Yuan Jing, Li Hao, Li Hong, Xu Wen, Shi Weifeng, Quan Chuansong, Zou Rongrong, Li Jianming, Zheng Haixia, Yang Liuqing, Liu William J, Liu Di, Wang Huijun, Qin Yantao, Liu Lei, Jiang Chengyu, Liu Wenjun, Lu Lin, Gao George F*, and Liu Yingxia*. (2018) Clinical and immunological characteristics of human infections with H5N6 avian influenza virus, Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 8.970 2018-09-05
109 , Han Jing*, Wu Lin-Ping , Liu Xiao-Bin , Hou Jing , Zhao Li-Li , Chen Jun-Yu , Zhao Da-He , and Xiang Hua*. (2017) Biodegradation and biocompatibility of haloarchaea-produced poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) copolymers, Biomaterials 139, 172-186. 8.946 2017-08-13
110 , Xue Qiong, Liu Xiao-Bin, Lao Yeh-Hsing, Wu Lin-Ping, Wang Dong, Zuo Zhen-Qiang, Chen Jun-Yu, Hou Jing, Bei Yuan-Yuan, Wu Xue-Fei, Leong Kam W., Xiang Hua, and Han Jing*. (2018) Anti-infective biomaterials with surface-decorated tachyplesin I, Biomaterials. 8.946 2018-05-25
111 , Jiang Hui# , Wu Peng# , Uyeki Timothy M.# , He Jianfeng# , Deng Zhihong , Xu Wen, Lv Qiang , Zhang Jin , Wu Yang T, sang Tim K. , Kang Min , Zheng Jiandong , Wang Lili , Yang Bingyi , Qin Ying, Feng Luzhao , Fang Vicky J. , Gao George F. , Leung Gabriel M. , Yu Hongjie* , and Cowling Benjamin J. (2017) Preliminary Epidemiologic Assessment of Human Infections With Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N6) Virus, China, Clin. Infect. Dis. 65, 383-388. 8.885 2017-08-13
112 , Jiang Hui, Wu Peng, Uyeki Timothy M, He Jianfeng, Deng Zhihong, Xu Wen, Lv Qiang, Zhang Jin, Wu Yang, Tsang Tim K, Kang Min, Zheng Jiandong, Wang Lili, Yang Bingyi, Qin Ying, Feng Luzhao, Fang Vicky J, Gao George F, Leung Gabriel M, Yu Hongjie*, and Cowling Benjamin J. (2017) Preliminary epidemiologic assessment of human infections with highly pathogenic avian influenza A(H5N6) virus, China, Clinical infectious diseases. 8.880 2017-06-15
113 , Wang Rui, Li Ming, Gong Luyao, Hu Songnian, and Xiang Hua*. (2016) DNA motifs determining the accuracy of repeat duplication during CRISPR adaptation in Haloarcula hispanica, Nucleic Acids Res. 8.867 2016-04-25
114 , Zhu Lingxiang , ..., Zhu Baoli , Huang Hairong*, and Chen Fei*. (2016) Precision methylome characterization of Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) using PacBio single-molecule real-time (SMRT) technology, Nucleic Acids Res. 44, 730-743. 8.867 2016-03-28
115 , Li Wei , Fan Aili , Wang Long , Zhang Peng , Liu Zhiguo , An Zhiqiang , and Yin Wen-Bing*. (2018) Asperphenamate biosynthesis reveals a novel two-module NRPS system to synthesize amino acid esters in fungi, Chem. Sci. 9, 2589-2594. 8.733 2018-05-25
116 , Wang Fang-Fang, Cheng Shou-Ting, Wu Yao, Ren Bao-Zhen, and Qian Wei*. (2017) A Bacterial Receptor PcrK Senses the Plant Hormone Cytokinin to Promote Adaptation to Oxidative Stress, Cell reports 21, 2940-2951 8.728 2017-12-15
117 , Wei Xundong , Zhang Jianhua , Gu Qianchong , Huang Man , Zhang Wei , Guo Jie , and Zhou Xuyu*. (2017) Reciprocal Expression of IL-35 and IL-10 Defines Two Distinct Effector Treg Subsets that Are Required for Maintenance of Immune Tolerance, Cell reports 21, 1853-1869. 8.728 2018-01-05
118 , Song Hao , Qi Jianxun , Xiao Haixia , Bi Yuhai , Zhang Wei , Xu Ying , Wang Fei , Shi Yi , and Gao George F.*. (2017) Avian-to-Human Receptor-Binding Adaptation by Influenza A Virus Hemagglutinin H4, Cell reports 20, 1201-1214. 8.728 2018-05-16
119 , Wong Eric, Xu Ren-Huan, Rubio Daniel, Lev Avital, Stotesbury Colby, Fang Min, and Sigal Luis J*. (2018) Migratory Dendritic Cells, Group 1 Innate Lymphoid Cells, and Inflammatory Monocytes Collaborate to Recruit NK Cells to the Virus-Infected Lymph Node, Cell reports 24, 142-154 8.700 2018-07-27
120 , Li Yan, Tan Shuguang, Zhang Chang, Chai Yan, He Mengnan, Zhang Catherine W-H, Wang Qihui, Tong Zhou, Liu Kefang, Lei Yifan, Liu William J, Liu Yingxia, Tian Zhigang, Cao Xuetao, Yan Jinghua, Qi Jianxun, Tien Po*, Gao Shan*, and Gao George F*. (2018) Limited Cross-Linking of 4-1BB by 4-1BB Ligand and the Agonist Monoclonal Antibody Utomilumab, Cell reports 25, 909-920.e904 8.700 2018-11-05
121 , Wang Juli, and Zhu Kun*. (2017) Microbial production of alka(e)ne biofuels, Current opinion in biotechnology 50, 11-18. 8.681 2017-11-20
122 , Wu Linhuan , Sun Qinglan , Desmeth Philippe , Sugawara Hideaki , Xu Zhenghong , McCluskey Kevin , Smith David , Alexander Vasilenko , Lima Nelson , Ohkuma Moriya , Robert Vincent , Zhou Yuguang , Li Jianhui , Fan Guomei , Ingsriswang Supawadee , Ozerskaya Svetlana , and Ma Juncai*. (2017) World data centre for microorganisms: an information infrastructure to explore and utilize preserved microbial strains worldwide, Nucleic Acids Res. 45, D611-D618. 8.647 2017-06-06
123 , Qi Lei, Yue Lei, Feng Deqin, Qi Fengxia, Li Jie*, and Dong Xiuzhu*. (2017) Genome-wide mRNA processing in methanogenic archaea reveals post-transcriptional regulation of ribosomal protein synthesis, Nucleic acids research. 8.647 2017-06-08
124 , Li Ming , Gong Luyao , Zhao Dahe , Zhou Jian , and Xiang Hua*. (2017) The spacer size of I-B CRISPR is modulated by the terminal sequence of the protospacer, Nucleic Acids Res. 45, 4642-4654. 8.647 2017-06-15
125 , Liu Linxia, He Guang-Jun, Chen Lei, Zheng Jiao, Chen Yingying, Shen Lan, Tian Xiuyun, Li Erwei, Yang Ence, Liao Guojian, and Wang Linqi*. (2018) Genetic basis for coordination of meiosis and sexual structure maturation in Cryptococcus neoformans, eLife 7. 8.508 2018-10-10
126 , Liu Wei , Li Jing , Zheng Weinan , Shang Yingli , Zhao Zhendong , Wang Shanshan , Bi Yuhai , Zhang Shuang, Xu Chongfeng , Duan Ziyuan , Zhang Lianfeng , Wang Yue L. , Jiang Zhengfan , Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2017) Cyclophilin A-regulated ubiquitination is critical for RIG-I-mediated antiviral immune responses, eLife 6. 8.385 2017-08-13
127 , Song Hao , Qi Jianxun , Khedri Zahra , Diaz Sandra , Yu Hai , Chen Xi , Varki Ajit , Shi Yi , and Gao George F.*. (2016) An Open Receptor-Binding Cavity of Hemagglutinin-Esterase-Fusion Glycoprotein from Newly-Identified Influenza D Virus: Basis for Its Broad Cell Tropism, PLoS Pathog. 12. 8.364 2016-03-02
128 ,  Sun Xiaoming, Shi Yi, Akahoshi Tomohiro, Fujiwara Mamoru, Gatanaga Hiroyuki, Schonbach Christian, Kuse Nozomi, Appay Victor, Gao George F, Oka Shinichi, and Takiguchi Masafumi*. (2016) Effects of a Single Escape Mutation on T Cell and HIV-1 Co-adaptation, Cell reports 15, 2279-2291. 8.361 2016-06-17
129 , Liu Jing, Chen Yunfu, Wang Weiwei, Ren Min, Wu Panpan, Wang Yansheng, Li Changrun, Zhang Lixin, Wu Hang*, Weaver David T*, and Zhang Buchang*. (2016) Engineering of an Lrp family regulator SACE_Lrp improves erythromycin production in Saccharopolyspora erythraea, Metab Eng. 8.322 2016-11-15
130 , Zhou Jie, Zhang Fuliang, Meng Hengkai, Zhang Yanping, and Li Yin*. (2016) Introducing extra NADPH consumption ability significantly increases the photosynthetic efficiency and biomass production of cyanobacteria, Metab Eng 38, 217-227. 8.322 2016-09-13
131 , Xiong Dandan , Lu Shikun , Wu Jieyuan , Liang Chaoning , Wang Wei , Wang Wenzhao , Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2017) Improving key enzyme activity in phenylpropanoid pathway with a designed biosensor, Metab. Eng. 40, 115-123. 8.322 2017-06-08
132 , Hua Chenlei, Zhao Jian-Hua, and Guo Hui-Shan*. (2018) Trans-Kingdom RNA Silencing in Plant-Fungal Pathogen Interactions, Molecular plant 11, 235-244. 8.065 2018-11-23
133 , Li Yuan-Bao, Han Li-Bo, Wang Hai-Yun, Zhang Jie, Sun Shu-Tao, Feng De-Qin, Yang Chun-Lin, Sun Yong-Duo, Zhong Nai-Qin, and Xia Gui-Xian*. (2016) The thioredoxin GbNRX1 plays a crucial role in homeostasis of apoplastic reactive oxygen species in response to Verticillium dahliae infection in cotton, Plant Physiol. 8.030 2016-03-02
134 , Wang Huacai, Jiao Xiaoming, Kong Xiaoyu, Humaira Sadia, Wu Yao, Chen Xiaoying, Fang Rongxiang, and Yan Yongsheng*. (2016) A signaling cascade from miR444 to RDR1 in rice antiviral RNA silencing pathway, Plant Physiol. 8.030 2016-02-29
135 , Zhou Linglin#, Zhao Pan#, Chi Yu, Wang Dongfang, Wang Pan, Liu Ning, Cai Dongqing, Wu Zhengyan*, Zhong Naiqin*, . (2017) Controlling the hydrolysis and loss of nitrogen fertilizer (urea) using a nanocomposite, ChemSusChem. 7.935 2017-03-24
136 , Qin Jun, Zhou Xiaogang, Sun Lifan, Wang Kailun, Yang Fan, Liao Haicheng, Rong Wei, Yin Junjie, Chen Huamin, Chen Xuewei*, and Zhang Jie*. (2018) The Xanthomonas effector XopK harbours E3 ubiquitin-ligase activity that is required for virulence, The New phytologist. 7.833 2018-07-27
137 , Zhang Xiaxia, Han Libo, Wang Qi, Zhang Chen, Yu Yanjun, Tian Juan, and Kong Zhaosheng*. (2018) The host actin cytoskeleton channels rhizobia release and facilitates symbiosome accommodation during nodulation in Medicago truncatula, The New phytologist. 7.833 2018-09-05
138 , Liao Shenglong, Tao Xinglei, Ju Yingjiao, Feng Jie*, Du Wenbin*, and Wang Yapei*. (2017) Multichannel Dynamic Interfacial Printing: An Alternative Multicomponent Droplet Generation Technique for Lab in a Drop, ACS applied materials & interfaces. 7.823 2018-01-05
139 , Wang Limin* , Yu Bo , Wang Ruixuan , and Xie Jianchun. (2018) Biotechnological routes for transglutaminase production: Recent achievements, perspectives and limits, Trends Food Sci. Technol. 81, 116-120. 7.819 2018-11-29
140 , Wang Pengchao, Yang Xinwei, Lin Baixue*, Huang Jianzhong*, and Tao Yong*. (2017) Cofactor self-sufficient whole-cell biocatalysts for the production of 2-phenylethanol, Metab Eng 44, 143-149. 7.770 2017-11-16
141 , Dong Hongjun, Zhao Chunhua, Zhang Tianrui, Zhu Huawei, Lin Zhao, Tao Wenwen, Zhang Yanping, and Li Yin*. (2017) A systematically chromosomally engineered Escherichia coli efficiently produces butanol, Metab Eng 44, 284-292. 7.770 2017-11-22
142 , Zhou Ting-Ting, Zhao Yun-Long, and Guo Hui-Shan*. (2017) Secretory proteins are delivered to the septin-organized penetration interface during root infection by Verticillium dahliae, PLoS Pathog. 13, e1006275 7.758 2017-03-24
143 , Gao Rongsui, Hu Yongfei, Li Zhencui, Sun Jian, Wang Qingjing, Lin Jingxia, Ye Huiyan, Liu Fei, Srinivas Swaminath, Li Defeng, Zhu Baoli, Liu Ya-Hong, Tian Guo-Bao, and Feng Youjun*. (2016) Dissemination and Mechanism for the MCR-1 Colistin Resistance, PLoS Pathog 12, e1005957. 7.758 2016-12-19
144 , Huang Canping, Liu William J, Xu Wen, Jin Tao, Zhao Yingze, Song Jingdong, Shi Yi, Ji Wei, Jia Hao, Zhou Yongming, Wen Honghua, Zhao Honglan, Liu Huaxing, Li Hong, Wang Qihui, Wu Ying, Wang Liang, Liu Di, Liu Guang, Yu Hongjie, Holmes Edward C, Lu Lin, and Gao George F*. (2016) A Bat-Derived Putative Cross-Family Recombinant Coronavirus with a Reovirus Gene, PLoS Pathog 12, e1005883. 7.758 2016-10-25
145 , Zhao Yun Long, Zhou Ting Ting, and Guo Hui Shan*. (2016) Hyphopodium-Specific VdNoxB/VdPls1-Dependent ROS-Ca2+Signaling Is Required for Plant Infection byVerticillium dahliae, PLoS Pathog. 12. 7.758 2016-09-13
146 , Wang Gang, Liu Zhiguo, Lin Runmao, Li Erfeng, Mao Zhenchuan, Ling Jian, Yang Yuhong, Yin Wen-Bing*, and Xie Bingyan*. (2016) Biosynthesis of Antibiotic Leucinostatins in Bio-control Fungus Purpureocillium lilacinum and Their Inhibition on Phytophthora Revealed by Genome Mining, PLoS Pathog 12, e1005685. 7.758 2016-07-22
147 , Cai Zhen#, Yuan Zhi-Hui#, Zhang Huan, Pan Yue, Wu Yao, Tian Xiu-Qi, Wang Fang-Fang, Wang Li, and Qian Wei*. (2017) Fatty acid DSF binds and allosterically activates histidine kinase RpfC of phytopathogenic bacterium Xanthomonas campestris pv. campestris to regulate quorum-sensing and virulence, PLoS Pathog 13, e1006304. 7.758 2017-06-07
148 , Li An, Lu Guangwen, Qi Jianxun, Wu Lili, Tian Kegong, Luo Tingrong, Shi Yi, Yan Jinghua*, and Gao George F*. (2017) Structural basis of nectin-1 recognition by pseudorabies virus glycoprotein D, PLoS Pathog 13, e1006314. 7.758 2017-06-15
149 , Gao Cheng, Shi Nan-Nan, Chen Liang, Ji Niu-Niu, Wu Bin-Wei, Wang Yong-Long, Xu Ying, Zheng Yong, Mi Xiang-Cheng, Ma Ke-Ping, and Guo Liang-Dong*. (2017) Relationships between soil fungal and woody plant assemblages differ between ridge and valley habitats in a subtropical mountain forest, The New phytologist 213, 1874-1885 7.554 2017-03-07
150 , Zhang Lisha, Ni Hao, Du Xuan, Wang Sheng, Ma Xiao-Wei, Nurnberger Thorsten, Guo Hui-Shan*, and Hua Chenlei*. (2017) The Verticillium-specific protein VdSCP7 localizes to the plant nucleus and modulates immunity to fungal infections, The New phytologist 215, 368-381. 7.554 2017-06-06
151 , Chen Liangliang, Peng Yuancheng, Tian Juan, Wang Xiaohong, Kong Zhaosheng, Mao Tonglin, Yuan Ming, and Li Yunhai*. (2016) TCS1, a Microtubule-Binding Protein, Interacts with KCBP/ZWICHEL to Regulate Trichome Cell Shape in Arabidopsis thaliana, PLoS Genet 12, e1006266. 7.481 2016-11-15
152 , Zhang Gang , Leclercq Sebastien Olivier, Tian Jingjing , Wang Chao , Yahara Koji , Ai Guomin , Liu Shuangjiang , and Feng Jie*. (2017) A new subclass of intrinsic aminoglycoside nucleotidyltransferases, ANT(3")-II, is horizontally transferred among Acinetobacter spp. by homologous recombination, PLoS genetics 13. 7.481 2017-06-15
153 , Sheng Xiangpeng , ..., Yan Jinghua , Gao George Fu , Shao Feng , and Hu Ronggui*. (2017) Bacterial effector NleL promotes enterohemorrhagic E. coli-induced attaching and effacing lesions by ubiquitylating and inactivating JNK, PLoS Pathog. 13. 7.456 2018-05-16
154 , Li Xiangdong , Yang Fanli, ..., Lu Guangwen , Gao George F. , Shi Yi*, and Tian Kegong*. (2017) Two classes of protective antibodies against Pseudorabies virus variant glycoprotein B: Implications for vaccine design, PLoS Pathog. 13. 7.456 2018-05-16
155 , Zhang Lijun, Li Xiuxiu, Ma Bin, Gao Qiang, Du Huilong, Han Yuanhuai, Li Yan, Cao Yinghao, Qi Ming, Zhu Yaxin, Lu Hongwei, Ma Mingchuan, Liu Longlong, Zhou Jianping, Nan Chenghu, Qin Yongjun, Wang Jun*, Cui Lin*, Liu Huimin*, Liang Chengzhi*, and Qiao Zhijun*. (2017) The Tartary Buckwheat Genome Provides Insights into Rutin Biosynthesis and Abiotic Stress Tolerance, Molecular plant 10, 1224-1237. 7.429 2017-11-14
156 , Luo Xuming#, Xu Ning#, Huang Junkai, Gao Feng, Zou Huasong, Boudsocq Marie, Coaker Gitta, and Liu Jun*. (2017) A Lectin Receptor-Like Kinase Mediates Pattern-Triggered Salicylic Acid Signaling, Plant physiology 174, 2501-2514. 7.428 2017-08-13
157 , Leng Yujia#, Yang Yaolong#, Ren Deyong# , Huang Lichao , Dai Liping , Wang Yuqiong , Chen Long , Tu Zhengjun , Gao Yihong , Li Xueyong , Zhu Li , Hu Jiang , Zhang Guangheng , Gao Zhenyu , Guo Longbiao , Kong Zhaosheng , Lin Yongjun , Qian Qian*, and Zeng Dali*. (2017) A Rice PECTATE LYASE-LIKE Gene Is Required for Plant Growth and Leaf Senescence, Plant Physiol. 174, 1151-1166. 7.428 2017-08-13
158 , Peris David, Moriarty Ryan V, Alexander William G, Baker EmilyClare, Sylvester Kayla, Sardi Maria, Langdon Quinn K, Libkind Diego, Wang Qi-Ming, Bai Feng-Yan, Leducq Jean-Baptiste, Charron Guillaume, Landry Christian R, Sampaio Jose Paulo, Goncalves Paula, Hyma Katie E, Fay Justin C, Sato Trey K, and Hittinger Chris Todd*. (2017) Hybridization and adaptive evolution of diverse Saccharomyces species for cellulosic biofuel production, Biotechnology for biofuels 10, 78. 7.398 2017-06-08
159 ,  Liu Jun , Deng Shulin , Wang Huan , Ye Jian , Wu Hui-Wen , Sun Hai-Xi , and Chua Nam-Hai*. (2016) CURLY LEAF Regulates Gene Sets Coordinating Seed Size and Lipid Biosynthesis, Plant Physiol. 171, 424-436. 7.367 2016-08-17
160 , Pang Chengfang , Brunelli Andrea , Zhu Conghui , Hristozov Danail , Liu Ying , Semenzin Elena , Wang Wenwen , Tao Wuqun , Liang Jingnan , Marcomini Antonio , Chen Chunying*, and Zhao Bin*. (2016) Demonstrating approaches to chemically modify the surface of Ag nanoparticles in order to influence their cytotoxicity and biodistribution after single dose acute intravenous administration, Nanotoxicology 10, 129-139. 7.322 2016-04-18
161 ,  Zhang Yong , Li Xiru , Grailer Jamison J. , Wang Na , Wang Mingming , Yao Jianfei , Zhong Rui , Gao George F. , Ward Peter A. , Tan Dun-Xian , and Li Xiangdong*. (2016) Melatonin alleviates acute lung injury through inhibiting the NLRP3 inflammasome, J. Pineal Res. 60, 405-414. 7.140 2016-08-17
162 , Zhao Min, Liu Kefang, Luo Jiejian, Tan Shuguang, Quan Chuansong, Zhang Shuijun, Chai Yan, Qi Jianxun, Li Yan, Bi Yuhai, Xiao Haixia, Wong Gary, Zhou Jianfang, Jiang Taijiao, Liu Wenjun, Yu Hongjie, Yan Jinghua, Liu Yingxia, Shu Yuelong, Wu Guizhen, Wu Aiping*, Gao George F*, and Liu William J*. (2018) Heterosubtypic Protections against Human-Infecting Avian Influenza Viruses Correlate to Biased Cross-T-Cell Responses, mBio 9. 7.140 2018-09-05
163 , Diao Y. Z., Zhang C., Liu F., Wang W. Z., Liu L., Cai L., and Liu X. L.* (2017) Colletotrichum species causing anthracnose disease of chili in China, Persoonia 38, 20-37. 7.097 2017-08-13
164 , Chen J., Callac P.*, Parra L. A., Karunarathna S. C., He M. Q., Moinard M., De Kesel A., Raspe O., Wisitrassameewong K., Hyde K. D., and Zhao R. L.*. (2017) Study in Agaricus subgenus Minores and allied clades reveals a new American subgenus and contrasting phylogenetic patterns in Europe and Greater Mekong Subregion, Persoonia 38, 170-196. 7.097 2017-08-13
165 , Zhang Z. F., Liu F., Zhou X., Liu X. Z., Liu S. J., and Cai L.*. (2017) Culturable mycobiota from Karst caves in China, with descriptions of 20 new species, Persoonia 39, 1-31. 7.097 2018-05-16
166 , Wang M.# , Liu F.# , Crous P. W. , and Cai L.*. (2017) Phylogenetic reassessment of Nigrospora: Ubiquitous endophytes, plant and human pathogens, Persoonia 39, 118-142. 7.097 2018-05-16
167 , Tao Li, Zhang Yulong, Fan Shuru, Nobile Clarissa J, Guan Guobo, and Huang Guanghua*. (2017) Integration of the tricarboxylic acid (TCA) cycle with cAMP signaling and Sfl2 pathways in the regulation of CO2 sensing and hyphal development in Candida albicans, PLoS genetics 13, e1006949. 7.058 2017-11-20
168 , Liu Qizheng, Ma Husheng, Zhang Ya, and Dong Caihong*. (2017) Artificial cultivation of true morels: current state, issues and perspectives, Critical reviews in biotechnology, 1-13. 7.014 2017-08-13
169 , Li Xin* , Xu Yuxiu*, Ding Yun , Li Changfei , Zhao Hong , Wang Jiandong , and Meng Songdong*. (2018) Posttranscriptional upregulation of HER3 by HER2 mRNA induces trastuzumab resistance in breast cancer, Molecular Cancer 17. 6.976 2018-09-05
170 , Huo Yan#, Yu Yuanling#, Chen Liying, Li Qiong, Zhang Mengting, Song Zhiyu, Chen Xiaoying, Fang Rongxiang*, and Zhang Lili*. (2018) Insect tissue-specific vitellogenin facilitates transmission of plant virus, PLoS Pathog 14, e1006909. 6.957 2018-07-27
171 , Zhang Ge, Song Xiaoguang, Guo Hongyan, Wu Yao, Chen Xiaoying*, and Fang Rongxiang*. (2016) A Small G Protein as a Novel Component of the Rice Brassinosteroid Signal Transduction, Mol Plant. 6.885 2016-07-14
172 , Li Heng#, Liang Chaoning#, Chen Wei, Jin Jian-Ming*, Tang Shuang-Yan*, and Tao Yong. (2017) Monitoring in vivo metabolic flux with a designed whole-cell metabolite biosensor of shikimic acid, Biosensors & bioelectronics 98, 457-465. 6.862 2017-08-13
173 , Li Jingjing, Li Yue, Niu Guoqing, Guo Heng, Qiu Yanping, Lin Zhi, Liu Wen*, and Tan Huarong*. (2018) NosP-Regulated Nosiheptide Production Responds to Both Peptidyl and Small-Molecule Ligands Derived from the Precursor Peptide, Cell chemical biology 6.809 2018-01-05
174 , Ye Huiyan, Li Yihui, Li Zhencui, Gao Rongsui, Zhang Han, Wen Ronghui, Gao George F, Hu Qinghua, and Feng Youjun*. (2016) Diversified mcr-1-Harbouring Plasmid Reservoirs Confer Resistance to Colistin in Human Gut Microbiota, mBio 7. 6.781 2016-04-18
175 , Wang Chuan-Xi , Chen Guo-Dong , Feng Chun-Chi , He Rong-Rong , Qin Sheng-Ying , Hu Dan , Chen He-Ru , Liu Xing-Zhong , Yao Xin-Sheng* , and Gao Hao*. (2016) Same data, different structures: diastereoisomers with substantially identical NMR data from nature, Chemical Communications 52, 1250-1253. 6.779 2016-03-02
176 , Zhang Yu , Cai Jingyi , Shang Xiuling , Wang Bo , Liu Shuwen , Chai Xin , Tan Tianwei , Zhang Yun* , and Wen Tingyi*. (2017) A new genome-scale metabolic model of Corynebacterium glutamicum and its application, Biotechnology for biofuels 10. 6.732 2017-08-13
177 , Goodell Barry* , Zhu Yuan , Kim Seong , Kafle Kabindra, Eastwood Daniel , Daniel Geoffrey , Jellison Jody , Yoshida Makoto , Groom Leslie , Pingali Sai Venkatesh , and O'Neill Hugh. (2017) Modification of the nanostructure of lignocellulose cell walls via a non-enzymatic lignocellulose deconstruction system in brown rot wood-decay fungi, Biotechnology for biofuels 10. 6.732 2017-08-13
178 , Fang Mingyue , Wang Tianmin , Zhang Chong* , Bai Jili , Zheng Xiang , Zhao Xuejin , Lou Chunbo , and Xing Xin-Hui. (2016) Intermediate-sensor assisted push-pull strategy and its application in heterologous deoxyviolacein production in Escherichia coli, Metab. Eng. 33, 41-51. 6.714 2016-01-28
179 , Zeng Guohong#, Zhang Peng#, Zhang Qiangqiang#, Zhao Hong, Li Zixin, Zhang Xing, Wang Chengshu, Yin Wen-Bing, and Fang Weiguo*. (2018) Duplication of a Pks gene cluster and subsequent functional diversification facilitate environmental adaptation in Metarhizium species, PLoS genetics 14, e1007472. 6.684 2018-07-27
180 , Du Han#, Zheng Qiushi#, Bing Jian, Bennett Richard J, and Huang Guanghua*. (2018) A coupled process of same- and opposite-sex mating generates polyploidy and genetic diversity in Candida tropicalis, PLoS genetics 14, e1007377. 6.684 2018-07-27
181 , Zheng Longtang, Wei Jinhua, Lv Xun, Bi Yuhai, Wu Peixing, Zhang Zhenxing, Wang Pengfei, Liu Ruichen, Jiang Jingwen, Cong Haolong, Liang Jingnan, Chen Wenwen, Cao Hongzhi, Liu Wenjun, Gao George F, Du Yuguang, Jiang Xingyu, and Li Xuebing*. (2016) Detection and differentiation of influenza viruses with glycan-functionalized gold nanoparticles, Biosens Bioelectron 91, 46-52. 6.675 2016-12-29
182 , Zheng Longtang , Wei Jinhua , Lv Xun , Bi Yuhai , Wu Peixing , Zhang Zhenxing, Wang Pengfei , Liu Ruichen , Jiang Jingwen , Cong Haolong , Liang Jingnan , Cheng Wenwen , Cao Hongzhi , Liu Wenjun , Gao George F. , Du Yuguang , Jiang Xingyu , and Li Xuebing*. (2017) Detection and differentiation of influenza viruses with glycan-functionalized gold nanoparticles, Biosensors & bioelectronics 91, 46-52. 6.675 2017-06-07
183 , Qin Lina, Jiang Xianzhang, Dong Zhiyang, Huang Jianzhong, and Chen Xiuzhen*. (2018) Identification of two integration sites in favor of transgene expression in Trichoderma reesei, Biotechnology for biofuels 11, 142. 6.661 2018-07-11
184 , Gao Fei , Hao Zhenzhen , Sun Xianhua , Qin Lina , Zhao Tong , Liu Weiquan , Luo Huiying , Yao Bin*, and Su Xiaoyun*. (2018) A versatile system for fast screening and isolation of Trichoderma reesei cellulase hyperproducers based on DsRed and fluorescence-assisted cell sorting, Biotechnology for biofuels 11. 6.661 2018-10-10
185 , Wang Laiyou , Deng Aihua* , Zhang Yun , Liu Shuwen , Liang Yong , Bai Hua , Cui Di , Qiu Qidi , Shang Xiuling , Yang Zhao , He Xiuping , and Wen Tingyi*. (2018) Efficient CRISPR-Cas9 mediated multiplex genome editing in yeasts, Biotechnology for biofuels 11. 6.661 2018-10-25
186 , Zhang Jingbo, Yin Kangquan, Sun Juan, Gao Jinlan, Du Qiuli, Li Huali, and Qiu Jin-Long*. (2017) Direct and tunable modulation of protein levels in rice and wheat with a synthetic small molecule, Plant biotechnology journal. 6.657 2017-08-13
187 , Li Wei*, Wang Mengmeng, Pan Haoqin, Burgaud Gaetan, Liang Shengkang, Guo Jiajia, Luo Tian, Li Zhaoxia, Zhang Shoumei, and Cai Lei*. (2017) Highlighting patterns of fungal diversity and composition shaped by ocean currents using the East China Sea as a model, Molecular ecology. 6.644 2018-01-05
188 , Wang Supen , Liu Conghui , Wilson Anthony B. , Zhao Na , Li Xianping , Zhu Wei , Gao Xu , Liu Xuan , and Li Yiming*. (2017) Pathogen richness and abundance predict patterns of adaptive major histocompatibility complex variation in insular amphibians, Molecular ecology 26, 4671-4685. 6.644 2018-01-05
189 , Chu Yindi , Zhu Yanping , Chen Yuling , Li Wei , Zhang Zhenfeng , Liu Di , Wang Tongkun , Ma Juncai , Deng Haiteng , Liu Zhi-Jie , Ouyang Songying*, and Huang Li*. (2016) aKMT Catalyzes Extensive Protein Lysine Methylation in the Hyperthermophilic Archaeon Sulfolobus islandicus but is Dispensable for the Growth of the Organism, Mol. Cell. Proteomics 15, 2908-2923. 6.632 2016-11-15
190 , Li Shanshan, Zhou Li, Yao Yongpeng, Fan Keqiang, Li Zilong, Zhang Lixin, Wang Weishan*, and Yang Keqian*. (2016) A platform for the development of novel biosensors by configuring allosteric transcription factor recognition with amplified luminescent proximity homogeneous assays, Chemical communications (Cambridge, England). 6.628 2016-12-19
191 , Li Shanshan , Zhou Li , Yao Yongpeng , Fan Keqiang , Li Zilong , Zhang Lixin , Wang Weishan , and Yang Keqian*. (2017) A platform for the development of novel biosensors by configuring allosteric transcription factor recognition with amplified luminescent proximity homogeneous assays, Chem. Commun. 53, 99-102. 6.628 2017-06-15
192 , Zhang Tao, Jin Yun, Zhao Jian-Hua, Gao Feng, Zhou Bang-Jun, Fang Yuan-Yuan, and Guo Hui-Shan*. (2016) Host-induced gene silencingof target gene in fungal cells confers effective resistance to cotton wilt disease pathogen Verticillium dahliae, Mol Plant. 6.534 2016-03-07
193 , Chen Huazhong, ..., Tan Shuguang , Wang Qianli , Bi Yuhai , Zou Zhen , Liu Guang , Jin Tao , Jiang Chengyu , Gao George F. , Peiris Malik , Yu Hongjie* , and Chen Enfu*. (2016) Nosocomial Co-Transmission of Avian Influenza A(H7N9) and A(H1N1)pdm09 Viruses between 2 Patients with Hematologic Disorders, Emerg. Infect. Dis 22, 598-607. 6.519 2016-04-25
194 , Yang Chao, Li Wen, Cao Jidong, Meng Fanwei, Yu Yongqi, Huang Junkai, Jiang Lan, Liu Muxing, Zhang Zhengguang, Chen Xuewei, Miyamoto Koji, Yamane Hisakazu, Zhang Jinsong, Chen Shouyi, and Liu Jun*. (2016) Activation of ethylene signaling pathways enhances disease resistance by regulating ROS and phytoalexin production in rice, The Plant journal : for cell and molecular biology. 6.468 2016-11-15
195 , Yang Chao , Li Wen , Cao Jidong , Meng Fanwei , Yu Yongqi , Huang Junkai , Jiang Lan , Liu Muxing , Zhang Zhengguang , Chen Xuewei , Miyamoto Koji , Yamane Hisakazu , Zhang Jinsong , Chen Shouyi , and Liu Jun*. (2017) Activation of ethylene signaling pathways enhances disease resistance by regulating ROS and phytoalexin production in rice, Plant J. 89, 338-353. 6.468 2017-06-07
196 , Liu Ning , Staswick Paul E.  , and Avramova Zoya*. (2016) Memory responses of jasmonic acid-associated Arabidopsis genes to a repeated dehydration stress, Plant Cell Environ. 39, 2515-2529. 6.443 2016-12-19
197 , Zhao Jian-Hua, Hua Chen-Lei, Fang Yuan-Yuan, and Guo Hui-Shan*. (2016) The dual edge of RNA silencing suppressors in the virus–host interactions, Current opinion in virology 17, 39-44. 6.399 2016-03-07
198 , Li Changfei, Deng Mengmeng, Hu Jun, Li Xin, Chen Lizhao, Ju Ying, Hao Junli*, and Meng Songdong*. (2016) Chronic inflammation contributes to the development of hepatocellular carcinoma by decreasing miR-122 levels, Oncotarget. 6.368 2016-03-14
199 , Chen Ke, Yang Jianling, Li Jianning, Wang Xuefei, Chen Yuhai, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2016) eIF4B is a convergent target and critical effector of oncogenic Pim and PI3K/Akt/mTOR signaling pathways in Abl transformants, Oncotarget DOI: 10.18632/oncotarget.7164. 6.368 2016-02-19
200 , Hyde K. D., Hongsanan S., Jeewon R., Bhat D. J., McKenzie E. H. C., Jones E. B. G., Phookamsak R., Ariyawansa H. A., Boonmee S., Zhao Qi*, Abdel-Aziz F. A., Abdel-Wahab M. A., Banmai S., Chomnunti P., Cui B. K., Daranagama D. A., Das K., Dayarathne M. C., de Silva N. I., Dissanayake A. J., Doilom M., Ekanayaka A. H., Gibertoni T. B., Goes-Neto A., Huang S. K., Jayasiri S. C., Jayawardena R. S., Konta S., Lee H. B., Li W. J., Lin C. G., Liu J. K., Lu Y. Z., Luo Z. L., Manawasinghe I. S., Manimohan P., Mapook A., Niskanen T., Norphanphoun C., Papizadeh M., Perera R. H., Phukhamsakda C., Richter C., Santiago Alcmd, Drechsler-Santos E. R., Senanayake I. C., Tanaka K., Tennakoon Tmds, Thambugala K. M., Tian Q., Tibpromma S., Thongbai B., Vizzini A., Wanasinghe D. N., Wijayawardene N. N., Wu H. X., Yang J., Zeng X. Y., Zhang H., Zhang J. F., Bulgakov T. S., Camporesi E., Bahkali A. H., Amoozegar M. A., Araujo-Neta L. S., Ammirati J. F., Baghela A., Bhatt R. P., Bojantchev D., Buyck B., da Silva G. A., de Lima C. L. F., de Oliveira R. J. V., de Souza C. A. F., Dai Y. C., Dima B., Duong T. T., Ercole E., Mafalda-Freire F., Ghosh A., Hashimoto A., Kamolhan S., Kang J. C., Karunarathna S. C., Kirk P. M., Kytovuori I., Lantieri A., Liimatainen K., Liu Z. Y., Liu X. Z., Lucking R., Medardi G., Mortimer P. E., Nguyen T. T. T., Promputtha I., Raj K. N. A., Reck M. A., Lumyong S., Shahzadeh-Fazeli S. A., Stadler M., Soudi M. R., Su H. Y., Takahashi T., Tangthirasunun N., Uniyal P., Wang Y., Wen T. C., Xu J. C., Zhang Z. K., Zhao Y. C., Zhou J. L., and Zhu L. (2016) Fungal diversity notes 367-490: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa, Fungal Divers. 80, 1-270. 6.346 2016-12-19
201 , Li Guo Jie, Hyde Kevin D., Zhao Rui Lin*, ..., and Maharachchikumbura Sajeewa S. N. (2016) Fungal diversity notes 253–366: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa, Fungal Divers. 78, 1-237. 6.346 2016-06-23
202 , Leclercq Sebastien Olivier, Wang Chao, Sui Zhihai, Wu Hai, Zhu Baoli, Deng Ye, and Feng Jie*. (2016) A multi-player game: Species of Clostridium, Acinetobacter, and Pseudomonas are responsible for the persistence of antibiotic resistance genes in manure-treated soils, Environ Microbiol. 6.312 2016-05-16
203 , Zhu Bin, Liu Cuilan, Liu Shiheng, Cong Hengjiang, Chen Yihuan, Gu Lichuan, and Ma Luyan Z*. (2016) Membrane association of SadC enhances its diguanylate cyclase activity to control exopolysaccharides synthesis and biofilm formation in Pseudomonas aeruginosa, Environ Microbiol. 6.312 2016-03-14
204 , Cheng Huan-Qing, Han Li-Bo, Yang Chun-Lin, Wu Xiao-Min, Zhong Nai-Qin, Wu Jia-He, Wang Fu-Xin, Wang Hai-Yun*, and Xia Gui-Xian*. (2016) The cotton MYB108 forms a positive feedback regulation loop with CML11 and participates in the defense response against Verticillium dahliae infection, Journal of experimental botany. 6.312 2016-03-01
205 , Chen Liang , Zheng Yong , Gao Cheng , Mi Xiang-Cheng , Ma Ke-Ping , Wubet Tesfaye , and Guo Liang-Dong*. (2017) Phylogenetic relatedness explains highly interconnected and nested symbiotic networks of woody plants and arbuscular mycorrhizal fungi in a Chinese subtropical forest, Molecular ecology 26, 2563-2575. 6.232 2017-06-15
206 , Wang Xiaojuan , Bing Jian , Zheng Qiushi , Zhang Feifei , Liu Jingbo , Yue Huizhen , Tao Li , Du Han , Wang Yina , Wang Hui*, and Huang Guanghua*. (2018) The first isolate of Candida auris in China: clinical and biological aspects, Emerg. Microbes Infect. 7. 6.225 2018-07-11
207 , Feng Yupeng, Li Chufang, Hu Peiyu, Wang Qian, Zheng Xuehua, Zhao Yongkun, Shi Yi, Yang Songtao, Yi Changhua, Feng Ying, Wu Chunxiu, Qu Linbing, Xu Wei, Li Yao, Sun Caijun, Gao Fu Geroge, Xia Xianzhu, Feng Liqiang*, and Chen Ling*. (2018) An adenovirus serotype 2-vectored ebolavirus vaccine generates robust antibody and cell-mediated immune responses in mice and rhesus macaques, Emerg Microbes Infect 7, 101. 6.225 2018-07-11
208 , Xu Jing , Li Shuxiang , Wang Xinyi , Liu Jing , Shan Pu , Zhou Ya , Zhao Jing , Wang Zhibiao , Xu Cui , Chen Meili , Chen Ze , Zhao Kai*, and Qu Di*. (2018) Systemic and mucosal humoral immune responses induced by the JY-adjuvanted nasal spray H7N9 vaccine in mice, Emerg. Microbes Infect. 7. 6.225 2018-09-05
209 , Ma Liping, Jin Tao, Wang Hanzhong, Liu Haizhou, Wang Runkun, Li Yong, Yang Guoxiang, Xiong Yanping, Chen Jing, Zhang Jun, Chen Guang, Li Wei, Liu Di, Lin Peng, Huang Yueying, Gao George F, and Chen Quanjiao*. (2018) Two reassortant types of highly pathogenic H5N8 avian influenza virus from wild birds in Central China in 2016, Emerg Microbes Infect 7, 14. 6.225 2018-11-29
210 , Liu Ge, Wang Kai, Kuang Shan, Cao Ruobing, Bao Li, Liu Rui, Liu Hongwei*, and Sun Chaomin*. (2018) The natural compound GL22, isolated from Ganoderma mushrooms, suppresses tumor growth by altering lipid metabolism and triggering cell death, Cell death & disease 9 6.187 2018-07-27
211 , Qiao Yuxin , Zha Xiaoyan , Zhu Jun , Tu Ran , Dong Libing , Wang Li , Dong Zhiyang , Wan Qinhong , and Du Wenbin*. (2018) Fluorescence-activated droplet sorting of lipolytic microorganisms using a compact optical system, Lab on a Chip 18, 190-196. 6.165 2018-01-05
212 , Yan Siyuan#, Liu Ling#, Ren Fengxia, Gao Quan, Xu Shanshan, Hou Bolin, Wang Yange, Jiang Xuejun*, and Che Yongsheng*. (2017) Sunitinib induces genomic instability of renal carcinoma cells through affecting the interaction of LC3-II and PARP-1, Cell death & disease 8, e2988 6.147 2017-11-16
213 , Zhou Xin-Tong, Jia Li-Jia, Wang Hai-Yun, Zhao Pan, Wang Wen-Yan, Liu Ning, Song Shuang-Wei, Wu Yao, Su Lei, Zhang Jie, Zhong Nai-Qin*, and Xia Gui-Xian*. (2018) The potato transcription factor StbZIP61 regulates dynamic biosynthesis of salicylic acid in defense against Phytophthora infestans infection, The Plant journal : for cell and molecular biology. 6.101 2018-07-27
214 , Yao Yongpeng , Li Shanshan , Cao Jiaqian , Liu Weiwei , Fan Keqiang , Xiang Wensheng , Yang Keqian*, Kong Deming*, and Wang Weishan*. (2018) Development of small molecule biosensors by coupling the recognition of the bacterial allosteric transcription factor with isothermal strand displacement amplification, Chem. Commun. 54, 4774-4777. 6.064 2018-07-11
215 , Xu Chongfeng, Sun Lei, Liu Wenjun, and Duan Ziyuan*. (2018) Latent Membrane Protein 1 of Epstein-Barr Virus Promotes RIG-I Degradation Mediated by Proteasome Pathway, Front Immunol 9, 1446. 6.059 2018-07-27
216 , Chen Yuhai, Ouyang Jing, Yan Ruoxiang, Maarouf Mohamed Hassan, Wang Xuefei, Chen Biao, Liu Shasha, Hu Jiayue, Guo Guijie, Zhang Jing, Dai Sheng-Ming, Xu Huji, and Chen Ji-Long*. (2018) Silencing SOCS3 Markedly Deteriorates Spondyloarthritis in Mice Induced by Minicircle DNA Expressing IL23, Frontiers in Immunology 9. 6.059 2018-11-29
217 , Hong Shao-Li, Zhang Ya-Nan, Liu Ya-Hua, Tang Man, Pang Dai-Wen, Wong Gary, Chen Jianjun, Qiu Xiangguo, Gao George F, Liu Wenjun, Bi Yuhai*, and Zhang Zhi-Ling*. (2018) Cellular-Beacon-Mediated Counting for the Ultrasensitive Detection of Ebola Virus on an Integrated Micromagnetic Platform, Anal Chem. 6.035 2018-07-11
218 , Zhao Huan , Chen Guo-Dong , Zou Jian , He Rong-Rong , Qin Sheng-Ying , Hu Dan , Li Guo-Qiang , Guo Liang-Dong , Yao Xin-Sheng*, and Gao Hao*. (2017) Dimericbiscognienyne A: A Meroterpenoid Dimer from Biscogniauxia sp with New Skeleton and Its Activity, Org. Lett. 19, 38-41. 6.033 2017-03-24
219 , Fan Aili, Mi Wubin, Liu Zhiguo, Zeng Guohong, Zhang Peng, Hu Youcai, Fang Weiguo, and Yin Wen-Bing*. (2017) Deletion of a Histone Acetyltransferase Leads to the Pleiotropic Activation of Natural Products in Metarhizium robertsii, Org Lett. 6.033 2017-03-24
220 , Liu Li, Wang Long, Bao Li, Ren Jinwei, Bahadur Basnet Buddha, Liu Ruixing, He Luwei, Han Junjie, Yin Wen-Bing, and Liu Hongwei*. (2017) Versicoamides F-H, Prenylated Indole Alkaloids from Aspergillus tennesseensis, Org Lett 19, 942-945. 6.033 2017-03-07
221 , Zhao Huan, Chen Guo-Dong, Zou Jian, He Rong-Rong, Qin Sheng-Ying, Hu Dan, Li Guo-Qiang, Guo Liang-Dong, Yao Xin-Sheng*, and Gao Hao*. (2016) Dimericbiscognienyne A: A Meroterpenoid Dimer from Biscogniauxia sp. with New Skeleton and Its Activity, Org Lett. 6.033 2016-12-31
222 , Zhao Huan, Chen Guo-Dong, Zou Jian, He Rong-Rong, Qin Sheng-Ying, Hu Dan, Li Guo-Qiang, Guo Liang-Dong*, Yao Xin-Sheng, and Gao Hao. (2016) Dimericbiscognienyne A: A Meroterpenoid Dimer from Biscogniauxia sp. with New Skeleton and Its Activity, Org Lett. 6.033 2016-12-29
223 ,  Yan Bing-Chao, Wang Wei-Guang, Hu Dong-Bao, Sun Xiang, Kong Ling-Mei, Li Xiao-Nian, Du Xue, Luo Shi-Hong, Liu Yan, Li Yan, Sun Han-Dong, and Pu Jian-Xin*. (2016) Phomopchalasins A and B, Two Cytochalasans with Polycyclic-Fused Skeletons from the Endophytic Fungus Phomopsis sp. shj2, Org Lett 18, 1108-1111. 6.033 2016-08-17
224 , Hu Jiao, Jiang Yong-Zhong, Wu Ling-Ling, Wu Zhen, Bi Yuhai, Wong Gary, Qiu Xiangguo, Chen Jianjun*, Pang Dai-Wen, and Zhang Zhi-Ling*. (2017) Dual-Signal Readout Nanospheres for Rapid Point-of-Care Detection of Ebola Virus Glycoprotein, Anal Chem. 6.016 2017-12-15
225 , Liu Yuanwu, Sun Jing, Zhang Hongwen, Wang Mingming, Gao George Fu, and Li Xiangdong*. (2016) Ebola virus encodes a miR-155 analog to regulate importin-alpha5 expression, Cellular and molecular life sciences. 6.005 2016-04-25
226 , Ni Kuikui, Zhao Jingyun, Zhu Baoge, Su Rina, Pan Yi, Ma Junkui, Zhou Guoan, Tao Yong, Liu Xiaorong, and Zhong Jin*. (2018) Assessing the fermentation quality and microbial community of the mixed silage of forage soybean with crop corn or sorghum, Bioresource technology. 5.978 2018-07-11
227 , Wang Juli, Yu Haiying, and Zhu Kun*. (2018) Employing metabolic engineered lipolytic microbial platform for 1-alkene one-step conversion, Bioresource technology 263, 172-179. 5.978 2018-10-25
228 , Feng Zhidi , Tian Juan , Han Libo , Geng Yuan , Sun Jie* , and Kong Zhaosheng*. (2018) The Myosin5-mediated actomyosin motility system is required for Verticillium pathogenesis of cotton, Environmental microbiology 20, 1607-1621. 5.965 2018-05-25
229 , Carroll Dennis , Watson Brooke , Togami Eri*, Daszak Peter , Mazet Jonna A. K. , Chrisman Cara J. , Rubin Edward M. , Wolfe Nathan , Morel Carlos M. , Gao George F. , Burci Gian Luca , Fukuda Keiji , Auewarakul Prasert , and Tomori Oyewale. (2018) Building a global atlas of zoonotic viruses, Bull. World Health Organ. 96, 292-294. 5.925 2018-05-25
230 , Wu Zhen , Hu Jiao , Zeng Tao , Zhang Zhi-Ling* , Chen Jianjun , Wong Gary , Qiu Xiangguo , Liu Wenjun , Gao George F. , Bi Yuhai* , and Pang Dai-Wen. (2017) Ultrasensitive Ebola Virus Detection Based on Electroluminescent Nanospheres and Immunomagnetic Separation, Anal. Chem. 89, 2039-2048. 5.922 2017-03-24
231 , Hu Yi, Xu Peng, Luo Jing, He Hongxuan*, and Du Wenbin*. (2017) Absolute Quantification of H5-Subtype Avian Influenza Viruses Using Droplet Digital Loop-Mediated Isothermal Amplification, Anal Chem 89, 745-750. 5.922 2017-03-07
232 , Jiang Tianyu , Ke Bowen , Chen Hui , Wang Weishan , Du Lupei , Yang Keqian , and Li Minyong*. (2016) Bioluminescent Probe for Detecting Mercury(II) in Living Mice, Anal. Chem. 88, 7462-7465. 5.922 2016-10-25
233 , Wang Kai , Bao Li , Zhou Nan , Zhang Jinjin , Liao Mingfang , Zheng Zhongyong , Wang Yujing , Liu Chang , Wang Jun , Wang Lifeng , Wang Wenzhao , Liu ShuangJiang , and Liu Hongwei*. (2018) Structural Modification of Natural Product Ganomycin I Leading to Discovery of a a-Glucosidase and HMG-CoA Reductase Dual Inhibitor Improving Obesity and Metabolic Dysfunction in Vivo, Journal of medicinal chemistry 61, 3609-3625. 5.896 2018-05-25
234 ,  Wang Xiaoshuang, Fan Xin, Bi Shuai, Li Ning, and Wang Beinan*. (2016) Toll-like Receptor 2-and 4-Mediated Reciprocal Th17 and Antibody Responses to Group A Streptococcus Infection, Journal of Infectious Diseases. 5.888 2016-12-29
235 , Wong Gary, Qiu Xiangguo, Bi Yuhai, Formenty Pierre, Sprecher Armand, Jacobs Michael, Gao George F, and Kobinger Gary*. (2016) More Challenges From Ebola: Infection of the Central Nervous System, The Journal of infectious diseases 214, S294-S296. 5.888 2016-11-15
236 , Liu William J*, Tan Shuguang, Zhao Min, Quan Chuansong, Bi Yuhai, Wu Ying, Zhang Shuijun, Zhang Haifeng, Xiao Haixia, Qi Jianxun, Yan Jinghua, Liu Wenjun, Yu Hongjie, Shu Yuelong, Wu Guizhen, and Gao George F*. (2016) Cross-Immunities against Avian Influenza H7N9 Virus in the Healthy Population Affected by Antigenicity-Dependent Substitutions, The Journal of infectious diseases. 5.888 2016-11-15
237 , Wong Gary, Qiu Xiangguo, de La Vega Marc-Antoine, Fernando Lisa, Wei Haiyan, Bello Alexander, Fausther-Bovendo Hugues, Audet Jonathan, Kroeker Andrea, Kozak Robert, Tran Kaylie, He Shihua, Tierney Kevin, Soule Geoff, Moffat Estella, Gunther Stephan, Gao George F, Strong Jim, Embury-Hyatt Carissa, and Kobinger Gar*. (2016) Pathogenicity Comparison Between the Kikwit and Makona Ebola Virus Variants in Rhesus Macaques, The Journal of infectious diseases. 5.888 2016-10-25
238 , Wu Shipo, Kroeker Andrea, Wong Gary, He Shihua, Hou Lihua, Audet Jonathan, Wei Haiyan, Zhang Zhe, Fernando Lisa, Soule Geoff, Tran Kaylie, Bi Shengli, Zhu Tao, Yu Xuefeng, Chen Wei, and Qiu Xiangguo*. (2016) An Adenovirus Vaccine Expressing Ebola Virus Variant Makona Glycoprotein Is Efficacious in Guinea Pigs and Nonhuman Primates, The Journal of infectious diseases. 5.888 2016-09-13
239 , Feng Jin, Zhang Peng, Cui Yinglu, Li Kai, Qiao Xue, Zhang Ying-Tao, Li Shu-Ming, Cox Russell J., Wu Bian, Ye Min, and Yin Wen-Bing*. (2017) Regio- and Stereospecific O-Glycosylation of Phenolic Compounds Catalyzed by a Fungal Glycosyltransferase from Mucor hiemalis, Adv. Synth. Catal. 5.852 2017-03-08
240 , Toplak Ana , Nuijens Timo , Quaedflieg Peter J. L. M. , Wu Bian*, and Janssen Dick B.*. (2016) Peptiligase, an Enzyme for Efficient Chemoenzymatic Peptide Synthesis and Cyclization in Water, Adv. Synth. Catal. 358, 2140-2147. 5.852 2016-09-13
241 , Phiwpan Krung , and Zhou Xuyu*. (2018) MicroRNAs in regulatory T cells, Cancer letters 423, 80-85. 5.851 2018-05-25
242 , Abdel-Mageed Wael M*, Bayoumi Soad A L, Al-Wahaibi Lamya H, Li Li, Sayed Hanaa M, Abdelkader Mohamed S A, El-Gamal Ali A, Liu Mei, Zhang Jingyu, Zhang Lixin*, and Liu Xueting*. (2016) Noncyanogenic Cyanoglucoside Cyclooxygenase Inhibitors from Simmondsia chinensis, Org Lett 18, 1728-1731. 5.849 2016-04-18
243 , Wu Guangwei, Zhou Haichuan, Zhang Peng, Wang Xiuna, Li Wei, Zhang Weiwei, Liu Xingzhong, Liu Hong-Wei, Keller Nancy P, An Zhiqiang, and Yin Wen-Bing*. (2016) Polyketide Production of Pestaloficiols and Macrodiolide Ficiolides Revealed by Manipulations of Epigenetic Regulators in an Endophytic Fungus, Org Lett. 5.849 2016-03-28
244 , Yan Bing-Chao, Wang Wei-Guang, Hu Dong-Bao, Sun Xiang, Kong Ling-Mei, Li Xiao-Nian, Du Xue, Luo Shi-Hong, Liu Yan, Li Yan, Sun Han-Dong, and Pu Jian-Xin*. (2016) Phomopchalasins A and B, Two Cytochalasans with Polycyclic-Fused Skeletons from the Endophytic Fungus Phomopsis sp. shj2, Org Lett. 5.849 2016-02-29
245 , Zheng Yanjing, Ma Ke, Lyu Haining, Huang Ying, Liu Hongwei, Liu Ling, Che Yongsheng, Liu Xingzhong, Zou Huixi, and Yin Wen-Bing*. (2017) Genetic Manipulation of the COP9 Signalosome Subunit PfCsnE Leads to the Discovery of Pestaloficins in Pestalotiopsis fici, Org Lett 19, 4700-4703. 5.836 2017-11-13
246 , Wang Meng-Hua , Hu You-Cai , Sun Bing-Da , Yu Meng , Niu Shu-Bin , Guo Zhe , Zhang Xiao-Yan , Zhang Tao , Ding Gang*, and Zou Zhong-Mei*. (2018) Highly Photosensitive Poly-Sulfur-Bridged Chetomin Analogues from Chaetomium cochliodes, Org. Lett. 20, 1806-1809. 5.836 2018-05-25
247 , Ahmed Sarah A. *, Khan Ziauddin , Wang Xue-wei , Moussa Tarek A. A. , ..., and de Hoog G. Sybren. (2016) Chaetomium-like fungi causing opportunistic infections in humans: a possible role for extremotolerance, Fungal Divers. 76, 11-26. 5.797 2016-03-01
248 , Xu Peng, Zheng Xu, Tao Yi, and Du Wenbin*. (2016) Cross-Interface Emulsification for Generating Size-Tunable Droplets, Anal Chem. 5.794 2016-02-29
249 , Peng Shanxin#, Wang Jing#, Wei Songtao, Li Changfei, Zhou Kai, Hu Jun, Ye Xin, Yan Jinghua, Liu Wenjun, Gao George F., Fang Min*, and Meng Songdong*. (2017) Endogenous Cellular microRNAs Mediate Antiviral Defense against Influenza A Virus, Molecular Therapy - Nucleic Acids. 5.794 2018-01-10
250 , Wang Xuefei, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2017) Understanding of leukemic stem cells and their clinical implications, Mol. Cancer 16, 2. 5.780 2017-02-07
251 , Ni Kuikui, Wang Fangfang, Zhu Baoge, Yang Junxiang, Zhou Guoan, Pan Yi, Tao Yong, and Zhong Jin*. (2017) Effects of lactic acid bacteria and molasses additives on the microbial community and fermentation quality of soybean silage, Bioresource technology 238, 706-715. 5.744 2017-06-07
252 , Liu Feixia , Yang Han , Wang Limin , and Yu Bo*. (2016) Biosynthesis of the High-Value Plant Secondary Product Benzyl Isothiocyanate via Functional Expression of Multiple Heterologous Enzymes in Escherichia coli, ACS synthetic biology 5, 1557-1565. 5.693 2016-12-31
253 , Zhang Yihao , Qian Long , Wei Weijia , Wang Yu , Wang Beining , Lin Pingping , Liu Wenchao , Xu Luze , Li Xiang , Liu Dongming , Cheng Sida , Li Jiaofeng , Ye Yixuan , Li Hang , Zhang Xiaohan , Dong Yiming , Zhao Xuejin , Liu Cuihua , Zhang Haoqian M. , Ouyang Qi*, and Lou Chunbo*. (2017) Paired Design of dCas9 as a Systematic Platform for the Detection of Featured Nucleic Acid Sequences in Pathogenic Strains, ACS Synth. Biol. 6, 211-216. 5.693 2017-06-15
254 , Zeng Weiqian, Du Pei, Lou Qiuli, Wu Lili, Zhang Haoqian M, Lou Chunbo, Wang Hongli, and Ouyang Qi*. (2017) Rational Design of an Ultrasensitive Quorum-Sensing Switch, ACS Synth Biol. 5.693 2017-06-15
255 , Zhao Jian-Kang, Li Xiao-Ming, Ai Guo-Min, Deng Ye, Liu Shuang-Jiang*, and Jiang Cheng-Ying*. (2016) Reconstruction of metabolic networks in a fluoranthene-degrading enrichments from polycyclic aromatic hydrocarbon polluted soil, J. Hazard. Mater. 318, 90-98 5.641 2016-07-14
256 , Fu Lifeng, Bi Yuhai, Wu Yan, Zhang Shanshan, Qi Jianxun, Li Yan, Lu Xuancheng, Zhang Zhenning, Lv Xun, Yan Jinghua, Gao George F*, and Li Xuebing*. (2016) Structure-Based Tetravalent Zanamivir with Potent Inhibitory Activity against Drug-Resistant Influenza Viruses, J Med Chem. 5.624 2016-07-14
257 , Chen Xi, Xue Wei, Zhou Jun, Zhang Zhenying, Wei Shiping, Liu Xingyu, Sun Xianyun, Wang Wenzhao, and Li Shaojie*. (2016) De-repression of CSP-1 activates adaptive responses to antifungal azoles, Scientific reports 6, 19447. 5.597 2016-01-28
258 , Wang Qi-Ming, Zhang Yong-Hong, Wang Bo, and Wang Long*. (2016) Talaromyces neofusisporus and T. qii, two new species of section Talaromyces isolated from plant leaves in Tibet, China, Scientific reports 6, 18622. 5.597 2016-01-28
259 ,  Li Hui, and Wei Jiang-Chun*. (2016) Functional analysis of thioredoxin from the desert lichen-forming fungus, Endocarpon pusillum Hedwig, reveals its role in stress tolerance, Scientific reports 6, 27184. 5.597 2016-06-17
260 ,  Bi Yuhai, Liu Jingyuan, Xiong Haofeng, Zhang Yue, Liu Di, Liu Yingxia, Gao George F, and Wang Beibei*. (2016) A new reassortment of influenza A (H7N9) virus causing human infection in Beijing, 2014, Scientific reports 6, 26624. 5.597 2016-06-17
261 ,  Zhao Rui-Lin*, Zhou Jun-Liang, Chen Jie, Margaritescu Simona, Sánchez-Ramírez Santiago, Hyde Kevin D., Callac Philippe, Parra Luis A., Li Guo-Jie, and Moncalvo Jean-Marc. (2016) Towards standardizing taxonomic ranks using divergence times – a case study for reconstruction of the Agaricus taxonomic system, Fungal Divers. 78, 239-292. 5.597 2016-06-17
262 , Liu Guiming, Cai Shuangfeng, Hou Jing, Zhao Dahe, Han Jing, Zhou Jian, and Xiang Hua*. (2016) Enoyl-CoA hydratase mediates polyhydroxyalkanoate mobilization in Haloferax mediterranei, Scientific reports 6, 24015. 5.597 2016-04-18
263 , Zheng Xuexing, Wong Gary, ..., Gao George Fu, Qiu Xiangguo*, Yang Songtao*, and Xia Xianzhu*. (2016) Treatment with hyperimmune equine immunoglobulin or immunoglobulin fragments completely protects rodents from Ebola virus infection, Scientific reports 6, 24179. 5.597 2016-04-18
264 , Wang Song, Chen Chao, Yang Zhou, Chi Xiaojuan, Zhang Jing, and Chen Ji-Long*. (2016) Targeted disruption of influenza A virus hemagglutinin in genetically modified mice reduces viral replication and improves disease outcome, Scientific reports 6, 23746. 5.597 2016-04-18
265 , Shen Qiuxuan#, Gao Jie#, Liu Jun , Liu Shuangjiang , Liu Zijun , Wang Yinghuan , Guo Baoyuan , Zhuang Xuliang*, and Zhuang Guoqiang*. (2016) A New Acyl-homoserine Lactone Molecule Generated by Nitrobacter winogradskyi, Scientific reports 6. 5.597 2016-04-18
266 , Li Wei*, Wang Meng Meng, Wang Xi Guang, Cheng Xiao Li, Guo Jia Jia, Bian Xiao Meng, and Cai Lei*. (2016) Fungal communities in sediments of subtropical Chinese seas as estimated by DNA metabarcoding, Scientific reports 6, 26528 5.597 2016-06-01
267 , Zhang Qi#, Gui Miao#, Niu Xuefeng#, He Shihua, Wang Ruoke, Feng Yupeng, Kroeker Andrea, Zuo Yanan, Wang Hua, Wang Ying, Li Jiade, Li Chufang, Shi Yi, Shi Xuanling, Gao George F, Xiang Ye, Qiu Xiangguo*, Chen Ling*, and Zhang Linqi*. (2016) Potent neutralizing monoclonal antibodies against Ebola virus infection, Scientific reports 6, 25856. 5.597 2016-06-01
268 , Liu Yanjie, Li Xin, Qi Jianxun, Zhang Nianzhi*, and Xia Chun*. (2016) The structural basis of chicken, swine and bovine CD8alphaalpha dimers provides insight into the co-evolution with MHC I in endotherm species, Scientific reports 6, 24788 5.597 2016-05-16
269 , Meng Hengkai, Liu Pi, Sun Hongbing, Cai Zhen, Zhou Jie*, Lin Jianping*, and Li Yin*. (2016) Engineering a d-lactate dehydrogenase that can super-efficiently utilize NADPH and NADH as cofactors, Scientific reports 6, 24887. 5.597 2016-04-27
270 , Dong Libing, Chen Dong-Wei, Liu Shuang-Jiang, and Du Wenbin*. (2016) Automated Chemotactic Sorting and Single-cell Cultivation of Microbes using Droplet Microfluidics, Scientific reports 6, 24192. 5.597 2016-04-25
271 , Yang Zhao , Liu Shengwu , Zhu Mingao , Zhang Hong , Wang Ji , Xu Qian , Lin Kaisu , Zhou Xiumin , Tao Min , Li Chong* , and Zhu Hong*. (2016) PS341 inhibits hepatocellular and colorectal cancer cells through the FOXO3/CTNNB1 signaling pathway, Scientific reports 6. 5.597 2016-03-28
272 , Li Wen-Ru, Shi Qing-Shan*, Dai Huan-Qin, Liang Qing, Xie Xiao-Bao, Huang Xiao-Mo, Zhao Guang-Ze, and Zhang Li-Xin*. (2016) Antifungal activity, kinetics and molecular mechanism of action of garlic oil against Candida albicans, Scientific reports 6, 22805. 5.597 2016-03-14
273 , Li Jine, Wang Min, Ding Yong, Tang Yue, Zhang Zhiguo*, and Chen Yihua*. (2016) Involvement of an octose ketoreductase and two acyltransferases in the biosynthesis of paulomycins, Scientific reports 6, 21180. 5.597 2016-03-02
274 , Liang Chaoning, Zhang Yi, Jia Yan, Wang Wenzhao, Li Youhai, Lu Shikun, Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2016) Engineering a Carbohydrate-processing Transglycosidase into Glycosyltransferase for Natural Product Glycodiversification, Scientific reports 6, 21051. 5.597 2016-03-02
275 , Li Ying-Ming, Shivas Roger G, and Cai Lei*. (2017) Cryptic diversity in Tranzscheliella spp. (Ustilaginales) is driven by host switches, Sci Rep 7, 43549. 5.525 2017-03-24
276 , Fan Hanlu , Du Xiaohong , Zhang Jingyuan , Zheng Han , Lu Xiaohui , Wu Qihui , Li Haifeng , Wang Han , Shi Yi , Gao George , Zhou Zhuan , Tan Dun-Xian , and Li Xiangdong*. (2017) Selective inhibition of Ebola entry with selective estrogen receptor modulators by disrupting the endolysosomal calcium, Sci Rep 7. 5.525 2017-03-07
277 , Li Bing , Tian Xiaofang , Wang Chunlan , Zeng Xu , Xing Yongmei , Ling Hong , Yin Wanqiang , Tian Lixia , Meng Zhixia , Zhang Jihui* , and Guo Shunxing*. (2017) SWATH label-free proteomics analyses revealed the roles of oxidative stress and antioxidant defensing system in sclerotia formation of Polyporus umbellatus, Sci Rep 7. 5.525 2017-03-07
278 , Wang Qinghong , Liang Ying , Zhao Peng , Li Qing X. , Guo Shaohui , and Chen Chunmao*. (2016) Potential and optimization of two-phase anaerobic digestion of oil refinery waste activated sludge and microbial community study, Scientific reports 6. 5.525 2016-12-29
279 , Sun Lifan, Zhang Caili, Lyu Pengcheng, Wang Yanping, Wang Limin*, and Yu Bo*. (2016) Contributory roles of two l-lactate dehydrogenases for l-lactic acid production in thermotolerant Bacillus coagulans, Scientific reports 6, 37916. 5.525 2016-12-19
280 , Jin Yun , Liu Zhongchuan , Li Yanjie , Liu Weifeng , Tao Yong , and Wang Ganggang*. (2016) A structural and functional study on the 2-C-methyl-D-erythritol-4-phosphate cytidyltransferase (IspD) from Bacillus subtilis, Scientific reports 6. 5.525 2016-12-19
281 , Li Xinyue, Du Yu, Du Pengcheng, Dai Hang, Fang Yujie, Li Zhenpeng, Lv Na, Zhu Baoli, Kan Biao, and Wang Duochun*. (2016) SXT/R391 integrative and conjugative elements in Proteus species reveal abundant genetic diversity and multidrug resistance, Scientific reports 6, 37372. 5.525 2016-12-19
282 , Jia Qiong , Hu Xinling , Shi Dawei , Zhang Yan , Sun Meihao , Wang Jianwei , Mi Kaixia*, and Zhu Guofeng*. (2016) Universal stress protein Rv2624c alters abundance of arginine and enhances intracellular survival by ATP binding in mycobacteria, Scientific reports 6. 5.525 2016-12-19
283 , Liu Liwei, Hao Tingting, Xie Zhoujie, Horsman Geoff P, and Chen Yihua*. (2016) Genome mining unveils widespread natural product biosynthetic capacity in human oral microbe Streptococcus mutans, Scientific reports 6, 37479. 5.525 2016-12-19
284 , Jiang Wei, Sheng Chunjie, Gu Xiuling, Liu Dong, Yao Chen, Gao Shijuan, Chen Shuai, Huang Yinghui, Huang Wenlin*, and Fang Min*. (2016) Suppression of Rac1 Signaling by Influenza A Virus NS1 Facilitates Viral Replication, Scientific reports 6, 35041. 5.525 2016-12-19
285 , Sun Jingzu, Pei Yunfei, Li Erwei, Li Wei, Hyde Kevin D, Yin Wen-Bing*, and Liu Xingzhong*. (2016) A new species of Trichoderma hypoxylon harbours abundant secondary metabolites, Scientific reports 6, 37369. 5.525 2016-12-19
286 , Yang Wei, Zheng Yong, Gao Cheng, Duan Ji-Chuang, Wang Shi-Ping, and Guo Liang-Dong*. (2016) Arbuscular mycorrhizal fungal community composition affected by original elevation rather than translocation along an altitudinal gradient on the Qinghai-Tibet Plateau, Scientific reports 6, 36606. 5.525 2016-12-19
287 , Jian Wang Xiaoxuan Ge Li Zhang Kunling Teng Jin Zhong*(2016)One-pot synthesis of class II lanthipeptide bovicin HJ50 via an engineered lanthipeptide synthetase,Scientific Reports 5.525 2016-12-16
288 , Lv Dian-Qiu, Liu Shang-Wu, Zhao Jian-Hua, Zhou Bang-Jun, Wang Shao-Peng, Guo Hui-Shan, and Fang Yuan-Yuan*. (2016) Replication of a pathogenic non-coding RNA increases DNA methylation in plants associated with a bromodomain-containing viroid-binding protein, Scientific reports 6, 35751. 5.525 2016-11-15
289 , Zhao Jian-Hua*, Fang Yuan-Yuan, Duan Cheng-Guo, Fang Rong-Xiang, Ding Shou-Wei, and Guo Hui-Shan*. (2016) Genome-wide identification of endogenous RNA-directed DNA methylation loci associated with abundant 21-nucleotide siRNAs in Arabidopsis, Scientific reports 6, 36247. 5.525 2016-11-15
290 , Huang Man, Zhang Wei, Guo Jie, Wei Xundong, Phiwpan Krung, Zhang Jianhua*, and Zhou Xuyu*. (2016) Improved Transgenic Mouse Model for Studying HLA Class I Antigen Presentation, Scientific reports 6, 33612. 5.525 2016-10-25
291 , Wang Jing, Teng Jade L L, Zhao Dongdong, Ge Pupu, Li Bingxi, Woo Patrick C Y, and Liu Cui Hua*. (2016) The ubiquitin ligase TRIM27 functions as a host restriction factor antagonized by Mycobacterium tuberculosis PtpA during mycobacterial infection, Scientific reports 6, 34827. 5.525 2016-10-25
292 , Cheng Yanfei , Du Zhaoli , Zhu Hui , Guo Xuena , and He Xiuping*. (2016) Protective Effects of Arginine on Saccharomyces cerevisiae Against Ethanol Stress, Scientific reports 6. 5.525 2016-09-13
293 , Jiang Jing, Chen Xinchun*, An Hongjuan, Yang Bingfen, Zhang Fuping, and Cheng Xiaoxing*. (2016) Enhanced immune response of MAIT cells in tuberculous pleural effusions depends on cytokine signaling, Scientific reports 6, 32320. 5.525 2016-09-13
294 ,  Gao Jiming , Xiao Shuqi , Xiao Yihong , Wang Xiangpeng , Zhang Chong , Zhao Qin , Nan Yuchen , Huang Baicheng , Liu Hongliang , Liu Ningning , Lv Junhua , Du Taofeng , Sun Yani , Mu Yang , Wang Gang , Syed Shahid Faraz , Zhang Gaiping , Hiscox Julian A. , Goodfellow Ian , and Zhou En-Min*. (2016) MYH9 is an Essential Factor for Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Infection, Scientific reports 6. 5.525 2016-08-17
295 ,  Li Lin , Pian Yaya , Chen Shaolong , Zhai F. Y., Zheng Yuling , Zhu Li , Xu Bin , Liu Keke , Li Min*, Jiang Hua*, and Jiang Yongqiang*. (2016) Phenol-soluble modulin alpha 4 mediates Staphylococcus aureus-associated vascular leakage by stimulating heparin-binding protein release from neutrophils, Scientific reports 6. 5.525 2016-08-17
296 ,  Bi Yuhai , Liu Haizhou, Xiong Chaochao , Liu Di , Shi Weifeng , Li Mingxin , Liu Siling , Chen Jing , Chen Guang , Li Yong , Yang Guoxiang , Lei Yongsong , Xiong Yanping , Lei Fumin , Wang Hanzhong , Chen Quanjiao* , Chen Jianjun*, and Gao George F. (2016) Novel avian influenza A (H5N6) viruses isolated in migratory waterfowl before the first human case reported in China, 2014, Scientific reports 6. 5.525 2016-08-17
297 ,  Hussain Muzammil , Hamid M. Imran , Wang Niuniu , Bin Lin , Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong*. (2016) The transcription factor SKN7 regulates conidiation, thermotolerance, apoptotic-like cell death and parasitism in the nematode endoparasitic fungus Hirsutella minnesotensis, Scientific reports 6. 5.525 2016-08-17
298 ,  Zhao Peng , Liu Fang , Li Ying-Ming , and Cai Lei*. (2016) Inferring phylogeny and speciation of Gymnosporangium species, and their coevolution with host plants, Scientific reports 6. 5.525 2016-08-17
299 , Li Jing, Chen Can, Wong Gary, Dong Wei, Zheng Weinan, Li Yun, Sun Lei, Zhang Lianfeng, Gao George F, Bi Yuhai*, and Liu Wenjun*. (2016) Cyclophilin A protects mice against infection by influenza A virus, Scientific reports 6, 28978. 5.525 2016-07-14
300 , Dai Zongjie, Dong Hongjun, Zhang Yanping*, and Li Yin. (2016) Elucidating the contributions of multiple aldehyde/alcohol dehydrogenases to butanol and ethanol production in Clostridium acetobutylicum, Scientific reports 6, 28189. 5.525 2016-07-14
301 , Zhao Pingzhi, Sokolov Lubomir N, Ye Jian, Tang Cheng-Yi, Shi Jisen, Zhen Yan, Lan Wenzhi, Hong Zhi, Qi Jinliang, Lu Gui-Hua*, Pandey Girdhar K*, and Yang Yong-Hua*. (2016) The LIKE SEX FOUR2 regulates root development by modulating reactive oxygen species homeostasis in Arabidopsis, Scientific reports 6, 28683. 5.525 2016-07-14
302 , Jin Jingjing , Sun Yanwei , Qu Jing , Syah Rahmad , Lim Chin-Huat , Alfiko Yuzer , Rahman NurEstyaBte , Suwanto Antonius , Yue Genhua , Wong Limsoon , Chua Nam-Hai , and Ye Jian*. (2017) Transcriptome and functional analysis reveals hybrid vigor for oil biosynthesis in oil palm, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-06
303 , Wu Jieyuan , Jiang Peixia , Chen Wei , Xiong Dandan , Huang Linglan , Jia Junying , Chen Yuanyuan , Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2017) Design and application of a lactulose biosensor, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-07
304 , Shen Liang , Liu Yongqin*, Xu Baiqing , Wang Ninglian , Zhao Huabiao , Liu Xiaobo , and Liu Fei. (2017) Comparative genomic analysis reveals the environmental impacts on two Arcticibacter strains including sixteen Sphingobacteriaceae species, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-07
305 , Zhang Tinghong , Ye Zhen , Yang Xiaohai , Qin Yujie , Hu Yi , Tong Xiaomei , Lai Wenbin , and Ye Xin*. (2017) NEDDylation of PB2 Reduces Its Stability and Blocks the Replication of Influenza A Virus, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
306 , Sun Yanwei , Wang Chunming , Wang Ning , Jiang Xiyuan , Mao Huizhu , Zhu Changxiang , Wen Fujiang , Wang Xianghua , Lu Zhijun , Yue Genhua , Xu Zengfu , and Ye Jian*. (2017) Manipulation of Auxin Response Factor 19 affects seed size in the woody perennial Jatropha curcas, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
307 , Liu Fang , Hou Lingwei , Raza Mubashar , and Cai Lei*. (2017) Pestalotiopsis and allied genera from Camellia, with description of 11 new species from China, Sci Rep 7. 5.525 2017-06-15
308 , Luo Xuming#, Cao Jidong#, Huang Junkai#, Wang Zongyi, Guo Zhengyan, Chen Yihua, Ma Shumei*, and Liu Jun*. (2017) Genome sequencing and comparative genomics reveal the potential pathogenic mechanism of Cercospora sojina Hara on soybean, DNA research. 5.524 2017-11-21
309 , Yue Qun , Li Yan , Chen Li , Zhang Xiaoling , Liu Xingzhong , An Zhiqiang*, and Bills Gerald F.*. (2018) Genomics-driven discovery of a novel self-resistance mechanism in the echinocandin-producing fungus Pezicula radicicola, Environmental microbiology 20, 3154-3167. 5.462 2018-10-25
310 , Feng Haichao, Zhang Nan, Fu Ruixin, Liu Yunpeng, Krell Tino, Du Wenbin, Shao Jiahui, Shen Qirong, and Zhang Ruifu*. (2018) Recognition of dominant attractants by key chemoreceptors mediates recruitment of plant growth-promoting rhizobacteria, Environmental microbiology. 5.462 2018-11-23
311 , Zhou Shuang, Zhang Peng, Zhou Haichuan, Liu Xingzhong, Li Shu-Ming, Guo Liangdong, Li Kuan, and Yin Wen-Bing*. (2018) A new regulator RsdA mediating fungal secondary metabolism has a detrimental impact on asexual development in Pestalotiopsis fici, Environmental microbiology. 5.462 2018-11-29
312 , Wu Song, Yang Zhao, Ye Rui, An Dan, Li Chong, Wang Yitian, Wang Yongqiang, Huang Yi, Liu Huan, Li Feida, He Luyun, Sun Da, Yu Yuan, Li Qiaoling, Huang Peide, Zhang Meng, Zhao Xin, Bi Tengteng, Zhuang Xuehan, Zhang Liyan, Lu Jingxiao, Sun Xiaojuan, Zhou Fangjian, Liu Chunxiao, Yang Guosheng, Hou Yong, Fan Zusen, and Cai Zhiming. (2016) Novel variants in MLL confer to bladder cancer recurrence identified by whole-exome sequencing, Oncotarget 7, 2629-2645. 5.415 2016-12-29
313 , Qi Yingzi , Xu Feng , Chen Lingsheng , Li Yanchang , Xu Zhongwei , Zhang Yao , Wei Wei , Su Na , Zhang Tao, Fan Fengxu , Wang Xing , Qin Xue , Zhang Lingqiang , Liu Yinkun*, and Xu Ping*. (2016) Quantitative proteomics reveals FLNC as a potential progression marker for the development of hepatocellular carcinoma, Oncotarget 7, 68242-68252. 5.415 2016-12-19
314 , Ramzan Muhammad, Hoessli Daniel C, Fang Min*, and Hussain Manwar. (2016) N-acetylgalactosaminyltransferases in cancer, Oncotarget. 5.415 2016-07-14
315 , Zhang Kun , Xu Wei wei , Zhang Zhaowei , Liu Jing , Li Jing , Sun Lijuan , Sun Weiyang , Jiao Peirong , Sang Xiaoyu , Ren Zhiguang , Yu Zhijun , Li Yuanguo , Feng Na , Wang Tiecheng , Wang Hualei , Yang Songtao , Zhao Yongkun , Zhang Xuemei , Wilker Peter R. , Liu WenJun , Liao Ming , Chen Hualan , Gao Yuwei*, and Xia Xianzhu*. (2017) The innate immunity of guinea pigs against highly pathogenic avian influenza virus infection, Oncotarget 8, 30422-30437. 5.415 2017-06-08
316 , Tao Ran , Li Xiaodan , Ran Ruizhi , Xiao Zhihua , Zhang Hongyue , Kong Hongyan , Song Qiqin , Huang Yu , Wang Likui , and Huang Jiaquan*. (2017) A mixed analysis comparing nine minimally invasive surgeries for unresectable hepatocellular carcinoma patients, Oncotarget 8, 5460-5473. 5.415 2017-06-15
317 , Liu Ying, Ai Guo-Min, Miao Li-Li, and Liu Zhi-Pei*. (2016) Marinobacter strain NNA5, a newly isolated and highly efficient aerobic denitrifier with zero NO emission, Bioresour Technol 206, 9-15. 5.330 2016-03-02
318 , Ma Xiaochen, Zheng Hongli, Addy Min, Anderson Erik, Liu Yuhuan, Chen Paul, and Ruan Roger*. (2016) Cultivation of Chlorella vulgaris in wastewater with waste glycerol: Strategies for improving nutrients removal and enhancing lipid production, Bioresour Technol 207, 252-261. 5.330 2016-03-02
319 , Wang Min , Zhang Guilong , Zhou Linglin , Wang Dongfang , Zhong Naiqin , Cai Dongqing*, and Wu Zhengyan*. (2016) Fabrication of pH-Controlled-Release Ferrous Foliar Fertilizer with High Adhesion Capacity Based on Nanobiomaterial, ACS Sustain. Chem. Eng. 4, 6800-6808. 5.319 2016-12-31
320 , Wang Jing#, Yang Guodong#, Wang Dongfang, Liu Kuiliang, Ma Yongchao, Liu Hong, Wu Jing, and Fang Min*. (2017) Changes of peripheral lymphocyte subsets and cytokine environment during ageing and deteriorating gastrointestinal tract health status, Oncotarget. 5.312 2017-08-13
321 , He Mengnan#, Chai Yan#, Qi Jianxun, Zhang Catherine W H, Tong Zhou, Shi Yi, Yan Jinghua, Tan Shuguang*, and Gao George F*. (2017) Remarkably similar CTLA-4 binding properties of therapeutic ipilimumab and tremelimumab antibodies, Oncotarget. 5.312 2017-08-13
322 , Li Chong#*, Yan Ruping#, Yang Zhao#, Wang Haifeng, Zhang Ruiyun, Chen Haige*, and Wang Jiansong*. (2017) BCMab1-Ra, a novel immunotoxin that BCMab1 antibody coupled to Ricin A chain, can eliminate bladder tumor, Oncotarget 8, 46704-46705. 5.312 2017-08-13
323 , Yan Siyuan, Wei Xiaoli, Xu Shanshan, Sun Hui, Wang Weijun, Liu Ling, Jiang Xuejun, Zhang Yongxiang*, and Che Yongsheng*. (2017) 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase isoform 3 spatially mediates autophagy through the AMPK signaling pathway, Oncotarget 8, 80909-80922. 5.312 2017-11-16
324 , Li Xin , Wu Bo , Chen Lizhao , Ju Ying , Li Changfei* , and Meng Songdong*. (2017) Urokinase-type plasminogen activator receptor inhibits apoptosis in triple-negative breast cancer through miR-17/20a suppression of death receptors 4 and 5, Oncotarget 8, 88645-88657. 5.312 2018-01-05
325 , Gai Weiwei*, Zheng Wenwen*, Wang Chong*, Wong Gary, Song Yanyan, and Zheng Xuexing. (2017) Immunization with recombinant rabies virus expressing Interleukin-18 exhibits enhanced immunogenicity and protection in mice, Oncotarget 8, 91505-91515. 5.312 2018-01-05
326 , Wang X W, Lombard L, Groenewald J Z, Li J, Videira S I R, Samson R A, Liu X Z*, and Crous P W. (2016) Phylogenetic reassessment of the Chaetomium globosum species complex, Persoonia 36, 83-133. 5.293 2016-10-25
327 , Gao Ping, Liu Hongtao, Huang Huarong, Zhang Qi, Strober Warren, and Zhang Fuping*. (2017) The Inflammatory Bowel Disease-Associated Autophagy Gene Atg16L1T300A Acts as a Dominant Negative Variant in Mice, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950). 5.287 2017-03-07
328 , Liu William J#, Lan Jiaming#, Liu Kefang#, Deng Yao#, Yao Yanfeng#, Wu Shaolian, Chen Hong, Bao Lingling, Zhang Haifeng, Zhao Min, Wang Qihui, Han Lingxia, Chai Yan, Qi Jianxun, Zhao Jincun, Meng Songdong, Qin Chuan, Gao George F*, and Tan Wenjie*. (2016) Protective T Cell Responses Featured by Concordant Recognition of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus-Derived CD8+ T Cell Epitopes and Host MHC, Journal of immunology. 5.287 2016-12-31
329 , Liu William J, Lan Jiaming, Liu Kefang, Deng Yao, Yao Yanfeng, Wu Shaolian, Chen Hong, Bao Lingling, Zhang Haifeng, Zhao Min, Wang Qihui, Han Lingxia, Chai Yan, Qi Jianxun, Zhao Jincun, Meng Songdong, Qin Chuan, Gao George F*, and Tan Wenjie*. (2016) Protective T Cell Responses Featured by Concordant Recognition of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus-Derived CD8+ T Cell Epitopes and Host MHC, Journal of immunology 5.287 2016-12-29
330 , Liu Cui Hua*, Li Jie , Li Bingxi , and Wang Jing. (2016) M. tuberculosis Mce3C promotes mycobacterial mammalian cell entrance and enhances mycobactrial intracellular survival, J. Immunol. 196. 5.287 2016-09-13
331 , Xiao Jin, Xiang Wangzhen, Chai Yan, Haywood Joel, Qi Jianxun, Ba Limin, Qi Peng, Wang Ming, Liu Jun*, and Gao George F*. (2016) Diversified Anchoring Features the Peptide Presentation of DLA-88*50801: First Structural Insight into Domestic Dog MHC Class I, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) 197, 2306-2315. 5.287 2016-09-13
332 , Zhang Zhongmei , Zhang Wei , Guo Jie , Gu Qianchong , Zhu Xueping , and Zhou Xuyu*. (2017) Activation and Functional Specialization of Regulatory T Cells Lead to the Generation of Foxp3 Instability, J. Immunol. 198, 2612-2625. 5.287 2017-06-07
333 , Liu William J. , Lan Jiaming , Liu Kefang , Deng Yao , Yao Yanfeng , Wu Shaolian , Chen Hong , Bao Lingling , Zhang Haifeng , Zhao Min , Wang Qihui , Han Lingxia , Chai Yan , Qi Jianxun , Zhao Jincun , Meng Songdong , Qin Chuan , Gao George F.* , and Tan Wenjie*. (2017) Protective T Cell Responses Featured by Concordant Recognition of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus-Derived CD8(+) T Cell Epitopes and Host MHC, J. Immunol. 198, 873-882. 5.287 2017-06-15
334 , Bai Hua, Deng Aihua*, Liu Shuwen, Cui Di, Qiu Qidi, Wang Laiyou, Yang Zhao, Wu Jie, Shang Xiuling, Zhang Yun, and Wen Tingyi*. (2017) A Novel Tool for Microbial Genome Editing Using the Restriction-Modification System, ACS Synth Biol. 5.267 2017-11-13
335 , Wu Jie#, Deng Aihua#, Sun Qinyun, Bai Hua, Sun Zhaopeng, Shang Xiuling, Zhang Yun, Liu Qian, Liang Yong, Liu Shuwen, Che Yongsheng*, and Wen Tingyi*. (2017) Bacterial Genome Editing via a Designed Toxin–Antitoxin Cassette, ACS Synth. Biol 5.267 2017-11-16
336 , Li Shanshan#, Wang Junyang#, Xiang Wensheng, Yang Keqian, Li Zilong*, and Wang Weishan*. (2017) An Autoregulated Fine-Tuning Strategy for Titer Improvement of Secondary Metabolites Using Native Promoters in Streptomyces, ACS Synth Biol. 5.267 2017-11-22
337 , Yang Han, Liu Feixia, Li Yin*, and Yu Bo*. (2017) Reconstructing Biosynthetic Pathway of the Plant-Derived Cancer Chemopreventive-Precursor Glucoraphanin in Escherichia coli, ACS Synth Biol. 5.267 2018-01-05
338 , Liu Chang, Zhang Bo, Liu Yi-Ming, Yang Ke-Qian, and Liu Shuang-Jiang*. (2017) New Intracellular Shikimic Acid Biosensor for Monitoring Shikimate Synthesis in Corynebacterium glutamicum, ACS Synth. Biol. 5.267 2018-01-08
339 , Zhang Yun, Shang Xiuling, Lai Shujuan, Zhang Yu, Hu Qitiao, Chai Xin, Wang Bo, Liu Shuwen, and Wen Tingyi*. (2018) Reprogramming One-Carbon Metabolic Pathways To Decouple l-Serine Catabolism from Cell Growth in Corynebacterium glutamicum, ACS Synth. Biol. 7, 635-646. 5.267 2018-05-25
340 , Yao Shugang#, Liu Jun#, Qi Jianxun#, Chen Rong, Zhang Nianzhi, Liu Yanjie, Wang Junya, Wu Yanan, Gao George Fu, and Xia Chun*. (2016) Structural Illumination of Equine MHC Class I Molecules Highlights Unconventional Epitope Presentation Manner That Is Evolved in Equine Leukocyte Antigen Alleles, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950). 5.264 2016-01-28
341 , Zhou Kai#, Wang Jing#, Li An, Zhao Wenming, Wang Dongfang, Zhang Wei, Yan Jinghua, Gao George Fu, Liu Wenjun, and Fang Min*. (2016) Swift and Strong NK Cell Responses Protect 129 Mice against High-Dose Influenza Virus Infection, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950). 5.264 2016-01-28
342 , Liu Cui Hua*, Liu Haiying*, and Ge Baoxue*. (2017) Innate immunity in tuberculosis: host defense vs pathogen evasion, Cellular & molecular immunology. 5.258 2017-11-14
343 , Qiang Lihua, Wang Jing, Zhang Yong, Ge Pupu, Chai Qiyao, Li Bingxi, Shi Yi, Zhang Lingqiang, Gao George Fu, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis Mce2E suppresses the macrophage innate immune response and promotes epithelial cell proliferation, Cellular & molecular immunology. 5.258 2018-05-16
344 , Hou Junran , Zeng Weiqian , Zong Yeqing , Chen Zehua , Miao Chensi , Wang Baojun , and Lou Chunbo*. (2018) Engineering the Ultrasensitive Transcription Factors by Fusing a Modular Oligomerization Domain, ACS Synth. Biol. 7, 1188-1194. 5.253 2018-07-11
345 , Liu Qijun, Schumacher Jorg, Wan Xinyi, Lou Chunbo, and Wang Baojun*. (2018) Orthogonality and Burdens of Heterologous AND Gate Gene Circuits in E. coli, ACS Synth Biol 7, 553-564. 5.253 2018-09-05
346 , Nanjaraj Urs Ankanahalli N, Hu Yiling, Li Pengwei, Yuchi Zhiguang, Chen Yihua*, and Zhang Yan*. (2018) Cloning and Expression of a Nonribosomal Peptide Synthetase to Generate Blue Rose, ACS Synth Biol. 5.253 2018-10-10
347 , Wu Jie, Deng Aihua, Sun Qinyun, Bai Hua, Sun Zhaopeng, Shang Xiuling, Zhang Yun, Liu Qian, Liang Yong, Liu Shuwen, Che Yongsheng, and Wen Tingyi*. (2018) Bacterial Genome Editing via a Designed Toxin-Antitoxin Cassette, ACS Synth Biol 7, 822-831. 5.253 2018-10-25
348 , Jin Jingjing, Lee May, Bai Bin, Sun Yanwei, Qu Jing, Rahmadsyah, Alfiko Yuzer, Lim Chin Huat, Suwanto Antonius, Sugiharti Maria, Wong Limsoon, Ye* Jian, Chua* Nam-Hai, and Yue* Gen Hua. (2016) Draft genome sequence of an elite Dura palm and whole-genome patterns of DNA variation in oil palm. 5.235 2016-07-22
349 , Sun Yeping , Li Jing*, Gao George F. , Tien Po , and Liu Wenjun*. (2018) Bunyavirales ribonucleoproteins: the viral replication and transcription machinery, Crit. Rev. Microbiol. 44, 522-540. 5.211 2018-09-05
350 ,  Houbraken J., Wang L., Lee H.B., and Frisvad J.C. (2016) New sections in Penicillium containing novel species producing patulin, pyripyropens or other bioactive compounds, Persoonia. 5.196 2016-06-17
351 , Chen Zhaosan#, Zhang Nianzhi#, Qi Jianxun#, Chen Rong, Dijkstra Johannes M, Li Xiaoying, Wang Zhenbao, Wang Junya, Wu Yanan, and Xia Chun*. (2017) The Structure of the MHC Class I Molecule of Bony Fishes Provides Insights into the Conserved Nature of the Antigen-Presenting System, Journal of immunology 199, 3668-3678. 5.185 2017-11-22
352 , Chen Rong , Zhang Lijie , Qi Jianxun , Zhang Nianzhi , Zhang Ling , Yao Shugang , Wu Yanan , Jiang Bo , Wang Zhenbao , Yuan Hongyu , Zhang Qiujin , and Xia Chun*. (2018) Discovery and Analysis of Invertebrate IgV(J)-C2 Structure from Amphioxus Provides Insight into the Evolution of the Ig Superfamily, J. Immunol. 200, 2869-2881. 5.185 2018-05-25
353 , Lv Xun, Cao Hongzhi, Lin Baixue*, Wang Wei, Zhang Wande, Duan Qian, Tao Yong, Liu Xue-Wei, and Li Xuebing*. (2017) Synthesis of Sialic Acids, Their Derivatives, and Analogs by Using a Whole-Cell Catalyst, Chemistry-A European Journal 23, 15143-15149. 5.184 2017-11-21
354 , Chen Li, Li Yan, Yue Qun, Loksztejn Anna, Yokoyama Kenichi, Felix Edd A, Liu Xingzhong, Zhang Ningyan, An Zhiqiang*, and Bills Gerald F*. (2016) Engineering of New Pneumocandin Side-Chain Analogues from Glarea lozoyensis by Mutasynthesis and Evaluation of Their Antifungal Activity, ACS Chem Biol. 5.176 2016-09-13
355 , Pan Guohui , Gao Xiaoqin , Fan Keqiang , Liu Junlin , Meng Bing , Gao Jinmin , Wang Bin , Zhang Chaobo , Han Hui , Ai Guomin , Chen Yihua , Wu Dong*, Liu Zhi-Jie*, and Yang Keqian*. (2017) Structure and Function of a C-C Bond Cleaving Oxygenase in Atypical Angucycline Biosynthesis, ACS Chem. Biol. 12, 142-152. 5.176 2017-06-15
356 , Deng Mengmeng, Hou Junwei, Hu Jun, Wang Shuo, Chen Mi, Chen Lizhao, Ju Ying, Li Changfei*, and Meng Songdong*. (2016) Hepatitis B virus mRNAs functionally sequester let-7a and enhance hepatocellular carcinoma, Cancer letters 383, 62-72. 5.174 2016-11-15
357 , Tian Jingjing, Zhang Gang, Ju Yingjiao, Tang Na, Li Jianjuan, Jia Rufu, and Feng Jie*. (2018) Five novel carbapenem-hydrolysing OXA-type beta-lactamase groups are intrinsic in Acinetobacter spp, The Journal of antimicrobial chemotherapy. 5.173 2018-10-10
358 , Peng Bao-Yu, Pan Yue, Li Ru-Jiao, Wei Jin-Wei, Liang Fang, Wang Li, Wang Fang-Fang, and Qian Wei*. (2017) An Essential Regulatory System Originating from Polygenic Transcriptional Rewiring of PhoP-PhoQ of Xanthomonas campestris, Genetics 206, 2207-2223. 5.092 2018-01-08
359 , Wu Shaohuan, Li Ke, Li Yingshu, Zhao Tong, Li Ting, Yang Yu-Fei, and Qian Wenfeng*. (2017) Independent regulation of gene expression level and noise by histone modifications, PLoS Comput Biol 13, e1005585. 5.044 2017-08-13
360 , Zheng Yong , Hu Hang-Wei , Guo Liang-Dong , Anderson Ian C. , and Powell Jeff R.*. (2017) Dryland forest management alters fungal community composition and decouples assembly of root- and soil-associated fungal communities, Soil Biol. Biochem. 109, 14-22. 5.041 2017-06-07
361 , Li Teng, Ye Jianwen, Shen Rui, Zong Yeqing, Zhao Xuejin, Lou Chunbo*, and Chen Guo-Qiang*. (2016) Semirational Approach for Ultrahigh Poly(3-hydroxybutyrate) Accumulation in Escherichia coli by Combining One-Step Library Construction and High-Throughput Screening, ACS synthetic biology. 5.037 2016-05-16
362 , Wang Weishan, Yang Tongjian, Li Yihong, Li Shanshan, Yin Shouliang, Styles Kathryn, Corre Christophe, and Yang Keqian*. (2016) Development of a Synthetic Oxytetracycline-Inducible Expression System for Streptomycetes Using de Novo Characterized Genetic Parts, ACS synthetic biology. 5.037 2016-05-16
363 , Zhang Haoqian M, Chen Shuobing, Shi Handuo, Ji Weiyue, Zong Yeqing, Ouyang Qi*, and Lou Chunbo*. (2016) Measurements of Gene Expression at Steady State Improve the Predictability of Part Assembly, ACS synthetic biology 5, 269-273. 5.037 2016-03-28
364 , Du Pei , Miao Chensi , Lou Qiuli , Wang Zefeng* , and Lou Chunbo*. (2016) Engineering Translational Activators with CRISPR-Cas System, ACS synthetic biology 5, 74-80. 5.037 2016-03-01
365 , Chen Xing , Ren Biao , Chen Ming , Wang Quanxin , Zhang Lixin*, and Yan Guiying*. (2016) NLLSS: Predicting Synergistic Drug Combinations Based on Semi-supervised Learning, PLoS Comput. Biol. 12. 5.017 2016-11-15
366 , Xiao Jin , Xiang Wangzhen , Zhang Yongli , Peng Weiyu, Zhao Min , Niu Ling , Chai Yan , Qi Jianxun , Wang Fei , Qi Peng , Pan Chungang , Han Lingxia , Wang Ming , Kaufman Jim*, Gao George F.* , and Liu William J.*. (2018) An Invariant Arginine in Common with MHC Class II Allows Extension at the C-Terminal End of Peptides Bound to Chicken MHC Class I, J. Immunol. 201, 3084-3095. 4.990 2018-11-29
367 , Wu Wei, Zhao Zhiwen, Luo Xuming, Fan Xiaojing, Zhuo Tao, Hu Xun, Liu Jun, and Zou Huasong*. (2018) Response regulator VemR regulates the transcription of flagellar rod gene flgG by interacting with sigma(54) factor RpoN2 in Xanthomonas citri subsp. citri, Mol Plant Pathol. 4.964 2018-11-05
368 , Yin Renfu , Zhang Pingze , Liu Xinxin , Chen Yanyu , Tao Zhi , Ai Lili , Li Junjiao, Yang Yingying , Li Mingxin , Xue Cong , Qian Jing , Wang Xueli , Chen Jing , Li Yong , Xiong Yanping , Zhang Jun , Stoeger Tobias , Bi Yuhai , Chen Jianjun* , and Ding Zhuang*. (2017) Dispersal and Transmission of Avian Paramyxovirus Serotype 4 among Wild Birds and Domestic Poultry, Front. Cell. Infect. Microbiol. 7. 4.918 2017-08-13
369 , Zhang Shan, Zou Zhengzhong , Kreth Jens , and Merritt Justin*. (2017) Recombineering in Streptococcus mutans Using Direct Repeat-Mediated Cloning-Independent Markerless Mutagenesis (DR-CIMM), Front. Cell. Infect. Microbiol. 7. 4.918 2018-05-16
370 , Chai Qiyao, Zhang Yong, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis: An Adaptable Pathogen Associated With Multiple Human Diseases, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.918 2018-05-16
371 , Chen Can , Fan Wenhui , Li Jing , Zheng Weinan , Zhang Shuang , Yang Limin , Liu Di , Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2018) A Promising IFN-Deficient System to Manufacture IFN-Sensitive Influenza Vaccine Virus, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.918 2018-05-25
372 , Liu Gang , Bin Peng, Wang Tianwei , Ren Wenkai K*, Zhong Jin , Liang Jun*, Hu Chien-An Andy, Zeng Zhaoying , and Yin Yulong. (2017) DNA Methylation and the Potential Role of Methyl-Containing Nutrients in Cardiovascular Diseases, Oxidative medicine and cellular longevity. 4.879 2017-12-15
373 , Kou Xingran, Ke Yuqian, Wang Xiaoqi, Rahman Md Ramim Tanver, Xie Yuzhang, Chen Shangwei, and Wang Hongxin*. (2018) Simultaneous extraction of hydrophobic and hydrophilic bioactive compounds from ginger (Zingiber officinale Roscoe), Food chemistry 257, 223-229. 4.879 2018-09-19
374 , Sun Yeping , Wang Shanshan , Yi Yong , Zhang Jing , Duan Zhongping , Yuan Kehu , Liu Wenjun , Li Jing*, and Zhu Yiping*. (2018) The Hepatitis B Surface Antigen Binding Protein: An Immunoglobulin G Constant Region-Like Protein That Interacts With HBV Envelop Proteins and Mediates HBV Entry, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.855 2018-10-10
375 , Zhai Chunhui , Zhang Wenchao , Zhang Jingchao , Ma Luyan Z. , and Zhao Kun*. (2018) Overshadow Effect of Psl on Bacterial Response to Physiochemically Distinct Surfaces Through Motility-Based Characterization, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.855 2018-11-29
376 , Zhang Guo-Liang, Zhu Yue, Fu Wei-Dong, Wang Peng, Zhang Rui-Hai, Zhang Yan-Lei, Song Zhen, Xia Gui-Xian, and Wu Jia-He*. (2016) iTRAQ Protein Profile Differential Analysis of Dormant and Germinated Grassbur Twin Seeds Reveals that Ribosomal Synthesis and Carbohydrate Metabolism Promote Germination Possibly Through the PI3K Pathway, Plant and Cell Physiology 57, 1244-1256. 4.847 2016-06-21
377 , Zhang Tao, Liu Meng, Wang Yan-Yan, Wang Zhi-Jun, Wei Xin-Li*, and Wei Jiang-Chun*. (2017) Two new species of Endocarpon (Verrucariaceae, Ascomycota) from China, Sci Rep 7, 7193. 4.847 2017-08-13
378 , Zhang Junhua, Pan Bailong, Li Zhimeng, Zhao XinSheng*, and Huang Li*. (2017) Kinetic insights into the temperature dependence of DNA strand cleavage and religation by topoisomerase III from the hyperthermophile Sulfolobus solfataricus, Sci Rep 7, 5494. 4.847 2017-08-13
379 , Yang Xiaopan , Teng Kunling , Zhang Jie , Wang Fangfang , Zhang Tong , Ai Guomin , Han Peijie , Bai Fengyan , and Zhong Jin*. (2017) Transcriptome responses of Lactobacillus acetotolerans F28 to a short and long term ethanol stress, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
380 , He Mao-Qiang , Chen Jie , Zhou Jun-Liang , Ratchadawan Cheewangkoon , Hyde Kevin D. , and Zhao Rui-Lin*. (2017) Tropic origins, a dispersal model for saprotrophic mushrooms in Agaricus section Minores with descriptions of sixteen new species, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
381 , Liu Wei , Tian Xiu-Qi , Wei Jin-Wei , Ding Li-Li, Qian Wei , Liu Zhong* , and Wang Fang-Fang*. (2017) BsmR degrades c-di-GMP to modulate biofilm formation of nosocomial pathogen Stenotrophomonas maltophilia, Sci Rep 7. 4.847 2017-08-13
382 , Chen Kai, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Discovery from a large-scaled survey of Trichoderma in soil of China, Sci Rep 7, 9090. 4.847 2017-11-13
383 , Chen Juan*, Zeng Xu, Yang Yan Long, Xing Yong Mei, Zhang Qi, Li Jia Mei, Ma Ke, Liu Hong Wei, and Guo Shun Xing*. (2017) Genomic and transcriptomic analyses reveal differential regulation of diverse terpenoid and polyketides secondary metabolites in Hericium erinaceus, Sci Rep 7, 10151. 4.847 2017-11-13
384 , Zhao De, Chen Xiuqiang, Li Kuan, and Fu Yu V*. (2017) The application of thermophilic DNA primase TtDnaG2 to DNA amplification, Sci Rep 7, 12809. 4.847 2017-11-14
385 , Zhang Jinhua*, Jiao Ying, Hou Shasha, Tian Tian, Yuan Qi, Hao Huaijie, Wu Zhenlong, and Bao Xuexiang*. (2017) S100A4 contributes to colitis development by increasing the adherence of Citrobacter rodentium in intestinal epithelial cells, Sci Rep 7, 12099. 4.847 2017-11-14
386 , Wang Xin-Cun, Chen Kai, Zeng Zhao-Qing, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Phylogeny and morphological analyses of Penicillium section Sclerotiora (Fungi) lead to the discovery of five new species, Sci Rep 7, 8233. 4.847 2017-11-16
387 , Vavricka Christopher J*, Muto Chiaki, Hasunuma Tomohisa, Kimura Yoshinobu, Araki Michihiro, Wu Yan, Gao George F, Ohrui Hiroshi, Izumi Minoru, and Kiyota Hiromasa*. (2017) Synthesis of Sulfo-Sialic Acid Analogues: Potent Neuraminidase Inhibitors in Regards to Anomeric Functionality, Sci Rep 7, 8239. 4.847 2017-11-20
388 , Li Hao, Zhu Taicheng*, Miao Liangtian, Zhang Dan, Li Yongxian*, Li Qi, and Li Yin*. (2017) Discovery of novel highly active and stable aspartate dehydrogenases, Sci Rep 7, 7881. 4.847 2017-11-22
389 , Zhou Jiemin , Bai Xuming , and Zhao Ruilin*. (2017) Microbial communities in the native habitats of Agaricus sinodeliciosus from Xinjiang Province revealed by amplicon sequencing, Sci Rep 7. 4.847 2018-01-05
390 , Wang Yanyan , Wei Xinli*, Huang Jenpan , and Wei Jiangchun*. (2017) Modification and functional adaptation of the MBF1 gene family in the lichenized fungus Endocarpon pusillum under environmental stress, Sci Rep 7. 4.847 2018-01-05
391 , Gong Ting , Xu Xiaoqing , Che You , Liu Ruihua , Gao Weixia , Zhao Fengjie , Yu Huilei , Liang Jingnan , Xu Ping , Song Cunjiang , and Yang Chao*. (2017) Combinatorial metabolic engineering of Pseudomonas putida KT2440 for efficient mineralization of 1,2,3-trichloropropane, Sci Rep 7. 4.847 2018-05-16
392 , Wang Siyu, Wang Xiayan, Wang Lin, Pu Qiaosheng, Du Wenbin, and Guo Guangsheng*. (2018) Plasma-assisted alignment in the fabrication of microchannel-array-based in-tube solid-phase microextraction microchips packed with TiO2 nanoparticles for phosphopeptide analysis, Analytica chimica acta 1018, 70-77. 4.837 2018-09-05
393 , Zhou Zhuangzhi , Pang Zhiqian, Li Guihua , Lin Chunhua , Wang Jing , Lv Qiming , He Chaozu*, and Zhu Lihuang*. (2016) Endoplasmic reticulum membrane-bound MoSec62 is involved in the suppression of rice immunity and is essential for the pathogenicity of Magnaporthe oryzae, Molecular plant pathology 17, 1211-1222. 4.819 2016-12-19
394 , Liu Wenxia, Liu Aijun, Gao Hailong, Wang Quan, Wang Limin, Warkentin Eberhard, Rao Zihe, Michel Hartmut*, and Peng Guohong*. (2018) Structural properties of the peroxiredoxin AhpC2 from the hyperthermophilic eubacterium Aquifex aeolicus, Biochimica et biophysica acta. General subjects 1862, 2797-2805. 4.810 2018-10-10
395 , Zhang Qiuyu , Tao Li , Guan Guobo , Yue Huizhen , Liang Weihong , Cao Chengjun , Dai Yu , and Huang Guanghua*. (2016) Regulation of filamentation in the human fungal pathogen Candida tropicalis, Mol. Microbiol. 99, 528-545. 4.764 2016-02-29
396 , Yan Yujing, Li Yi, Wang Wen-Jing, He Jin-Sheng, Yang Rui-Heng, Wu Hai-Jun, Wang Xiao-Liang, Jiao Lei, Tang Zhiyao*, and Yao Yi-Jian*. (2017) Range shifts in response to climate change of Ophiocordyceps sinensis, a fungus endemic to the Tibetan Plateau, Biological Conservation 206, 143-150. 4.748 2017-03-07
397 , Chen Chen#, Jiang Dong#, Ni Ming#, Li Jing#, Chen Zhihai, Liu Jingyuan, Ye Hanhui, Wong Gary, Li Wei, Zhang Yuanyuan, Wang Beibei, Bi Yuhai, Chen Danying, Zhang Ping, Zhao Xuesen, Kong Yaxian, Shi Weifeng, Du Pengcheng, Xiao Gengfu, Ma Juncai, Gao George F, Cui Jie, Zhang Fujie, Liu Wenjun, Bo Xiaochen, Li Ang*, Zeng Hui*, and Liu Di*. (2018) Phylogenomic analysis unravels evolution of yellow fever virus within hosts, PLoS Negl Trop Dis 12, e0006738. 4.720 2018-09-19
398 , Tang Weijie, Wu Tingting, Ye Jian, Sun Juan, Jiang Yue, Yu Jun, Tang Jianpeng, Chen Gaoming, Wang Chunming*, and Wan Jianmin. (2016) SNP-based analysis of genetic diversity reveals important alleles associated with seed size in rice, BMC plant biology 16, 93. 4.714 2016-04-25
399 , Li Yue , Li Jingjing , Tian Zhenhua , Xu Yu , Zhang Jihui , Liu Wen*, and Tan Huarong*. (2016) Coordinative Modulation of Chlorothricin Biosynthesis by Binding of the Glycosylated Intermediates and End Product to a Responsive Regulator ChlF1, J. Biol. Chem. 291, 5406-5417. 4.693 2016-04-18
400 , Du Lei, Ma Li, Qi Feifei, Zheng Xianliang, Jiang Chengying, Li Ailei, Wan Xiaobo, Liu Shuang-Jiang*, and Li Shengying*. (2016) Characterization of a Unique Pathway for 4-Cresol Catabolism Initiated by Phosphorylation in Corynebacterium glutamicum, The Journal of biological chemistry 291, 6583-6594. 4.693 2016-04-18
401 , Feng Riyue#, Wang Xuefei#, Li Jianning#, Chen Ke, Guo Guijie, Liao Yuan, Sun Liping, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2018) Interaction of Abl Tyrosine Kinases with SOCS3 Impairs Its Suppressor Function in Tumorigenesis, Neoplasia (New York, N.Y.) 20, 1095-1105. 4.681 2018-10-10
402 , Liu Gang* , Chen Shuai , Zhong Jin*, Teng Kunling , and Yin Yulong*. (2017) Crosstalk between Tryptophan Metabolism and Cardiovascular Disease, Mechanisms, and Therapeutic Implications, Oxidative medicine and cellular longevity. 4.667 2017-06-07
403 , Li Jie, Chai Qi-Yao, and Liu* Cui Hua. (2016) The ubiquitin system: a critical regulator of innate immunity and pathogen–host interactions.Cellular & Molecular Immunology 4.663 2016-09-13
404 , Assavasirijinda Nilnate, Ge Deyong, Yu Bo, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2016) Efficient fermentative production of polymer-grade D-lactate by an engineered alkaliphilic Bacillus sp. strain under non-sterile conditions, Microb Cell Fact 15, 3. 4.642 2016-01-28
405 , Zhou Jie, Zhu Taicheng, Cai Zhen, and Li Yin*. (2016) From cyanochemicals to cyanofactories: a review and perspective, Microb Cell Fact 15, 2. 4.642 2016-01-28
406 , Ge Deyong, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2016) Two unexpected promiscuous activities of the iron-sulfur protein IspH in production of isoprene and isoamylene, Microb Cell Fact 15, 79. 4.642 2016-06-01
407 , Jiang Jingwen, Li Jing*, Fan Wenhui, Zheng Weinan, Yu Meng, Chen Can, Sun Lei, Bi Yuhai, Ding Chan, Gao George F, and Liu Wenjun*. (2016) Robust Lys63-linked Ubiquitination of RIG-I Promotes Cytokine Eruption in Early Influenza B Virus Infection, J Virol. 4.609 2016-05-16
408 , Wang Hong-Jiang, Li Xiao-Feng, Liu Long, Xu Yan-Peng, Ye Qing, Deng Yong-Qiang, Huang Xing-Yao, Zhao Hui, Qin E-De, Shi Pei-Yong, Gao George F, and Qin Cheng-Feng*. (2016) The Emerging Duck Flavivirus is not Pathogenic for Primates and is Highly Sensitive to Mammal Interferon Signaling, J Virol. 4.609 2016-05-16
409 , Bi Yuhai* , Xiao Haixia , Chen Quanjiao , Wu Yan , Fu Lifeng , Quan Chuansong , Wong Gary , Liu Jun , Haywood Joel , Liu Yingxia , Zhou Boping , Yan Jinghua , Liu Wenjun , and Gao George F.*. (2016) Changes in the Length of the Neuraminidase Stalk Region Impact H7N9 Virulence in Mice, J. Virol. 90, 2142-2149. 4.609 2016-03-01
410 , Yang Q., Liu K., Niu X., Wang Q., Wan Y., Yang F., Li G., Wang Y., and Wang R. (2018) Genome-wide Identification of PP2C Genes and Their Expression Profiling in Response to Drought and Cold Stresses in Medicago truncatula, Sci Rep 8, 12841. 4.609 2018-09-05
411 , Wang Dongdong , Wang Jingjing , Bi Yuhai , Fan Dandan , Liu Hong , Luo Ning , Yang Zongtong , Wang Shouchun , Chen Wenya , Wang Jianlin , Xu Shouzhen , Chen Jiming , Zhang Yi*, and Yin Yanbo*. (2018) Characterization of avian influenza H9N2 viruses isolated from ostriches (Struthio camelus), Sci Rep 8. 4.609 2018-10-10
412 , Liu Fei , Xiang Meichun , Guo Yanlei , Wu Xiaoli , Lu Guangxin , Yang Yong , Liu Xingzhong , Chen Shijiang , Zhang Guozhen , and Shi Wangpeng*. (2018) Culture conditions and nutrition requirements for the mycelial growth of Isaria farinosa (Hypocreales: Cordycipitaceae) and the altitude effect on its growth and metabolome, Sci Rep 8. 4.609 2018-11-05
413 , Zhou Cheng*, Qin Hongliang , Chen Xiujuan , Zhang Yan , Xue Yanfen , and Ma Yanhe*. (2018) A novel alkaline protease from alkaliphilic Idiomarina sp C9-1 with potential application for eco-friendly enzymatic dehairing in the leather industry, Sci Rep 8. 4.609 2018-11-29
414 , Zhang Yong, Li Jie, Li Bingxi, Wang Jing, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis Mce3C promotes mycobacteria entry into macrophages through activation of beta2 integrin-mediated signalling pathway, Cellular microbiology 20. 4.604 2018-11-29
415 , Pan Yue, Liang Fang, Li Ru-Jiao, and Qian Wei*. (2017) MarR-Family Transcription Factor HpaR Controls Expression of the vgrR-vgrS Operon of Xanthomonas campestris pv. campestris, Molecular plant-microbe interactions. 4.598 2017-11-21
416 , Xu Ning, Luo Xuming, Li Wen, Wang Zongyi, and Liu Jun*. (2017) The bacterial effector AvrB-induced RIN4 hyperphosphorylation is mediated by receptor-like cytoplasmic kinase complex in Arabidopsis, Molecular plant-microbe interactions : MPMI. 4.598 2018-01-10
417 , Zhang Zhi-Feng , Zhao Peng , and Cai Lei*. (2018) Origin of Cave Fungi, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-07-27
418 , Wang Fen, Liu Qing, Zhang Jiaojiao, Liu Kuanbo, Li Kuan, Liu Guijun, and Dong Caihong*. (2018) Comparative Transcriptome Analysis Between a Spontaneous Albino Mutant and Its Sibling Strain of Cordyceps militaris in Response to Light Stress, Front Microbiol 9, 1237. 4.557 2018-07-27
419 , Lu Wei#, Feng Yuqing#, Jing Fanhui , Han Yang , Lyu Na , Liu Fei , Li Jing , Song Xiaojing , Xie Jing , Qiu Zhifeng , Zhu Ting , Routy Bertrand , Routy Jean-Pierre , Li Taisheng*, and Zhu Baoli*. (2018) Association Between Gut Microbiota and CD4 Recovery in HIV-1 Infected Patients, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-07-27
420 , Jiang Xuan, Dong Xiao, Li Shi-Hua, Zhou Yue-Peng, Rayner Simon, Xia Hui-Min, Gao George F, Yuan Hui, Tang Ya-Ping, and Luo Min-Hua*. (2018) Proteomic Analysis of Zika Virus Infected Primary Human Fetal Neural Progenitors Suggests a Role for Doublecortin in the Pathological Consequences of Infection in the Cortex, Front Microbiol 9, 1067. 4.557 2018-07-27
421 , Liu Jianghua , Zhai Yanan , Zhang Yang , Zhu Shuaiming , Liu Gang* , and Che Yongsheng*. (2018) Heterologous Biosynthesis of the Fungal Sesquiterpene Trichodermol in Saccharomyces cerevisiae, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-09-05
422 , Wang Qiangyi , Du Minghao , Wang Shuai , Liu Linxia , Xiao Liming , Wang Linqi , Li Tong*, Zhuang Hui*, and Yang Ence*. (2018) MADS-Box Transcription Factor MadsA Regulates Dimorphic Transition, Conidiation, and Germination of Talaromyces marneffei, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-09-05
423 , Wu Bin-Wei , Gao Cheng , Chen Liang , Buscot Francois , Goldmann Kezia , Purahong Witoon , Ji Niu-Niu , Wang Yong-Long , Lu Peng-Peng , Li Xing-Chun , and Guo Liang-Dong*. (2018) Host Phylogeny Is a Major Determinant of Fagaceae-Associated Ectomycorrhizal Fungal Community Assembly at a Regional Scale, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-10-25
424 , Li Ningxiao , Alfiky Alsayed , Wang Wenzhao , Islam Md , Nourollahi Khoshnood , Liu Xingzhong , and Kang Seogchan*. (2018) Volatile Compound-Mediated Recognition and Inhibition Between Trichoderma Biocontrol Agents and Fusarium oxysporum, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-11-23
425 , Yong Zhang, Jie Li, Bingxi Li, Jing Wang, Cui Hua Liu*. (2017) M. tuberculosis Mce3C promotes mycobacteria entry into macrophages through activation of β2 integrin-mediated signaling pathway. Cell Microbiol. 4.554 2017-11-27
426 , Kong Fan-Xin, Sun Guang-Dong*, and Liu Zhi-Pei. (2018) Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil mesocosms by microbial/plant bioaugmentation: Performance and mechanism, Chemosphere 198, 83-91. 4.551 2018-07-27
427 , Lu Xin, Hu Yongfei, Luo Ming, Zhou Haijian, Wang Xiaoxun, Du Yu, Li Zhenpeng, Xu Jialiang, Zhu Baoli*, Xu Xuebin*, and Kan Biao*. (2017) MCR-1.3: a new MCR variant carried by an IncP plasmid in a colistin-resistant Salmonella enterica serovar Typhimurium isolated from a healthy individual, Antimicrobial agents and chemotherapy. 4.547 2017-03-24
428 , Zhang Gang, Tian Jingjing, Wang Chao, Chen Jifeng, and Feng Jie*. (2016) Identification of novel cryptic aminoglycoside phosphotransferases in Pseudomonas aeruginosa, Antimicrob Agents Chemother. 4.547 2016-09-13
429 , Zhang Chunping , Feng Yuqing , Liu Fei , Jiang Hui , Qu Zhina , Lei Meng , Wang Jianfeng , Zhang Bing , Hu Yongfei , Ding Jiabo*, and Zhu Baoli*. (2017) A Phage-Like IncY Plasmid Carrying the mcr-1 Gene in Escherichia coli from a Pig Farm in China, Antimicrobial agents and chemotherapy 61. 4.547 2017-06-15
430 , Li Jing, Zheng Weinan, Hou Lidan, Chen Can, Fan Wenhui, Qu Hongren, Jiang Jingwen, Liu Jinhua, Gao George F, Zhou Jiyong, Sun Lei*, and Liu Wenjun*. (2016) Differential nucleocytoplasmic shuttling of the nucleoprotein of influenza a viruses and association with host tropism, Cell Microbiol. 4.541 2016-12-19
431 , Zheng Weinan, Cao Shuaishuai, Chen Can, Li Jing, Zhang Shuang, Jiang Jingwen, Niu Yange, Fan Wenhui, Li Yun, Bi Yuhai, Sun Lei*, Gao George F, and Liu Wenjun*. (2016) Threonine 80 Phosphorylation of Non-Structural Protein NS1 Regulates the Replication of Influenza A Virus by Reducing the Binding Affinity with RIG-I, Cell Microbiol. 4.541 2016-07-14
432 , Zheng Weinan , Cao Shuaishuai , Chen Can , Li Jing , Zhang Shuang , Jiang Jingwen , Niu Yange , Fan Wenhui , Li Yun , Bi Yuhai , Gao George F. , Sun Lei* , and Liu Wenjun*. (2017) Threonine 80 phosphorylation of non-structural protein 1 regulates the replication of influenza A virus by reducing the binding affinity with RIG-I, Cellular microbiology 19. 4.541 2017-06-06
433 , Li Jing , Zheng Weinan , Hou Lidan , Chen Can , Fan Wenhui , Qu Hongren , Jiang Jingwen , Liu Jinhua , Gao George F. , Zhou Jiyong , Sun Lei*, and Liu Wenjun*. (2017) Differential nucleocytoplasmic shuttling of the nucleoprotein of influenza a viruses and association with host tropism, Cellular microbiology 19. 4.541 2017-06-07
434 , Li R, Jin JJ, Reddy VA, Wang Q, Yue GH, Lim CH, Chua NH , Ye J*, Sarojam R*. 2017. Comparative transcriptomic and functional analysis reveals an EAR-motif-containing R2R3 MYB that modulates phenylpropene biosynthesis in monocot plant oil palm. BMC Plant Biology, 17:219 4.541 2017-11-28
435 , Li Ran, Reddy Vaishnavi Amarr, Jin Jingjing, Rajan Chakaravarthy, Wang Qian, Yue Genhua, Lim Chin Huat, Chua Nam-Hai, Ye Jian*, and Sarojam Rajani*. (2017) Comparative transcriptome analysis of oil palm flowers reveals an EAR-motif-containing R2R3-MYB that modulates phenylpropene biosynthesis, BMC plant biology 17, 219. 4.541 2018-05-16
436 , Tao Qiaoqiao, Ma Ke, Yang Yanlong, Wang Kai, Chen Baosong, Huang Ying, Han Junjie, Bao Li, Liu Xiao-Bin, Yang Zhuliang, Yin Wen-Bing, and Liu Hongwei*. (2016) Bioactive Sesquiterpenes from the Edible Mushroom Flammulina velutipes and Their Biosynthetic Pathway Confirmed by Genome Analysis and Chemical Evidence, The Journal of organic chemistry. 4.538 2016-11-15
437 , Huang Ye, Zhou Enze , Jiang Chengying , Jia Ru , Liu Shuangjiang*, Xu Dake*, Gu Tingyue , and Wang Fuhui. (2018) Endogenous phenazine-1-carboxamide encoding gene PhzH regulated the extracellular electron transfer in biocorrosion of stainless steel by marine Pseudomonas aeruginosa, Electrochem. Commun. 94, 9-13. 4.534 2018-09-19
438 , Wu Ren-Jun#, Ren Tongtong#, Gao Jie-Yu#, Wang Li, Yu Qilin, Yao Zheng, Song Guo-Qing, Ruan Wei-Bin, Niu Cong-Wei, Song Fu-Hang, Zhang Li-Xin*, Li Mingchun*, and Wang Jian-Guo*. (2018) Chemical preparation, biological evaluation and 3D-QSAR of ethoxysulfuron derivatives as novel antifungal agents targeting acetohydroxyacid synthase, European journal of medicinal chemistry 162, 348-363. 4.527 2018-11-29
439 , Tian Jianqing#, Qiao Yuchen#, Wu Bing, Chen Huai*, Li Wei, Jiang Na*, Zhang Xiaoling, and Liu Xingzhong. (2017) Ecological Succession Pattern of Fungal Community in Soil along a Retreating Glacier, Front. Microbiol. 8. 4.526 2017-08-13
440 , Zhu Yuying , Huang Pei , Yang Na , Liu Rui , Liu Xueting , Dai Huanqin , Zhang Lixin , Song Fuhang* , and Sun Chaomin*. (2017) Establishment and Application of a High Throughput Screening System Targeting the Interaction between HCV Internal Ribosome Entry Site and Human Eukaryotic Translation Initiation Factor 3, Front. Microbiol. 8. 4.526 2017-08-13
441 , Li Shanzhen , Shao Nana , Luo Yuanming , Liu Hongcan , Cai Shichun , and Dong Xiuzhu*. (2017) Transcriptome and Zymogram Analyses Reveal a Cellobiose-Dose Related Reciprocal Regulatory Effect on Cellulase Synthesis in Cellulosilyticum ruminicola H1, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-01-05
442 , Han Wenyuan , Xu Yanqun , Feng Xu , Liang Yun X. , Huang Li , Shen Yulong , and She Qunxin*. (2017) NQO-Induced DNA-Less Cell Formation Is Associated with Chromatin Protein Degradation and Dependent on A(0)A(1)-ATPase in Sulfolobus, Front. Microbiol. 8, 1-12. 4.526 2018-01-05
443 , Cai Binxiang , Bai Qingling , Chi Xiaojuan , Goraya Mohsan U. , Wang Long , Wang Song , Chen Biao , and Chen Ji-Long*. (2017) Infection with Classical Swine Fever Virus Induces Expression of Type III Interferons and Activates Innate Immune Signaling, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-01-05
444 , Xue Huijun , Bei Yuanyuan , Zhan Zhengyan , Chen Xiuqiang , Xu Xin , and Fu Yu V.*. (2017) Utilizing Biotinylated Proteins Expressed in Yeast to Visualize DNA-Protein Interactions at the Single-Molecule Level, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-01-05
445 , Yang Na , Sun Chaomin*, Zhang Lixin , Liu Jianguo , and Song Fuhang*. (2017) Identification and Analysis of Novel Inhibitors against NS3 Helicase and NS5B RNA-Dependent RNA Polymerase from Hepatitis C Virus 1b (Con1), Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-01-05
446 , Zhang Bo , Yue Lei , Zhou Liguang , Qi Lei , Li Jie , and Dong Xiuzhu*. (2017) Conserved TRAM Domain Functions as an Archaeal Cold Shock Protein via RNA Chaperone Activity, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-05-16
447 , Zhang Can , Diao Yongzhao , Wang Weizhen , Hao Jianjun , Imran Muhammad , Duan Hongxia , and Liu Xili*. (2017) Assessing the Risk for Resistance and Elucidating the Genetics of Colletotrichum truncatum That Is Only Sensitive to Some DMI Fungicides, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-05-16
448 , Wen Yaqin , Wang Lin , Jin Yue , Zhang Jinzhen , Su Lei , Zhang Xiaoling, Zhou Jinhui* , and Li Yi*. (2017) The Microbial Community Dynamics during the Vitex Honey Ripening Process in the Honeycomb, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-05-16
449 , Lu Xin , Hu Yongfei , Luo Ming , Zhou Haijian, Wang Xiaoxun , Du Yu , Li Zhenpeng , Xu Jialiang , Zhu Baoli*, Xu Xuebin*, and Kan Biao*. (2017) MCR-1.6, a New MCR Variant Carried by an IncP Plasmid in a Colistin-Resistant Salmonella enterica Serovar Typhimurium Isolate from a Healthy Individual, Antimicrobial agents and chemotherapy 61. 4.516 2018-01-05
450 , Cao Lei, Fu Shihong , Gao Xiaoyan , Li Minghua , Cui Shiheng, Li Xiaolong , Cao Yuxi, Lei Wenwen, Lu Zhi , He Ying , Wang Huanyu , Yan Jinghua , Gao George Fu*, and Liang Guodong*. (2016) Low Protective Efficacy of the Current Japanese Encephalitis Vaccine against the Emerging Genotype 5 Japanese Encephalitis Virus, PLoS neglected tropical diseases 10. 4.478 2016-07-14
451 ,  Liu Ping , Zhang Wei , Zhang Li-Qun , Liu Xingzhong , and Wei Hai-Lei*. (2016) Supramolecular Structure and Functional Analysis of the Type III Secretion System in Pseudomonas fluorescens 2P24, Front. Plant Sci. 6. 4.461 2016-08-17
452 , Liu Jingfang, Wang Qian, Jiang Xiongjian, Yang Haibo, Zhao Dahe, Han Jing, Luo Yuanming, and Xiang Hua*. (2017) Systematic Analysis of Lysine Acetylation in the Halophilic Archaeon Haloferax mediterranei, J. Proteome Res. 16, 3229-3241. 4.430 2018-01-05
453 , Sun Xiaoman , Li Dandi , Peng Ruchao , Guo Nijun , Jin Miao , Zhou Yongkang , Xie Guangcheng , Pang Lili , Zhang Qing , Qi Jianxun , and Duan Zhao-Jun*. (2016) Functional and Structural Characterization of P 19 Rotavirus VP8(star) Interaction with Histo-blood Group Antigens, J. Virol. 90, 9758-9765. 4.428 2016-12-19
454 , Cong Haolong , Du Ning , Yang Yang , Song Lei , Zhang Wenliang , and Tien Po*. (2016) Enterovirus 71 2B Induces Cell Apoptosis by Directly Inducing the Conformational Activation of the Proapoptotic Protein Bax, J. Virol. 90, 9862-9877. 4.428 2016-12-19
455 , Wu Yan, Gao Feng, Qi Jianxun, Bi Yuhai, Fu Lifeng, Mohan Sankar, Chen Yuhang, Li Xuebing, Pinto B Mario, Vavricka Christopher J, Tien Po*, and Gao George F*. (2016) Resistance to mutant group-2 influenza neuraminidases of an oseltamivir-zanamivir hybrid inhibitor, J Virol. 4.428 2016-10-25
456 , Chan Che-Man, Chu Hin, Wang Yixin, Wong Bosco Ho-Yin, Zhao Xiaoyu, Zhou Jie, Yang Dong, Leung Sze Pui, Chan Jasper Fuk-Woo, Yeung Man-Lung, Yan Jinghua, Lu Guangwen, Gao George Fu, and Yuen Kwok-Yung*. (2016) Carcinoembryonic Antigen-related Cell Adhesion Molecule 5 (CEACAM5) Is an Important Surface Attachment Factor Facilitating the Entry of the Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), J Virol. 4.428 2016-09-13
457 , Kozak Robert, He Shihua, Kroeker Andrea, de La Vega Marc-Antoine, Audet Jonathan, Wong Gary, Urfano Chantel, Antonation Kym, Embury-Hyatt Carissa, Kobinger Gary P, and Qiu Xiangguo*. (2016) Ferrets infected with Bundibugyo virus or Ebola virus recapitulate important aspects of human filoviral disease, J Virol. 4.428 2016-09-13
458 , Pu Juan , Sun Honglei , Qu Yi , Wang Chenxi , Gao Weihua , Zhu Junda , Sun Yipeng , Bi Yuhai , Huang Yinhua , Chang Kin-Chow , Cui Jie , and Liu Jinhua*. (2017) M Gene Reassortment in H9N2 Influenza Virus Promotes Early Infection and Replication: Contribution to Rising Virus Prevalence in Chickens in China, J. Virol. 91. 4.428 2017-06-15
459 , Han Junjie, Liu Congcong, Li Li, Zhou Hui, Liu Li, Bao Li, Chen Qian, Song Fuhang, Zhang Lixin, Li Erwei, Liu Ling, Pei Yunfei, Jin Cheng, Xue Yanfen, Yin Wenbing, Ma Yanhe, and Liu Hongwei*. (2017) Decalin-Containing Tetramic Acids and 4-Hydroxy-2-pyridones with Antimicrobial and Cytotoxic Activity from the Fungus Coniochaeta cephalothecoides Collected in Tibetan Plateau (Medog), The Journal of organic chemistry 82, 11474-11486. 4.425 2017-11-22
460 ,  Yue Huizhen , Hu Jian , Guan Guobo , Tao Li , Du Han , Li Houmin , and Huang Guanghua*. (2016) Discovery of the gray phenotype and white-gray-opaque tristable phenotypic transitions in Candida dubliniensis, Virulence 7, 230-242. 4.411 2016-08-17
461 , Kong Decong, Chen Zhe, Wang Junping, Lv Qingyu, Jiang Hua, Zheng Yuling, Xu Maokai, Zhou Xuyu*, Hao Huaijie*, and Jiang Yongqiang*. (2017) Interaction of factor H-binding protein of Streptococcus suis with globotriaosylceramide promotes the development of meningitis, Virulence, 1-13. 4.411 2017-06-08
462 , Chen Zhaoyuan, Wang Xinhui, Yang Fan, Hu Qingqing, Tong Huichun, and Dong Xiuzhu*. (2017) Molecular Insights into Hydrogen Peroxide Sensing Mechanism of the Metalloregulator MntR in Controlling Bacterial Resistance to Oxidative Stresses, The Journal of biological chemistry. 4.403 2017-03-07
463 ,  Zhou Nan , Pan Ting , Zhang Junsong , Li Qianwen , Zhang Xue , Bai Chuan , Huang Feng , Peng Tao , Zhang Jianhua , Liu Chao , Tao Liang , and Zhang Hui*. (2016) Glycopeptide Antibiotics Potently Inhibit Cathepsin L in the Late Endosome/Lysosome and Block the Entry of Ebola Virus, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), and Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV), J. Biol. Chem. 291, 9218-9232. 4.403 2016-08-17
464 , Yuan Wenjie , Guo Shuguang, Gao Jiaoqi , Zhong Mingming , Yan Gonghong , Wu Wangmeng , Chao Yapeng , and Jiang Yu*. (2017) General Control Nonderepressible 2 (GCN2) Kinase Inhibits Target of Rapamycin Complex 1 in Response to Amino Acid Starvation in Saccharomyces cerevisiae, J. Biol. Chem. 292, 2660-2669. 4.403 2017-06-08
465 , Palacio Cyntia M. , Crismaru Ciprian G. , Bartsch Sebastian , Navickas Vaidotas , Ditrich Klaus , Breuer Michael , Abu Rohana , Woodley John M. , Baldenius Kai , Wu Bian , and Janssen Dick B.*. (2016) Enzymatic Network for Production of Ether Amines From Alcohols, Biotechnol. Bioeng. 113, 1853-1861. 4.393 2016-11-15
466 , Hydbring Per, De Petris Luigi, Zhang Yanming, Branden Eva, Koyi Hirsh, Novak Metka, Kanter Lena, Haag Petra, Hurley James, Tadigotla Vasisht, Zhu Baoli, Skog Johan, Viktorsson Kristina, Ekman Simon, and Lewensohn Rolf*. (2018) Exosomal RNA-profiling of pleural effusions identifies adenocarcinoma patients through elevated miR-200 and LCN2 expression, Lung cancer (Amsterdam, Netherlands) 124, 45-52. 4.374 2018-10-10
467 , Ding Xuefen , Cao Chengjun , Zheng Qiushi , and Huang Guanghua*. (2017) The Regulatory Subunit of Protein Kinase A (Bcyl) in Candida albicans Plays Critical Roles in Filamentation and White-Opaque Switching but Is Not Essential for Cell Growth, Front. Microbiol. 7. 4.360 2017-03-07
468 , Ge Xiaoxuan, Teng Kunling*, Wang Jian, Zhao Fangyuan, Zhang Jie, and Zhong Jin*. (2017) Identification of Key Residues in the NisK Sensor Region for Nisin Biosynthesis Regulation, Front Microbiol 8, 106. 4.360 2017-03-07
469 , Han Xiaoyun , Qiu Mengguang , Wang Bin , Yin Wen-Bing , Nie Xinyi , Qin Qiuping , Ren Silin , Yang Kunlong , Zhang Feng , Zhuang Zhenhong , and Wang Shihua*. (2016) Functional Analysis of the Nitrogen Metabolite Repression Regulator Gene nmrA in Aspergillus flavus, Frontiers in microbiology 7. 4.360 2016-12-29
470 , Dai Xin , Wang Haina , Zhang Zhenfeng , Li Kuan , Zhang Xiaoling , Mora-Lopez Marielos , Jiang Chengying , Liu Chang , Wang Li , Zhu Yaxin , Hernandez-Ascencio Walter , Dong Zhiyang , and Huang Li*. (2016) Genome Sequencing of Sulfolobus sp A20 from Costa Rica and Comparative Analyses of the Putative Pathways of Carbon, Nitrogen, and Sulfur Metabolism in Various Sulfolobus Strains, Frontiers in microbiology 7. 4.360 2016-12-29
471 , Gu Xiaokui, Xue Wei, Yin Yajing, Liu Hongwei, Li Shaojie, and Sun Xianyun*. (2016) The Hsp90 Co-chaperones Sti1, Aha1, and P23 Regulate Adaptive Responses to Antifungal Azoles, Frontiers in microbiology 7, 1571. 4.360 2016-11-15
472 , Chen Ping , Zhang Limin , Guo Xiaoxuan , Dai Xin , Liu Li , Xi Lijun , Wang Jian , Song Lei , Wang Yuezhu , Zhu Yaxin , Huang Li , and Huang Ying*. (2016) Diversity, Biogeography, and Biodegradation Potential of Actinobacteria in the Deep-Sea Sediments along the Southwest Indian Ridge, Frontiers in microbiology 7. 4.360 2016-10-25
473 , Sun Baofa , Li Tong , Xiao Jinhua , Liu Li , Zhang Peng , Murphy Robert W. , He Shunmin , and Huang Dawei*. (2016) Contribution of Multiple Inter-Kingdom Horizontal Gene Transfers to Evolution and Adaptation of Amphibian-Killing Chytrid, Batrachochytrium dendrobatidis, Frontiers in microbiology 7. 4.360 2016-10-25
474 , Fang Yuan-Yuan , Zhao Jian-Hua , Liu Shang-Wu , Wang Sheng , Duan Cheng-Guo*, and Guo Hui-Shan*. (2016) CMV2b-AGO Interaction Is Required for the Suppression of RDR-Dependent Antiviral Silencing in Arabidopsis, Frontiers in microbiology 7. 4.360 2016-10-25
475 , Wang Yanyan , Zheng Yong , Wang Xinyu , Wei Xinli *, and Wei Jiangchun. (2016) Lichen-Associated Fungal Community in Hypogymnia hypotrypa (Parmeliaceae, Ascomycota) Affected by Geographic Distribution and Altitude, Frontiers in microbiology 7. 4.360 2016-09-13
476 ,  Ge Yongyi, Wang Yuchen, Liu YongXiang, Tan Yumei, Ren Xiuxiu, Zhang Xinyu, Hyde Kevin D, Liu Yongfeng, and Liu Zuoyi*. (2016) Comparative genomic and transcriptomic analyses of the Fuzhuan brick tea-fermentation fungus Aspergillus cristatus, BMC Genomics 17, 428. 4.360 2016-06-17
477 , Li Wei*, Wang Mengmeng , Bian Xiaomeng , Guo Jiajia , and Cai Lei*. (2016) A High-Level Fungal Diversity in the Intertidal Sediment of Chinese Seas Presents the Spatial Variation of Community Composition, Frontiers in microbiology 7 4.360 2016-12-31
478 , Zhong Zhi-Ping, Liu Ying, Miao Li-Li, Wang Fang, Chu Li-Min, Wang Jia-Li, and Liu Zhi-Pei*. (2016) Prokaryotic community structure driven by salinity and ionic concentrations in plateau lakes of the Tibetan plateau, Appl Environ Microbiol. 4.359 2016-01-28
479 , Zhang Pingze , Xie Guangyao , Liu Xinxin , Ai Lili , Chen Yanyu , Meng Xin , Bi Yuhai , Chen Jianjun , Sun Yuzhang , Stoeger Tobias , Ding Zhuang , and Yin Renfu*. (2016) High Genetic Diversity of Newcastle Disease Virus in Wild and Domestic Birds in Northeastern China from 2013 to 2015 Reveals Potential Epidemic Trends, Appl. Environ. Microbiol. 82, 1530-1536. 4.359 2016-04-25
480 , Jiang Cheng-Ying, Dong Libing, Zhao Jian-Kang, Hu Xiaofang, Shen Chaohua, Qiao Yuxin, Zhang Xinyue, Wang Yapei, Ismagilov Rustem F, Liu Shuang-Jiang*, and Du Wenbin*. (2016) High throughput Single-cell Cultivation on Microfluidic Streak Plates, Appl Environ Microbiol. 4.359 2016-03-01
481 , Zheng Liu, Wang Fang-Fang, Ren Bao-Zhen, Liu Wei, Liu Zhong*, and Qian Wei*. (2016) Systematic Mutational Analysis of Histidine Kinase Genes in Nosocomial Pathogen Stenotrophomonas maltophilia Identifies BfmAK System Controlling Biofilm Development, Appl Environ Microbiol. 4.359 2016-02-29
482 , Zhang Zhennan , Ge Xiaoyang , Luo Xiaoli , Wang Peng , Fan Qiang , Hu Guang , Xiao Juanli , Li Fuguang*, and Wu Jiahe*. (2018) Simultaneous Editing of Two Copies of Gh14-3-3d Confers Enhanced Transgene-Clean Plant Defense Against Verticillium dahliae in Allotetraploid Upland Cotton, Front. Plant Sci. 9. 4.354 2018-07-27
483 , Virlouvet Laetitia, Avenson Thomas J, Du Qian, Zhang Chi, Liu Ning, Fromm Michael, Avramova Zoya, and Russo Sabrina E*. (2018) Dehydration Stress Memory: Gene Networks Linked to Physiological Responses During Repeated Stresses of Zea mays, Front Plant Sci 9, 1058. 4.354 2018-09-05
484 , Ye Jian*, Wang Chunming , Sun Yanwei , Qu Jing , Mao Huizhu , and Chua Nam-Hai. (2018) Overexpression of a Transcription Factor Increases Lipid Content in a Woody Perennial Jatropha curcas, Front. Plant Sci. 9. 4.354 2018-11-05
485 ,  Liang Weihong, Guan Guobo, Dai Yu, Cao Chengjun, Tao Li, Du Han, Nobile Clarissa J, Zhong Jin, and Huang Guanghua*. (2016) Lactic acid bacteria differentially regulate filamentation in two heritable cell types of the human fungal pathogen Candida albicans, Mol Microbiol. 4.347 2016-08-17
486 , Zhang Peng, Wang Xiuna, Fan Aili, Zheng Yanjing, Liu Xingzhong, Wang Shihua, Zou Huixi, Oakley Berl R, Keller Nancy P, and Yin Wen-Bing*. (2017) A cryptic pigment biosynthetic pathway uncovered by heterologous expression is essential for conidial development in Pestalotiopsis fici, Molecular microbiology. 4.347 2017-06-07
487 , Cao Chengjun, Wu Mei, Bing Jian, Tao Li, Ding Xuefen, Liu Xiaoyun*, and Huang Guanghua*. (2017) Global regulatory roles of the cAMP/PKA pathway revealed by phenotypic, transcriptomic and phosphoproteomic analyses in a null mutant of the PKA catalytic subunit in Candida albicans, Molecular microbiology. 4.347 2017-06-08
488 , Ao Yuanyun , Cong Xin , Jin Miao , Sun Xiaoman , Wei Xiaoman , Wang Jinjin , Zhang Qing , Song Jiao , Yu Jiemei , Cui Jie , Qi Jianxun , Tan Ming , and Duan Zhaojun*. (2018) Genetic Analysis of Reemerging GII.P16-GII.2 Noroviruses in 2016-2017 in China, J. Infect. Dis. 218, 133-143. 4.345 2018-07-27
489 , Wei Wei , Luo Weijia , Wu Feilin , Peng Xuehui , Zhang Yao , Zhang Manli , Zhao Yan , Su Na , Qi YingZi , Chen Lingsheng , Zhang Yangjun , Wen Bo , He Fuchu*, and Xu Ping*. (2016) Deep Coverage Proteomics Identifies More Low-Abundance Missing Proteins in Human Testis Tissue with Q-Exactive HF Mass Spectrometer, J. Proteome Res. 15, 3988-3997. 4.341 2016-12-19
490 , Zhao Mingzhi , Wei Wei , Cheng Long , Zhang Yao , Wu Feilin , He Fuchu*, and Xu Ping*. (2016) Searching Missing Proteins Based on the Optimization of Membrane Protein Enrichment and Digestion Process, J. Proteome Res. 15, 4020-4029. 4.341 2016-12-19
491 , Sharma Ghimire, Prakriti Ouyang, Haomiao Wang, Qian Luo, Yuanming Shi, Bo Yang, Jinghua Lu, Yang Jin, Cheng*(2016)Insight into Enzymatic Degradation of Corn, Wheat, and Soybean Cell Wall Cellulose Using Quantitative Secretome Analysis of Aspergillus fumigatus,J Proteome Res 4.341 2016-12-09
492 ,  Zhang Yao , Li Yanchang , Zhang Yongguang , Wang Zhiqiang , Zhao Mingzhi , Zhang Tao , Chen Lingsheng , Wei Wei , Luo Jing , Zhou Yanxia , Xu Yongru , Xu Ping*, Li Wenjun* , and Tao Yong*. (2016) Quantitative Proteomics Reveals Membrane Protein-Mediated Hypersaline Sensitivity and Adaptation in Halophilic Nocardiopsis xinjiangensis, J. Proteome Res. 15, 68-85. 4.341 2016-08-17
493 , Zhao Mingzhi , Xu Feng , Wu Feilin , Yu Debin , Su Na , Zhang Yao , Cheng Long , and Xu Ping*. (2016) iTRAQ-Based Membrane Proteomics Reveals Plasma Membrane Proteins Change During HepaRG Cell Differentiation, J. Proteome Res. 15, 4245-4257. 4.341 2016-12-31
494 , Cao JiDong, Yang Chao, Li Lingjuan, Jiang Lan, Wu Yao, Wu Chuanwan, Bu Qingyun, Xia Guixian, Liu Xiaoyun, Luo Yuanming*, and Liu Jun*. (2016) Rice plasma membrane proteomics reveals Magnaporthe oryzae promotes susceptibility by sequential activation of host hormone signaling pathways, Molecular plant-microbe interactions : MPMI. 4.328 2016-11-15
495 , Wang Jun* , Chen Liang , Zhao Na , Xu Xizhan , Xu Yakun , and Zhu Baoli*. (2018) Of genes and microbes: solving the intricacies in host genomes, Protein Cell 9, 446-461. 4.326 2018-07-11
496 , Sun Yeping , Jiang Jingwen , Tien Po , Liu Wenjun*, and Li Jing*. (2018) IFN-: A new spotlight in innate immunity against influenza virus infection, Protein Cell 9, 832-837. 4.326 2018-10-25
497 , Xu Jingjing, Zhang Jihui, Zhuo Jiming, Li Yue, Tian Yuqing*, and Tan Huarong*. (2017) Activation and mechanism of a cryptic oviedomycin gene cluster via the disruption of a global regulatory gene, adpA, in Streptomyces ansochromogenes, J. Biol. Chem. 292, 19708-19720. 4.323 2017-12-15
498 , Liu Li, Bao Li, Wang Long, Ma Ke, Han Junjie, Yang Yanlong, Liu Ruixing, Ren Jinwei, Yin Wenbing, Wang Wenzhao, and Liu Hongwei*. (2018) Asperorydines A-M: Prenylated Tryptophan-Derived Alkaloids with Neurotrophic Effects from Aspergillus oryzae, The Journal of organic chemistry 83, 812-822. 4.313 2018-07-27
499 , Miao Li-Li, Hou Yan-Jie, Fan Hong-Xia, Qu Jie, Qi Chao, Liu Ying, Li De-Feng, and Liu Zhi-Pei*. (2016) Molecular Structural Basis for the Cold Adaptedness of the Psychrophilic beta-Glucosidase BglU in Micrococcus antarcticus, Appl Environ Microbiol 82, 2021-2030. 4.303 2016-12-29
500 , Wang Shiwei, Doona Christopher J. , Setlow Peter , and Li Yong-qing*. (2016) Use of Raman Spectroscopy and Phase-Contrast Microscopy To Characterize Cold Atmospheric Plasma Inactivation of Individual Bacterial Spores, Appl. Environ. Microbiol. 82, 5775-5784. 4.303 2016-11-15
501 , Hu Yongfei, Yang Xi, Li Jing, Lv Na, Liu Fei, Wu Jun, Lin Ivan Y C, Wu Na, Weimer Bart C, Gao George F, Liu Yulan*, and Zhu Baoli*. (2016) The Bacterial Mobile Resistome Transfer Network Connecting the Animal and Human Microbiomes, Appl Environ Microbiol 82, 6672-6681. 4.303 2016-11-15
502 , Leclercq Sebastien Olivier, Wang Chao , Zhu Yaxin , Wu Hai , Du Xiaochen , Liu Zhipei , and Feng Jie*. (2016) Diversity of the Tetracycline Mobilome within a Chinese Pig Manure Sample, Appl. Environ. Microbiol. 82, 6454-6462. 4.303 2016-12-19
503 , Wang Niuniu , Zhang Yongjie , Jiang Xianzhi , Shu Chi , Hamid M. Imran , Hussain Muzammil , Chen Senyu , Xu Jianping , Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong. (2016) Population Genetics of Hirsutella rhossiliensis, a Dominant Parasite of Cyst Nematode Juveniles on a Continental Scale, Appl. Environ. Microbiol. 82, 6317-6325. 4.303 2016-12-19
504 , Yu Shan , Wei Qing , Zhao Tianhu , Guo Yuan , and Ma Luyan Z.*. (2016) A Survival Strategy for Pseudomonas aeruginosa That Uses Exopolysaccharides To Sequester and Store Iron To Stimulate Psl-Dependent Biofilm Formation, Appl. Environ. Microbiol. 82, 6403-6413. 4.303 2016-12-19
505 , Yang, Jinghua* Zhou, Yuan Zhang, Luxia Shah, Nehal Jin, Cheng Palmer, Robert J Jr Cisar, John O.(2016)Cell Surface Glycoside Hydrolases of Streptococcus gordonii Promote Growth in Saliva,Appl Environ Microbiol 4.303 2016-12-09
506 , Doona Christopher J. , Feeherry Florence E. , Setlow Barbara , Wang Shiwei , Li William , Nichols Frank C. , Talukdar Prabhat K. , Sarker Mahfuzur R. , Li Yong-Qing , Shen Aimee , and Setlow Peter*. (2016) Effects of High-Pressure Treatment on Spores of Clostridium Species, Appl. Environ. Microbiol. 82, 5287-5297. 4.303 2016-10-25
507 , Yan Xiaodan, Wang Jianjun, Sun Yu, Zhu Junge, and Wu Sheng*. (2016) Facilitating the evolution of Esterase Activity from a Promiscuous Enzyme Mhg with Catalytic Functions of Amide Hydrolysis and Carboxylic Acid Perhydrolysis by Engineering the Substrate Entrance Tunnel, Appl Environ Microbiol. 4.303 2016-10-25
508 , Yang Jinghua*, Zhou Yuan, Zhang Luxia, Shah Nehal, Jin Cheng, Palmer Robert J Jr, and Cisar John O. (2016) Cell-Surface Glycoside Hydrolases of Streptococcus gordonii Promote Growth in Saliva, Appl Environ Microbiol. 4.303 2016-07-14
509 , Zhao Chunhua , Lin Zhao , Dong Hongjun*, Zhang Yanping , and Li Yin*. (2017) Reexamination of the Physiological Role of PykA in Escherichia coli Revealed that It Negatively Regulates the Intracellular ATP Levels under Anaerobic Conditions, Appl. Environ. Microbiol. 83. 4.303 2017-06-15
510 , Liu Jiajia, Gao Wenyan, Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2018) Metabolic engineering of Acremonium chrysogenum for improving cephalosporin C production independent of methionine stimulation, Microbial cell factories 17, 87. 4.295 2018-07-27
511 , Zhou Cheng*, Xue Yanfen , and Ma Yanhe*. (2018) Characterization and high-efficiency secreted expression in Bacillus subtilis of a thermo-alkaline beta-mannanase from an alkaliphilic Bacillus clausii strain S10, Microbial cell factories 17. 4.295 2018-09-05
512 , Li Honghua, Hu Pengjie, Wang Ying, Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2018) Enhancing the production of cephalosporin C through modulating the autophagic process of Acremonium chrysogenum, Microbial cell factories 17, 175. 4.295 2018-11-23
513 , Jia Hongbing , Du Pengcheng , Yang Hui , Zhang Yuanyuan , Wang Jing , Zhang Wen , Han Guiling , Han Na , Yao Zhiyuan , Wang Haiyin , Zhang Jing , Wang Zhen , Ding Qingming , Qiang Yujun , Barbut Frederic , Gao George F. , Cao Yongtong*, Cheng Ying*, and Chen Chen*. (2016) Nosocomial transmission of Clostridium difficile ribotype 027 in a Chinese hospital, 2012-2014, traced by whole genome sequencing, BMC Genomics 17. 4.278 2016-09-13
514 , Kouam Arnaud F. , Yuan Fei , Njayou Frederic N. , He Hongtao , Tsayem Romeo F. , Oladejo Babayemi O. , Song Fuhang , Moundipa Paul F.* , and Gao George F. (2017) Induction of Mkp-1 and Nuclear Translocation of Nrf2 by Limonoids from Khaya grandifoliola C. DC Protect L-02 Hepatocytes against Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity, Front. Pharmacol. 8. 4.275 2018-01-05
515 , Shi Yi, Kawana-Tachikawa Ai, Gao Feng, Qi Jianxun, Liu Chuansheng, Gao Jia, Cheng Hao, Ueno Takamasa, Iwamoto Aikichi, and Gao George F*. (2017) Conserved Vdelta1 binding geometry in a setting of locus-disparate pHLA recognition by delta/alphabetaTCRs: insight into recognition of HIV peptides by TCR, J Virol. 4.272 2017-08-13
516 , Liu Ningning#, Zhang Jinfang#, Yang Xiaohai, Jiao Tong, Zhao Xin, Li Wenxia, Zhu Jianhua, Yang Pu, Jin Jianping, Peng Jirun, Li Zhiwei*, and Ye Xin*. (2017) HDM2 Promotes NEDDylation of Hepatitis B Virus HBx To Enhance Its Stability and Function, J Virol 91. 4.272 2017-08-13
517 , Zhu Tengfei, Song Hao, Peng Ruchao, Shi Yi, Qi Jianxun*, and Gao George F*. (2017) Crystal Structure of the Marburg Virus Nucleoprotein Core Domain Chaperoned by a VP35 Peptide Reveals a Conserved Drug Target for Filovirus, J Virol. 4.272 2017-08-13
518 , Zhu Yaohua, Wu Yan, Chai Yan, Qi Jianxun, Peng Ruchao, Feng Wen-Hai*, and Gao George Fu*. (2017) The post-fusion structure of the Heartland virus Gc glycoprotein supports taxonomic separation of the bunyaviral families Phenuiviridae and Hantaviridae, J Virol. 4.272 2017-11-13
519 , Wang Qihui*, Yan Jinghua, and Gao George Fu. (2017) Monoclonal Antibodies against Zika Virus: Therapeutics and Their Implications for Vaccine Design, J Virol 91. 4.272 2017-11-16
520 , Qi Wenbao, Jia Weixin, Liu Di, Li Jing, Bi Yuhai, Xie Shumin, Li Bo, Hu Tao, Du Yingying, Xing Li, Zhang Jiahao, Zhang Fuchun, Wei Xiaoman, Eden John-Sebastian, Li Huanan, Tian Huaiyu, Li Wei, Su Guanming, Lao Guangjie, Xu Chenggang, Xu Bing, Liu Wenjun, Zhang Guihong, Ren Tao, Holmes Edward C, Cui Jie, Shi Weifeng, Gao George F*, and Liao Ming*. (2017) Emergence and adaptation of a novel highly pathogenic H7N9 influenza virus in birds and humans from a 2013-human-infecting low pathogenic ancestor, J Virol. 4.272 2017-11-20
521 , Huang Huarong, Li Shihua, Zhang Yongli, Han Xiaojuan, Jia Baoqian, Liu Hongtao, Liu Dandan, Tan Shuguang, Wang Qihui, Bi Yuhai, Liu William J, Hou Baidong, Gao George Fu*, and Zhang Fuping*. (2017) CD8+ T Cell Immune Response in Immunocompetent Mice during Zika Virus Infection, J Virol 91. 4.272 2017-11-22
522 , Zhu Yaohua# , Wu Yan# , Chai Yan , Qi Jianxun , Peng Ruchao , Feng Wen-Hai* , and Gao George Fu*. (2018) The Postfusion Structure of the Heartland Virus Gc Glycoprotein Supports Taxonomic Separation of the Bunyaviral Families Phenuiviridae and Hantaviridae, J. Virol. 92. 4.272 2018-01-05
523 , Zhang Yang#, Gao Jie#, Wang Lushan, Liu Shuangjiang, Bai Zhihui, Zhuang Xuliang*, and Zhuang Guoqiang*. (2018) Environmental adaptability for quorum sensing: regulating iron uptake during biofilm formation in Paracoccus denitrificans, Applied and environmental microbiology. 4.272 2018-07-11
524 , Zhang Jingchao, He Jing, Zhai Chunhui, Ma Luyan Z., Gu Lichuan*, and Zhao Kun*. (2018) Effects of PslG on the Surface Movement of Pseudomonas aeruginosa, Appl. Environ. Microbiol. 84. 4.272 2018-07-27
525 , Wang Yan, Wang Liuqing, Wu Fan, Liu Fei, Wang Qi, Zhang Xiaoling, Selvaraj Jonathan Nimal, Zhao Yueju, Xing Fuguo, Yin Wen-Bing, and Liu Yang*. (2018) A Consensus Ochratoxin A Biosynthetic Pathway: Insights from the Genome Sequence of Aspergillus ochraceus and a Comparative Genomic Analysis, Applied and environmental microbiology. 4.272 2018-09-05
526 , Xue Dingrong, Tian Fang*, Yang Fenghuan, Chen Huamin, Yuan Xiaochen, Yang Ching-Hong, Chen Yihua, Wang Qi, and He Chenyang*. (2018) Phosphodiesterase EdpX1 promotes virulence, exopolysaccharide production and biofilm formation in Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Applied and environmental microbiology. 4.272 2018-10-10
527 , Xu Yuhui , Liu Fei , Chen Suting , Wu Jiannan , Hu Yongfei , Zhu Baoli*, and Sun Zhaogang*. (2018) In vivo evolution of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis in patients during long-term treatment, BMC genomics 19. 4.257 2018-09-19
528 , Chu Hin, Chan Che-Man, Zhang Xi, Wang Yixin, Yuan Shuofeng, Zhou Jie, Au-Yeung Rex Kwok-Him, Sze Kong-Hung, Yang Dong, Shuai Huiping, Hou Yuxin, Li Cun, Zhao Xiaoyu, Poon Vincent Kwok-Man, Leung Sze-Pui, Yeung Man-Lung, Yan Jinghua, Lu Guangwen, Jin Dong-Yan, Gao George Fu, Chan Jasper Fuk-Woo, and Yuen Kwok-Yung*. (2018) Middle East respiratory syndrome coronavirus and bat coronavirus HKU9 both can utilize GRP78 for attachment onto host cells, The Journal of biological chemistry. 4.253 2018-07-27
529 , Wang Wenxi, Zhang Jihui, Liu Xiang, Li Dong, Li Yue, Tian Yuqing, and Tan Huarong*. (2018) Identification of a butenolide signaling system that regulates nikkomycin biosynthesis in Streptomyces, The Journal of biological chemistry. 4.253 2018-11-05
530 , Mozhi Anbu, Ahmad Israr, Kaleem Qari Muhammad, Tuguntaev Ruslan G, Eltahan Ahmed Shaker, Wang Chen, Yang Rong, Li Chan*, and Liang Xing-Jie*. (2018) Nrp-1 receptor targeting peptide-functionalized TPGS micellar nanosystems to deliver 10-hydroxycampothecin for enhanced cancer chemotherapy, International journal of pharmaceutics. 4.229 2018-07-11
531 , Wu Lin-Huan#, Lu Zhen-Ming#, Zhang Xiao-Juan , Wang Zong-Min , Yu Yong-Jian , Shi Jin-Song , and Xu Zheng-Hong*. (2017) Metagenomics reveals flavour metabolic network of cereal vinegar microbiota, Food Microbiol. 62, 23-31. 4.214 2017-03-07
532 , Zhang Yu, Zhang Yun*, Shang Xiuling, Wang Bo, Hu Qitiao, Liu Shuwen, and Wen Tingyi*. (2018) Reconstruction of TCA cycle in Corynebacterium glutamicum with a genome-scale metabolic network model for trans-4-hydroxyproline production, Biotechnol Bioeng. 4.206 2018-09-05
533 , Hussain Muzammil, Hamid M Imran, Tian Jianqing, Hu Jianyang, Zhang Xiaoling, Chen Jingsheng, Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong*. (2018) Bacterial community assemblages in the rhizosphere soil, root endosphere and cyst of soybean cyst nematode-suppressive soil challenged with nematodes, FEMS microbiology ecology 94. 4.188 2018-09-05
534 , Wang Li, Bao Bo-Bo, Song Guo-Qing, Chen Cheng*, Zhang Xu-Meng, Lu Wei, Wang Zefang, Cai Yan, Li Shuang, Fu Sheng, Song Fu-Hang, Yang Haitao, and Wang Jian-Guo*. (2017) Discovery of unsymmetrical aromatic disulfides as novel inhibitors of SARS-CoV main protease: Chemical synthesis, biological evaluation, molecular docking and 3D-QSAR study, European journal of medicinal chemistry 137, 450-461. 4.187 2017-08-13
535 , Song Fangying, Liu Ning, Liu Minghao, Chen Yihua, and Huang Ying*. (2018) Identification and Characterization of Mycemycin Biosynthetic Gene Clusters in Streptomyces olivaceus FXJ8.012 and Streptomyces sp. FXJ1.235, Marine drugs 16. 4.186 2018-09-19
536 , Zhao Chunhua , Zhao Qiuwei , Li Yin , and Zhang Yanping*. (2017) Engineering redox homeostasis to develop efficient alcohol-producing microbial cell factories, Microbial cell factories 16. 4.185 2017-08-13
537 , Lin Baixue* , and Tao Yong*. (2017) Whole-cell biocatalysts by design, Microbial cell factories 16. 4.185 2017-08-13
538 , Li Heng, Chen Wei, Jin Ruinan, Jin Jian-Ming*, and Tang Shuang-Yan*. (2017) Biosensor-aided high-throughput screening of hyper-producing cells for malonyl-CoA-derived products, Microbial cell factories 16, 187. 4.185 2017-11-22
539 , Zhang Caili#, Zhou Cheng#, Assavasirijinda Nilnate , Yu Bo , Wang Limin* , and Ma Yanhe. (2017) Non-sterilized fermentation of high optically pure D-lactic acid by a genetically modified thermophilic Bacillus coagulans strain, Microbial cell factories 16. 4.185 2018-01-05
540 , Wang Zhaoyue , Jiang Mingyue , Guo Xuena , Liu Zhaozheng , and He Xiuping*. (2018) Reconstruction of metabolic module with improved promoter strength increases the productivity of 2-phenylethanol in Saccharomyces cerevisiae, Microbial cell factories 17. 4.185 2018-05-25
541 , Wang Bo#, Hu Qitiao#, Zhang Yu , Shi Ruilin , Chai Xin , Liu Zhe , Shang Xiuling , Zhang Yun , and Wen Tingyi*. (2018) A RecET-assisted CRISPR-Cas9 genome editing in Corynebacterium glutamicum, Microbial cell factories 17. 4.185 2018-05-25
542 , Li Quanjie , Ma Ling , Yi Dongrong , Wang Han , Wang Jing , Zhang Yongxin , Guo Ying , Li Xiaoyu , Zhou Jinining*, Shi Yi , Gao George F. , and Cen Shan*. (2018) Novel cyclo-peptides inhibit Ebola pseudotyped virus entry by targeting primed GP protein, Antiviral Res. 155, 1-11. 4.185 2018-07-27
543 , Cao Chengliang , Jiang Jihong , Sun Henry , Huang Ying , Tao Faxiang , and Lian Bin*. (2016) Carbonate Mineral Formation under the Influence of Limestone-Colonizing Actinobacteria: Morphology and Polymorphism, Frontiers in microbiology 7. 4.170 2016-04-18
544 , Liao Shenglong, Tao Yi, Du Wenbin*, and Wang Yapei*. (2018) Interfacial Emulsification: An Emerging Monodisperse Droplet Generation Method for Microreactors and Bioanalysis, Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids. 4.139 2018-07-11
545 , Huo Xiang , Cui Lun-biao , Chen Cong , Wang Dayan ..., Zhao Xiang , Ren Ruiqi , Bao Chang-jun , Gao George F.*, and Zhu Feng-Cai*. (2018) Severe human infection with a novel avian-origin influenza A(H7N4) virus, Sci. Bull. 63, 1043-1050. 4.136 2018-09-19
546 , Zheng Xin, Feng Na, Li Defeng*, Dong Xiuzhu*, and Li Jie*. (2017) New molecular insights into an archaeal RNase J reveal a conserved processive exoribonucleolysis mechanism of the RNase J family, Molecular microbiology 106, 351-366. 4.135 2017-11-13
547 , Zheng Qiushi, Zhang Qiuyu, Bing Jian, Ding Xuefen, and Huang Guanghua*. (2017) Environmental and genetic regulation of white-opaque switching in Candida tropicalis, Molecular microbiology. 4.135 2017-11-13
548 , Sun Xiaoman , Wang Lihong , Qi Jianxun , Li Dandi , Wang Mengxuan , Cong Xin , Peng Ruchao , Chai Wengang , Zhang Qing , Wang Hong , Wen Hongling , Gao George F. , Tan Ming , and Duan Zhaojun*. (2018) Human Group C Rotavirus VP8*s Recognize Type A Histo-Blood Group Antigens as Ligands, J. Virol. 92. 4.130 2018-07-11
549 , Quan Chuansong#, Shi Weifeng#, Yang Yang#, ..., Liu Wenjun , Gao George F.*, and Bi Yuhai*. (2018) New Threats from H7N9 Influenza Virus: Spread and Evolution of High- and Low-Pathogenicity Variants with High Genomic Diversity in Wave Five, J. Virol. 92. 4.130 2018-07-11
550 , Zhang Yu, Wu Yan, Deng Mengmeng, Xu Dongping, Li Xiaodong, Xu Zhihui, Hu Jun, Zhang Han, Liu Kefang, Zhao Yingze, Gao Feng, Bi Shengli, Gao George F, Zhao Jingmin, Liu William J*, and Meng Songdong*. (2018) CD8(+) T-Cell Response-Associated Evolution of Hepatitis B Virus Core Protein and Disease Progress, J Virol. 4.130 2018-07-27
551 , Chai Wenjia, Li Jing, Shangguan Qilin, Liu Qi, Li Xinda, Qi Dandan, Tong Xiaomei, Liu Wenjun, and Ye Xin*. (2018) Lnc-ISG20 inhibits influenza A virus replication by enhancing ISG20 expression, J Virol. 4.130 2018-07-27
552 , Zhao Min, Chen Junbo, Tan Shuguang, Dong Tao, Jiang Hui, Zheng Jiandong, Quan Chuansong, Liao Qiaohong, Zhang Hangjie, Wang Xiling, Wang Qianli, Bi Yuhai, Liu Fengfeng, Feng Luzhao, Horby Peter W, Klenerman Paul, Gao George F, Liu William J*, and Yu Hongjie*. (2018) Prolonged evolution of virus-specific memory T cell immunity post severe avian influenza A (H7N9) virus infection, J Virol. 4.130 2018-07-27
553 , Sun Xiaoman#, Li Dandi#, Qi Jianxun# , Chai Wengang , Wang Luyao , Wang Lihong , Peng Ruchao , Wang Han , Zhang Qing , Pang Lili , Kong Xiangyu , Wang Hong , Jin Miao , Gao George F.*, and Duan Zhaojun*. (2018) Glycan Binding Specificity and Mechanism of Human and Porcine P 6 /P 19 Rotavirus VP8*s, J. Virol. 92. 4.130 2018-07-27
554 , Qi Dandan, Hu Lei, Jiao Tong, Zhang Tinghong, Tong Xiaomei, and Ye Xin*. (2018) Phosphatase Cdc25A negatively regulates antiviral immune response by inhibiting TBK1 activity, J Virol. 4.130 2018-09-05
555 , Zhao Min , Chen Junbo , Tan Shuguang , Dong Tao , Jiang Hui , Zheng Jiandong , Quan Chuansong , Liao Qiaohong , Zhang Hangjie , Wang Xiling , Wang Qianli , Bi Yuhai , Liu Fengfeng , Feng Luzhao , Horby Peter W. , Klenerman Paul , Gao George F. , Liu William J.* , and Yu Hongjie*. (2018) Prolonged Evolution of Virus-Specific Memory T Cell Immunity after Severe Avian Influenza A (H7N9) Virus Infection, J. Virol. 92. 4.130 2018-09-19
556 , Zhang Zhenfeng, Zhao Mohan, Wang Li, Chen Yuanyuan, Dong Yuhui, Gong Yong, and Huang Li*. (2017) Roles of Leu28 side chain intercalation in the interaction between Cren7 and DNA, The Biochemical journal 474, 1727-1739. 4.116 2017-06-15
557 , Hou Jianfeng, Liu Feixia, Wu Nan, Ju Jiansong, and Yu Bo*. (2016) Efficient biodegradation of chlorophenols in aqueous phase by magnetically immobilized aniline-degrading Rhodococcus rhodochrous strain, Journal of nanobiotechnology 14, 5. 4.115 2016-01-28
558 , Lu Jiao, Duan Xuefeng, Zhao Wenming, Wang Jing, Wang Haoyu, Zhou Kai, and Fang Min*. (2017) Aged Mice are More Resistant to Influenza Virus Infection due to Reduced Inflammation and Lung Pathology, Aging and Disease. 4.100 2018-01-10
559 , Yang Ruo-Lan, Deng Chao-Ying, Wei Jin-Wei, He Wei, Li Ai-Ning*, and Qian Wei*. (2018) A Large-Scale Mutational Analysis of Two-Component Signaling Systems of Lonsdalea quercina Revealed that KdpD-KdpE Regulates Bacterial Virulence Against Host Poplar Trees, Mol. Plant-Microbe Interact. 31, 724-736. 4.078 2018-07-27
560 , Zhang Dandan, Tian Caijuan, Yin Kangquan, Wang Wenyi, and Qiu Jin-Long*. (2018) Post-invasive Bacterial Resistance Conferred by Open Stomata in Rice, Molecular plant-microbe interactions : MPMI. 4.078 2018-09-05
561 , Li Ningxiao , Wang Wenzhao , Bitas Vasileios , Subbarao Krishna , Liu Xingzhong , and Kang Seogchan*. (2018) Volatile Compounds Emitted by Diverse Verticillium Species Enhance Plant Growth by Manipulating Auxin Signaling, Mol. Plant-Microbe Interact. 31, 1021-1031. 4.078 2018-10-10
562 , Feng Haichao , Zhang Nan , Du Wenbin , Zhang Huihui , Liu Yunpeng , Fu Ruixin , Shao Jiahui , Zhang Guishan , Shen Qirong , and Zhang Ruifu*. (2018) Identification of Chemotaxis Compounds in Root Exudates and Their Sensing Chemoreceptors in Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria Bacillus amyloliquefaciens SQR9, Mol. Plant-Microbe Interact. 31, 995-1005. 4.078 2018-10-10
563 , Warfield Kelly L. *, Warren Travis K. , Qiu Xiangguo , Wells Jay , Mire Chad E. , Geisbert Joan B. , Stuthman Kelly S. , Garza Nicole L. , Van Tongeren Sean A. , Shurtleff Amy C. , Agans Krystle N. , Wong Gary , Callahan Michael V. , Geisbert Thomas W. , Klose Brennan , Ramstedt Urban , and Treston Anthony M. (2017) Assessment of the potential for host-targeted iminosugars UV-4 and UV-5 activity against filovirus infections in vitro and in vivo, Antiviral Res. 138, 22-31. 4.074 2017-03-24
564 , Gao Li, Han Jiayuan, Si Jianyong, Wang Junchi, Wang Hexiang, Sun Yipeng, Bi Yuhai, Liu Jinhua, and Cao Li*. (2017) Cryptoporic acid E from Cryptoporus volvatus inhibits influenza virus replication in vitro, Antiviral Res. 4.074 2017-03-07
565 , Warfield Kelly L*, Warren Travis K, Qiu Xiangguo, Wells Jay, Mire Chad E, Geisbert Joan B, Stuthman Kelly S, Garza Nicole L, Van Tongeren Sean A, Shurtleff Amy C, Agans Krystle N, Wong Gary, Callahan Michael V, Geisbert Thomas W, Klose Brennan, Ramstedt Urban, and Treston Anthony M. (2016) Assessment of the potential for host-targeted iminosugars UV-4 and UV-5 activity against filovirus infections in vitro and in vivo, Antiviral Res 138, 22-31. 4.074 2016-12-29
566 , Liu William J*, Zhao Min, Liu Kefang, Xu Kun, Wong Gary, Tan Wenjie, and Gao George F*. (2016) T-cell immunity of SARS-CoV: Implications for vaccine development against MERS-CoV, Antiviral Res 137, 82-92. 4.074 2016-12-19
567 , Zhao Yongkun, Wang Chong, Qiu Boning, Li Chufang, Wang Hualei, Jin Hongli, Gai Weiwei, Zheng Xuexing, Wang Tiecheng, Sun Weiyang, Yan Feihu, Gao Yuwei, Wang Qian, Yan Jinghua, Chen Ling, Perlman Stanley, Zhong Nanshan, Zhao Jincun*, Yang Songtao*, and Xia Xianzhu*. (2016) Passive immunotherapy for Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection with equine immunoglobulin or immunoglobulin fragments in a mouse model, Antiviral Res 137, 125-130. 4.074 2016-12-19
568 , Yin Renfu*, Liu Xinxin, Zhang Pingze, Chen Yanyu, Xie Guangyao, Ai Lili, Xue Cong, Qian Jing, Bi Yuhai, Chen Jianjun, Sun Yuzhang, Stoeger Tobias, and Ding Zhuang*. (2016) A Raf kinase inhibitor demonstrates antiviral activities both in vitro and in vivo against different genotypes of virulent Newcastle disease virus, Antiviral Res 133, 140-144. 4.074 2016-09-13
569 ,  Wang Qihui*, Wong Gary, Lu Guangwen, Yan Jinghua, and Gao George F*. (2016) MERS-CoV spike protein: Targets for vaccines and therapeutics, Antiviral Res. 4.074 2016-08-17
570 , Liu William J.*, Zhao Min , Liu Kefang , Xu Kun , Wong Gary , Tan Wenjie , and Gao George F.*. (2017) T-cell immunity of SARS-CoV: Implications for vaccine development against MERS-CoV, Antiviral Res. 137, 82-92. 4.074 2017-06-06
571 , Zhao Yongkun , Wang Chong , Qiu Boning , Li Chufang , Wang Hualei , Jin Hongli , Gai Weiwei , Zheng Xuexing , Wang Tiecheng , Sun Weiyang , Yan Feihu , Gao Yuwei , Wang Qian , Yan Jinghua , Chen Ling , Penman Stanley , Zhong Nanshan , Zhao Jincun*, Yang Songtao* , and Xia Xianzhu*. (2017) Passive immunotherapy for Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection with equine immunoglobulin or immunoglobulin fragments in a mouse model, Antiviral Res. 137, 125-130. 4.074 2017-06-15
572 , Wang Chong , Zheng Xuexing , Gai Weiwei , Wong Gary , Wang Hualei , Jin Hongli , Feng Na , Zhao Yongkun , Zhang Weijiao , Li Nan , Zhao Guoxing , Li Junfu , Yan Jinghua , Gao Yuwei , Hu Guixue*, Yang Songtao , and Xia Xianzhu*. (2017) Novel chimeric virus-like particles vaccine displaying MERS-CoV receptor-binding domain induce specific humoral and cellular immune response in mice, Antiviral Res. 140, 55-61. 4.074 2017-06-15
573 , Yang Yanjun , Jiang Zhifang , Guo Jiena , Yang Xiuli , Xu Ning , Chen Zhehao , Hao Juan , Li Jiaxun , Pang Jiliang , Shen Chenjia*, and Xu Maojun*. (2018) Transcriptomic analyses of Chrysanthemum morifolium Ramat under UV-B radiation treatment reveal variations in the metabolisms associated with bioactive components, Ind. Crop. Prod. 124, 475-486. 4.072 2018-11-29
574 , Qin Zhao , Feng Kun , Wang Wen-shu*, Wang Wen-zhao , Wang Yun-jie , Lu Jin-lan , Li Er-wei , Niu Shu-bin , and Jiao Yu-guo. (2018) Comparative study on the essential oils of six Hawk tea (Litsea coreana Levl. var. lanuginosa) from China: Yields, chemical compositions and biological activities, Ind. Crop. Prod. 124, 126-135. 4.072 2018-11-29
575 , Zhang Fuchun*, Bi Yuhai, Wang Jian, Wong Gary, Shi Weifeng, Hu Fengyu, Yang Yang, Yang Liuqing, Deng Xilong, Jiang Songfeng, He Xi, Liu Yingxia, Yin Chibiao, Zhong Nanshan, and Gao George F*. (2017) Human infections with recently-emerging highly pathogenic H7N9 avian influenza virus in China, The Journal of infection 75, 71-75. 4.045 2017-06-08
576 , Zhang Limin , Dong Hailiang* , Liu Yan , Bian Liang , Wang Xi , Zhou Ziqi , and Huang Ying*. (2018) Bioleaching of rare earth elements from bastnaesite-bearing rock by actinobacteria, Chem. Geol. 483, 544-557. 4.038 2018-05-25
577 , Wang Haoyu, Lu Jiao, Li Kaili, Ren Hongyu, Shi Yi, Qin Tian*, Duan Xuefeng*, and Fang Min*. (2018) The virulence of Legionella pneumophila is positively correlated with its ability to stimulate NF-kappaB activation, Future microbiology 13, 1247-1259. 4.037 2018-10-10
578 , Hamid M Imran, Hussain Muzammil, Wu Yunpeng, Zhang Xiaoling, Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong*. (2016) Successive soybean-monoculture cropping assembles rhizosphere microbial communities for the soil suppression of soybean cyst nematode, FEMS microbiology ecology. 4.004 2016-11-15
579 , Hamid M. Imran , Hussain Muzammil , Wu Yunpeng, Zhang Xiaoling , Xiang Meichun* , and Liu Xingzhong. (2017) Successive soybean-monoculture cropping assembles rhizosphere microbial communities for the soil suppression of soybean cyst nematode, FEMS microbiology ecology 93. 4.004 2017-06-06
580 , Zhao Xi , Liu Xiong , Xu Xin , and Fu Yu V.*. (2017) Microbe social skill: the cell-to-cell communication between microorganisms, Sci. Bull. 62, 516-524. 4.000 2017-08-13
581 , Chen Xiuqiang , Zhao Ershuang , and Fu Yu V.*. (2017) Using single-molecule approach to visualize the nucleosome assembly in yeast nucleoplasmic extracts, Sci. Bull. 62, 399-404. 4.000 2017-08-13
582 , Duan Xuefeng#, Li Shihua#, Wong Gary, Wang Dongfang, Wang Haoyu, Lu Jiao, Bi Yuhai, Lu Xuancheng, Shi Yi, Yan Jinghua, Fang Min*, and Gao George Fu*. (2017) Natural killer cells are activated and play a protective role against ZIKA virus infection in mice, Sci. Bull. 62, 982-984. 4.000 2018-01-10
583 , Xie Chuanmiao , Zhang Ge , Zhang Yuman , Song Xiaoguang , Guo Hongyan , Chen Xiaoying*, and Fang Rongxiang*. (2017) SRWD1, a novel target gene of DELLA and WRKY proteins, participates in the development and immune response of rice (Oryza sativa L.), Sci. Bull. 62, 1639-1648. 4.000 2018-05-16
584 , Zhai Zhimin, Nie Mengyue, Guan Yong, Zhang Fengqiu, Chen Liang, Muhammad, Du Wenbin, Liu Gang, Tian Yangchao, and Huang Qing*. (2018) A microfluidic surface-enhanced Raman spectroscopy approach for assessing the particle number effect of AgNPs on cytotoxicity, Ecotoxicology and environmental safety 162, 529-535. 4.000 2018-07-27
585 , Zhang Min, Han Li-Bo, Wang Wen-Yan, Wu Shen-Jie, Jiao Gai-Li, Su Lei, Xia Gui-Xian*, and Wang Hai-Yun*. (2017) Overexpression of GhFIM2 propels cotton fiber development by enhancing actin bundle formation, Journal of integrative plant biology. 3.993 2017-06-15
586 , Zhang Min, Cheng Shou-Ting, Wang Hai-Yun, Wu Jia-He, Luo Yuan-Ming, Wang Qian, Wang Fu-Xin*, and Xia Gui-Xian*. (2016) iTRAQ-based proteomic analysis of defence responses triggered by the necrotrophic pathogen Rhizoctonia solani in cotton, J Proteomics 152, 226-235. 3.986 2016-12-19
587 , Zhang Min , Cheng Shou-Ting , Wang Hai-Yun , Wu Jia-He , Luo Yuan-Ming , Wang Qian , Wang Fu-Xin*, and Xia Gui-Xian*. (2017) iTRAQ-based proteomic analysis of defence responses triggered by the necrotrophic pathogen Rhizoctonia solani in cotton, J. Proteomics 152, 226-235. 3.986 2017-06-08
588 , Wang Kai, Bao Li, Ma Ke, Zhang Jinjin, Chen Baosong, Han Junjie, Ren Jinwei, Luo Huajun, and Liu Hongwei*. (2016) A novel class of alpha-glucosidase and HMG-CoA reductase inhibitors from Ganoderma leucocontextum and the anti-diabetic properties of ganomycin I in KK-Ay mice, European journal of medicinal chemistry. 3.982 2016-12-19
589 , Cheng Shuihong, Wu Peixing, Han Jing, Wang Yiren, Cui Yuting, Zhang Zhenxing, Yamagata Tatsuya, and Li Xuebing*. (2017) Synthesis and biological evaluation of neoglycosphingolipids, European journal of medicinal chemistry 134, 43-51. 3.982 2017-06-06
590 , Wang Kai , Bao Li , Ma Ke , Zhang Jinjin , Chen Baosong , Han Junjie , Ren Jinwei , Luo Huajun , and Liu Hongwei*. (2017) A novel class of alpha-glucosidase and HMG-CoA reductase inhibitors from Ganoderma leucocontextum and the anti-diabetic properties of ganomycin I in KK-A(y) mice, European journal of medicinal chemistry 127, 1035-1046. 3.982 2017-06-15
591 , Zhi Xiao-Yang*, Jiang Zhao, Yang Ling-Ling, and Huang Ying. (2016) The underlying mechanisms of genetic innovation and speciation in the family Corynebacteriaceae: A phylogenomics approach, Molecular phylogenetics and evolution 107, 246-255. 3.954 2016-12-19
592 , Cheng Kun, Rong Xiaoying*, and Huang Ying*. (2016) Widespread interspecies homologous recombination reveals reticulate evolution within the genus Streptomyces, Molecular phylogenetics and evolution 102, 246-254. 3.954 2016-07-14
593 , Zhi Xiao-Yang* , Jiang Zhao , Yang Ling-Ling , and Huang Ying. (2017) The underlying mechanisms of genetic innovation and speciation in the family Corynebacteriaceae: A phylogenomics approach, Molecular phylogenetics and evolution 107, 246-255. 3.954 2017-06-06
594 ,  Cheng Shuihong, Wang Yan, Zhang Zhenxing, Lv Xun, Gao George F, Shao Yiming, Ma Liying, and Li Xuebing*. (2016) Enfuvirtide-PEG conjugate: A potent HIV fusion inhibitor with improved pharmacokinetic properties, European journal of medicinal chemistry 121, 232-237. 3.946 2016-06-17
595 , He Luwei, Han Junjie, Li Baowei, Huang Li, Ma Ke, Chen Quan, Liu Xinzhong, Bao Li, and Liu Hongwei*. (2016) Identification of a new cyathane diterpene that induces mitochondrial and autophagy-dependent apoptosis and shows a potent in vivo anti-colorectal cancer activity, European journal of medicinal chemistry 111, 183-192. 3.946 2016-03-01
596 , Li You-Hai , Han Wen-Jin , Gui Xi-Wu , Wei Tao , Tang Shuang-Yan , and Jin Jian-Ming. (2016) Putative Nonribosomal Peptide Synthetase and Cytochrome P450 Genes Responsible for Tentoxin Biosynthesis in Alternaria alternata ZJ33, Toxins 8. 3.942 2016-10-25
597 , Wingfield Brenda D, Bills Gerald F, Dong Yang, ..., Liu Xingzhong, Ma Xiao, Naidoo Kershney, ..., Yue Qun, and Zhang Xiaoling. (2018) IMA Genome-F 9: Draft genome sequence of Annulohypoxylon stygium, Aspergillus mulundensis, Berkeleyomyces basicola (syn. Thielaviopsis basicola), Ceratocystis smalleyi, two Cercospora beticola strains, Coleophoma cylindrospora, Fusarium fracticaudum, Phialophora cf. hyalina, and Morchella septimelata, IMA Fungus 9, 199-223. 3.916 2018-07-27
598 , Thines Marco, Crous Pedro W, Aime M Catherine, Aoki Takayuki, Cai Lei, Hyde Kevin D, Miller Andrew N, Zhang Ning, and Stadler Marc. (2018) Ten reasons why a sequence-based nomenclature is not useful for fungi anytime soon, IMA Fungus 9, 177-183. 3.916 2018-07-27
599 , Pecoraro Lorenzo*, Caruso Tancredi, Cai Lei, Gupta Vijai Kumar, and Liu Zhong-Jian. (2018) Fungal networks and orchid distribution: new insights from above- and below-ground analyses of fungal communities, IMA Fungus 9, 1-11. 3.916 2018-07-27
600 , Shang Zifang , Son Hao , Shi Yi , Qi Jianxun*, and Gao George F.*. (2018) Crystal Structure of the Capsid Protein from Zika Virus, J. Mol. Biol. 430, 948-962. 3.910 2018-05-25
601 , Yang Yanlong , Zhang Yuting , Zhang Shasha , Chen Qingwen , Ma Ke , Bao Li , Tao Yong , Yin Wenbing , Wang Guodong , and Liu Hongwei*. (2018) Identification and Characterization of a Membrane-Bound Sesterterpene Cyclase from Streptomyces somaliensis, J. Nat. Prod. 81, 1089-1092. 3.904 2018-07-11
602 , Ren Fengxia, Chen Shenxi, Zhang Yang, Zhu Shuaiming, Xiao Junhai, Liu Xingzhong, Su Ruibin*, and Che Yongsheng*. (2018) Hawaiienols A-D, Highly Oxygenated p-Terphenyls from an Insect-Associated Fungus, Paraconiothyrium hawaiiense, Journal of natural products 81, 1752-1759. 3.904 2018-09-05
603 , Gao Chunzhi, Guo Zhengyan, Lu Xingzhong, Chen Haiyan, Liu Liwei, Yu Zhiguo*, and Chen Yihua*. (2018) Hexaricins, Pradimicin-like Polyketides from a Marine Sediment-Derived Streptosporangium sp. and Their Antioxidant Effects, Journal of natural products. 3.904 2018-09-19
604 , Zhang Shu, Wang Xiu-Na, Zhang Xiao-Ling, Liu Xing-Zhong, and Zhang Yong-Jie*. (2017) Complete mitochondrial genome of the endophytic fungus Pestalotiopsis fici: features and evolution, Applied microbiology and biotechnology 101, 1593-1604. 3.882 2017-03-24
605 , Jin Mengmeng, Chen Yuan, Zhao Yunfeng, Che Luyang, Ma Yanyan, Li Jingzhe, Wang Yi, Tao Hua, Ma Juan, Pan Bing, Liu Changzhen*, and Huang Peng*. (2017) Sortase A-aided Escherichia coli expression system for functional osteoprotegerin cysteine-rich domain, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-03-24
606 , Miao Li-Li, Fan Hong-Xia, Qu Jie, Liu Ying, and Liu Zhi-Pei*. (2016) Specific amino acids responsible for the cold adaptedness of Micrococcus antarcticus beta-glucosidase BglU, Appl Microbiol Biotechnol. 3.882 2016-12-19
607 , Zhao Wei, Fan Aili, Tarcz Sylwia, Zhou Kang, Yin Wen-Bing, Liu Xiao-Qing*, and Li Shu-Ming*. (2016) Mutation on Gly115 and Tyr205 of the cyclic dipeptide C2-prenyltransferase FtmPT1 increases its catalytic activity toward hydroxynaphthalenes, Appl Microbiol Biotechnol. 3.882 2016-12-19
608 , Zhang Likui*, Huang Yanchao , Xu Dandan , Yang Lixiang , Qian Kaicheng , Chang Guozhu , Gong Yong*, Zhou Xiaojian , and Ma Kesen. (2016) Biochemical characterization of a thermostable HNH endonuclease from deep-sea thermophilic bacteriophage GVE2, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 8003-8012. 3.882 2016-11-15
609 , Yin Shouliang, Li Zilong, Wang Xuefeng, Wang Huizhuan, Jia Xiaole, Ai Guomin, Bai Zishang, Shi Mingxin, Yuan Fang, Liu Tiejun, Wang Weishan*, and Yang Keqian*. (2016) Heterologous expression of oxytetracycline biosynthetic gene cluster in Streptomyces venezuelae WVR2006 to improve production level and to alter fermentation process, Appl Microbiol Biotechnol. 3.882 2016-11-15
610 , Yang Tao, Guo Mingmin, Yang Huaijun, Guo Suping, and Dong Caihong*. (2016) The blue-light receptor CmWC-1 mediates fruit body development and secondary metabolism in Cordyceps militaris, Appl Microbiol Biotechnol 100, 743-755. 3.882 2016-11-15
611 , Ou Bingming, Yang Ying, Tham Wai Liang, Chen Lin, Guo Jitao, and Zhu Guoqiang*. (2016) Genetic engineering of probiotic Escherichia coli Nissle 1917 for clinical application, Appl Microbiol Biotechnol 100, 8693-8699. 3.882 2016-10-25
612 , Huang Pei , Xie Feng , Ren Biao , Wang Qian , Wang Jian , Wang Qi , Abdel-Mageed Wael M. , Liu Miaomiao , Han Jianying , Oyeleye Ayokunmi , Shen Jinzhao , Song Fuhang , Dai Huanqin , Liu Xueting*, and Zhang Lixin*. (2016) Anti-MRSA and anti-TB metabolites from marine-derived Verrucosispora sp MS100047, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 7437-7447. 3.882 2016-10-25
613 ,  Jiang Hao, Duan Changhong, Luo Mingfang, and Xing Xin-Hui*. (2016) Enrichment and characteristics of mixed methane-oxidizing bacteria from a Chinese coal mine, Appl Microbiol Biotechnol. 3.882 2016-08-17
614 , Zhou Cheng, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2017) Cloning, evaluation, and high-level expression of a thermo-alkaline pectate lyase from alkaliphilic Bacillus clausii with potential in ramie degumming, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-03-29
615 , Yun Juanli*, Deng Yongcui, and Zhang Hongxun. (2017) Anthropogenic protection alters the microbiome in intertidal mangrove wetlands in Hainan Island, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-06-07
616 , Xie Zhoujie , Zhang Zhao , Cao Zhenju , Chen Meng , Li Pengwei , Liu Weifeng , Qin Hua , Zhao Xuejin , Tao Yong , and Chen Yihua*. (2017) An external substrate-free blue/white screening system in Escherichia coli, Applied microbiology and biotechnology 101, 3811-3820. 3.882 2017-06-07
617 , Wang Fen, Song Xinhua, Dong Xiaoming, Zhang Jiaojiao, and Dong Caihong*. (2017) DASH-type cryptochromes regulate fruiting body development and secondary metabolism differently than CmWC-1 in the fungus Cordyceps militaris, Applied microbiology and biotechnology 101, 4645-4657. 3.882 2017-06-07
618 , Li Xiao, Wang Juan, Shi Mingxin, Wang Weishan, Corre Christophe, and Yang Keqian*. (2017) Evidence for the formation of ScbR/ScbR2 heterodimers and identification of one of the regulatory targets in Streptomyces coelicolor, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-06-07
619 , Li Liyuan, Pan Guohui, Zhu Xifen, Fan Keqiang, Gao Wubin, Ai Guomin, Ren Jinwei, Shi Mingxin, Olano Carlos, Salas Jose A, and Yang Keqian*. (2017) Engineered jadomycin analogues with altered sugar moieties revealing JadS as a substrate flexible O-glycosyltransferase, Applied microbiology and biotechnology. 3.882 2017-06-07
620 , Gao Xi-Yan, Liu Ying, Miao Li-Li, Li Er-Wei, Sun Guo-Xiang, and Liu Zhi-Pei*. (2017) Characterization and mechanism of anti-Aeromonas salmonicida activity of a marine probiotic strain, Bacillus velezensis V4, Applied microbiology and biotechnology 101, 3759-3768. 3.882 2017-06-07
621 , Miao Li-Li , Fan Hong-Xia , Qu Jie , Liu Ying , and Liu Zhi-Pei*. (2017) Specific amino acids responsible for the cold adaptedness of Micrococcus antarcticus beta-glucosidase BglU, Applied microbiology and biotechnology 101, 2033-2041. 3.882 2017-06-15
622 , Zhao Wei , Fan Aili , Tarcz Sylwia , Zhou Kang , Yin Wen-Bing , Liu Xiao-Qing* , and Li Shu-Ming*. (2017) Mutation on Gly115 and Tyr205 of the cyclic dipeptide C2-prenyltransferase FtmPT1 increases its catalytic activity toward hydroxynaphthalenes, Applied microbiology and biotechnology 101, 1989-1998. 3.882 2017-06-15
623 , Zhang Yong-Jie*, Zhang Hong-Yue, Liu Xing-Zhong, and Zhang Shu*. (2017) Mitochondrial genome of the nematode endoparasitic fungus Hirsutella vermicola reveals a high level of synteny in the family Ophiocordycipitaceae, Applied microbiology and biotechnology 101, 3295-3304. 3.882 2017-06-15
624 , Gao Yahui , Liu Fang , Duan Weijun , Crous Pedro W. , and Cai Lei*. (2017) Diaporthe is paraphyletic, IMA Fungus 8, 153-187. 3.880 2017-08-13
625 , Maarouf Mohamed , Rai Kul Raj, Goraya Mohsan Ullah , and Chen Ji-Long*. (2018) Immune Ecosystem of Virus-Infected Host Tissues, International journal of molecular sciences 19. 3.878 2018-07-27
626 , Zhang Jihui, Chen Jie, Zuo Jie, Newton Gary K, Stewart Mark R, Perrior Trevor R, Garrod David R, and Robinson Clive*. (2018) Allergen Delivery Inhibitors: Characterisation of Potent and Selective Inhibitors of Der p 1 and Their Attenuation of Airway Responses to House Dust Mite Allergens, International journal of molecular sciences 19. 3.878 2018-10-25
627 , Zhang Jihui, Chen Jie, and Robinson Clive*. (2018) Cellular and Molecular Events in the Airway Epithelium Defining the Interaction Between House Dust Mite Group 1 Allergens and Innate Defences, International journal of molecular sciences 19. 3.878 2018-11-29
628 , Liu Jingyuan, Sun Yulan, Shi Weifeng, Tan Shuguang, Pan Yang, Cui Shujuan, Zhang Qingchao, Dou Xiangfeng, Lv Yanning, Li Xinyu, Li Xitai, Chen Lijuan, Quan Chuansong, Wang Qianli, Zhao Yingze, Lv Qiang, Hua Wenhao, Zeng Hui, Chen Zhihai, Xiong Haofeng, Jiang Chengyu, Pang Xinghuo, Zhang Fujie, Liang Mifang, Wu Guizhen, Gao George F*, Liu William J*, and Li Ang*. (2017) The first imported case of Rift Valley fever in China reveals a genetic reassortment of different viral lineages, Emerg Microbes Infect 6, e4. 3.865 2017-03-07
629 , Chen Quanjiao, Wang Hanzhong, Zhao Lihua, Ma Liping, Wang Runkun, Lei Yongsong, Li Yong, Yang Guoxiang, Chen Jing, Chen Guang, Li Liqiang, Jin Tao, Li Jiandong, Liu Xin, Xu Xun, Wong Gary, Liu Lei, Liu Yingxia, Shi Weifeng*, Bi Yuhai*, and Gao George F. (2016) First documented case of avian influenza (H5N1) virus infection in a lion, Emerg Microbes Infect 5, e125. 3.865 2016-12-29
630 , Chen Quanjiao, Wang Hanzhong, Zhao Lihua, Ma Liping, Wang Runkun, Lei Yongsong, Li Yong, Yang Guoxiang, Chen Jing, Chen Guang, Li Liqiang, Jin Tao, Li Jiandong, Liu Xin, Xu Xun, Wong Gary, Liu Lei, Liu Yingxia, Shi Weifeng*, Bi Yuhai*, and Gao George F. (2016) First documented case of avian influenza (H5N1) virus infection in a lion, Emerg Microbes Infect 5, e125. 3.865 2016-12-31
631 , Shi Weifeng*, Zhang Zhenjie , Ling Cheng , Carr Michael J. , Tong Yigang , and Gao George F. (2016) Increasing genetic diversity of Zika virus in the Latin American outbreak, Emerg. Microbes Infect. 5. 3.865 2016-09-13
632 , Geno K Aaron, Bush C Allen, Wang Mengnan, Jin Cheng, Nahm Moon H*, and Yang Jinghua*. (2017) WciG O-acetyl transferase functionality differentiates pneumococcal serotypes 35C and 42, Journal of clinical microbiology. 3.850 2017-08-13
633 , Tian Jun, Chen Haiyan, Guo Zhengyan, Liu Ning, Li Jine, Huang Ying, Xiang Wensheng*, and Chen Yihua*. (2016) Discovery of pentangular polyphenols hexaricins A-C from marine Streptosporangium sp. CGMCC 4.7309 by genome mining, Appl Microbiol Biotechnol. 3.848 2016-01-28
634 , Zhang Yong-Jie*, Hou Jun-Xiu, Zhang Shu, Hausner Georg, Liu Xing-Zhong*, and Li Wen-Jia. (2016) The intronic minisatellite OsMin1 within a serine protease gene in the Chinese caterpillar fungus Ophiocordyceps sinensis, Appl Microbiol Biotechnol. 3.848 2016-01-28
635 ,  Chen Jia-Xing, Deng Chao-Yin, Zhang Ying-Tao, Liu Zhen-Ming, Wang Ping-Zhang, Liu Shu-Lin, Qian Wei*, and Yang Dong-Hui*. (2016) Cloning, expression, and characterization of a four-component O-demethylase from human intestinal bacterium Eubacterium limosum ZL-II, Appl Microbiol Biotechnol. 3.848 2016-06-17
636 , He Wenni, Liu Miaomiao, Li Xiaolin, Zhang Xiaoping, Abdel-Mageed Wael M, Li Li, Wang Wenzhao, Zhang Jingyu, Han Jianying, Dai Huanqin, Quinn Ronald J, Liu Hung-Wen, Luo Houwei, Zhang Lixin*, and Liu Xueting*. (2016) Fungal biotransformation of tanshinone results in [4+2] cycloaddition with sorbicillinol: evidence for enzyme catalysis and increased antibacterial activity, Appl Microbiol Biotechnol. 3.848 2016-06-01
637 , Liu Xiao-Bin, Wu Lin-Ping, Hou Jing, Chen Jun-Yu, Han Jing*, and Xiang Hua*. (2016) Environmental biodegradation of haloarchaea-produced poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) in activated sludge, Appl Microbiol Biotechnol. 3.848 2016-05-16
638 , Wang Min, Zhu Lingfeng, Xu Xiaoling, Wang Limin, Yin Ruochun*, and Yu Bo*. (2016) Efficient production of enantiomerically pure D-phenyllactate from phenylpyruvate by structure-guided design of an engineered D-lactate dehydrogenase, Appl Microbiol Biotechnol. 3.848 2016-04-18
639 , Wu Hang , ..., Zhang Lixin*, Weaver David T.* , and Zhang Buchang*. (2016) In vivo investigation to the macrolide-glycosylating enzyme pair DesVII/DesVIII in Saccharopolyspora erythraea, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 2257-2266. 3.848 2016-03-28
640 , Lin Bai-Xue*, Qiao Yu , Shi Bo , and Tao Yong. (2016) Polysialic acid biosynthesis and production in Escherichia coli: current state and perspectives, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 1-8. 3.848 2016-03-02
641 , Song Xuejiao , Yu Haiying , and Zhu Kun*. (2016) Improving alkane synthesis in Escherichia coli via metabolic engineering, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 757-767. 3.848 2016-03-02
642 , Sun Lifan, Li Yanfeng, Wang Limin, Wang Yanping, and Yu Bo*. (2016) Diammonium phosphate stimulates transcription of L-lactate dehydrogenase leading to increased L-lactate production in the thermotolerant Bacillus coagulans strain, Appl Microbiol Biotechnol. 3.848 2016-03-02
643 , Gong Fuyu , Bao Guanhui , Zhao Chunhua , Zhang Yanping* , Li Yin , and Dong Hongjun*. (2016) Fermentation and genomic analysis of acetone-uncoupled butanol production by Clostridium tetanomorphum, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 1523-1529. 3.848 2016-03-01
644 , Zhu Lin, Wu Zhe, Jin Jian-Ming, and Tang Shuang-Yan*. (2016) Directed evolution of leucine dehydrogenase for improved efficiency of L-tert-leucine synthesis, Appl Microbiol Biotechnol. 3.848 2016-02-29
645 , You Jing , Wu Gang , Ren Fuping , Chang Qi , Yu Bo*, Xue Yanfen , and Mu Bozhong*. (2016) Microbial community dynamics in Baolige oilfield during MEOR treatment, revealed by Illumina MiSeq sequencing, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 1469-1478. 3.848 2016-02-29
646 , Liu Fang, Wang Mei, Damm Ulrike, Crous Pedro W, and Cai Lei*. (2016) Species boundaries in plant pathogenic fungi: a Colletotrichum case study, BMC evolutionary biology 16, 81. 3.847 2016-04-25
647 , Yang Gang, Wang Mei , Chen Huai*, Liu Liangfeng , Wu Ning*, Zhu Dan , Tian Jianqing , Peng Changhui , Zhu Qiuan , and He Yixin. (2017) Responses of CO2 emission and pore water DOC concentration to soil warming and water table drawdown in Zoige Peatlands, Atmos. Environ. 152, 323-329. 3.841 2017-06-15
648 , Zhou Xin-Tong, Wang Fang, Ma Yin-Ping, Jia Li-Jia, Liu Ning, Wang Hai-Yun, Zhao Pan, Xia Gui-Xian*, and Zhong Nai-Qin*. (2018) Ectopic expression of SsPETE2, a plastocyanin from Suaeda salsa, improves plant tolerance to oxidative stress, Plant science : an international journal of experimental plant biology 268, 1-10. 3.802 2018-09-05
649 , Zhang Xiao-Yan, Liu Zhan-Liang, Sun Bing-Da, Niu Shu-Bin, Wang Meng-Hua, Tan Xiang-Mei, Zou Zhong-Mei, and Ding Gang*. (2018) Bioactive Resorcylic Acid Lactones with Different Ring Systems from Desert Plant Endophytic Fungus Chaetosphaeronema hispidulur, J Agric Food Chem 66, 8976-8982. 3.791 2018-09-05
650 , Zhang Lihong , Zhang Guilong , Dai Zhangyu , Bian Po , Zhong Naiqin , Zhang Yuanyuan*, Cai Dongqing*, and Wu Zhengyan*. (2018) Promoting Potato Seed Sprouting Using an Amphiphilic Nanocomposite, J. Agric. Food Chem. 66, 9657-9666. 3.791 2018-10-10
651 , Song Yajian*, Sun Wenyuan , Fan Yanli , Xue Yanfen , Liu Duoduo , Ma Cuiping , Liu Wenting , Mosher Wesley , Luo Xuegang , Li Zhongyuan , Ma Wenjian , and Zhang Tongcun*. (2018) Galactomannan Degrading Enzymes from the Mannan Utilization Gene Cluster of Alkaliphilic Bacillus sp N16-5 and Their Synergy on Galactomannan Degradation, J. Agric. Food Chem. 66, 11055-11063. 3.791 2018-11-29
652 , Chu Xiaoyu, Wu Bo, Fan Hongxia, Hou Junwei, Hao Junli, Hu Jun, Wang Baozhong, Liu Guangze*, Li Changfei*, and Meng Songdong*. (2016) PTD-fused p53 as a potential antiviral agent directly suppresses HBV transcription and expression, Antiviral Res. 3.788 2016-01-28
653 , Xue Yong , He Tingchao , Yu Kai , Zhao Ai , Zheng Wei , Zhang Yumei*, and Zhu Baoli*. (2017) Association between spicy food consumption and lipid profiles in adults: a nationwide population-based study, British Journal of Nutrition 118, 144-153. 3.784 2018-05-16
654 , Liu Qing , Xin Yu-Hua* , Zhou Yu-Guang , and Chen Wen-Xin. (2018) Multilocus sequence analysis of homologous recombination and diversity in Arthrobacter sensu lato named species and glacier-inhabiting strains, Syst. Appl. Microbiol. 41, 23-29. 3.739 2018-05-25
655 , Zhao Jian-Hua*, Liu Xiao-Lan, Fang Yuan-Yuan, Fang Rong-Xiang, and Guo Hui-Shan*. (2018) CMV2b-Dependent Regulation of Host Defense Pathways in the Context of Viral Infection, Viruses 10. 3.737 2018-11-29
656 , He Wenni, Li Yao, Qin Yuejie, Tong Xiaomei, Song Zhijun, Zhao Yu, Wei Ran, Li Li, Dai Huanqin, Wang Wenzhao, Luo Houwei, Ye Xin, Zhang Lixin*, and Liu Xueting*. (2017) New cryptotanshinone derivatives with anti-influenza A virus activities obtained via biotransformation by Mucor rouxii, Applied microbiology and biotechnology 101, 6365-6374. 3.716 2017-08-13
657 , Pei Wanli, Zhang Junli, Deng Siying, Tigu Fitsum, Li Yongxian*, Li Qi, Cai Zhen*, and Li Yin. (2017) Molecular engineering of L-aspartate-alpha-decarboxylase for improved activity and catalytic stability, Applied microbiology and biotechnology 101, 6015-6021. 3.716 2017-08-13
658 , Jin Mengmeng , Chen Yuan , Zhao Yunfeng , Che Luyang , Ma Yanyan , Li Jingzhe , Wang Yi , Tao Hua , Ma Juan , Pan Bing , Liu Changzhen* , and Huang Peng*. (2017) Sortase A-aided Escherichia coli expression system for functional osteoprotegerin cysteine-rich domain, Applied microbiology and biotechnology 101, 4923-4933. 3.716 2017-08-13
659 , Zhao Dahe, Yang Haibo, Chen Junyu, Cheng Feiyue, Kumar Sumit, Han Jing, Li Ming, Zhou Jian, and Xiang Hua*. (2017) Development of the first gene expression system for Salinicoccus strains with potential application in bioremediation of hypersaline wastewaters, Applied microbiology and biotechnology. 3.716 2017-11-13
660 , Ma Zihui, Li Wei, Zhang Peng, Lyu Haining, Hu Youcai, and Yin Wen-Bing*. (2017) Rational design for heterologous production of aurovertin-type compounds in Aspergillus nidulans, Applied microbiology and biotechnology. 3.716 2017-11-21
661 , Jiaojiao Zhang, Fen* Wang, Kuanbo Liu, Qing Liu, Ying Yang, and Caihong* Dong. (2018) Heat and light stresses affect metabolite production in the fruit body of the medicinal mushroom Cordyceps militaris, Applied microbiology and biotechnology 102, 4523-4533. 3.716 2018-05-25
662 , Zhang Ning , Fan Yuxuan , Li Chen , Wang Qiming , Leksawasdi Noppol , Li Fuli , and Wang Shi'an*. (2018) Cell permeability and nuclear DNA staining by propidium iodide in basidiomycetous yeasts, Applied microbiology and biotechnology 102, 4183-4191. 3.716 2018-05-25
663 , Chen Jie, Moinard Magalie, Xu Jianping, Wang Shouxian, Foulongne-Oriol Marie, Zhao Ruilin, Hyde Kevin D, and Callac Philippe*. (2016) Genetic Analyses of the Internal Transcribed Spacer Sequences Suggest Introgression and Duplication in the Medicinal Mushroom Agaricus subrufescens, PLoS One 11, e0156250. 3.702 2016-06-17
664 ,  Yi Haijing# , Chen Yan# , Liu Jun , Zhang Jie , Guo Wei , Xiao Weilie , and Yao Yuncong*. (2016) y Extraction and Separation of Active Ingredients in Schisandra chinensis (Turcz.) Baill and the Study of their Antifungal Effects, PLoS One 11. 3.702 2016-06-17
665 , Liu Weiwei, Chen Mi, Li Xinghui, Zhao Bao, Hou Junwei, Zheng Huaguo, Qiu Lipeng, Li Zihai, and Meng Songdong*. (2016) Interaction of Toll-Like Receptors with the Molecular Chaperone Gp96 Is Essential for Its Activation of Cytotoxic T Lymphocyte Response, PLoS One 11, e0155202. 3.702 2016-06-01
666 , Yi Haijing#, Chen Yan#, Liu Jun, Zhang Jie, Guo Wei, Xiao Weilie, and Yao Yuncong*. (2016) Extraction and Separation of Active Ingredients in Schisandra chinensis (Turcz.) Baill and the Study of their Antifungal Effects, PLoS One 11, e0154731. 3.702 2016-05-16
667 , Benito Angel, Jeffares Daniel, Palomero Felipe, Calderon Fernando, Bai Feng-Yan, Bahler Jurg, and Benito Santiago*. (2016) Selected Schizosaccharomyces pombe Strains Have Characteristics That Are Beneficial for Winemaking, PLoS One 11, e0151102. 3.702 2016-03-28
668 , Song Yajian, Li Jinshan, Meng Shan, Yin Liang, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2016) A Novel Manno-Oligosaccharide Binding Protein Identified in Alkaliphilic Bacillus sp. N16-5 Is Involved in Mannan Utilization, PLoS One 11, e0150059. 3.702 2016-03-28
669 , Katoh Jiro, Kawana-Tachikawa Ai, Shimizu Akihisa, Zhu Dayong, Han Chungyong, Nakamura Hitomi, Koga Michiko, Kikuchi Tadashi, Adachi Eisuke, Koibuchi Tomohiko, Gao George F, Brumme Zabrina L, and Iwamoto Aikichi*. (2016) Rapid HIV-1 Disease Progression in Individuals Infected with a Virus Adapted to Its Host Population, PLoS One 11, e0150397. 3.702 2016-03-14
670 , Qiu Yi, Wang Shiwei, Chen Zhi, Guo Yajie, and Song Yuan*. (2016) An Active Type I-E CRISPR-Cas System Identified in Streptomyces avermitilis, PLoS One 11, e0149533. 3.702 2016-03-02
671 , Wang R. Y.*. (2017) Meeting report: Food biotechnology training in developing countries - from genomics to synthetic biology, Biotechnology Journal 12. 3.673 2018-05-16
672 , Qi Jia, and Kim Sang Moo*. (2017) Effects of the molecular weight and protein and sulfate content of Chlorella ellipsoidea polysaccharides on their immunomodulatory activity, International journal of biological macromolecules. 3.657 2017-11-21
673 , Liu Ling , Han Yu , Xiao Junhai , Li Li , Guo Liangdong , Jiang Xuejun , Kong Lingyi* , and Che Yongsheng*. (2016) Chlorotheolides A and B, Spiroketals Generated via Diets-Alder Reactions in the Endophytic Fungus Pestalotiopsis theae, J. Nat. Prod. 79, 2616-2623. 3.644 2016-12-29
674 , Jiang Tao, Wang Menghua, Li Li, Si Jinguang, Song Bo, Zhou Cao, Yu Meng, Wang Xuewei, Zhang Yonggang, Ding Gang*, and Zou Zhongmei*. (2016) Overexpression of the Global Regulator LaeA in Chaetomium globosum Leads to the Biosynthesis of Chaetoglobosin Z, J Nat Prod 79, 2487-2494. 3.644 2016-11-15
675 , Ren Fengxia, Zhu Shuaiming, Wang Bo, Li Li, Liu Xingzhong, Su Ruibin*, and Che Yongsheng*. (2016) Hypocriols A-F, Heterodimeric Botryane Ethers from Hypocrea sp., an Insect-Associated Fungus, J Nat Prod. 3.644 2016-07-14
676 , Xu Xiuli, Yang Haijin, Khalil Zeinab G, Yin Liyuan, Xiao Xue, Neupane Pratik, Bernhardt Paul V, Salim Angela A, Song Fuhang*, and Capon Robert J*. (2017) Chemical Diversity from a Chinese Marine Red Alga, Symphyocladia latiuscula, Marine drugs 15. 3.637 2017-12-15
677 , Dong Yuqiao, Jiang Baota, Xu Dake*, Jiang Chengying, Li Qi*, and Gu Tingyue. (2018) Severe microbiologically influenced corrosion of S32654 super austenitic stainless steel by acid producing bacterium Acidithiobacillus caldus SM-1, Bioelectrochemistry 123, 34-44. 3.631 2018-09-05
678 , Li Wei, Ma Zihui, Chen Lin, and Yin Wen-Bing*. (2018) Synthesis and production of the antitumor polyketide aurovertins and structurally related compounds, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-11
679 , Yao Yongpeng, Li Shanshan, Cao Jiaqian, Liu Weiwei, Qi Fengxian, Xiang Wensheng, Yang Keqian*, Wang Weishan*, and Zhang Lixin*. (2018) A novel signal transduction system for development of uric acid biosensors, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-27
680 , Tigu Fitsum , Zhang Junli , Liu Guoxia , Cai Zhen*, and Li Yin*. (2018) A highly active pantothenate synthetase from Corynebacterium glutamicum enables the production of D-pantothenic acid with high productivity, Applied microbiology and biotechnology 102, 6039-6046. 3.602 2018-07-27
681 , Liu Qizheng, Zhao Zehui, Dong Hao, and Dong Caihong*. (2018) Reactive oxygen species induce sclerotial formation in Morchella importuna, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-27
682 , Bu Yifan, Cui Yinglu, Peng Ying, Hu Meirong, Tian Yu'e, Tao Yong, and Wu Bian*. (2018) Engineering improved thermostability of the GH11 xylanase from Neocallimastix patriciarum via computational library design, Applied microbiology and biotechnology 102, 3675-3685. 3.602 2018-10-10
683 , Zheng Yong , Chen Liang , Luo Cai-Yun , Zhang Zhen-Hua , Wang Shi-Ping , and Guo Liang-Dong*. (2016) Plant Identity Exerts Stronger Effect than Fertilization on Soil Arbuscular Mycorrhizal Fungi in a Sown Pasture, Microbial ecology 72, 647-658. 3.560 2016-11-15
684 , Hong Feng , Rachidi Saleh Mohammad , Lundgren Debbie , Han David , Huang Xiu , Zhao Hongyu , Kimura Yayoi , Hirano Hisashi , Ohara Osamu , Udono Heichiiro , Meng Songdong , Liu Bei* , and Li Zihai*. (2017) Mapping the Interactome of a Major Mammalian Endoplasmic Reticulum Heat Shock Protein 90, PLoS One 12. 3.535 2017-03-07
685 , Qin Feng, Liu Dongxia, Sun Bingda, Ruan Liu, Ma Zhanhong, and Wang Haiguang*. (2016) Identification of Alfalfa Leaf Diseases Using Image Recognition Technology, PLoS One 11, e0168274. 3.535 2016-12-29
686 , Wei Xinli*, McCune Bruce, Lumbsch H Thorsten, Li Hui, Leavitt Steven, Yamamoto Yoshikazu, Tchabanenko Svetlana, and Wei Jiangchun*. (2016) Limitations of Species Delimitation Based on Phylogenetic Analyses: A Case Study in the Hypogymnia hypotrypa Group (Parmeliaceae, Ascomycota), PLoS One 11, e0163664. 3.535 2016-12-19
687 , Tian Lei, Zhang Zhenfeng, Wang Hanqian, Zhao Mohan, Dong Yuhui, and Gong Yong*. (2016) Sequence-Dependent T:G Base Pair Opening in DNA Double Helix Bound by Cren7, a Chromatin Protein Conserved among Crenarchaea, PLoS One 11, e0163361. 3.535 2016-11-15
688 , Qin Feng, Liu Dongxia, Sun Bingda, Ruan Liu, Ma Zhanhong, and Wang Haiguang*. (2016) Identification of Alfalfa Leaf Diseases Using Image Recognition Technology, PLoS One 11, e0168274. 3.535 2016-12-31
689 ,  Benito Angel, Jeffares Daniel, Palomero Felipe, Calderon Fernando, Bai Feng-Yan, Bahler Jurg, and Benito Santiago*. (2016) Selected Schizosaccharomyces pombe Strains Have Characteristics That Are Beneficial for Winemaking, PLoS One 11, e0151102. 3.535 2016-08-17
690 , Hu Tanyu, Phiwpan Krung, Guo Jitao, Zhang Wei, Guo Jie, Zhang Zhongmei, Zou Mangge, Zhang Xuejie, Zhang Jianhua, and Zhou Xuyu*. (2016) MicroRNA-142-3p Negatively Regulates Canonical Wnt Signaling Pathway, PLoS One 11, e0158432. 3.535 2016-07-14
691 , Zhang Yongjie, Skaar Ida, Sulyok Michael, Liu Xingzhong, Rao Mingyong, and Taylor John W*. (2016) The Microbiome and Metabolites in Fermented Pu-erh Tea as Revealed by High-Throughput Sequencing and Quantitative Multiplex Metabolite Analysis, PLoS One 11, e0157847. 3.535 2016-07-14
692 , Chen Xianyang, Li Ning, Bi Shuai, Wang Xiaoguang, and Wang Beinan*. (2016) Co-Activation of Th17 and Antibody Responses Provides Efficient Protection against Mucosal Infection by Group A Streptococcus, PLoS One 11, e0168861. 3.535 2016-12-31
693 , Wang Qian , Xue Huijun , Li Siqi , Chen Ying , Tian Xuelei , Xu Xin , Xiao Wei , and Fu Yu Vincent*. (2017) A method for labeling proteins with tags at the native genomic loci in budding yeast, PLoS One 12. 3.535 2017-06-15
694 , Chen Lin , Niu Shu-Bin , Li Li , Ding Gang* , Yu Meng , Zhang Gui-shan , Wang Meng-hua, Li Lu-ying , Zhang Tao , Jia Hong-Mei , Zhang Hong-wu , Shang Hai , Liu Xing-zhong , and Zou Zhong-mei*. (2017) Trichoderpyrone, a Unique Polyketide Hybrid with a Cyclopentenone-Pyrone Skeleton from the Plant Endophytic Fungus Trichoderma gamsii, J. Nat. Prod. 80, 1944-1947. 3.511 2017-08-13
695 , Liu Weiwei, Wang Chaofeng, Wang Guangda, Ma Yinping, Tian Juan, Yu Yanjun, Dong Li, and Kong Zhaosheng*. (2018) Towards a better recording of microtubule cytoskeletal spatial organization and dynamics in plant cells, Journal of integrative plant biology. 3.499 2018-10-10
696 , Wang Xuefei , Chen Ke , Guo Guijie , and Chen Ji-Long*. (2016) Noncoding RNAs and their functional involvement in regulation of chronic myeloid leukemia, Briefings in Functional Genomics 15, 239-248. 3.495 2016-11-15
697 , Duan Xuefeng#, Lu Jiao#, Wang Haoyu, Liu Xiaofei, Wang Jing, Zhou Kai, Jiang Wei, Wang Yingchun, and Fang Min*. (2017) Bidirectional factors impact the migration of NK cells to draining lymph node in aged mice during influenza virus infection, Experimental gerontology 96, 127-137. 3.491 2017-08-13
698 , Li Tingting , Li Teng , Ji Weiyue , Wang Qiuyue , Zhang Haoqian , Chen Guo-Qiang , Lou Chunbo*, and Ouyang Qi*. (2016) Engineering of core promoter regions enables the construction of constitutive and inducible promoters in Halomonas sp, Biotechnol. J. 11, 219-227.> 3.490 2016-03-07
699 ,  Qiu Xinyun , Li Xia , Wu Zhe , Zhang Feng , Wang Ning , Wu Na , Yang Xi , and Liu Yulan*. (2016) Fungal-bacterial interactions in mice with dextran sulfate sodium (DSS)-induced acute and chronic colitis, RSC Adv. 6, 65995-66006. 3.485 2016-08-17
700 , Lin Jie , Wang Renlei , Xu Guohua , Ding Zhengfeng , Zhu Xueshen , Liu Xingzhong , Zou Jian , Chen Guodong , Li Li , and Liu Ling*. (2016) New cadinane sesquiterpenoids from the basidiomycetous fungus Pholiota sp, RSC Adv. 6, 112527-112533. 3.485 2016-12-31
701 , Zhu Lingfeng , Guan Xiangchen , Xie Nengzhong , Wang Limin , Yu Bo* , and Ma Yanhe. (2016) Fermentative production of enantiomerically pure S-1,2-propanediol from glucose by engineered E. coli strain, Appl. Microbiol. Biotechnol. 100, 1241-1251. 3.484 2016-02-29
702 , Zhao Tianhu, Zhang Yuhuan, Wu Huijun, Wang Di, Chen Yihua, Zhu Mei-Jun, and Ma Luyan Z*. (2018) Extracellular aminopeptidase modulates biofilm development of Pseudomonas aeruginosa by affecting matrix exopolysaccharide and bacterial cell death, Environmental microbiology reports. 3.481 2018-09-05
703 , Li Tingting , Dong Yiming , Zhang Xuanqi , Ji Xiangyu , Luo Chunxiong , Lou Chunbo , Zhang Haoqian M. *, and Ouyang Qi*. (2018) Engineering of a genetic circuit with regulatable multistability, Integr. Biol. 10, 474-482. 3.460 2018-09-05
704 , Jiang Xiaodan# , Deng Aihua#, Yang Jiarui#, Bai Hua , Yang Zhao , Wu Jie , Lv Huibin , Li Xuemin*, and Wen Tingyi*. (2018) Pathogens in the Meibomian gland and conjunctival sac: microbiome of normal subjects and patients with Meibomian gland dysfunction, Infect. Drug Resistance 11, 1729-1740. 3.443 2018-11-05
705 , Wang Le, Wu Shu-Ming, Zhu Yue, Fan Qiang, Zhang Zhen-Nan, Hu Guang, Peng Qing-Zhong*, and Wu Jia-He*. (2017) Functional characterization of a novel jasmonate ZIM-domain interactor (NINJA) from upland cotton (Gossypium hirsutum), Plant physiology and biochemistry : PPB 112, 152-160. 3.434 2017-06-08
706 , Wei Xinli* , Schmitt Imke , Hodkinson Brendan , Flakus Adam , Kukwa Martin , Divakar Pradeep K. , Kirika Paul M. , Otte Juergen , Meiser Anjuli , and Lumbsch H. Thorsten. (2017) Circumscription of the genus Lepra, a recently resurrected genus to accommodate the "Variolaria" - group of Pertusaria sensu lato (Pertusariales, Ascomycota), PLoS One 12. 3.394 2017-08-13
707 , Luo Cheng*, Gwekwe Blessing, Choto Phares, Miao Wenhua, Chen Meiling, Xue Changfeng, Xu Yunsheng, Yin Xiaolong, Magawa Glory, Wu Di, Akida Jamal S, Wang Likui, Li Qingqing, and Deng Shanggui*. (2018) Bitter peptides from enzymatically hydrolyzed protein increase the number of leucocytes and lysozyme activity of large yellow croaker (Larimichthys crocea), Fish & shellfish immunology 81, 130-134. 3.387 2018-07-27
708 , Wang Shu, Chen Xiuqiang, Wu Weilin, Chen Zhida, Du Huiping, Wang Xingfu*, Fu Yu Vincent, Hu Liwen, and Chen Jianxin*. (2017) Rapid, label-free identification of cerebellar structures using multiphoton microscopy, Journal of biophotonics. 3.381 2017-06-15
709 , Gu Yinmin, Zhang Catherine Wei-Hong, Wang Liang, Zhao Yuhui, Wang Hui, Ye Qinong*, and Gao Shan*. (2018) Association Analysis between Body Mass Index and Genomic DNA Methylation across 15 Major Cancer Types, Journal of Cancer 9, 2532-2542. 3.381 2018-07-27
710 , Sidda John D. , Poon Vincent , Song Lijiang , Wang Weishan , Yang Keqian , and Corre Christophe*. (2016) Overproduction and identification of butyrolactones SCB1-8 in the antibiotic production superhost Streptomyces M1152, Org. Biomol. Chem. 14, 6390-6393. 3.367 2016-09-13
711 , Li Yi, Yang Rui-Heng, Jiang Lan, Hu Xiao-Di, Wu Zu-Jian*, and Yao Yi-Jian*. (2017) rRNA Pseudogenes in Filamentous Ascomycetes as Revealed by Genome Data, G3 (Bethesda, Md.). 3.356 2017-08-13
712 , Fan Xin, Li Ning, Wang Xiaoshuang, Zhang Jingyu, Xu Meiyi, Liu Xueting, and Wang Beinan*. (2018) Protective immune mechanisms of Yifei Tongluo, a Chinese herb formulation, in the treatment of mycobacterial infection, PLoS One 13, e0203678. 3.352 2018-09-19
713 , Yang Rui-Heng#, Su Jin-He#, Shang Jun-Jun#, Wu Ying-Ying, Li Yan, Bao Da-Peng*, and Yao Yi-Jian*. (2018) Evaluation of the ribosomal DNA internal transcribed spacer (ITS), specifically ITS1 and ITS2, for the analysis of fungal diversity by deep sequencing, PLoS One 13, e0206428. 3.352 2018-11-05
714 , Wong Gary, Mendoza Emelissa J, Plummer Francis A, Gao George F, Kobinger Gary P*, and Qiu Xiangguo. (2017) From bench to almost bedside: the long road to a licensed Ebola virus vaccine, Expert opinion on biological therapy, 1-15. 3.347 2018-01-05
715 , Lan Jiaming, Yao Yanfeng, Yao Deng, Hu Yawei, Bao Linlin, Huang Baoying, Yan Jinghua, Gao George F., Chuan Qin, and Tan Wenjie*. (2017) The recombinant N-terminal domain of spike proteins is a potential vaccine against Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection, Vaccine 35, 10-18. 3.338 2017-03-07
716 , Wang Sheng, Xing Haiying, Hua Chenlei, Guo Hui-Shan*, and Zhang Jie*. (2016) An improved single-step cloning strategy simplifies the Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation (ATMT)-based gene disruption method in Verticillium dahliae, Phytopathology. 3.327 2016-01-28
717 , Zhang Yongli, Li Hui, Wang Yanyan*, and Wei Jiangchun*. (2017) The calcium-binding protein EpANN from the lichenized fungus Endocarpon pusillum enhances stress tolerance in yeast and plants, Fungal genetics and biology 108, 36-43. 3.317 2017-11-14
718 , Liu Jiajia, Hao Tianchao, Hu Pengjie, Pan Yuanyuan, Jiang Xuejun, and Liu Gang*. (2017) Functional analysis of the selective autophagy related gene Acatg11 in Acremonium chrysogenum, Fungal genetics and biology 107, 67-76. 3.317 2017-11-21
719 , Ma Rui , Bai Yingguo , Huang Huoqing , Luo Huiying , Chen Sanfeng , Fan Yunliu , Cai Lei , and Yao Bin*. (2017) Utility of Thermostable Xylanases of Mycothermus thermophilus in Generating Prebiotic Xylooligosaccharides, J. Agric. Food Chem. 65, 1139-1145. 3.308 2017-06-06
720 , Chen Shilong , Luo Guifeng , Yang Zhou , Lin Shuncheng , Chen Shaoying , Wang Song , Goraya Mohsan Ullah , Chi Xiaojuan , Zeng Xiancheng , and Chen Ji-Long*. (2016) Avian Tembusu virus infection effectively triggers host innate immune response through MDA5 and TLR3-dependent signaling pathways, Vet. Res. 470928-4249 3.290 2016-09-13
721 , He B.*, Li W. Y., Zeng Z. Q., and Li Z. G. (2016) First Report of Canker Disease Caused by Thyronectria pinicola on Lacebark Pine in China, Plant Dis. 100, 2331-2331. 3.268 2016-12-19
722 , Hussain M., Hamid M. I.*, Ghazanfar M. U., Akhtar N., and Raza M. (2016) First Report of Fruit Rot of Strawberry Caused by Geotrichum candidum in Pakistan, Plant Dis. 100, 1948-1949. 3.268 2016-09-13
723 , Polat Z.*, Awan Q. N., Hussain M., and Akgul D. S. (2017) First Report of Phytopythium vexans Causing Root and Collar Rot of Kiwifruit in Turkey, Plant Dis. 101, 1058-1059. 3.268 2017-06-08
724 , Zhao Chen, Fu Peinan, Zhang Yang, Liu Xingzhong, Ren Fengxia*, and Che Yongsheng*. (2018) Sporulosol, a New Ketal from the Fungus Paraconiothyrium sporulosum, Molecules 23. 3.268 2018-07-11
725 , Zhang Ping, Li Saina, Li Juan, Wei Feng, Cheng Xianlong, Zhang Guifeng, Ma Shuangcheng*, and Liu Bin*. (2018) Identification of Ophiocordyceps sinensis and Its Artificially Cultured Ophiocordyceps Mycelia by Ultra-Performance Liquid Chromatography/Orbitrap Fusion Mass Spectrometry and Chemometrics, Molecules (Basel, Switzerland) 23. 3.268 2018-10-10
726 , Tan Shuguang#, Zhang Shihong#, Wu Bin#, Zhao Yingze, Zhang Wei, Han Min, Wu Ying, Shi Guoli, Liu Yingxia, Yan Jinghua, Wu Guizhen, Wang Hua, Gao George F, Zhu Fengcai, and Liu William J*. (2017) Hemagglutinin-specific CD4+ T-cell responses following 2009-pH1N1 inactivated split-vaccine inoculation in humans, Vaccine 35, 5644-5652. 3.259 2017-11-20
727 , Dai Lianpan*, Wang Qihui, Qi Jianxun, Shi Yi, Yan Jinghua, and Gao George F*. (2016) Molecular basis of antibody-mediated neutralization and protection against flavivirus, IUBMB life 68, 783-791. 3.257 2016-10-25
728 , Liu Li , Liu Ruixing , Basnet Buddha Bahadur , Bao Li , Han Junjie , Ren Jinwei , Zeng Zhaoqing , Zhuang Wenying , and Liu Hongwei*. (2017) A new seco-pimarane diterpene and four new beta-resorcylic acid lactones from a fungicolous Hypomyces subiculosus, RSC Adv. 7, 51986-51992. 3.257 2018-01-05
729 ,  Wang Sheng, Xing Haiying, Hua Chenlei, Guo Hui-Shan*, and Zhang Jie*. (2016) An Improved Single-Step Cloning Strategy Simplifies the Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation (ATMT)-Based Gene-Disruption Method for Verticillium dahliae, Phytopathology 106, 645-652. 3.248 2016-08-17
730 , Wang Ruiyan*, Cao Qin, Zhao Qiuwei, and Li Yin*. (2017) Bioindustry in China: An overview and perspective, N Biotechnol. 3.240 2017-11-16
731 , Cheng Feiyue, Gong Luyao, Zhao Dahe, Yang Haibo, Zhou Jian, Li Ming*, and Xiang Hua*. (2017) Harnessing the native type I-B CRISPR-Cas for genome editing in a polyploid archaeon, Journal of Genetics and Genomics 44, 541-548. 3.236 2018-01-05
732 , Wang Ying, Hu Pengjie, Pan Yuanyuan, Zhu Yaxin, Liu Xingzhong, Che Yongsheng, and Liu Gang*. (2017) Identification and characterization of the verticillin biosynthetic gene cluster in Clonostachys rogersoniana, Fungal genetics and biology : FG & B 103, 25-33. 3.231 2017-06-08
733 , Hu Yi , Jiang Liangzhen , Lai Wenbin , Qin Yujie , Zhang Tinghong , Wang Shixiong , and Ye Xin*. (2016) MicroRNA-33a disturbs influenza A virus replication by targeting ARCN1 and inhibiting viral ribonucleoprotein activity, J. Gen. Virol. 97, 27-38. 3.230 2016-04-18
734 ,  Zhang Yulong, Tao Li, Zhang Qiuyu, Guan Guobo, Nobile Clarissa J, Zheng Qiushi, Ding Xuefen, and Huang Guanghua*. (2016) The gray phenotype and tristable phenotypic transitions in the human fungal pathogen Candida tropicalis, Fungal genetics and biology : FG & B 93, 10-16. 3.227 2016-06-17
735 , Cao Chengjun, Guan Guobo, Du Han, Tao Li, and Huang Guanghua*. (2016) Role of the N-acetylglucosamine kinase (Hxk1) in the regulation of white-gray-opaque tristable phenotypic transitions in C. albicans, Fungal genetics and biology 92, 26-32. 3.227 2016-05-16
736 , Lu Yuzhen, Xia Yongliang, Luo Feifei, Dong Caihong, and Wang Chengshu*. (2016) Functional convergence and divergence of mating-type genes fulfilling in Cordyceps militaris, Fungal genetics and biology 88, 35-43. 3.227 2016-03-02
737 , Hu Weiming* , Samac Deborah A. , Liu Xingzhong , and Chen Senyu*. (2017) Microbial communities in the cysts of soybean cyst nematode affected by tillage and biocide in a suppressive soil, Applied Soil Ecology 119, 396-406. 3.224 2018-05-16
738 , Yan Jun-Jie, Xie Bin, Zhang Lei, Li Shao-Jie, van Peer Arend F, Wu Ta-Ju, Chen Bing-Zhi, and Xie Bao-Gui*. (2016) Small GTPases and Stress Responses of vvran1 in the Straw Mushroom Volvariella volvacea, Int J Mol Sci 17. 3.213 2016-10-25
739 , Ma Yanmei , Ouyang Jing , Wei Jingyun , Maarouf Mohamed , and Chen Ji-Long*. (2017) Involvement of Host Non-Coding RNAs in the Pathogenesis of the Influenza Virus, International journal of molecular sciences 18. 3.213 2017-06-08
740 , Tang Qiang, Lou Chunbo*, and Liu Shuang-Jiang*. (2017) Construction of an easy-to-use CRISPR-Cas9 system by patching a newly designed EXIT circuit, Journal of biological engineering 11, 32. 3.212 2017-11-20
741 , Su Yao , Jiang Xianzhi , Wu Wenping , Wang Manman , Hamid M. Imran , Xiang Meichun , and Liu Xingzhong*. (2016) Genomic, Transcriptomic, and Proteomic Analysis Provide Insights Into the Cold Adaptation Mechanism of the Obligate Psychrophilic Fungus Mrakia psychrophila, G3-Genes Genomes Genet. 6, 3603-3613. 3.198 2016-12-31
742 ,  Chen Bingzhi , van Peer Arend F. , Yan Junjie , Li Xiao , Xie Bin , Miao Juan , Huang Qianhui , Zhang Lei , Wang Wei , Fu Junsheng , Zhang Xiang , Zhang Xiaoyin , Hu Fengli , Kong Qingfang , Sun Xianyun , Zou Feng , Zhang Hanxing , Li Shaojie*, and Xie Baogui*. (2016) Fruiting Body Formation in Volvariella volvacea Can Occur Independently of Its MAT-A-Controlled Bipolar Mating System, Enabling Homothallic and Heterothallic Life Cycles, G3-Genes Genomes Genet. 6, 2135-2146. 3.198 2016-08-17
743 , Mu Tingzhen, Zhou Jiemin, Yang Maohua, and Xing Jianmin*. (2016) Complete genome sequence of Thialkalivibrio versutus D301 isolated from Soda Lake in northern China, a typical strain with great ability to oxidize sulfide, Journal of biotechnology 227, 21-22. 3.180 2016-04-25
744 , Wang Ying, Hu Pengjie, Li Honghua, Wang Yanling, Long Liang-Kun, Li Kuan, Zhang Xiaoling, Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2018) A Myb transcription factor represses conidiation and cephalosporin C production in Acremonium chrysogenum, Fungal genetics and biology : FG & B 118, 1-9. 3.175 2018-07-11
745 ,  Wang Yaya , Wang Jiali , Yu Shuqi , Wang Fan , Ma Hongmin , Yue Changwu , Liu Minghao , Deng Zixin , Huang Ying* , and Qu Xudong*. (2016) Identifying the Minimal Enzymes for Unusual Carbon-Sulfur Bond Formation in Thienodolin Biosynthesis, Chembiochem : a European journal of chemical biology 17, 799-803. 3.162 2016-06-17
746 , Li Meng, Zhao Lin, Ma Jiajun, Zhao Na, Luo Jing, Wang Chengmin, Chen Lin, Ma Guoyao, Wang Yutian, and He Hongxuan*. (2018) Vibrio vulnificus in aquariums is a novel threat to marine mammals and public health, Transboundary and emerging diseases. 3.159 2018-09-05
747 , Chen Yanyu, Ding Zhuang, Liu Xinxin, Chen Jianjun, Li Junjiao, Fei Yidong, Liu Zhe, Stoeger Tobias, Bi Yuhai, and Yin Renfu*. (2018) Biological and phylogenetic characterization of a novel hemagglutination-negative avian avulavirus 6 isolated from wild waterfowl in China, Transboundary and emerging diseases. 3.159 2018-09-05
748 , Lin Haizhou, Lyu Haining, Zhou Shuang, Yu Jingwen, Keller Nancy P, Chen Lin, and Yin Wen-Bing*. (2018) Deletion of a global regulator LaeB leads to the discovery of novel polyketides in Aspergillus nidulans, Org Biomol Chem 16, 4973-4976. 3.138 2018-07-27
749 , Zhao Xuejin , Tefsen Boris , Li Yan , Qi Jianxun , Lu Guangwen , Shi Yi , Yan Jinghua , Xiao Haixia*, and Gao George F.*. (2016) The NS1 gene from bat-derived influenza-like virus H17N10 can be rescued in influenza A PR8 backbone, J. Gen. Virol. 97, 1797-1806. 3.131 2016-12-19
750 , Han Xiaodong , and Cong Haolong*. (2017) Enterovirus 71 induces apoptosis by directly modulating the conformational activation of pro-apoptotic protein Bax, J. Gen. Virol. 98, 422-434. 3.131 2017-06-07
751 , Li Yun, Sun Lei*, Zheng Weinan, Mahesutihan Madina, Li Jing, Bi Yuhai, Wang Heran, Liu Wenjun*, and Luo Ting Rong*. (2018) Phosphorylation and dephosphorylation of threonine 188 in nucleoprotein is crucial for the replication of influenza A virus, Virology 520, 30-38. 3.115 2018-07-11
752 , Li Jing , Zhang Kun , Chen Quanjiao , Zhang Xiaoshuang , Sun Yeping , Bi Yuhai , Zhang Shuang , Gu Jinyan , Li Jiarong , Liu Di , Liu Wenjun*, and Zhou Jiyong*. (2018) Three amino acid substitutions in the NS1 protein change the virus replication of H5N1 influenza virus in human cells, Virology 519, 64-73. 3.115 2018-07-27
753 , Cui Liang, Mahesutihan Madina, Zheng Weinan, Meng Lijun, Fan Wenhui, Li Jing, Ye Xin, Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2018) CDC25B promotes influenza A virus replication by regulating the phosphorylation of nucleoprotein, Virology 525, 40-47. 3.115 2018-10-10
754 , Chen Xianrui, Wang Zhaoyue*, Guo Xuena, Liu Sha, and He Xiuping*. (2016) Regulation of general amino acid permeases Gap1p, GATA transcription factors Gln3p and Gat1p on 2-phenylethanol biosynthesis via Ehrlich pathway, Journal of biotechnology 242, 83-91. 3.108 2016-12-29
755 , Chen Jingyu*, Zhang Zhengzhi, Zhang Caili, and Yu Bo. (2015) Genome sequence of Geobacillus thermoglucosidasius DSM2542, a platform hosts for biotechnological applications with industrial potential, Journal of biotechnology 216, 98-99. 3.108 2016-10-25
756 , Chen Xianrui , Wang Zhaoyue*, Guo Xuena , Liu Sha , and He Xiuping*. (2017) Regulation of general amino acid permeases Gap1p, GATA transcription factors Gln3p and Gat1p on 2-phenylethanol biosynthesis via Ehrlich pathway, J. Biotechnol. 242, 83-91. 3.108 2017-06-15
757 , Tang Qiang , Lu Ting*, and Liu Shuang-Jiang*. (2018) Engineering the bacterium Comamonas testosteroni CNB-1: Plasmid curing and genetic manipulation, Biochem. Eng. J. 133, 74-82. 3.106 2018-07-11
758 , Wong Gary, Gao George F, and Qiu Xiangguo*. (2016) Can Ebola virus become endemic in the human population?, Protein Cell 7, 4-6. 3.098 2016-01-28
759 , Zhang Yanjun, Chen Wenxian, Wong Gary, Bi Yuhai, Yan Juying, Sun Yi, Chen Enfu, Yan Hao, Lou Xiuyu, Mao Haiyan, Xia Shichang, Gao George F, Shi Weifeng*, and Chen Zhiping*. (2016) Highly diversified Zika viruses imported to China, 2016, Protein Cell. 3.098 2016-06-01
760 , Deng Aihua , Lin Wei , Shi Nana , Wu Jie , Sun Zhaopeng , Sun Qinyun , Bai Hua , Pan Yongxin , and Wen Tingyi*. (2016) In vitro assembly of the bacterial actin protein MamK from 'Candidatus Magnetobacterium casensis' in the phylum Nitrospirae, Protein Cell 7, 267-280. 3.098 2016-05-16
761 , Ge Xiaoxuan, Teng Kunling*, Wang Jian, Zhao Fangyuan, Wang Fangfang, Zhang Jie, and Zhong Jin*. (2016) Ligand determinants of nisin for its induction activity, Journal of dairy science. 3.071 2016-05-16
762 , Xie Guang-Cheng , Guo Ni-Jun , Grenman Reidar , Wang Hong , Wang Ying , Vuorenmma Minna , Zhang Qing , Zhang Shuang , Li Hui-Ying , Pang Li-Li , Li Dan-Di , Jin Miao , Sun Xiao-Man , Kong Xiang-Yu , and Duan Zhao-Jun*. (2016) Susceptibility of human tonsillar epithelial cells to enterovirus 71 with normal cytokine response, Virology 494, 108-118. 3.068 2016-07-14
763 , Han Xue, Qi Jianxun, Song Hao, Wang Qihui, Zhang Yanfang, Wu Ying, Lu Guangwen, Yuen Kwok-Yung, Shi Yi*, and Gao George F*. (2017) Structure of the S1 subunit C-terminal domain from bat-derived coronavirus HKU5 spike protein, Virology 507, 101-109. 3.068 2017-06-06
764 , Zhang Bo , Sun Hongbing , Li Jing , Wan Yinhua , Li Yin , and Zhang Yanping*. (2016) High-titer-ethanol production from cellulosic hydrolysate by an engineered strain of Saccharomyces cerevisiae during an in situ removal process reducing the inhibition of ethanol on xylose metabolism, Process Biochem. 51, 967-972. 3.067 2016-10-25
765 , Zhou Cheng, Xue Yanfen, and Ma Yanhe*. (2017) Characterization and overproduction of a thermo-alkaline pectate lyase from alkaliphilic Bacillus licheniformis with potential in ramie degumming, Process Biochem. 54, 49-58. 3.067 2017-03-29
766 , Alkasir Rashad , Li Jing , Li Xudong , Jin Miao , and Zhu Baoli*. (2017) Human gut microbiota: the links with dementia development, Protein Cell 8, 90-102. 3.043 2017-03-24
767 , Alkasir Rashad, Li Jing, Li Xudong, Jin Miao, and Zhu Baoli*. (2016) Human gut microbiota: the links with dementia development, Protein Cell. 3.043 2016-12-19
768 , Tan Shuguang, Chen Danqing, Liu Kefang, He Mengnan, Song Hao, Shi Yi, Liu Jun, Zhang Catherine W-H, Qi Jianxun, Yan Jinghua, Gao Shan*, and Gao George F*. (2016) Crystal clear: visualizing the intervention mechanism of the PD-1/PD-L1 interaction by two cancer therapeutic monoclonal antibodies, Protein Cell. 3.043 2016-12-19
769 , Xu, Guanghua Wang, Jing Liu, Cui Hua*(2016)Klebsiella pneumoniae NdpA suppresses ERK pathway-mediated host early inflammatory responses and is degraded through the ubiquitin-proteasome pathway,Protein & cell 3.043 2016-12-16
770 , Wang Song, Luo Xiaoqin, Yan Ruoxiang, Wang Quanxin, Qi Qiuyue, Chi Xiaojuan, Zhang Lanlan, Yu Ziding, Cai Binxiang, Chen Ji-Long*, and Liu Hongwei*. (2016) 3-Anhydro-6-hydroxy-ophiobolin A displays high in vitro and in vivo efficacy against influenza A virus infection, Protein Cell 7, 839-843. 3.043 2016-11-15
771 , Peng Ruchao, Zhu Tengfei, Oladejo Babayemi Olawale, Musyoki Abednego Moki, Cui Yingzi, Shi Yi, Wang Peiyi*, and Gao George Fu*. (2016) In vitro assembly of Ebola virus nucleocapsid-like complex expressed in E. coli, Protein Cell. 3.043 2016-10-25
772 , Bi Yuhai*, Wong Gary , Liu Yingxia , Liu Lei , Gao George F. , and Shi Yi*. (2016) Ribavirin is effective against drug-resistant H7N9 influenza virus infections, Protein Cell 7, 611-614. 3.043 2016-10-25
773 , Qin Yongli , Li Haifeng , Jia Lina , Yan Jinghua , Gao George Fu*, and Li Xiangdong*. (2017) Targeted disruption of Noc4l leads to preimplantation embryonic lethality in mice, Protein Cell 8, 230-235. 3.043 2017-06-06
774 , Wong Gary , Li Shihua , Liu Lei , Liu Yingxia , and Bi Yuhai*. (2017) Zika virus in the testes: should we be worried?, Protein Cell 8, 162-164. 3.043 2017-06-06
775 , Tan Shuguang, Liu Kefang, Chai Yan, Zhang Catherine W-H, Gao Shan, Gao George F, and Qi Jianxun*. (2017) Distinct PD-L1 binding characteristics of therapeutic monoclonal antibody durvalumab, Protein Cell. 3.043 2017-06-07
776 , Xu Guanghua , Wang Jing , and Liu Cui Hua*. (2017) Klebsiella pneumoniae NdpA suppresses ERK pathway-mediated host early inflammatory responses and is degraded through the ubiquitin-proteasome pathway, Protein Cell 8, 144-148. 3.043 2017-06-08
777 , Wang Wenjing, Wang Ke, Wang Xiaoliang, Yang Ruiheng, Li Yi, and Yao Yijian*. (2017) Investigation on natural resources and species conservation of Ophiocordyceps sinensis, the famous medicinal fungus endemic to the Tibetan Plateau, Protein Cell. 3.043 2017-06-08
778 , Xu Xiuli, Yang Haijin, Khalil Zeinab G, Yin Liyuan, Xiao Xue, Salim Angela A, Song Fuhang*, and Capon Robert J. (2018) Bromocatechol conjugates from a Chinese marine red alga, Symphyocladia latiuscula, Phytochemistry 158, 20-25. 3.041 2018-11-29
779 , Lopez-Perez Borja, Pepper Henry P, Ma Rong, Fawcett Benjamin J, Pehere Ashok D, Wei Qi, Ji Zengchun, Polyak Steven W, Dai Huanqin, Song Fuhang, Abell Andrew D, Zhang Lixin*, and George Jonathan H*. (2017) Biosynthetically Guided Structure-Activity Relationship Studies of Merochlorin A, an Antibiotic Marine Natural Product, ChemMedChem 12, 1969-1976. 3.037 2017-12-15
780 , Zhang Meng , Yu Qilin , Xiao Chenpeng , Zhang Kai , Zhang Dan , Zhang Biao , and Li Mingchun*. (2018) Disruption of SPT23 results in increased heat sensitivity due to plasma membrane damage in Pichia pastoris, FEMS Yeast Res. 18. 3.022 2018-10-25
781 , Jiang Hao , Duan Changhong , Jiang Peixia , Liu Minsheng , Luo Mingfang , and Xing Xin-Hui*. (2016) Characteristics of scale-up fermentation of mixed methane-oxidizing bacteria, Biochem. Eng. J. 109, 112-117. 2.989 2016-04-18
782 , Deng Yongcui, Gui Qian, Dumont Marc, Han Cheng, Deng Huan, Yun Juanli, and Zhong Wenhui*. (2018) Methylococcaceae are the dominant active aerobic methanotrophs in a Chinese tidal marsh, Environmental science and pollution research international. 2.989 2018-11-23
783 , Lin Jie#, Niu Shubin#, Ding Zhengfeng, Wang Renlei, Dai Qun, Wei Wei, Luo Rongrong, and Liu Ling*. (2017) Isolation and Characterization of Aphidicolin Derivatives from Tolypocladium inflatum, Molecules (Basel, Switzerland) 22. 2.988 2017-08-13
784 , Liu Minghao , Liu Ning , Shang Fei , and Huang Ying*. (2016) Activation and Identification of NC-1: A Cryptic Cyclodepsipeptide from Red Soil-Derived Streptomyces sp FXJ1.172, Eur. J. Org. Chem., 3943-3948. 2.971 2016-11-15
785 , Wang Kai , Bao Li , Ma Ke , Qi Wei , Song Fuhang , Yao Yijian , Yin Wenbing , Zhang Lixin , Huang Ying , Han Junjie , and Liu Hongwei*. (2016) Bioactive Spirobisnaphthalenes and Lactones from a Cup Fungus Plectania sp Collected in the Tibet Plateau Region, Eur. J. Org. Chem., 4338-4346. 2.971 2016-11-15
786 , Rambold Gerhard , Bensch Konstanze , Kirk Paul M. , Yao Yi-Jian , Robert Vincent , Sanz Veronica , and Triebel Dagmar*. (2017) Citation of a taxon name identifier issued by the ICN-recognized registration repositories instead of taxon name author citation, Taxon 66, 1200-1203. 2.959 2017-12-15
787 , Wei Xin-Li*, Leavitt Steven D., Huang Jen-Pan, Esslinger Theodore L., Wang Li-Song, Moncada Bibiana, Lücking Robert, Divakar Pradeep K., and Lumbsch H. Thorsten. (2017) Parallel Miocene-dominated diversification of the lichen-forming fungal genus Oropogon (Ascomycota: Parmeliaceae) in different continents, Taxon 66, 1269-1281 2.959 2018-01-05
788 , Yang Yang , Li Shanqin , Wong Gary , Ma Sufang , Xu Zhixiang , Zhao Xiaonan , Li Hong , Xu Wen , Zheng Haixia , Lin Jingyan , Zhao Qi , Liu Wenjun , Liu Yingxia , Gao George F. , and Bi Yuhai*. (2018) Development of a quadruple qRT-PCR assay for simultaneous identification of highly and low pathogenic H7N9 avian influenza viruses and characterization against oseltamivir resistance, BMC infectious diseases 18. 2.949 2018-09-05
789 , Wang Qiang , Li Jianming , Ji Jingkai , Yang Liuqing , Chen Li , Zhou Rongrong , Yang Yang , Zheng Haixia , Yuan Jing , Li Liqiang , Bi Yuhai , Gao George F. , Ma Jinmin*, and Liu Yingxia*. (2018) A case of Naegleria fowleri related primary amoebic meningoencephalitis in China diagnosed by next-generation sequencing, BMC infectious diseases 18. 2.949 2018-09-05
790 , Yang Yang# , Li Shanqin#, Wong Gary#, Ma Sufang , Xu Zhixiang , Zhao Xiaonan , Li Hong , Xu Wen , Zheng Haixia , Lin Jingyan , Zhao Qi , Liu Wenjun , Liu Yingxia , Gao George F. , and Bi Yuhai*. (2018) Development of a quadruple qRT-PCR assay for simultaneous identification of highly and low pathogenic H7N9 avian influenza viruses and characterization against oseltamivir resistance, BMC infectious diseases 18. 2.949 2018-09-19
791 , Borjian Farshad, Han Jing, Hou Jing, Xiang Hua, Zarzycki Jan, and Berg Ivan A*. (2016) Malate synthase and beta-methylmalyl-CoA lyase reactions in the methylaspartate cycle in Haloarcula hispanica, J Bacteriol. 2.936 2016-12-29
792 , Yu Qinli, Cai Hanlin, Zhang Yanfeng, He Yongzhi, Chen Lincai, Merritt Justin, Zhang Shan*, and Dong Zhiyang*. (2016) Negative Regulation of Ectoine Uptake and Catabolism in Sinorhizobium meliloti: Characterization of the EhuR Gene, J Bacteriol. 2.936 2016-11-15
793 , Borjian Farshad, Han Jing, Hou Jing, Xiang Hua, Zarzycki Jan, and Berg Ivan A*. (2016) Malate synthase and beta-methylmalyl-CoA lyase reactions in the methylaspartate cycle in Haloarcula hispanica, J Bacteriol. 2.936 2016-12-31
794 , Yu Qinli , Cai Hanlin , Zhang Yanfeng, He Yongzhi , Chen Lincai , Merritt Justin , Zhang Shan , and Dong Zhiyang*. (2017) Negative Regulation of Ectoine Uptake and Catabolism in Sinorhizobium meliloti: Characterization of the EhuR Gene, J. Bacteriol. 199. 2.936 2017-06-15
795 , Borjian Farshad , Han Jing , Hou Jing* , Xiang Hua , Zarzycki Jan , and Berg Ivan A.*. (2017) Malate Synthase and beta-Methylmalyl Coenzyme A Lyase Reactions in the Methylaspartate Cycle in Haloarcula hispanica, J. Bacteriol. 199. 2.936 2017-06-15
796 , Tan Shuguang, Lin Nan, Huang Mingxiang, Wang Qing, Tan Yunhong, Li Bingxi, Zhang Ning, Guo Tianling, Cui Yingbin, Chen Xinchao, Wang Dongping, Wang Jue, Xiao Haixia, Liu William J, Yan Jinghua, Zhang Catherine W-H, Liu Cui Hua, Wan Kanglin*, and Gao George F*. (2017) CTL immunogenicity of Rv3615c antigen and diagnostic performances of an ESAT-6/CFP-10/Rv3615c antigen cocktail for Mycobacterium tuberculosis infection, Tuberculosis 107, 5-12. 2.933 2017-11-20
797 , Chu Xin, Han Jian, Guo Donghui, Fu Zhenzhou, Liu Weifeng, and Tao Yong*. (2016) Characterization of UDP-glucose dehydrogenase from Pasteurella multocida CVCC 408 and its application in hyaluronic acid biosynthesis, Enzyme and microbial technology 85, 64-70. 2.932 2016-03-01
798 , Hawksworth David L. *, Hibbett David S. , Kirk Paul M. , and Luecking Robert. (2016) Proposals to permit DNA sequence data to serve as types of names of fungi, Taxon 65, 899-900. 2.926 2016-10-25
799 , Kirk Paul M. *, and Yao Yi-Jian. (2016) Proposal to add a Note of interpretation and guidance to Articles 42.1 and 42.2, Taxon 65, 913-913. 2.926 2016-10-25
800 , Kirk Paul M. *, and Yao Yi-Jian. (2016) Proposals on the type of the name of a genus or a subdivision of a genus, Taxon 65, 910-910. 2.926 2016-10-25
801 , May Tom W. *, de Beer Z. Wilhelm , Crous Pedro W. , Hawksworth David L. , Liu Xingzhong , Norvell Lorelei L. , Pennycook Shaun R. , Redhead Scott A. , and Seifert Keith A. (2016) Proposals to amend the Code to modify its governance with respect to names of organisms treated as fungi, Taxon 65, 918-920. 2.926 2016-10-25
802 , Shi Nan-Nan , Gao Cheng , Zheng Yong , and Guo Liang-Dong*. (2016) Arbuscular mycorrhizal fungus identity and diversity influence subtropical tree competition, Fungal Ecol. 20, 115-123. 2.912 2016-05-16
803 , Wang Feibing, Kong Weili, Wong Gary, Fu Lifeng, Peng Rihe, Li Zhenjun, and Yao Quanhong*. (2016) AtMYB12 regulates flavonoids accumulation and abiotic stress tolerance in transgenic Arabidopsis thaliana, Molecular genetics and genomics. 2.907 2016-04-18
804 , Nie Jianan , Bian Liang*, Gu Xiaobin , Jiang Xiaoqiang , Dong Hailiang , Song Mianxin , Dong Faqin , Zhang Limin*, He Huichao , He Ping , Belzile Nelson , Chen Yuwei , and Sun Shuhui. (2018) Biosynthesized magnetite-perovskite (XFe2O4-BiFeO3) interfaces for toxic trace metal removal from aqueous solution, Ceram. Int. 44, 21210-21220. 2.882 2018-11-29
805 , Zhang Jian, Wang Sanshan, Wei Qi, Guo Qianqian, Bai Yingjie, Yang Shaoqiang, Song Fuhang, Zhang Lixin, and Lei Xiaoguang*. (2017) Synthesis and biological evaluation of Aspergillomarasmine A derivatives as novel NDM-1 inhibitor to overcome antibiotics resistance, Bioorganic & medicinal chemistry 25, 5133-5141. 2.880 2017-11-14
806 ,  Yu Lingjun , Gao Wenyan, Li Shuxian , Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2016) GntR family regulator SCO6256 is involved in antibiotic production and conditionally regulates the transcription of myo-inositol catabolic genes in Streptomyces coelicolor A3(2), Microbiology-(UK) 162, 537-551. 2.879 2016-08-17
807 , Zhang F, Li Q, Chen X, Huo Y, Guo H, Song Z, Cui F, Zhang L*, and Fang R*. (2016) Roles of the Laodelphax striatellus Down syndrome cell adhesion molecule in Rice stripe virus infection of its insect vector, Insect molecular biology. 2.875 2016-03-28
808 , Gong Y-H, Ai G-M, Li M, Shi X-Y, Diao Q-Y, and Gao X-W*. (2017) Functional characterization of carboxylesterase gene mutations involved in Aphis gossypii resistance to organophosphate insecticides, Insect molecular biology 26, 702-714. 2.873 2017-11-22
809 , Sun Honglei, Pu Juan, Hu Jiao, Liu Litao, Xu Guanlong, Gao George F, Liu Xiufan*, and Liu Jinhua*. (2016) Characterization of clade 2.3.4.4 highly pathogenic H5 avian influenza viruses in ducks and chickens, Vet Microbiol 182, 116-122. 2.870 2016-01-28
810 , Sun Shanshan, Ma Ke, Tao Qiaoqiao, Han Junjie, Bao Li, Liu Li, and Liu Hongwei*. (2018) Diketopiperazines and 2H-pyran-2-ones with antioxidant activity from the rice fermented with Aspergillus luchuensis, Fitoterapia 125, 266-272. 2.867 2018-07-11
811 , Zhang Jinjin, Ma Ke, Han Junjie, Wang Kai, Chen Hongyu, Bao Li, Liu Li, Xiong Weiping, Zhang Yaodong, Huang Ying, and Liu Hongwei*. (2018) Eight new triterpenoids with inhibitory activity against HMG-CoA reductase from the medical mushroom Ganoderma leucocontextum collected in Tibetan plateau, Fitoterapia 130, 79-88. 2.867 2018-09-05
812 , Guo Wen-chao , Wang Zhi-an , Luo Xiao-li , Jin Xin , Chang Jing , He Jiang , Tu Er-xun , Tian Ying-chuan , Si Huai-jun* , and Wu Jia-he*. (2016) Development of selectable marker-free transgenic potato plants expressing cry3A against the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say), Pest Manag. Sci. 72, 497-504. 2.863 2016-03-07
813 , Zeng Z Q, and Zhuang W Y*. (2018) Discovery of a second species of Hyalocylindrophora and the phylogenetic position of the genus in Bionectriaceae, Mycologia, 1-7. 2.833 2018-10-10
814 , Huang Canping, Qi Jianxun, Lu Guangwen, Wang Qihui, Yuan Yuan, Wu Ying, Zhang Yanfang, Yan Jinghua, and Gao George F*. (2016) Putative Receptor Binding Domain of Bat-Derived Coronavirus HKU9 Spike Protein: Evolution of Betacoronavirus Receptor Binding Motifs, Biochemistry 55, 5977-5988 2.828 2016-11-15
815 , Wang Jinhua, Yang Xiaohui, Li Rong, Wang Liang, Gu Yinmin, Zhao Yuhui, Huang Kuo Hsiang, Cheng Tianyou, Yuan Yi*, and Gao Shan. (2018) Long non-coding RNA MYU promotes prostate cancer proliferation by mediating the miR-184/c-Myc axis, Oncology reports. 2.804 2018-09-05
816 , Lu Yiping, Wang Lei, Teng Fei, Zhang Jianing*, Hu Meirong*, and Tao Yong. (2018) Production of myo-inositol from glucose by a novel trienzymatic cascade of polyphosphate glucokinase, inositol 1-phosphate synthase and inositol monophosphatase, Enzyme and microbial technology 112, 1-5. 2.804 2018-10-10
817 , Imoulan Abdessamad , Wu Hai-Jun , Lu Wei-Lai , Li Yi , Li Bin-Bin , Yang Rei-Heng , Wang Wen-Jing , Wang Xiao-Liang , Kirk Paul M. , and Yao Yi-Jian*. (2016) Beauveria medogensis sp nov., a new fungus of the entomopathogenic genus from China, J. Invertebr. Pathol. 139, 74-81. 2.794 2016-10-25
818 ,  Lu Yuhong, Yue Changwu*, Shao Meiyun, Qian Shengyan, Liu Ning, Bao Yuxin, Wang Miao, Liu Minghao, Li Xiaoqian, Wang Yinyin, and Huang Ying*. (2016) Molecular Genetic Characterization of an Anthrabenzoxocinones Gene Cluster in Streptomyces Sp. FJS31-2 for the Biosynthesis of BE-24566B and Zunyimycin Ale, Molecules (Basel, Switzerland) 21. 2.791 2016-06-17
819 , Wang Le#, Zhu Yue#, Wang Peng, Fan Qiang, Wu Yao, Peng Qing-Zhong, Xia Gui-Xian*, and Wu Jia-He*. (2016) Functional Characterization of a Dihydroflavanol 4-Reductase from the Fiber of Upland Cotton (Gossypium hirsutum), Molecules 21. 2.791 2016-02-29
820 , Zhang Guishan, Gu Jingang, Zhang Ruifu, Rashid Mamoon, Haroon Mohamed Fauzi, Xun Weibing, Ruan Zhiyong, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2016) Haloprofundus marisrubri gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from the Discovery Deep brine-seawater interface in the Red Sea, Int J Syst Evol Microbiol. 2.782 2016-12-29
821 , Cai Man, Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Yang Lei-Lei, Kang Ying-Qian, and Zhou Yu-Guang*. (2016) Microbacterium sorbitolivorans sp. nov., a novel member of Microbacteriaceae isolated from fermentingbed in pigpen, Int J Syst Evol Microbiol. 2.782 2016-12-29
822 , Li Ai-Hua, Liu Hong-Can, and Zhou Yu-Guang*. (2016) Flavobacterium orientale sp. nov., isolated from lake water, Int J Syst Evol Microbiol. 2.782 2016-12-29
823 , Guo Bixi , Liu Yongqin*, Gu Zhengquan , Shen Liang , Liu Keshao , Wang Ningliang , Xing Tingting , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , and Li Jiule. (2016) Massilia psychrophila sp nov., isolated from an ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 4088-4093. 2.782 2016-12-19
824 , Liu Keshao , Liu Yongqin*, Wang Ninglian , Gu Zhengquan , Shen Liang , Xu Baiqing , Zhou Yuguang , Liu Hongcan , and Jiao Nianzhi. (2016) Hymenobacter glacieicola sp nov., isolated from glacier ice, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 3793-3798. 2.782 2016-12-19
825 , Labeda David P. *, Rong Xiaoying , Huang Ying , Doroghazi James , R. Ju Kou-San , and Metcalf William W. (2016) Taxonomic evaluation of species in the Streptomyces hirsutus clade using multi-locus sequence analysis and proposals to reclassify several species in this clade, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 2444-2450. 2.782 2016-11-15
826 , Chen Shaoxing*, Liu Hong-Can , Zhou Jian , and Xiang Hua*. (2016) Haloparvum sedimenti gen. nov., sp nov., a member of the family Haloferacaceae, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 2327-2334. 2.782 2016-11-15
827 , Xing Tingting , Yao Tandong , Liu Yongqin*, Wang Ninglian , Xu Bainqing , Shen Liang , Gu Zhengquan , Gu Bixi , Liu Hongcan , and Zhou Yuguang. (2016) Polaromonas eurypsychrophila sp nov., isolated from an ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 2497-2501. 2.782 2016-11-15
828 , Niu Lili*, Xiong Mengjie, Zhu Daochen, Song Lei, Tang Tianyi, and Li Wenying*. (2016) Pullulanibacillus camelliae sp. nov., isolated from Pu'er tea, Int J Syst Evol Microbiol. 2.782 2016-09-13
829 , Bai Juan-Luan, Wang Yu, Qin Sheng*, Ding Peng, Xing Ke, Yuan Bo, Cao Cheng-Liang, Huang Ying, Zhang Yu-Qin, and Jiang Ji-Hong*. (2016) Nocardia jiangsuensis sp. nov., a novel actinomycete isolated from a coastal soil, Int J Syst Evol Microbiol. 2.782 2016-09-13
830 , Wang Tianying , Wei Xuexin , Xin Yuhua , Zhuang Junli , Shan Shuangquan , and Zhang Jianli*. (2016) Halomonas lutescens sp nov., a halophilic bacterium isolated from a lake sediment, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 4697-4704. 2.782 2016-12-31
831 , Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Wang Ninglian , Jiao Nianzhi , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Liu Xiaobo , Li Jiule , Liang Jingnan , and Busse Hans-Juergen. (2016) Chelatococcus reniformis sp nov., isolated from a glacier, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 4525-4529. 2.782 2016-12-31
832 , Zhang Guishan, Gu Jingang, Zhang Ruifu, Rashid Mamoon, Haroon Mohamed Fauzi, Xun Weibing, Ruan Zhiyong, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2016) Haloprofundus marisrubri gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from the Discovery Deep brine-seawater interface in the Red Sea, Int J Syst Evol Microbiol. 2.782 2016-12-31
833 , Guo Bixi , Liu Yongqin* , Gu Zhengquan , Shen Liang , Liu Keshao, Xing Tingting , Wang Ningliang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , and Li Jiule. (2017) Aureimonas glaciei sp nov., isolated from an ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 485-488. 2.782 2017-06-07
834 , Zhang Limin , Xi Lijun , Ruan Jisheng , and Huang Ying*. (2017) Kocuria oceani sp nov., isolated from a deep- sea hydrothermal plume, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 164-169. 2.782 2017-06-08
835 , Li Ai-Hua , Liu Hong-Can , and Zhou Yu-Guang*. (2017) Flavobacterium orientale sp nov., isolated from lake water, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 108-112. 2.782 2017-06-08
836 , Zhang Guishan, Gu Jingang, Zhang Ruifu, Rashid Mamoon, Haroon Mohamed Fauzi, Xun Weibing, Ruan Zhiyong, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2017) Haloprofundus marisrubri gen. nov., sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from a brine-seawater interface, Int J Syst Evol Microbiol 67, 9-16. 2.782 2017-06-08
837 , Chen Shaoxing#*, Xu Yao#, Liu Hong-Can, Yang An-Na, and Ke Li-Xia. (2017) Halobaculum roseum sp. nov., isolated from underground salt deposits, Int J Syst Evol Microbiol 67, 818-823. 2.782 2017-06-08
838 , Zhang Hao, Zheng Jimei, Zhuang Junli, Xin Yuhua, Zheng Xiaowei, and Zhang Jianli*. (2017) Streptomyces fuscichromogenes sp. nov., an actinomycete from soil, Int J Syst Evol Microbiol 67, 77-81. 2.782 2017-06-15
839 , Xing Tingting , Liu Yongqin* , Wang Ninglian , Xu Baiqing , Shen Liang , Liu Keshao , Gu Zhengquan , Guo Bixi , Zhou Yuguang , and Liu Hongcan. (2017) Polymorphobacter glacialis sp nov., isolated from ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 617-620. 2.782 2017-06-15
840 , Sun Lei , Yang Fan , Sun Hongbing , Zhu Taicheng* , Li Xinghua , Li Yin , Xu Zhenghong* , and Zhang Yanping*. (2016) Synthetic pathway optimization for improved 1,2,4-butanetriol production, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 43, 67-78. 2.780 2016-03-02
841 , Hazbon Manzour Hernando*, Rigouts Leen, Schito Marco, Ezewudo Matthew, Kudo Takuji, Itoh Takashi, Ohkuma Moriya, Kiss Katalin, Wu Linhuan, Ma Juncai, ..., Bradford Rebecca, and Riojas Marco A. (2018) Mycobacterial biomaterials and resources for researchers, Pathogens and disease 76. 2.780 2018-07-11
842 , Zhao Peng, Kakishima Makoto, Wang Qi, and Cai Lei*. (2017) Resolving the Melampsora epitea complex, Mycologia, 1-17. 2.753 2017-08-13
843 , Li Ying-Ming, Shivas Roger G, McTaggart Alistair R, Zhao Peng, and Cai Lei*. (2017) Ten new species of Macalpinomyces on Eriachne in northern Australia, Mycologia, 1-14. 2.753 2017-08-13
844 , Ma Rui , Chen Qian , Fan Yunliu , Wang Qi , Chen Sanfeng , Liu Xingzhong , Cai Lei*, and Yao Bin*. (2017) Six new soil-inhabiting Cladosporium species from plateaus in China, Mycologia 109, 244-260. 2.753 2017-08-13
845 , Lu Yang*, Lu Hua, Wang Shiwei, Han Jing, Xiang Hua, and Jin Cheng*. (2017) An Acidic Exopolysaccharide from Haloarcula hispanica ATCC33960 and Two Genes Responsible for Its Synthesis, Archaea 2017, 5842958. 2.750 2017-08-13
846 , Lu Yuhong, Shao Meiyun, Wang Yinyin, Qian Shengyan, Wang Miao, Wang Yingquan, Li Xiaoqian, Bao Yuxin, Deng Chengmin, Yue Changwu*, Liu Daishun*, Liu Ning, Liu Minghao, Huang Ying*, Chen Zehui, and Hu Yonglin. (2017) Zunyimycins B and C, New Chloroanthrabenzoxocinones Antibiotics against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and Enterococci from Streptomyces sp. FJS31-2, Molecules (Basel, Switzerland) 22. 2.749 2017-03-07
847 , Sun Tian-Yu, Kuang Run-Qiao, Chen Guo-Dong, Qin Sheng-Ying, Wang Chuan-Xi, Hu Dan, Wu Bing, Liu Xing-Zhong, Yao Xin-Sheng, and Gao Hao*. (2016) Three Pairs of New Isopentenyl Dibenzo[b,e]oxepinone Enantiomers from Talaromyces flavus, a Wetland Soil-Derived Fungus, Molecules (Basel, Switzerland) 21. 2.749 2016-10-25
848 ,  Yang Bin-Jie , Chen Guo-Dong*, Li Yan-Jun , Hu Dan , Guo Liang-Dong , Xiong Ping*, and Gao Hao. (2016) A New Xanthone Glycoside from the Endolichenic Fungus Sporormiella irregularis, Molecules (Basel, Switzerland) 21. 2.749 2016-08-17
849 , Chai Xin, Shang Xiuling, Zhang Yu, Liu Shuwen, Liang Yong, Zhang Yun*, and Wen Tingyi*. (2016) A novel pyruvate kinase and its application in lactic acid production under oxygen deprivation in Corynebacterium glutamicum, BMC Biotechnol 16, 79. 2.748 2016-12-19
850 , Zheng Wei , Chen Yun , Zhao Ai , Xue Yong , Zheng Yingdong , Mu Zhishen , Wang Peiyu*, and Zhang Yumei*. (2016) Associations of sedentary behavior and physical activity with physical measurements and dyslipidemia in school-age children: a cross-sectional study, BMC Public Health 16. 2.746 2016-12-31
851 , Jiang Xiaolong , He Peng , Qi Xianni , Lin Yuping , Zhang Yongkui , and Wang Qinhong*. (2016) High-efficient xylitol production by evolved Candida maltosa adapted to corncob hemicellulosic hydrolysate, J. Chem. Technol. Biotechnol. 91, 2994-2999. 2.744 2016-12-31
852 , Tariq Akash*, Sadia Sehrish , Pan Kaiwen , Ullah Ihteram , Mussarat Sakina , Sun Feng , Abiodun Olatunji Olusanya , Batbaatar Altanzagas , Li Zilong , Song Dagang , Xiong Qinli , Ullah Riaz , Khan Suliman , Basnet Buddha Bahadur , Kumar Brawin , Islam Rabiul , and Adnan Muhammad. (2017) A systematic review on ethnomedicines of anticancer plants, Phytother. Res. 31, 202-264. 2.737 2018-01-05
853 , Fan Keqiang, Lin Baixue, Tao Yong, and Yang Keqian*. (2016) Engineering deacetoxycephalosporin C synthase as a catalyst for the bioconversion of penicillins, J Ind Microbiol Biotechnol. 2.732 2016-12-19
854 , Wang Zhaoyue, Bai Xuejing, Guo Xuena, and He Xiuping*. (2016) Regulation of crucial enzymes and transcription factors on 2-phenylethanol biosynthesis via Ehrlich pathway in Saccharomyces cerevisiae, J Ind Microbiol Biotechnol. 2.732 2016-11-15
855 , Fan Keqiang , Lin Baixue , Tao Yong , and Yang Keqian*. (2017) Engineering deacetoxycephalosporin C synthase as a catalyst for the bioconversion of penicillins, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 44, 705-710. 2.732 2017-06-07
856 , Wang Zhaoyue , Bai Xuejing , Guo Xuena , and He Xiuping*. (2017) Regulation of crucial enzymes and transcription factors on 2-phenylethanol biosynthesis via Ehrlich pathway in Saccharomyces cerevisiae, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 44, 129-139. 2.732 2017-06-15
857 , Zhang Xinjun , He Hongtao , Ma Rong , Ji Zengchun , Wei Qi , Dai Huanqin , Zhang Lixin*, and Song Fuhang*. (2017) Madurastatin B3, a rare aziridine derivative from actinomycete Nocardiopsis sp LS150010 with potent anti-tuberculosis activity, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 44, 589-594. 2.732 2017-06-15
858 , Zhou Nan, Sun Yu-Tong, Chen Dong-Wei, Du Wenbin, Yang Hong*, and Liu Shuang-Jiang*. (2018) Harnessing microfluidic streak plate technique to investigate the gut microbiome of Reticulitermes chinensis, MicrobiologyOpen, e00654. 2.722 2018-07-27
859 , Zou Wenshu, Yin Peng, Shi Yaran, Jin Na, Gao Qian, Li Jiandong, and Liu Fenghua*. (2018) A Novel Biological Role of alpha-Mangostin via TAK1-NF-kappaB Pathway against Inflammatory, Inflammation. 2.709 2018-09-05
860 , Yuan Qifeng, Li Lin, Pian Yaya, Hao Huaijie, Zheng Yuling, Zang Yating, Jiang Hua*, and Jiang Yongqiang*. (2016) Preliminary investigation of human serum albumin-Vbeta inhibition on toxic shock syndrome induced by staphylococcus enterotoxin B in vitro and in vivo, Toxicon 113, 55-59.> 2.708 2016-02-29
861 , Lin Bin , Zhao Xiaorong , Zheng Yong , Qi Sha* , and Liu Xingzhong*. (2017) Effect of grazing intensity on protozoan community, microbial biomass, and enzyme activity in an alpine meadow on the Tibetan Plateau, J. Soils Sediments 17, 2752-2762. 2.703 2017-12-15
862 , Tian Jianqing , Wu Bing , Chen Huai , Jiang Na , Kang Xiaoming , and Liu Xingzhong*. (2017) Patterns and drivers of fungal diversity along an altitudinal gradient on Mount Gongga, China, J. Soils Sediments 17, 2856-2865. 2.703 2018-01-05
863 , Cheng Wei, Ren Jinwei, Huang Qixi, Long Hailin, Jin Hongwei, Zhang Liangren, Liu Huagang, van Ofwegen Leen, and Lin Wenhan*. (2016) Pregnane steroids from a gorgonian coral Subergorgia suberosa with anti-flu virus effects, Steroids. 2.696 2016-03-01
864 , Stiefler-Jensen Daniel, Schwarz-Linnet Troels, de Lichtenberg Casper, Nguyen Tam T T N, Rand Kasper D, Huang Li, She Qunxin, and Teilum Kaare*. (2017) The extraordinary thermal stability of EstA from S. islandicus is independent of post translational modifications, Protein science 2.693 2017-08-13
865 , Wang Qi-Ming*, Li Kuan , and Zhang Xiao-Ling. (2018) Mating type and population genomics in Malassezia, Medical Mycology 56, S71-S71. 2.687 2018-07-27
866 , He Mao-Qiang, Chuankid Boontiya, Hyde Kevin D, Cheewangkoon* Ratchadawan, and Zhao Rui-Lin*. (2018) A new section and species of AgaricussubgenusPseudochitonia from Thailand, MycoKeys, 53-67. 2.667 2018-10-10
867 , Zuo Ya-Bo, Liu Da-Le, Li Cui-Xin, Chen Yu-Hui*, and Wei Xin-Li*. (2018) A new species of the lichenised genus Anamylopsora (Baeomycetaceae, Baeomycetales) from Tengger Desert of China, MycoKeys, 107-118. 2.667 2018-11-23
868 , Zeng Zhao-Qing*, and Zhuang Wen-Ying*. (2018) Two new species of Geejayessia (Hypocreales) from Asia as evidenced by morphology and multi-gene analyses, MycoKeys, 7-19. 2.667 2018-11-29
869 ,  Liu F., Wu X. L., He Z. Y., Xiang M. C.*, He Y. C., Liu X. Z., Chen S. J., and Zeng W. (2016) Nutritional effects on the mycelial growth and enzymatic activity of Isaria farinosa, and Hepialus larvae growth, J. Appl. Microbiol. 120, 1605-1615. 2.637 2016-08-17
870 , Chen Baosong, Tian Jin, Zhang Jinjin, Wang Kai, Liu Li, Yang Bo, Bao Li, and Liu Hongwei*. (2017) Triterpenes and meroterpenes from Ganoderma lucidum with inhibitory activity against HMGs reductase, aldose reductase and alpha-glucosidase, Fitoterapia 120, 6-16. 2.631 2017-06-06
871 , Wang Juli , Yu Haiying , Song Xuejiao , and Zhu Kun*. (2018) The influence of fatty acid supply and aldehyde reductase deletion on cyanobacteria alkane generating pathway in Escherichia coli, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 45, 329-334. 2.624 2018-05-25
872 , Cheng Wei , Ji Ming , Li Xiaodan , Ren Jinwei , Yin Fuling , van Ofwegen Leen , Yu Siwang , Chen Xiaoguang, and Lin Wenhan*. (2017) Fragilolides A-Q norditerpenoid and briarane diterpenoids from the gorgonian coral Junceella fragilis, Tetrahedron 73, 2518-2528. 2.621 2017-06-08
873 , Yue Ruichao, Liu Chunfa, Barrow Paul, Liu Fei, Cui Yongyong, Yang Lifeng, Zhao Deming*, and Zhou Xiangmei*. (2016) The isolation and molecular characterization of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in Shandong province, China, Gut Pathog 8, 9. 2.608 2016-03-28
874 , Guo Zhe, Hao Tianchao, Wang Ying, Pan Yuanyuan, Ren Fengxia, Liu Xingzhong, Che Yongsheng*, and Liu Gang*. (2017) VerZ, a Zn(II)2Cys6 DNA-binding protein, regulates the biosynthesis of verticillin in Clonostachys rogersoniana, Microbiology (Reading, England). 2.599 2017-11-22
875 , Ma Tianli , Chen Huai*, Wang Yanfen , Kang Xiaoming , Tian Jianqing, Zhou Xiaoqi , Zhu Qiuan , Peng Changhui , Liu Liangfeng , Hu Ji , Zhan Wei , and Zhu Erxiong. (2016) Effects of enclosure time on the community composition of methanotrophs in the soils of the Inner Mongolia grasslands, J. Soils Sediments 16, 1022-1031.> 2.598 2016-03-28
876 , Li Yan , Wang Qingbin , Liu Xingzhong , and Che Yongsheng*. (2017) Punctaporonins N-S, New Caryophyllene Sesquiterpenoids from Cytospora sp, Biomed Res. Int. 2.587 2018-01-05
877 , Li Xiangdong*, Ma Wenqiang, Wong Gary, Ma Shuoqian, Li Shihua, Bi Yuhai, and Gao George F*. (2017) A new threat to human reproduction system posed by Zika virus (ZIKV): From clinical investigations to experimental studies, Virus research. 2.580 2017-11-22
878 ,  Zhang Tao, Wei Xin-Li, Wei Yu-Zhen, Liu Hong-Yu, and Yu Li-Yan*. (2016) Diversity and distribution of cultured endolichenic fungi in the Ny-Alesund Region, Svalbard (High Arctic), Extremophiles. 2.578 2016-06-17
879 , Li Zilong, Jiang Ning, Yang Keqian*, and Zheng Jianting*. (2016) Cloning, expression, and characterization of a thermostable glucose-6-phosphate dehydrogenase from Thermoanaerobacter tengcongensis, Extremophiles 20, 149-156. 2.578 2016-03-02
880 , Wang Chunhui , Qu Jianghong , Yan Siyuan , Gao Quan , Hao Sibin*, and Zhou Dongsheng*. (2018) PFK15, a PFKFB3 antagonist, inhibits autophagy and proliferation in rhabdomyosarcoma cells, Int. J. Mol. Med. 42, 359-367. 2.555 2018-09-05
881 , Qin Shu-Wen#, Chan Ta-Chien#, Cai Jian, Zhao Na, Miao Zi-Ping, Chen Yi-Juan, and Liu She-Lan*. (2017) Genotypic and Epidemiological Trends of Acute Gastroenteritis Associated with Noroviruses in China from 2006 to 2016, International journal of environmental research and public health 14. 2.540 2017-11-20
882 , Qin W. T. , and Zhuang W. Y.*. (2016) Two new hyaline-ascospored species of Trichoderma and their phylogenetic positions, Mycologia 108, 205-214. 2.533 2016-03-28
883 , Zhou Nan , Zhang Yu , Liu Fang , and Cai Lei*. (2016) Halophilic and thermotolerant Gymnoascus species from several special environments, China, Mycologia 108, 179-191. 2.533 2016-03-28
884 , Shi Nan-Nan , Gao Cheng , Zheng Yong , and Guo Liang-Dong*. (2017) Effects of ectomycorrhizal fungal identity and diversity on subtropical tree competition, J. Plant Ecol. 10, 47-55. 2.519 2017-06-07
885 , Deng Yongcui , Shen Liang* , Xu Baiqin , Liu Yongqin , Gu Zhengquan , Liu Hongcan , and Zhou Yuguang. (2017) Mucilaginibacter psychrotolerans sp nov., isolated from peatlands, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 767-771. 2.488 2017-08-13
886 , Zhu Hai-Zhen, Yang Lan, Muhadesi Jiang-Baota, Wang Bao-Jun, and Liu Shuang-Jiang*. (2017) Hymenobacter cavernae sp. nov., isolated from a karst cave, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-13
887 , Yang Lan, Wang Yun-Hao, Zhu Hai-Zhen, Muhadesi Jiang-Baota, Wang Bao-Jun, Liu Shuang-Jiang*, and Jiang Cheng-Ying*. (2017) Parapedobacter defluvii sp. nov., isolated from the sewage treatment packing of a coking chemical plant, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-14
888 , Zhang Guishan, Haroon Mohamed Fauzi, Zhang Ruifu, Dong Xiaoyan, Wang Dandan, Liu Yunpeng, Xun Weibing, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2017) Ruegeria profundi sp. nov. and Ruegeria marisrubri sp. nov., isolated from the brine-seawater interface at Erba Deep in the Red Sea, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-14
889 , Zhang Guishan, Haroon Mohamed Fauzi, Zhang Ruifu, Dong Xiaoyan, Liu Di, Xiong Qin, Xun Weibing, Dong Xiuzhu, and Stingl Ulrich*. (2017) Ponticoccus marisrubri sp. nov., a moderately halophilic marine bacterium of the family Rhodobacteraceae, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-14
890 , Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Kang Ying-Qian, Zhou Yu-Guang*, and Cai Man*. (2017) Blastomonas marina sp. nov., a bacteriochlorophyll-containing bacterium isolated from seawater, Int J Syst Evol Microbiol 67, 3015-3019. 2.488 2017-11-21
891 , Liu Xin-Zhan, Groenewald Marizeth, Boekhout Teun, and Bai Feng-Yan*. (2017) Heitmania gen. nov., a new yeast genus in Microbotryomycetes, and description of three novel species: Heitmania litseae sp. nov., Heitmania castanopsis sp. nov. and Heitmania elacocarpi sp. nov, Int J Syst Evol Microbiol. 2.488 2017-11-21
892 , Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Xu Baiqing , Wang NingLian , Jiao Nianzhi , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Liu Xiaobo , Li Jilde , and Sun Jia. (2017) Hymenobacter frigidus sp nov., isolated from a glacier ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 4121-4125. 2.488 2018-01-05
893 , Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Xu Baiqing , Wang NingLian , Jiao Nianzhi , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Liu Xiaobo , Li Jilde , and Sun Jia. (2017) Massilia glaciei sp nov., isolated from the Muztagh Glacier, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 4075-4079. 2.488 2018-01-05
894 , Lu Yang, Liu Wei, Liang Hui, Zhao Shulong, Zhang Wei, Liu Jia, Jin Cheng*, and Hu Hongyan*. (2017) NDM-1 encoded by a pNDM-HN380-like plasmid pNDM-BJ03 in clinical Enterobacter cloacae, Diagn Microbiol Infect Dis. 2.488 2018-01-05
895 , Xing Tingting , Liu Yongqin*, Wang Ninglian , Xu Baiqing , Liu Keshao , Shen Liang , Gu Zhengquan , Guo Bixi , Zhou Yuguang , and Liu Hongcan. (2017) Erythrobacter arachoides sp nov., isolated from ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 4235-4239. 2.488 2018-01-05
896 , Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Xu Baiqing , Wang Ninglian , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Xing Tingting , Guo Bixi , and Liu Xiaobo. (2017) Description of Conyzicola nivalis sp nov., isolated from glacial snow, and emended description of the genus Conyzicola and Conyzicola lurida, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 2818-2822. 2.488 2018-05-16
897 , Li Xiangdong*, Ma Wenqiang, Wong Gary, Ma Shuoqian, Li Shihua, Bi Yuhai, and Gao George F*. (2018) A new threat to human reproduction system posed by Zika virus (ZIKV): From clinical investigations to experimental studies, Virus research 254, 10-14. 2.485 2018-11-29
898 , Mwaheb Mai A. M. A. , Hussain Muzammil , Tian Jianqing , Zhang Xiaoling , Hamid M. Imran , El-Kassim Nabil Abo , Hassan Gamal M. , Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong*. (2017) Synergetic suppression of soybean cyst nematodes by chitosan and &ITHirsutella minnesotensis&IT via the assembly of the soybean rhizosphere microbial communities, Biol. Control 115, 85-94. 2.484 2018-01-05
899 , Qian Xin , Chen Liang , Guo Xiaoming , He Dan , Shi Miaomiao , and Zhang Dianxiang*. (2018) Shifts in community composition and co-occurrence patterns of phyllosphere fungi inhabiting Mussaenda shikokiana along an elevation gradient, PeerJ 6. 2.469 2018-11-05
900 , Tao Qiao-Qiao, Ma Ke, Bao Li, Wang Kai, Han Jun-Jie, Zhang Jin-Xia, Huang Chen-Yang, and Liu Hong-Wei*. (2016) New sesquiterpenoids from the edible mushroom Pleurotus cystidiosus and their inhibitory activity against alpha-glucosidase and PTP1B, Fitoterapia 111, 29-35. 2.466 2016-04-25
901 , Chen Baosong#, Li Erwei#, Liu Li, Liao Mingfang, Zhu Zhaoxiang, Zhuang Wenying, Bao Li, and Liu Hongwei*. (2018) Botryane Sesquiterpenoids, Cyclopentadepsipeptides, Xanthones, and Trichothecenes from Trichoderma oligosporum, Planta medica 84, 1055-1063. 2.465 2018-10-10
902 ,  Zheng Wei , Zhao Ai , Xue Yong , Zheng Yingdong , Chen Yun , Mu Zhishen , Wang Peiyu , and Zhang Yumei*. (2016) Gender and urban-rural difference in anthropometric indices predicting dyslipidemia in Chinese primary school children: a cross-sectional study, Lipids Health Dis. 15. 2.463 2016-08-17
903 , Wang Bin, Zhang Yufan, Jiang Wei, Zhu Li, Li Kaili, Zhou Kai, Dai Dongsheng, Chang Shan, and Fang Min*. (2018) GALNT3 inhibits NF-kappaB signaling during influenza A virus infection, Biochemical and biophysical research communications. 2.455 2018-09-05
904 , Li Tao, Cui Yinglu, and Wu Bian*. (2018) Molecular dynamics investigations of structural and functional changes in Bcl-2 induced by the novel antagonist BDA-366, Journal of biomolecular structure & dynamics, 1-38. 2.443 2018-09-05
905 , Alkasir Rashad, Ma Yanan, Liu Fei, Li Jing, Lv Na, Xue Yong, Hu Yongfei*, and Zhu Baoli*. (2018) Characterization and Transcriptome Analysis of Acinetobacter baumannii Persister Cells, Microbial drug resistance. 2.442 2018-07-27
906 , Tao Qiao-Qiao, Ma Ke, Bao Li, Wang Kai, Han Jun-Jie, Wang Wen-Zhao, Zhang Jin-Xia, Huang Chen-Yang, and Liu Hong-Wei*. (2016) Sesquiterpenoids with PTP1B Inhibitory Activity and Cytotoxicity from the Edible Mushroom Pleurotus citrinopileatus, Planta Med. 2.435 2016-03-02
907 , Li Ling, Wang Xiaoguang, Zhang Xinhua, Guo Mei, and Liu Tieling*. (2017) Unraveling the target genes of RIN transcription factor during tomato fruit ripening and softening, Journal of the science of food and agriculture 97, 991-1000. 2.430 2017-08-13
908 , Taj-Aldeen Saad J. *, Salah Husam , Al-Hatmi Abdullah M. S. , Hamed Manal , Theelen Bart , van Diepeningen Anne D. , Boekhout Teun , and Lass-Floerl Cornelia. (2016) In vitro resistance of clinical Fusarium species to amphotericin B and voriconazole using the EUCAST antifungal susceptibility method, Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 85, 438-443. 2.429 2016-09-13
909 , Huang Qiang, Du Wei-Li, Miao Li-Li, Liu Ying, and Liu Zhi-Pei*. (2018) Microbial community dynamics in an ANAMMOX reactor for piggery wastewater treatment with startup, raising nitrogen load, and stable performance, AMB Express 8, 156. 2.427 2018-10-10
910 , Gao Xi-Yan, Liu Ying, Miao Li-Li, Li Er-Wei, Hou Ting-Ting, and Liu Zhi-Pei*. (2017) Mechanism of anti-Vibrio activity of marine probiotic strain Bacillus pumilus H2, and characterization of the active substance, AMB Express 7, 23. 2.419 2017-03-07
911 , Du Wei-Li, Huang Qiang, Miao Li-Li, Liu Ying, and Liu Zhi-Pei*. (2016) Association of running manner with bacterial community dynamics in a partial short-term nitrifying bioreactor for treatment of piggery wastewater with high ammonia content, AMB Express 6, 76. 2.419 2016-10-25
912 , Jiang Tianyu, Wang Weishan, Wu Xingkang, Wu Wenxiao, Bai Haixiu, Ma Zhao, Shen Yuemao, Yang Keqian*, and Li Minyong*. (2016) Discovery of New Substrates for LuxAB Bacterial Bioluminescence, Chemical biology & drug design. 2.410 2016-03-02
913 , Alimadadi Nayyereh, Soudi Mohammad Reza*, Wang Shi-An, Wang Qi-Ming, Talebpour Zahra, and Bai Feng-Yan. (2016) Starmerella orientalis f.a., sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from flowers in Iran and China, Int J Syst Evol Microbiol. 2.403 2016-01-28
914 , Zhang J., Yang H., Yu Q. Y., Wu M. D., Yang L., Zhuang W. Y., Chen W. D., and Li G. Q.*. (2016) Botrytis pyriformis sp nov., a novel and likely saprophytic species of Botrytis, Mycologia 108, 682-696. 2.403 2016-11-15
915 , Zeng Zhao-Qing, and Zhuang Wen-Ying*. (2016) Revision of the genus Thyronectria (Hypocreales) from China, Mycologia. 2.403 2016-10-25
916 ,  Zhong Zhi-Ping, Liu Ying , Wang Fang , Zhou Yu-Guang , Liu Hong-Can , Liu Qing , and Liu Zhi-Pei*. (2016) Planktosalinus lacus gen. nov., sp nov., a member of the family Flavobacteriaceae isolated from a salt lake, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 2084-2089. 2.403 2016-06-17
917 ,  Zhong Zhi-Ping , Liu Ying , Wang Fang , Zhou Yu-Guang , Liu Hong-Can , and Liu Zhi-Pei*. (2016) Aquisalinus flavus gen. nov., sp nov., a member of the family Parvularculaceae isolated from a saline lake, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 1813-1817. 2.403 2016-06-17
918 , Chen Shaoxing, Liu Hong-Can, Zhou Jian, and Xiang Hua*. (2016) Halorubrum pallidum sp. nov., a novel extremely halophilic archaeon isolated from a subterranean rock salt, Int J Syst Evol Microbiol. 2.403 2016-05-16
919 , Li Xian , Liu Ying , Chen Zhu , Liu Liang-Zi , Liu Zhi-Pei , and Liu Ying*. (2016) Membranicola marinus gen. nov., sp nov., a new member of the family Saprospiraceae isolated from a biofilter in a recirculating aquaculture system, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 1275-1280. 2.403 2016-05-16
920 , Song Lei , Liu Hongcan , Wang Jian , Huang Ying , Dai Xin , Han Xiqiu , and Zhou Yuguang*. (2016) Bacillus oceani sp nov., isolated from seawater, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 796-800. 2.403 2016-04-25
921 , Yang Shu Yan , Zheng Ying , Huang Zhou , Wang Xue Min , and Yang Hong*. (2016) Lactococcus nasutitermitis sp nov isolated from a termite gut, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 518-522. 2.403 2016-04-18
922 , Liu Qing , Liu Hong-Can , Zhang Jian-Li , Zhou Yu-Guang*, and Xin Yu-Hua. (2016) Rufibacter glacialis sp nov., a psychrotolerant bacterium isolated from glacier soil, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 315-318. 2.403 2016-04-18
923 , Zhong Zhi-Ping , Liu Ying , Wang Fang , Zhou Yu-Guang , Liu Hong-Can , and Liu Zhi-Pei*. (2016) Lacimicrobium alkaliphilum gen. nov., sp nov., a member of the family Alteromonadaceae isolated from a salt lake, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 422-429. 2.403 2016-04-18
924 , Zhong Zhi-Ping , Liu Ying , Wang Fang , Zhou Yu-Guang , Liu Hong-Can , and Liu Zhi-Pei*. (2016) Psychroflexus salis sp nov and Psychroflexus planctonicus sp nov., isolated from a salt lake, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66, 125-131. 2.403 2016-04-18
925 , Ma Rui, Chen Qian, Fan Yunliu, Wang Qi, Chen Sanfeng, Liu Xingzhong, Cai Lei*, and Yao Bin*. (2017) Six new soil-inhabiting Cladosporium species from plateaus in China, Mycologia 109, 244-260. 2.403 2017-06-15
926 ,  Li Wei , Guan Wei , Chen Huai*, Liao Baowen , Hu Ji , Peng Changhui , Rui Junpeng , Tian Jianqing , Zhu Dan , and He Yixin. (2016) Archaeal communities in the sediments of different mangrove stands at Dongzhaigang, China, J. Soils Sediments 16, 1995-2004. 2.389 2016-08-17
927 , Liu Qing, Xin Yu-Hua*, Chen Xiu-Ling, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, and Chen Wen-Xin. (2018) Arthrobacter ruber sp. nov., isolated from glacier ice, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1616-1621. 2.385 2018-07-11
928 , Xu Bingxue#, Hu Beiyu#, Wang Jian#, Lan Ying, Zhu Yaxin, Dai Xin, Huang Li, Huang Ying*, and Du Wenbin*. (2018) Virgibacillus indicus sp. nov. and Virgibacillus profundi sp. nov, two moderately halophilic bacteria isolated from marine sediment by using microfluidic streak plates, Int J Syst Evol Microbiol 68, 2015-2023. 2.385 2018-07-27
929 , Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, Cai Man*, and Kang Yingqian*. (2018) Vibrio gangliei sp. nov., a novel member of Vibrionaceae isolated from sawdust in a pigpen, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1969-1974. 2.385 2018-07-27
930 , Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, Cai Man*, and Kang Yingqian*. (2018) Vibrio gangliei sp. nov., a novel member of Vibrionaceae isolated from sawdust in a pigpen, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1969-1974. 2.385 2018-07-27
931 , Cao Chengliang, Sun Yong, Wu Bo, Zhao Shuai, Yuan Bo, Qin Sheng, Jiang Jihong*, and Huang Ying. (2018) Actinophytocola glycyrrhizae sp. nov. isolated from the rhizosphere of Glycyrrhiza inflata, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-07-27
932 , Yang Lan, Muhadesi Jiang-Baota, Wang Meng-Meng, Wang Bao-Jun, Liu Shuang-Jiang*, and Jiang Cheng-Ying*. (2018) Thauera hydrothermalis sp. nov., a thermophilic bacterium isolated from hot spring, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-09-05
933 , Cao Chengliang#, Xu Tangyu#, Liu Jinjuan, Cai Xiaorui, Sun Yong, Qin Sheng, Jiang Jihong*, and Huang Ying. (2018) Actinomadura deserti sp. nov., isolated from desert soil, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-09-05
934 , Liu Qing, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang*, and Xin Yu-Hua*. (2018) Flavipsychrobacter stenotrophus gen. nov., sp. nov., a novel member of the phylum Bacteroidetes isolated from a glacier, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-09-19
935 , Song Lei, Liu Hongcan, Cai Shichun, Huang Ying, Dai Xin, and Zhou Yuguang*. (2018) Alcanivorax indicus sp. nov., isolated from seawater, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-10-25
936 , Chen Shaoxing*, Sun Siqi, Xu Yao, and Liu Hong-Can. (2018) Halococcus salsus sp. nov., a novel halophilic archaeon isolated from rock salt, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-10-25
937 , Zhao Dahe, Kumar Sumit, Zhou Jian, Wang Rui, Li Ming, and Xiang Hua*. (2017) Isolation and complete genome sequence of Halorientalis hydrocarbonoclasticus sp. nov., a hydrocarbon-degrading haloarchaeon, Extremophiles : life under extreme conditions 21, 1081-1090. 2.357 2017-11-14
938 , Lin Jie , Zhang Xiamei , Song Bingran, Xue Wei , Su Xiaoyun , Chen Xiuzhen*, and Dong Zhiyang*. (2017) Improving cellulase production in submerged fermentation by the expression of a Vitreoscilla hemoglobin in Trichoderma reesei, AMB Express 7. 2.332 2018-01-05
939 , Hamera Sadia, Yan Youngsheng, Song Xiaoguang, Chaudhary Safee Ullah, Murtaza Iram, Su Lei, Tariq Muhammad, Chen Xiaoying*, and Fang Rongxiang*. (2016) Expression of Cucumber mosaic virus suppressor 2b alters FWA methylation and its siRNA accumulation in Arabidopsis thaliana, Biology open. 2.330 2016-10-25
940 , Quan Chuansong, Huang Ting, Chen Xiuwei, Zhang Jie, Wang Qianli, Zhang Cheng, Zhang Tiyan, Zhou Lijun, Shu Liumei, Long Chunrong, Yang Lei, Du Xunbo, Zhao Yingze, Liu Peipei, Song Hao, Shi Weifeng, Bi Yuhai, Lv Qiang, Liu William J*, and Gao George F*. (2018) Genomic characterizations of H4 subtype avian influenza viruses from live poultry markets in Sichuan province of China, 2014-2015, Science China. Life sciences. 2.328 2018-07-27
941 , Qin Nan*, Dong Xiuzhu*, and Zhao Liping*. (2018) Microbiome: from community metabolism to host diseases, Science China. Life sciences. 2.328 2018-07-27
942 , Wang Xudong, Lu Qiong, Qi Jianxun, Chai Yan, Wang Youchun, and Gao George Fu*. (2018) Structural and functional insights into MCR-2 mediated colistin resistance, Science China. Life sciences. 2.328 2018-09-19
943 , Zhang Yang, Zhang Zhuowei, Wang Bo, Liu Ling, and Che Yongsheng*. (2016) Design and synthesis of natural product derivatives with selective and improved cytotoxicity based on a sesquiterpene scaffold, Bioorg Med Chem Lett 26, 1885-1888. 2.317 2016-03-28
944 , Tian Jie-Feng, Li Peng-Ju, Li Xiao-Xia, Sun Ping-Hua, Gao Hao, Liu Xing-Zhong, Huang Peng, Tang Jin-Shan*, and Yao Xin-Sheng*. (2016) New antibacterial isocoumarin glycosides from a wetland soil derived fungal strain Metarhizium anisopliae, Bioorg Med Chem Lett 26, 1391-1396. 2.317 2016-03-02
945 , Liu Shaoying*, Jin Wei , Liu Yang , Murphy Robert W. , Lv Bin , Hao Haibang , Liao Rui , Sun Zhiyu , Tang Mingkun , Chen Weicai , and Fu Jianrong. (2017) Taxonomic position of Chinese voles of the tribe Arvicolini and the description of 2 new species from Xizang, China, J. Mammal. 98, 166-182. 2.304 2017-06-06
946 , Li Shaoli, Sun Hongmei*, Liu Fei, Feng Yanling, Zhao Hanqing, Xue Guanhua, and Yan Chao. (2016) Two case reports: Whole genome sequencing of two clinical macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae isolates with different responses to azithromycin, Medicine 95, e4963. 2.296 2016-10-25
947 , Lee Seungjun , Kim Dong-Cheol , Park Jin-Soo , Son Jae-Young , Sohn Jae Hak , Liu Ling , Che Yongsheng , and Oh Hyuncheol*. (2017) Penicillospirone from a marine isolate of Penicillium sp (SF-5292) with anti-inflammatory activity, Bioorganic & medicinal chemistry letters 27, 3516-3520. 2.286 2017-08-13
948 , Lee Seungjun, Kim Dong-Cheol, Park Jin-Soo, Son Jae-Young, Hak Sohn Jae, Liu Ling, Che Yongsheng, and Oh Hyuncheol*. (2017) Penicillospirone from a marine isolate of Penicillium sp. (SF-5292) with anti-inflammatory activity, Bioorganic & medicinal chemistry letters 27, 3516-3520. 2.286 2017-11-22
949 ,  Gouliamova Dilnora E. *, Dimitrov Roumen A. , Smith Maudy Th. , Groenewald Marizeth , Stoilova-Disheva Margarita M. , Gueorguiev Borislav V. , and Boekhout Teun. (2016) DNA barcoding revealed Nematodospora valgi gen. nov., sp nov and Candida cetoniae sp nov in the Lodderomyces Glade, Fungal Biol. 120, 179-190. 2.282 2016-08-17
950 , Zhang Yu , Wu Wenping , and Cai Lei*. (2017) Polyphasic characterisation of Chaetomium species from soil and compost revealed high number of undescribed species, Fungal Biol. 121, 21-43. 2.282 2017-06-15
951 , Zhang Yuting, Liu Li, Bao Li*, Yang Yanlong, Ma Ke, and Liu Hongwei*. (2018) Three new cyathane diterpenes with neurotrophic activity from the liquid cultures of Hericium erinaceus, The Journal of antibiotics. 2.270 2018-07-11
952 , Tan Xiang-Mei, Li Lu-Ying , Sun Li-Yan , Sun Bing-Da , Niu Shu-Bin , Wang Meng-Hua , Zhang Xiao-Yan , Sun Wen-Song , Zhang Gui-Shan , Deng Hui , Xing Xiao-Ke*, Zou Zhong-Mei , and Ding Gang*. (2018) Spiciferone analogs from an endophytic fungus Phoma betae collected from desert plants in West China, Journal of Antibiotics 71, 613-617. 2.270 2018-07-11
953 ,  Ou Liming , Lv Qingyu , Wu Canjun , Hao Huaijie , Zheng Yuling, and Jiang Yongqiang*. (2016) Development of a lateral flow immunochromatographic assay for rapid detection of Mycoplasma pneumoniae-specific IgM in human serum specimens, Journal of microbiological methods 124, 35-40. 2.247 2016-08-17
954 , Li Yi, Hsiang Tom, Yang Rui-Heng, Hu Xiao-Di, Wang Ke, Wang Wen-Jing, Wang Xiao-Liang, Jiao Lei, and Yao Yi-Jian*. (2016) Comparison of different sequencing and assembly strategies for a repeat-rich fungal genome, Ophiocordyceps sinensis, Journal of microbiological methods 128, 1-6. 2.247 2016-07-14
955 , Wu Yu'e, Min Fangui, Pan Jinchun, Wang Jing, Yuan Wen, Zhang* Yu, Huang* Ren, and Zhang* Lixin. (2015) Systemic Candida parapsilosis Infection Model in Immunosuppressed ICR Mice and Assessing the Antifungal Efficiency of Fluconazole, Veterinary medicine international 2015, 1-7. 2.242 2016-09-13
956 , Du Han , and Huang Guanghua*. (2016) Environmental pH adaption and morphological transitions in Candida albicans, Curr. Genet. 62, 283-286. 2.237 2016-05-16
957 , Hu Jian, Guan Guobo, Dai Yu, Tao Li, Zhang Jianzhong, Li Houmin*, and Huang Guanghua*. (2016) Phenotypic diversity and correlation between white-opaque switching and the CAI microsatellite locus in Candida albicans, Curr Genet. 2.237 2016-03-01
958 , Wang HongMei, Dong WenFei, and Wang Liang*. (2018) Expression profile and potential functional differentiation of the Speedy/RINGO family in mice, Gene 683, 80-86. 2.217 2018-10-25
959 , Song Fuhang, He Hongtao, Ma Rong, Xiao Xue, Wei Qi, Wang Qinqin, Ji Zengchun, Dai Huanqin, Zhang Lixin, and Capon Robert J.*. (2016) Structure revision of the Penicillium alkaloids haenamindole and citreoindole, Tetrahedron Lett. 57, 3851-3852. 2.212 2016-09-13
960 , Abdel-Mageed Wael M., Mohamed Nadia H., Liu Miaomiao, El-Gamal Ali A., Basudan Omer A., Ismail Mady Ahmed, Quinn Ronald J., Liu Xueting*, Zhang Lixin*, and Shoreit Ahmed A. M.*. (2016) Lipoxygenase inhibitors from the latex of Calotropis Procera, Archives of Pharmacal Research, 1-91976-3786 2.190 2016-09-13
961 , Li Kaili, Xu Henan, Jiang Wei, Li Jing, Liu Wenjun, Wang Tao*, and Fang Min*. (2018) Development and characterization of stable reporter cells for fast and sensitive detection of pyrogen, Analytical biochemistry 557, 69-76. 2.160 2018-09-05
962 , Gai Weiwei#, Zheng Xuexing#, Wang Chong#, Wang Hualei, Zhao Yongkun, Wang Qi, Wong Gary, Zhang Weijiao, Feng Na, Qiu Boning, Chi Hang, Li Nan, Wang Tiecheng, Gao Yuwei, Shan Junjie*, Yang Songtao*, and Xia Xianzhu*. (2017) Marburg virus-like particles by co-expression of glycoprotein and matrix protein in insect cells induces immune responses in mice, Virology journal 14, 204. 2.157 2017-11-22
963 , Huang Fei , Niu Yulong , Liu Zhibin , Liu Weifeng , Li Xufeng , Tan Hong , and Yang Yi*. (2017) An E3 ubiquitin ligase from Brassica napus induces a typical heat-shock response in its own way in Escherichia coli, Acta biochimica et biophysica Sinica 49, 262-269. 2.146 2017-06-07
964 , Chen Zhengkun, Xu Xiuli, Ren Jinwei, Wang Wenzhao, Liu Xingzhong, and Li Erwei. (2017) Trichopeptides A and B, trichocyclodipeptides A-C, new peptides from the ascomycete fungus Stagonospora trichophoricola, The Journal of antibiotics. 2.144 2017-08-13
965 , Liu Li , Liu Ruixing , Basnet Buddha Bahadur , Bao Li , Han Junjie , Wang Long*, and Liu Hongwei*. (2018) New phenolic bisabolane sesquiterpenoid derivatives with cytotoxicity from Aspergillus tennesseensis, Journal of Antibiotics 71, 538-542. 2.144 2018-05-25
966 , Sobolev Ivan A.*, Sharshov Kirill , Yurchenko Kseniya , Korneev Denis , Glushchenko Alexandra , Alikina Tatyana , Kabilov Marsel , Bi Yuhai , Liu Wenjun , Gubanova Natalia , and Shestopalov Alexander. (2016) Characterization of avian paramyxovirus type 6 isolated from a Eurasian teal in the intersection of migratory flyways in Russia, Arch. Virol. 161, 3275-3279. 2.143 2016-12-19
967 , Chen Xiujuan, Zhou Cheng*, Xue Yanfen, Shi Jinsong*, and Ma Yanhe. (2018) Cloning, expression, and characterization of an alkaline protease, AprV, from Vibrio sp. DA1-1, Bioprocess and biosystems engineering. 2.139 2018-07-27
968 , Zheng Huan-Di, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Chlorovibrissea korfii sp. nov. from northern hemisphere and Vibrissea flavovirens new to China, MycoKeys 26, 1-11. 2.133 2018-01-08
969 , Wang Mei , Tan Xiao-Ming , Liu Fang , and Cai Lei*. (2018) Eight new Arthrinium species from China, MycoKeys, 1-24. 2.133 2018-05-25
970 , Song Yajian*, Liu Duoduo , Liu Mengya , Yang Haixu , Fan Yanli , Sun Wenyuan , Xue Yanfen , Zhang Tongcun , and Ma Yanhe. (2018) Transcriptional regulation of the mannan utilization genes in the alkaliphilic Bacillus sp N16-5, FEMS Microbiol. Lett. 365. 2.102 2018-05-25
971 , Landry Bemmo Kamdem Ulrich , Francois Zambou Ngoufack*, Wang Rui-Yan , Taicheng Zhu, and Li Yin. (2018) Viability and Stress Response of Putative Probiotic Lactobacillus plantarum Strains in Honey Environment, Probiotics Antimicrob. Proteins 10, 629-637. 2.091 2018-11-23
972 , Chin Joyce Seow Fong , Sinha Sheetal , Nalaparaju Anjaiah , Yam Joey Kuok Hoong , Qin Zhiqiang , Ma Luyan , Liang Zhao-Xun , Lu Lanyuan , Bhattacharjya Surajit, and Yang Liang*. (2017) Pseudomonas aeruginosa Psl Exopolysaccharide Interacts with the Antimicrobial Peptide LG21, Water 9. 2.056 2018-01-05
973 , Wang Xiaoyun , and Wang Youzhi*. (2016) Apoptosis-like death was involved in freeze-drying-preserved fungus Mucor rouxii and can be inhibited by L-proline, Cryobiology 72, 41-46. 2.047 2016-03-14
974 , Gai Weiwei, Zheng Xuexing, Wang Chong, Zhao Yongkun, Wang Qi, Wang Hualei, Wong Gary, Xie Ying, Wang Haijun, Cao Zengguo, Feng Na, Chi Hang, Wang Tiecheng, Gao Yuwei, Shan Junjie*, Yang Songtao*, and Xia Xianzhu*. (2017) Marburg virus-like particles produced in insect cells induce neutralizing antibodies in rhesus macaques, Journal of medical virology. 2.047 2017-06-15
975 , Ding Y., Zheng H., Feng C., Wang B., Liu C., Mi K., Cao H.*, and Meng Songdong*. (2016) Heat-Shock Protein gp96 Enhances T Cell Responses and Protective Potential to Bacillus Calmette-Guerin Vaccine, Scand. J. Immunol. 84, 222-228. 2.041 2016-12-19
976 , Wang Ya-Nan*, He Wei-Hong , An Ming-Li , Tian Wen-Yu , You Xiao-Yan , Ying Fang-Qing , Guo Jing , and Gong Tao*. (2016) Chryseobacterium zhengzhouense sp nov., isolated from groundwater of the well in a vegetable field, and emended description of the genus Chryseobacterium, Antonie Van Leeuwenhoek 109, 1299-1306. 2.041 2016-11-15
977 , Wang Xuewei, Liu Xingzhong*, and Groenewald Johannes Z. (2016) Phylogeny of anaerobic fungi (phylum Neocallimastigomycota), with contributions from yak in China, Antonie Van Leeuwenhoek. 2.041 2016-11-15
978 , Wang Xuewei , Liu Xingzhong*, and Groenewald Johannes Z. (2017) Phylogeny of anaerobic fungi (phylum Neocallimastigomycota), with contributions from yak in China, Antonie Van Leeuwenhoek 110, 87-103. 2.041 2017-06-15
979 , Labeda David P*, Dunlap Christopher A, Rong Xiaoying, Huang Ying, Doroghazi James R, Ju Kou-San, and Metcalf William W. (2017) Phylogenetic relationships in the family Streptomycetaceae using multi-locus sequence analysis, Antonie Van Leeuwenhoek 110, 563-583. 2.041 2017-06-15
980 , Sinumvayo Jean Paul*, Zhao Chunhua, and Tuyishime Philibert. (2018) Recent advances and future trends of riboswitches: attractive regulatory tools, World journal of microbiology & biotechnology 34, 171. 2.031 2018-11-29
981 , Kan Jinhong, Fang Rongxiang*, and Jia Yantao*. (2017) Interkingdom signaling in plant-microbe interactions, Science China. Life sciences 60, 785-796. 2.014 2018-01-10
982 , Xiao Xiang, Cheng Xi, Yin Kangquan, Li Huali, and Qiu Jin-Long*. (2017) Abscisic acid negatively regulates post-penetration resistance of Arabidopsis to the biotrophic powdery mildew fungus, Science China. Life sciences. 2.014 2017-08-13
983 , Wang Wenyan, Sun Yongduo, Han Libo, Su Lei, Xia Guixian*, and Wang Haiyun*. (2017) Overexpression of GhPFN2 enhances protection against Verticillium dahliae invasion in cotton, Science China. Life sciences. 2.014 2017-08-13
984 , Sun Lifan, Qin Jun, Wang Kailun, and Zhang Jie*. (2017) Expansion of pathogen recognition specificity in plants using pattern recognition receptors and artificially designed decoys, Science China. Life sciences. 2.014 2017-08-13
985 , Zhuo Jiming, Ma Binbin, Xu Jingjing, Hu Weihong, Zhang Jihui, Tan Huarong*, and Tian Yuqing*. (2017) Reconstruction of a hybrid nucleoside antibiotic gene cluster based on scarless modification of large DNA fragments, Science China. Life sciences 60, 968-979. 2.014 2017-11-13
986 , Qian Wei, Chen Xiaoya, Fang Rongxiang, and Kang Le*. (2017) Manipulation of biotic signaling: a new theory for smarter pest control, Science China. Life sciences 60, 781-784. 2.014 2018-01-08
987 , Meng Xiangxi, Wang Wenzhao, Xie Zhoujie, Li Pengwei, Li Yue, Guo Zhengyan, Lu Yingjian, Yang Jie, Guan Kaile, Lu Zhaoxin, Tan Huarong, and Chen Yihua*. (2017) Neomycin biosynthesis is regulated positively by AfsA-g and NeoR in Streptomyces fradiae CGMCC 4.7387, Science China. Life sciences 60, 980-991. 2.014 2017-11-21
988 , Han Min, Gu Jinhui, Gao George F, and Liu William J*. (2017) China in action: national strategies to combat against emerging infectious diseases, Science China. Life sciences. 2.014 2017-11-22
989 , Guan Feifei, Pan Yuanyuan*, Li Jinyang, and Liu Gang. (2017) A GATA-type transcription factor AcAREB for nitrogen metabolism is involved in regulation of cephalosporin biosynthesis in Acremonium chrysogenum, Science China. Life sciences 60, 958-967. 2.014 2017-11-22
990 , Niu Guoqing, Zheng Jiazhen, and Tan Huarong*. (2017) Biosynthesis and combinatorial biosynthesis of antifungal nucleoside antibiotics, Science China. Life sciences 60, 939-947. 2.014 2018-01-08
991 , Li Yue, and Tan Huarong*. (2017) Biosynthesis and molecular regulation of secondary metabolites in microorganisms, Science China. Life sciences 60, 935-938. 2.014 2018-01-08
992 , Cao Jidong, Yu Yongqi, Huang Junkai, Liu Rui, Chen Yan, Li Suiyan*, and Liu Jun*. (2017) Genome re-sequencing analysis uncovers pathogenecity-related genes undergoing positive selection in Magnaporthe oryzae, Science China. Life sciences 60, 880-890. 2.014 2018-01-10
993 , Yin Shouliang , Wang Xuefeng , Shi Mingxin , Yuan Fang , Wang Huizhuan , Jia Xiaole , Yuan Fang , Sun Jinliang , Liu Tiejun , Yang Keqian , Zhang Yuxiu*, Fan Keqiang*, and Li Zilong*. (2017) Improvement of oxytetracycline production mediated via cooperation of resistance genes in Streptomyces rimosus, Sci. China-Life Sci. 60, 992-999. 2.014 2018-05-15
994 , Obameso Joseph O. , Li Hong , Jia Hao , Han Min , Zhu Shiyan , Huang Canping , Zhao Yuhui , Zhao Min , Bai Yu , Yuan Fei , Zhao Honglan , Peng Xia , Xu Wen , Tan Wenjie , Zhao Yingze , Yuen Kwok-Yung , Liu William J. , Lu Lin*, and Gao George F.*. (2017) The persistent prevalence and evolution of cross-family recombinant coronavirus GCCDC1 among a bat population: a two-year follow-up, Sci. China-Life Sci. 60, 1357-1363. 2.014 2018-05-15
995 , Du Xuan , Wang Sheng , Gao Feng , Zhang Lisha , Zhao Jian-Hua , Guo Hui-Shan* , and Hua Chenlei*. (2017) Expression of pathogenesis-related genes in cotton roots in response to Verticillium dahliae PAMP molecules, Sci. China-Life Sci. 60, 852-860. 2.014 2018-05-15
996 , Zhao Min , Zhang Hangjie , Liu Kefang , Gao George F. , and Liu William J.*. (2017) Human T-cell immunity against the emerging and re-emerging viruses, Sci. China-Life Sci. 60, 1307-1316. 2.014 2018-05-16
997 , Zhao Min , Zhang Hangjie , Liu Kefang , Gao George F. , and Liu William J.*. (2017) Human T-cell immunity against the emerging and re-emerging viruses, Sci. China-Life Sci. 60, 1307-1316. 2.014 2018-05-16
998 , Zhang Ting , Zhang Bosen , Hua Chenlei , Meng Pei , Wang Sheng , Chen Zhirong , Du Yejuan , Gao Feng*, and Huang Jiafeng*. (2017) VdPKS1 is required for melanin formation and virulence in a cotton wilt pathogen Verticillium dahliae, Sci. China-Life Sci. 60, 868-879. 2.014 2018-05-16
999 , Xiao Jin , Zhang Lei , Wang Zhenbao , Xiang Wangzhen , Lu Ping , Zhao Yingze , Han Min , Ma Airong , Qi Peng , Wang Ming , Gao George F.*, and Liu William J.*. (2017) Conserved peptides enhance immune efficiency of inactive vaccines against emerging avian influenza viruses in chicken, Sci. China-Life Sci. 60, 1340-1347. 2.014 2018-05-16
1000 , Wang Haiyuan , Han Min , Qi Jianxun , Hilgenfeld Rolf , Luo Tingrong , Shi Yi , Gao George F. *, and Song Hao*. (2017) Crystal structure of the C-terminal fragment of NS1 protein from yellow fever virus, Sci. China-Life Sci. 60, 1403-1406. 2.014 2018-05-16
1001 , Shi Weifeng*, Li Juan , Zhou Hong , and Gao George F. (2017) Pathogen genomic surveillance elucidates the origins, transmission and evolution of emerging viral agents in China, Sci. China-Life Sci. 60, 1317-1330. 2.014 2018-05-16
1002 , Liu William J.*, and Liu Di*. (2017) The triphibious warfare against viruses, Sci. China-Life Sci. 60, 1295-1298. 2.014 2018-05-16
1003 , Li Min , Wang Xin , Wang Qihui , Yu Lei , Wang Lanfeng , Yan Jinghua , Zhang Fuchun , Zhang Linqi , Gao George F. , and Jin Xia*. (2017) Both structure and function of human monoclonal antibodies contribute to enhancement of Zika virus infectivity in vitro, Sci. China-Life Sci. 60, 1396-1398. 2.014 2018-05-16
1004 , Wei Li, Jing-Wen Yu, Zixin Li, and Wenbing Yin*. (2018) Rational design for fungal laccase production in the model host Aspergillus nidulans, SCIENCE CHINA Life Sciences. 2.014 2018-05-25
1005 ,  Li Ling#, Wang Xiaoguang#, Zhang Xinhua, Guo Mei, and Liu Tieling*. (2016) Unraveling the target genes of RIN transcription factor during tomato fruit ripening and softening, Journal of the science of food and agriculture. 1.994 2016-06-17
1006 , Gao Yahui , Liu Fang , and Cai Lei*. (2016) Unravelling Diaporthe species associated with Camellia, Syst. Biodivers. 14, 102-117. 1.988 2016-03-01
1007 , Xu Lin , Wu Yue-Hong , Zhou Yu-Guang , Cheng Hong , Liu Qian , Zhou Peng , Wu Min , Cheng Lei*, and Xu Xue-Wei*. (2017) Complete genome sequence of Erythrobacter gangjinensis CGMCC 1.15024(T) with two chromosomes, Marine Genomics 34, 15-18. 1.987 2018-05-15
1008 , Lin Jie, Wang Renlei, Xu Guohua, Ding Zhengfeng, Zhu Xueshen, Li Erwei, and Liu Ling*. (2017) Two new polyketides from the ascomycete fungus Leptosphaeria sp, The Journal of antibiotics. 1.984 2017-03-07
1009 , Liu Miaomiao, Grkovic Tanja, Zhang Lixin, Liu Xueting*, and Quinn Ronald J*. (2016) A model to predict anti-tuberculosis activity: value proposition for marine microorganisms, J. Antibiot. 1.984 2016-09-13
1010 , Liu Mei , Huang Pei , Wang Qian , Ren Biao , Oyeleye Ayokunmi , Liu Miaomiao , Zhang Jingyu , Li Xiaolin , Zhang Xiaoping , Zhang Lixin* , and Liu Xueting*. (2017) Synergistic antifungal indolecarbazoles from Streptomyces sp CNS-42 associated with traditional Chinese medicine Alisma orientale, Journal of Antibiotics 70, 715-717. 1.984 2017-06-06
1011 , Zhang Jinjin, Ma Ke, Chen Hongyu, Wang Kai, Xiong Weiping, Bao Li, and Liu Hongwei*. (2017) A novel polycyclic meroterpenoid with aldose reductase inhibitory activity from medicinal mushroom Ganoderma leucocontextum, The Journal of antibiotics. 1.984 2017-06-15
1012 , Ma Xiaochen, Zheng Hongli, Zhou Wenguang, Liu Yuhuan, Chen Paul, and Ruan Roger*. (2016) Enhanced Harvesting of Chlorella vulgaris Using Combined Flocculants, Appl Biochem Biotechnol. 1.981 2016-06-01
1013 , Dong Hongjun, Zhao Chunhua, Zhang Tianrui, Lin Zhao, Li Yin, and Zhang Yanping*. (2016) Engineering Escherichia coli Cell Factories for n-Butanol Production, Advances in biochemical engineering/biotechnology 155, 141-163. 1.965 2016-04-18
1014 , Rahman Md Ramim Tanver, Lou Zaixiang*, Zhang Jun, Yu Fuhao, Timilsena Yakindra Prasad, Zhang Caili, Zhang Yi, and Bakry Amr M. (2017) Star Anise (Illicium verum Hook. f.) as Quorum Sensing and Biofilm Formation Inhibitor on Foodborne Bacteria: Study in Milk, Journal of food protection, 645-653. 1.963 2017-03-24
1015 , Qiu Wei , Ren Biao , Dai Huanqin , Zhang Lixin , Zhang Qiong , Zhou Xuedong , and Li Yuqing*. (2017) Clotrimazole and econazole inhibit Streptococcus mutans biofilm and virulence in vitro, Arch. Oral Biol. 73, 113-120. 1.925 2017-03-07
1016 , Qiu Wei, Ren Biao, Dai Huanqin, Zhang Lixin, Zhang Qiong, Zhou Xuedong, and Li Yuqing. (2016) Clotrimazole and econazole inhibit Streptococcus mutans biofilm and virulence in vitro, Archives of oral biology 73, 113-120. 1.925 2016-11-15
1017 , Han Pei-Jie, Li Ai-Hua, Wang Qi-Ming*, and Bai Feng-Yan. (2016) Ballistosporomyces changbaiensis sp. nov. and Ballistosporomyces bomiensis sp. nov., two novel species isolated from shrub plant leaves, Antonie Van Leeuwenhoek 1.909 2016-04-18
1018 , Dou Guiming , Liu Hongcan , He Wei*, and Ma Yuchao*. (2016) Bacillus lindianensis sp nov., a novel alkaliphilic and moderately halotolerant bacterium isolated from saline and alkaline soils, Antonie Van Leeuwenhoek 109, 149-158. 1.909 2016-03-01
1019 , Wei Xuexin , Xin Di , Xin Yuhua , Zhang Hao , Wang Tianying , and Zhang Jianli*. (2016) Bacillus depressus sp nov., isolated from soil of a sunflower field, Antonie Van Leeuwenhoek 109, 13-20. 1.909 2016-02-29
1020 , Xu Lin, Zhang Yong, Read Nicholas, Liu Shuangjiang, and Friman Ville-Petri*. (2017) Devosia nitraria sp. nov., a novel species isolated from the roots of Nitraria sibirica in China, Antonie Van Leeuwenhoek. 1.879 2017-08-13
1021 , Liu Xin-Zhan, Groenewald Marizeth, Boekhout Teun, and Bai Feng-Yan*. (2017) Kondoa gutianensis f.a. sp. nov., a novel ballistoconidium-forming yeast species isolated from plant leaves, Antonie Van Leeuwenhoek. 1.879 2017-11-21
1022 , Wang Ya-Nan*, He Wei-Hong , An Ming-Li , Tian Wen-Yu , You Xiao-Yan , Ying Fang-Qing , Guo Jing , and Gong Tao. (2017) Chryseobacterium zhengzhouense sp. nov., isolated from groundwater of a well in a vegetable field (vol 109, pg 1299, 2016), Antonie Van Leeuwenhoek 110, 175-175. 1.879 2018-05-15
1023 , Xu Yixiang, Wang Chao, Zhang Gang, Tian Jingjing, Liu Ying, Shen Xihui*, and Feng Jie*. (2017) ISCR2 is associated with the dissemination of multiple resistance genes among Vibrio spp. and Pseudoalteromonas spp. isolated from farmed fish, Archives of microbiology. 1.875 2017-06-08
1024 , Zhang Yong-Jie*, Zhang Shu , and Liu Xing-Zhong. (2016) The complete mitochondrial genome of the nematode endoparasitic fungus Hirsutella minnesotensis, Mitochondrial DNA 27, 2693-2694. 1.873 2016-07-14
1025 , Zhang Yong-Jie*, Huo Li-Qin , Zhang Shu , and Liu Xing-Zhong. (2016) The complete mitochondrial genome of the cold-adapted fungus Pseudogymnoascus pannorum syn. Geomyces pannorum, Mitochondrial DNA 27, 2566-2567. 1.873 2016-07-14
1026 , Hu Yongfei*, Gao George F, and Zhu Baoli*. (2017) The antibiotic resistome: gene flow in environments, animals and human beings, Frontiers of medicine 11, 161-168. 1.863 2017-06-07
1027 , Shi Yi*, Dai Lianpan, Song Hao, and Gao George F*. (2018) Structures of Zika Virus E & NS1: Relations with Virus Infection and Host Immune Responses, Advances in experimental medicine and biology 1062, 77-87. 1.857 2018-07-11
1028 , Zhou Jie, Meng Hengkai, Zhang Wei, and Li Yin*. (2018) Production of Industrial Chemicals from CO2 by Engineering Cyanobacteria, Advances in experimental medicine and biology 1080, 97-116. 1.857 2018-09-05
1029 , Nie Yong , Qin Li , Yu De-Shui , Liu Xiao-Yong*, and Huang Bo*. (2018) Two new species of Conidiobolus occurring in Anhui, China, Mycol. Prog. 17, 1203-1211. 1.814 2018-10-25
1030 , Shang Xiuling, Chai Xin, Lu Xuemei, Li Yuan, Zhang Yun, Wang Guoqiang, Zhang Chen, Liu Shuwen, Zhang Yu, Ma Jiyin, and Wen Tingyi*. (2017) Native promoters of Corynebacterium glutamicum and its application in L-lysine production, Biotechnology letters. 1.810 2018-01-10
1031 , Cui Qianqian, Zhou Fengli, Liu Weifeng*, and Tao Yong*. (2017) Avermectin biosynthesis: stable functional expression of branched chain alpha-keto acid dehydrogenase complex from Streptomyces avermitilis in Escherichia coli by selectively regulating individual subunit gene expression, Biotechnology letters. 1.810 2017-08-13
1032 , Zhang Bo, Liu Zhi-Qiang, Liu Chang, and Zheng Yu-Guo*. (2016) Application of CRISPRi in Corynebacterium glutamicum for shikimic acid production, Biotechnol Lett. 1.809 2016-10-25
1033 , Daranagama D. A. , Camporesi E. , Liu X. Z.* , Bhat D. J. , Chamyuang S. , Bahkali A. H. , Stadler M. , and Hyde K. D. (2016) Tristratiperidium microsporum gen. et sp nov (Xylariales) on dead leaves of Arundo plinii, Mycol. Prog. 15. 1.799 2016-01-28
1034 , Maharachchikumbura Sajeewa S. N. , Guo Liang-Dong , Liu Zuo-Yi*, and Hyde Kevin D. (2016) Pseudopestalotiopsis ignota and Ps. camelliae spp. nov associated with grey blight disease of tea in China, Mycol. Prog. 15. 1.799 2016-03-28
1035 , Alvarado Pamela , Huang Ying , Wang Jian , Garrido Ignacio , and Leiva Sergio*. (2018) Phylogeny and bioactivity of epiphytic Gram-positive bacteria isolated from three co-occurring antarctic macroalgae, Antonie Van Leeuwenhoek 111, 1543-1555. 1.782 2018-09-05
1036 , Li Heng, Li Jing, Jin Ruinan, Chen Wei, Liang Chaoning, Wu Jieyuan, Jin Jian-Ming, and Tang Shuang-Yan*. (2018) Towards the construction of high-quality mutagenesis libraries, Biotechnology letters 40, 1101-1107. 1.779 2018-10-10
1037 , Gong Fuyu, Cai Zhen*, and Li Yin*. (2016) Synthetic biology for CO2 fixation, Science China. Life sciences. 1.772 2016-11-15
1038 , Wang Fang, Lian Lijuan, Liu Yunfeng, Zhang Yuman, Fang Rongxiang*, and Liu QingLin*. (2016) RoTFL1c of Rosa multiflora has a dual-function in suppressing reproductive growth and promoting vegetative growth of Arabidopsis, Science China. Life sciences. 1.772 2016-09-13
1039 , Sun Fei, and Huang Li*. (2016) A euryarchaeal histone modulates strand displacement synthesis by replicative DNA polymerases, Science China. Life sciences 59, 709-716. 1.772 2016-07-14
1040 , Zheng Yanjing, Wang Xiuna, Zhang Xiaoling, Li Wei, Liu Gang, Wang Shihua, Yan Xiufeng, Zou Huixi*, and Yin Wen-Bing*. (2017) COP9 signalosome subunit PfCsnE regulates secondary metabolism and conidial formation in Pestalotiopsis fici, Science China. Life sciences. 1.772 2017-06-07
1041 , Xu Lin*, Zhang Yong , Mohamad Osama Abdalla , Jiang Chenying , and Friman Ville-Petri*. (2018) Mesorhizobium zhangyense sp nov., isolated from wild Thermopsis lanceolate in northwestern China, Archives of microbiology 200, 603-610. 1.758 2018-05-25
1042 ,  Cheng Xie Guang, Qing Zhang, Li Pang Li, Di Li Dan, Miao Jin, Ying Li Hui, Qian Xu Zi, Yu Kong Xiang, Hong Wang, Shan* Lu, and Jun* Duan Zhao. (2016) Gene Knockdown in Human Rhinovirus 1B Using 2 '-OMe-modified siRNAs Results in the Reactivation of the Interferon Response, Biomed. Environ. Sci. 29, 137-142. 1.751 2016-08-17
1043 , Li Shao Li, Sun Hong Mei*, Zhu Bao Li, Liu Fei, and Zhao Han Qing. (2017) Whole Genome Analysis Reveals New Insights into Macrolide Resistance in Mycoplasma pneumoniae, Biomedical and environmental sciences : BES 30, 343-350. 1.751 2017-06-06
1044 , Wang Ruowen, Yang Jing, Zhang Guoqing, Chao Yapeng*, Li Zhimin*, Ye Qin, and Qian Shijun. (2017) Co-expression of Beta-Glucosidase and Laccase in Trichoderma reesei by Random Insertion with Enhanced Filter Paper Activity, Mol Biotechnol 59, 353-364. 1.746 2017-08-13
1045 , Liang Lili , Zhang Zhenzhu , Li Jiandong , Wu Jiaoxiang , Wang Likui , Huang Wenlin , and Gao Shijuan*. (2017) Direct binding of RNF8 to SUMO2/3 promotes cell survival following DNA damage, Molecular medicine reports 16, 8385-8391. 1.718 2018-05-15
1046 , Feng Lei#, Sun Ming-Wei#, Jiang Ping, Li Zi-Bin, Gao Hua, Zhai Xiao-Xin, Han Yong, Zhang Zong-Hui, and Gao Feng-Shan*. (2018) Purification, crystallization and preliminary X-ray crystallographic studies of swine MHC class I complexed with an FMDV CTL epitope Hu64, Research in veterinary science 119, 205-208. 1.698 2018-07-27
1047 ,  Tian Jin, Han Jun-Jie, Zhang Xue*, He Lu-Wei, Zhang Yong-Jie, Bao Li, and Liu Hong-Wei*. (2016) New Cyclohexadepsipeptides from an Entomogenous Fungus Fusarium proliferatum and Their Cytotoxicity and Autophagy-Inducing Activity, Chem Biodivers. 1.686 2016-06-17
1048 , Jiang Shu-Hua* , Wei Xin-Li , and Wei Jiang-Chun. (2017) Two new species of Strigula (lichenised Dothideomycetes, Ascomycota) from China, with a key to the Chinese foliicolous species, MycoKeys, 31-42. 1.686 2017-06-06
1049 , Xue Huijun*, Zhan Zhengyan*, Zhang Kaining, and Fu Yu Vincent. (2018) Visualizing the Interaction Between the Qdot-labeled Protein and Site-specifically Modified lambda DNA at the Single Molecule Level, Journal of visualized experiments 1.677 2018-09-05
1050 , Basnet Buddha Bahadur, Liu Li, Zhao Wen, Liu Ruixing, Ma Ke, Bao Li, Ren Jinwei, Wei Xinli, Yu Haiyang, Wei Jiangchun, and Liu Hongwei*. (2018) New 1, 2-naphthoquinone-derived pigments from the mycobiont of lichen Trypethelium eluteriae Sprengel, Nat Prod Res, 1-7. 1.657 2018-07-27
1051 , Huang Zejun , Zhang Zhimiao, Xia Qiang, Li Chunli , and Yun Yanbin*. (2017) Surface molecularly imprinted polymer microspheres based on nano-TiO2 for selective recognition of kaempferol, J. Appl. Polym. Sci. 134. 1.647 2017-06-06
1052 , Qin Wen-Tao , and Zhuang Wen-Ying*. (2016) Four new species of Trichoderma with hyaline ascospores from central China, Mycol. Prog. 15, 811-825. 1.642 2016-11-15
1053 , Wang Xuan, Yin Fenggui, Bi Yuhai, Cheng Gong, Li Jing, Hou Lidan, Li Yunlong, Yang Baozhi, Liu Wenjun, and Yang Limin*. (2016) Rapid and sensitive detection of Zika virus by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification, Journal of virological methods. 1.642 2016-11-15
1054 , Zeng Zhao-Qing , and Zhuang Wen-Ying*. (2016) A new species of Cosmospora and the first record of sexual state of C. lavitskiae, Mycol. Prog. 15. 1.642 2016-11-15
1055 , Huo Yan , Chen Liying , Su Lei , Wu Yao , Chen Xiaoying , Fang Rongxiang , and Zhang Lili*. (2016) Artificial feeding Rice stripe virus enables efficient virus infection of Laodelphax striatellus, Journal of virological methods 235, 139-143. 1.642 2016-10-25
1056 , Wang Xin-Cun , Chen Kai , Qin Wen-Tao , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Talaromyces heiheensis and T-mangshanicus, two new species from China, Mycol. Prog. 16, 73-81. 1.642 2017-06-06
1057 , Sun Jing-Zu , Liu Xing-Zhong*, Hyde Kevin D. *, Zhao Qi , Maharachchikumbura Sajeewa S. N. , Camporesi Erio , Bhat Jayarama , Nilthong Somrudee , and Lumyong Saisamorn. (2017) Calcarisporium xylariicola sp nov and introduction of Calcarisporiaceae fam. nov in Hypocreales, Mycol. Prog. 16, 433-445. 1.642 2017-06-07
1058 , Jiang Jia-Rui , Chen Qian , and Cai Lei*. (2017) Polyphasic characterisation of three novel species of Paraboeremia, Mycol. Prog. 16. 1.642 2017-06-15
1059 , Hu Dian-Ming , Wang Mei , and Cai Lei*. (2017) Phylogenetic assessment and taxonomic revision of Mariannaea, Mycol. Prog. 16. 1.642 2017-06-15
1060 , Jiang Lan, Li Yi, Wang Wen-Jing, Imoulan Abdessamad, and Yao Yi-Jian*. (2017) Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Mycelial Extracts from the Medicinal Fungus Paecilomyces hepiali (Ascomycetes), International journal of medicinal mushrooms 19, 35-44. 1.637 2017-03-24
1061 ,  Guo Mingmin, Guo Suping, Huaijun Yang, Bu Ning, and Dong Cai-Hong*. (2016) Comparison of Major Bioactive Compounds of the Caterpillar Medicinal Mushroom, Cordyceps militaris (Ascomycetes), Fruiting Bodies Cultured on Wheat Substrate and Pupae, International journal of medicinal mushrooms 18, 327-336. 1.637 2016-08-17
1062 , Li Bin-Bin , Jiang Si-Ping , Xu Ai-Guo , Phurbu-Dorji, Wang Wen-Jing , Wang Xiao-Liang , Wei Tie-Zheng , Zhang Zu-Tang, and Yao Yi-Jian*. (2017) New Germplasms of the Culinary-Medicinal Button Mushroom, Agaricus bisporus (Agaricomycetes): Two Wild Strains from the Tibetan Plateau (China), International journal of medicinal mushrooms 19, 145-154. 1.637 2017-06-15
1063 , Zhang Xin , Dong Xiaoming , Song Xinhua , Wang Fen , and Dong Caihong*. (2017) Photoperiodic Responses and Characterization of the Cmvvd Gene Encoding a Blue Light Photoreceptor from the Medicinal Caterpillar Fungus Cordyceps militaris (Ascomycetes), International journal of medicinal mushrooms 19, 163-172. 1.637 2017-06-15
1064 , Hu Yongfei , Gao George F. , and Zhu Baoli. (2017) The antibiotic resistome: gene flow in environments, animals and human beings, Frontiers of medicine 11, 161-168. 1.634 2017-08-13
1065 , Sun Li-Yan, Sun Xiang*, and Guo Liang-Dong. (2017) Capitulocladosporium clinodiplosidis gen. et sp. nov., a hyphomyceteous ustilaginomycete from midge, Mycol. Prog. 1.632 2018-01-08
1066 , Cui Yaming*, and Leclercq Sebastien Olivier. (2017) Environment-Related Variation in the Human Mid-Face, Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007) 300, 238-250. 1.627 2017-03-07
1067 , Chen Hongyu, Zhang Jinjin, Ren Jinwei, Wang Wenzhao, Xiong Weiping, Zhang Yaodong, Bao Li*, and Liu Hongwei*. (2018) Triterpenes and Meroterpenes with Neuroprotective Effects from Ganoderma leucocontextum, Chemistry & biodiversity 15, e1700567. 1.624 2018-07-27
1068 , Pecoraro Lorenzo*, Huang Laiqiang , Caruso Tancredi , Perotto Silvia , Girlanda Mariangela , Cai Lei , and Liu Zhong-Jian. (2017) Fungal diversity and specificity in Cephalanthera damasonium and C-longifolia (Orchidaceae) mycorrhizas, J. Syst. Evol. 55, 158-169. 1.614 2017-06-08
1069 , Chen Shaoxing* , Wang Chuangming , and Xiang Hua. (2016) Sequence analysis and minimal replicon determination of a new haloarchaeal plasmid pHF2 isolated from Haloferax sp strain Q22, Plasmid 83, 1-7. 1.611 2016-03-28
1070 , Yu Lingjun, Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2016) A Regulatory Gene SCO2140 is Involved in Antibiotic Production and Morphological Differentiation of Streptomyces coelicolor A3(2), Curr Microbiol. 1.587 2016-05-16
1071 , Ge Yongyi, Yu Fengming, Tan Yumei, Zhang Xiaoling, and Liu Zuoyi*. (2017) Comparative Transcriptome Sequence Analysis of Sporulation-Related Genes of Aspergillus cristatus in Response to Low and High Osmolarity, Current microbiology 74, 806-814. 1.563 2017-06-07
1072 , Jin Yi, Gan Guojuan, Yu Xiaoyun, Wu Dongdong, Zhang Li, Yang Na, Hu Jiadan, Liu Zhiheng, Zhang Lixin, Hong Huachang, Yan Xiaoqing, Liang Yan, Ding Linxian*, and Pan Yonglong*. (2017) Isolation of Viable but Non-culturable Bacteria from Printing and Dyeing Wastewater Bioreactor Based on Resuscitation Promoting Factor, Current microbiology 74, 787-797. 1.563 2017-06-08
1073 , Chen Jinsong, Miao Jin, Liu Mei, Liu Xueting, Bao Lianqun, Jiang Yuguo, Wang Deming, Zhang Qing*, and Zhang Lixin*. (2016) Different fates of avermectin and artemisinin in China, Science China. Life sciences. 1.535 2016-05-16
1074 , Han Libo*, Li Yuanbao, Sun Yongduo, Wang Haiyun, Kong Zhaosheng, and Xia Guixian. (2016) The two domains of cotton WLIM1a protein are functionally divergent, Science China. Life sciences 59, 206-212. 1.535 2016-03-01
1075 , Li G. J., Zhang C. L., Zhao R. L.*, and Lin F. C.*. (2018) Two new species of Russula from Northeast China, Mycosphere 9, 431-443. 1.533 2018-09-05
1076 , Qu Hongren, Li Jing, Yang Limin, Sun Lei, Liu Wenjun*, and He Hongxuan*. (2016) Influenza A Virus-induced expression of ISG20 inhibits viral replication by interacting with nucleoprotein, Virus Genes. 1.522 2016-07-14
1077 , Zeng Xiancheng, Wang Song, Chi Xiaojuan, Chen shi-long, Huang Shile, Lin Qunqun, Xie Baogui, Chen Ji-Long*. (2016) Infection of goats with goatpox virus triggers host antiviral defense through activation of innate immune signaling, Research in Veterinary Science DOI: 10.1016/j.rvsc.2015.11.006. 1.517 2016-02-19
1078 , Jin Xin, Han Junjie, Yang Shuxian, Hu Yuan, Liu Hongwei*, and Zhao Feng*. (2016) 11-O-acetylcyathatriol inhibits MAPK/p38-mediated inflammation in LPS-activated RAW 264.7 macrophages and has a protective effect on ethanol-induced gastric injury, Molecular medicine reports. 1.494 2016-06-01
1079 , Sun Li-Yan , Li Hai-Yan , Sun Xiang*, and Guo Liang-Dong. (2017) Dematipyriforma aquilaria gen. et sp nov., a new hyphomycetous taxon from Aquilaria crassna, Cryptogam. Mycol. 38, 341-351. 1.494 2017-12-15
1080 , Sharma Ghimire Prakriti*, and Jin Cheng*. (2017) Genetics, Molecular, and Proteomics Advances in Filamentous Fungi, Current microbiology. 1.490 2017-08-13
1081 , Chen Kai, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Three New Soil-inhabiting Species of Trichoderma in the Stromaticum Clade with Test of Their Antagonism to Pathogens, Current microbiology 74, 1049-1060. 1.490 2017-08-13
1082 , Yang Na, and Song Fuhang*. (2017) Bioprospecting of Novel and Bioactive Compounds from Marine Actinomycetes Isolated from South China Sea Sediments, Current microbiology. 1.490 2017-11-14
1083 , Dong Xiaoming , Song Xinhua* , and Dong Caihong. (2017) Nutritional Requirements for Mycelial Growth of Milk-White Toothed Mushroom, Irpex lacteus (Agaricomycetes), in Submerged Culture, International journal of medicinal mushrooms 19, 829-838. 1.484 2018-01-05
1084 , Zhao Yuan-Zhong, Guo Xuan, Zhong Jin-Yi*, Guo Nan, Chen Lin-Cai, and Dong Zhi-Yang. (2018) Characterization of FM2382 from Fulvimarina manganoxydans sp. Nov. 8047 with potential enzymatic decontamination of sulfur mustard, Protein Expr Purif 141, 63-70. 1.473 2017-11-13
1085 , You Jing , Hong Shan , Yu Jiliang , Duan Lisha , Liu Bo , Mu Bozhong*, Zhou Cheng*, and Xue Yanfen. (2018) Coralloluteibacterium thermophilus sp nov., A Gammaproteobacterium Isolated from an Oil Reservoir, Current microbiology 75, 1584-1588. 1.459 2018-11-05
1086 ,  Jun-Liang Zhou, Sheng-Yu Su, Hong-Yan Su, Bo Wang, Philippe Callac, Jacques Guinberteau, Hyde Kevin D, and Rui-Lin Zhao*. (2016) A description of eleven new species of Agaricus sections Xanthodermatei and Hondenses collected from Tibet and the surrounding areas, Phytotaxa. 1.444 2016-06-17
1087 , Zhang Qian, Luan Ruiling, Li Huixiang, Liu Yanan, Liu Pan, Wang Liying, Li Danna, Wang Mengdi, Zou Qiang, Liu Hongwei*, Matsuzaki Keiichi, and Zhao Feng*. (2018) Anti-inflammatory action of ambuic acid, a natural product isolated from the solid culture of Pestalotiopsis neglecta, through blocking ERK/JNK mitogen-activated protein kinase signaling pathway, Experimental and therapeutic medicine 16, 1538-1546. 1.403 2018-09-05
1088 , Zhao Mingzhi , Cai Man , Wu Feilin , Zhang Yao , Xiong Zhi , and Xu Ping*. (2016) Recombinant expression, refolding, purification and characterization of Pseudomonas aeruginosa protease IV in Escherichia coli, Protein Expr. Purif. 126, 69-76. 1.401 2016-09-13
1089 , Liang Zhixia , Yun Yanbin*, Ji Quanju , Xia Qiang , and Li Chunli. (2018) Effects of organic solvents and different aqueous-phase additives on the polyamide (PA) thin-film composite (TFC) membranes for forward osmosis, Desalination and Water Treatment 119, 44-52. 1.397 2018-11-05
1090 , Parra Luis A. , Tan Yan , Xu Meng-Lin , Zhou Jun-Liang , Wang Bo , and Zhao Rui-Lin*. (2016) A reexamination of Allopsalliota indicates synonymy with Micropsalliota (Agariceae, Agaricaceae, Agaricales, Basidiomycota), Mycoscience 57, 303-310. 1.395 2016-09-13
1091 , Chen Kai , and Zhuang Wen-Ying*. (2016) Trichoderma shennongjianum and Trichoderma tibetense, two new soil-inhabiting species in the Strictipile clade, Mycoscience 57, 311-319. 1.395 2016-09-13
1092 , Liu Qing , Wang Fen , Liu Kuanbo , and Dong Caihong*. (2018) Influence of Strain Preservation Methods on Fruiting Body Growth and Metabolite Production by the Medicinal Mushroom Cordyceps militaris (Ascomycetes), International journal of medicinal mushrooms 20, 1003-1011. 1.394 2018-11-05
1093 , Yao Ling-Dan , Ju Xiao , James Timothy Y. , Qiu Jun-Zhi , and Liu Xiao-Yong*. (2018) Relationship between saccharifying capacity and isolation sources for strains of the Rhizopus arrhizus complex, Mycoscience 59, 409-414. 1.392 2018-09-05
1094 , Jin Zengjun, Yang Lixin, Ding Guotao, Yang Guoxing, Han Yonghong, Zhang Xia, and Li Weihao*. (2017) Sophocarpine against enterovirus 71 in vitro, Experimental and therapeutic medicine 14, 3792-3797. 1.367 2017-11-22
1095 , Wei Xiuyan#, Song Xinyue#, Dong Dong#, Keyhani Nemat O, Yao Lindan, Zang Xiangyun, Dong Lili, Gu Zijian, Fu Delai, Liu Xingzhong, Qiu Junzhi*, and Guan Xiong. (2016) Efficient production of Aschersonia placenta protoplasts for transformation using optimization algorithms, Canadian journal of microbiology, 1-9. 1.354 2016-06-01
1096 , Dai Lianpan*, Wang Qihui, Song Hao, and Gao George Fu*. (2018) Zika Virus Envelope Protein and Antibody Complexes, Sub-cellular biochemistry 88, 147-168. 1.351 2018-07-27
1097 ,  Gao Cheng , Kim Yong-Chan , Zheng Yong , Yang Wei , Chen Liang , Ji Niu-Niu , Wan Shi-Qiang , and Guo Liang-Dong*. (2016) Increased precipitation, rather than warming, exerts a strong influence on arbuscular mycorrhizal fungal community in a semiarid steppe ecosystem, Botany 94, 459-469. 1.318 2016-08-17
1098 , Zheng Huan-Di* , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) A new species of Chlorociboria (Helotiales, Ascomycota) on herbaceous stems from China, Phytotaxa 312, 111-117. 1.267 2017-08-13
1099 , Chen Kai , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Seven soil-inhabiting new species of the genus Trichoderma in the Viride clade, Phytotaxa 312, 28-46. 1.267 2017-08-13
1100 , Zeng Zhao-Qing , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Two new species of Neocosmospora from China, Phytotaxa 319, 175-183. 1.267 2018-05-15
1101 , Sun Bind-Da , Zhou Yu-Guang* , and Chen Amanda-Juan*. (2017) Bisifusarium tonghuanum (Nectriaceae), a novel species of Fusarium-like fungi from two desert oasis plants, Phytotaxa 317, 123-129. 1.267 2018-05-15
1102 , Li Guojie , Deng Dejiang , Wei Jinkang , Zhang Chulong , Zhao Ruilin*, and Lin Fucheng*. (2018) Protubera beijingensis sp nov (Protophallaceae, Phallales) from China, Phytotaxa 348, 133-140. 1.267 2018-05-25
1103 , Zeng Zhao-Qing , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Phylogenetic position of Pseudohypocrea (Hypocreales), Mycoscience 58, 274-281. 1.248 2017-08-13
1104 , Jiang Shu-Hua , Wei Xin-Li , and Wei Jiang-Chun*. (2017) A new species and two new records of Strigula (lichenized Ascomycota) from China, Mycoscience 58, 391-397. 1.248 2018-01-05
1105 ,  Parra Luis A., Tan Yan, Xu Meng-Lin, Zhou Jun-Liang, Wang Bo, and Zhao Rui-Lin*. (2016) A reexamination of Allopsalliota indicates synonymy with Micropsalliota (Agariceae, Agaricaceae, Agaricales, Basidiomycota), Mycoscience. 1.240 2016-06-17
1106 , Zafar Syed Adeel*, Hameed Amjad , Nawaz Muhammad Amjad , Wei M. A. , Noor Mehmood Ali*, Hussain Muzammil , and Mehboob-ur-Rahman. (2018) Mechanisms and molecular approaches for heat tolerance in rice (Oryza sativa L.) under climate change scenario, J. Integr. Agric. 17, 726-738. 1.190 2018-07-11
1107 , Ca Yichen , Lp Pu-Dong , Zhao Jiamin , Wang Hong-Kai*, Jeewon Rajesh , Bhoyroo Vishwakalyan , Aruna Basiboyana , Lin Fu-Cheng , and Wang Qiming. (2018) Morph-molecular characterization of Meira nicotianae sp nov., a novel basidiomycetous, anamorphic yeast-like fungus associated with growth improvement in tobacco plant, Phytotaxa 365, 169-181. 1.168 2018-09-05
1108 , Wang Bo , Zhang Zhuowei , Guo Liangdong , and Liu Ling*. (2016) New Cytotoxic Meroterpenoids from the Plant Endophytic Fungus Pestalotiopsis fici, Helv. Chim. Acta 99, 151-156. 1.151 2016-03-14
1109 , Li Jiaying , Ren Jinwei , Bao Li , Jin Tao* , Wang Wenzhao , Pei Yunfei , Liu Xingzhong , and Li Erwei*. (2016) Trichodermates A - F, New Cytotoxic Trichothecenes from the Plant Pathogenic Fungus Trichoderma sp, Helv. Chim. Acta 99, 63-69. 1.151 2016-03-02
1110 , Zheng Huan-Di , and Zhuang Wen-Ying*. (2016) Two new species of Crocicreas (Helotiaceae, Ascomycota) revealed by morphological and molecular data, Phytotaxa 272, 149-156. 1.141 2016-12-29
1111 , Karunarathna Samantha C. , Mortimer Peter E. , Chen Jie , Li Guo-Jie , He Mao-Qiang , Xu Jianchu , Seelan Jaya Seelan Sathiya , Hassan Bahkali Ali , Hyde Kevin D. , and Zhao Rui-Lin*. (2016) Correct names of two cultivated mushrooms from the genus Pleurotus in China, Phytotaxa 260, 36-46. 1.141 2016-10-25
1112 , Daranagama Dinushani A. , Liu Xingzhong*, Chamyuang Sunita , Stadler Marc , Bahkali Ali H. , and Hyde Kevin D. (2016) Towards a natural classification of Sordariomycetes: The genera Frondisphaeria, Immersisphaeria, Lasiobertia, Pulmosphaeria and Yuea (Sordariomycetes incertae sedis), Phytotaxa 258, 153-163. 1.141 2016-10-25
1113 , Sun Jing-Zu, Dong Cai-Hong*, Liu Xing-Zhong , Liu Jian-Kui , and Hyde Kevin D.*. (2016) Calcarisporium cordycipiticola sp nov., an important fungal pathogen of Cordyceps militaris, Phytotaxa 268, 135-144. 1.141 2016-10-25
1114 , Wang Xin-Cun , Chen Kai , Xia Ye-Wei , Wang Long , Li Tai-Hui , and Zhuang Wen-Ying*. (2016) A new species of Talaromyces (Trichocomaceae) from the Xisha Islands, Hainan, China, Phytotaxa 267, 187-200. 1.141 2016-10-25
1115 , Thongbai Benjarong , Tulloss Rodham E. , Miller Steven L. , Hyde Kevin D. , Chen Jie , Zhao Ruilin , and Raspe Olivier*. (2016) A new species and four new records of Amanita (Amanitaceae; Basidiomycota) from Northern Thailand, Phytotaxa 286, 211-231 1.141 2016-12-31
1116 , Chen Jie , Parra Luis A. , De Kesel Andre , Khalid Abdul N. , Qasim Tayyaba , Ashraf Aisha , Bahkali Ali H. , Hyde Kevin D. , Zhao Ruilin , and Callac Philippe. (2016) Inter- and intra-specific diversity in Agaricus endoxanthus and allied species reveals a new taxon, A. punjabensis, Phytotaxa 252, 1-16. 1.141 2016-07-14
1117 , Zeng Zhao-Qing, and Zhuang Wen-Ying*. (2016) A new fungicolous species of Hydropisphaera (Bionectriaceae, Hypocreales) from central China, Phytotaxa 288, 279-284. 1.141 2016-12-31
1118 , Qin Wen-Tao , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Seven new species of Trichoderma (Hypocreales) in the Harzianum and Strictipile clades, Phytotaxa 305, 121-139. 1.141 2017-06-15
1119 , Liao Ming-Fang, Wang Kai, Ren Jin-Wei*, Liu Li, Cai Lei, Han Jun-Jie, and Liu Hong-Wei*. (2018) 2H-Pyranone and isocoumarin derivatives isolated from the plant pathogenic fungus Leptosphaena maculans, Journal of Asian natural products research, 1-8. 1.125 2018-07-27
1120 , Li Chongjiao, Feng Hongyan, Xia Xiaotian, Wang Lifei, Gao Bin, Zhang Yongxue, and Lan Xiaoli*. (2016) Tc-labeled tetramer and pentamer of single-domain antibody for targeting epidermal growth factor receptor in xenografted tumors, Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals. 1.093 2016-05-16
1121 , Hu Weiming  , Chen Senyu*, and Liu Xingzhong. (2016) Effect of temperature treatment on survival of Heterodera glycines and its associated fungi and bacteria, Nematology 18, 845-855. 1.087 2016-10-25
1122 , Liu Jianbin , Zhu Weijing , Hamid Mohammed Imran , Cheng Xiaoli , Wang Niuniu , and Sun Jingzu*. (2016) Population dynamics and biocontrol efficacy of the nematophagous fungus Hirsutella minnesotensis in pot assay, Nematology 18, 823-830. 1.087 2016-10-25
1123 , Tibpromma Saowaluck , Daranagama Dinushani Anupama , Boonmee Saranyaphat , Promputtha Itthayakorn , Nontachaiyapoom Sureeporn , and Hyde Kevin David*. (2017) Anthostomelloides krabiensis gen. et sp nov (Xylariaceae) from Pandanus odorifer (Pandanaceae), Turk. J. Bot. 41, 107-116. 1.066 2017-03-24
1124 ,  Das Kanad*, Hembrom Manoj Emanuel , Parihar Arvind , and Zhao Rui Lin. (2016) A new species of Cyathus (Agaricaceae) from India, Turk. J. Bot. 40, 97-103. 1.066 2016-08-17
1125 , Qu Yachao, Huang Yong, Liu Di, Huang Yinuo, Zhang Zhiyi, Mi Zhiqiang, An Xiaoping, Tong Yigang, and Lu Jun*. (2016) High-Throughput Analysis of the T Cell Receptor Beta Chain Repertoire in PBMCs from Chronic Hepatitis B Patients with HBeAg Seroconversion, The Canadian journal of infectious diseases & medical microbiology = Journal canadien des maladies infectieuses et de la microbiologie medicale 2016, 8594107. 1.060 2016-12-19
1126 , Wang Qingzhuo , Tang Shuang-Yan*, and Yang Sheng*. (2017) Genetic biosensors for small-molecule products: Design and applications in high-throughput screening, Front. Chem. Sci. Eng. 11, 15-26. 1.043 2017-06-08
1127 , Ma Xiaoli , Wang Wenshu*, Li Erwei , Gao Fenghua , Guo Liangdong , and Pei Yunfei. (2016) A new sesquiterpene from the entomogenous fungus Phomopsis amygdali, Nat. Prod. Res. 30, 276-280. 1.035 2016-01-28
1128 , Xu Heng, Yuan Zhen-Zhen, Ma Xiao, Wang Chi, Suo You-Rui, Wang Hong-Lun, Wang Xiao-Yan*, and Bai Bo*. (2017) Triterpenoids with antioxidant activities from Myricaria squamosa, Journal of Asian natural products research, 1-7 1.029 2018-01-12
1129 , Cheng Y., Gao Y., Liu X. Y., Wang G. Y., Zhang G. Q.*, and Gao S. Q. (2017) Rhinocerebral mucormycosis caused by Rhizopus arrhizus var. tonkinensis, Journal De Mycologie Medicale 27, 586-588. 1.004 2018-05-15
1130 ,  Ke Chongrong, Yang Xinwei, Rao Huanxin, Zeng Wenchao, Hu Meirong, Tao Yong, and Huang Jianzhong*. (2016) Whole-cell conversion of l-glutamic acid into gamma-aminobutyric acid by metabolically engineered Escherichia coli, SpringerPlus 5, 591. 1.001 2016-06-17
1131 , Yu Tao , Lv Jia , Li Junqing , Du Fang K.*, and Yin Kangquan*. (2016) The complete chloroplast genome of the dove tree Davidia involucrata (Nyssaceae), a relict species endemic to China, Conserv. Genet. Resour. 8, 263-266. 0.995 2016-11-15
1132 , Li Jing , Lu Jiao , Zhang Shuang, Wang Jing, Wang Haoyu , Liu Fei , Fang Min , Duan Xuefeng* , and Liu Wenjun. (2017) Differential immune response of influenza A virus-infected dendritic cells and association with autophagy, Future Virol. 12, 635-649. 0.987 2017-12-15
1133 , Zhang Zhenxing , Qi Xiaoxiao , Chai Jinfeng , Wu Peixing , Lv Xun*, Cheng Shuihong*, and Li Xuebing*. (2018) Detection of glycan-binding proteins using glycan-functionalized quantum dots and gold nanoparticles, J. Carbohydr. Chem. 37, 199-209. 0.983 2018-10-25
1134 , Jiang Xianzhang , Liu Hongjiao , Niu Yongchao , Hu Meirong , Qi Feng , Zhang Mingliang*, Huang Jianzhong , and Tao Yong*. (2017) Determination of Temperature Sensitive Plasmid Copy Number in Escherichia coli by Absolute and Relative Real Time Quantitation PCR, Jundishapur Journal of Microbiology 10. 0.972 2018-05-15
1135 , Li Ling , Guo Mei , Wang Xiaoguang , Zhang Xinhua , and Liu Tieling*. (2017) EFFECTS AND MECHANISM OF 1-METHYLCYCLOPROPENE AND ETHEPHON ON SOFTENING IN AILSA CRAIG TOMATO FRUIT, Journal of Food Processing and Preservation 41. 0.933 2018-05-15
1136 ,  He Jun-Wei , Wang Chuan-Xi , Yang Li , Chen Guo-Dong , Hu Dan , Guo Liang-Dong , Yao Xin-Sheng* , and Gao Hao*. (2016) A Pair of New Polyketide Enantiomers from Three Endolichenic Fungal Strains Nigrospora sphaerica, Alternaria alternata, and Phialophora sp, Nat. Prod. Commun. 11, 829-831 0.927 2016-08-17
1137 , Zeng Zhao-Qing , Zhuang Wen-Ying* , and Yu Zhi-He. (2018) New species and new Chinese records of Nectriaceae from Tibet, China, Nova Hedwigia 106, 283-294. 0.920 2018-07-27
1138 , Zhu Zhao-Xiang , Zhuang Wen-Ying , and Li Yu*. (2018) A new species of the Longibrachiatum Clade of Trichoderma (Hypocreaceae) from Northeast China, Nova Hedwigia 106, 441-453. 0.920 2018-07-27
1139 , Liu Xiao-Xia , Zhuang Wen-Ying*, Zeng Zhao-Qing , and Zhao Peng. (2016) Newly discovered sclerotiniaceous fungi from China, Nova Hedwigia 102, 347-357. 0.916 2016-07-14
1140 , Zhao Mingjun , Liu Pu , An Ying , Yao Yijian , and Li Yu. (2017) Dictyostelium annularibasimum (Dictyosteliaceae, Dictyostelida), a new purple species from China, Nova Hedwigia 104, 351-358. 0.916 2017-06-07
1141 , Zhang Y. B., and Zhuang W. Y.*. (2017) Four new species of Trichoderma with hyaline ascospores from southwest China, Mycosphere 8, 1914-1929. 0.886 2018-05-15
1142 , Daranagama D. A., Tian Q., Liu X. Z., and Hyde K. D.*. (2017) Towards a natural classification of Amplistromataceae, Mycosphere 8, 1392-1402. 0.886 2018-05-15
1143 , Nie Y., Tang X. X., Liu X. Y.*, and Huang B.*. (2017) A new species of Conidiobolus with chlamydospores from Dabie Mountains, Eastern China, Mycosphere 8, 809-816. 0.886 2018-05-15
1144 ,  Bi-feng* Li, Ya-xin Zhu, Zhao-bing Gu, Yuan Chen, Jing Leng, Xiao Gou, Li Feng, Qing Li, Dong-mei Xi, Hua-ming Mao, and Shu-Li* Yang. (2016) Screening and characterization of a novel ruminal cellulase gene (Umcel-1) from a metagenomic library of gayal (Bos frontalis), J. Integr. Agric. 15, 855-861. 0.850 2016-06-17
1145 ,  Zhao Hong-Wei , Zhao Jun , Hu Lian-Na , Liang Jing-Nan , Shi Yuan-Yuan , Nie Chuang , Qiu Chang-Yu , Nan Xin-Shuai , Li Yu-Xin , Gao Fu-Lin , Liu Yi , Dong Yu , and Luo Ling*. (2016) Effect of long-term weightlessness on retina and optic nerve in tail-suspension rats, Int. J. Ophthalmol. 9, 825-830. 0.841 2016-08-17
1146 , Dai R. C., Li G. J., He M. Q., Liu R. L., Ling Z. L., Wu J. R.*, and Zhao R. L.*. (2016) Characterization of four species including one new species of Agaricus subgenus Spissicaules from Eastern China, Mycosphere 7, 405-416 0.835 2016-12-19
1147 , Karunarathna S. C., Chen J., Mortimer P. E., Xu J. C., Zhao Ruilin, Callac P.*, and Hyde K. D.*. (2016) Mycosphere Essay 8: A review of genus Agaricus in tropical and humid subtropical regions of Asia, Mycosphere 7, 417-439 0.835 2016-12-19
1148 , Daranagama D. A., Jones E. B. G., Liu Xingzhong, To-anun C.*, Stadler M., and Hyde K. D. (2016) Mycosphere Essays 13-Do xylariaceous macromycetes make up most of the Xylariomycetidae?, Mycosphere 7, 582-601 0.835 2016-12-19
1149 , Hongsanan S., Zhao R. L., and Hyde K. D.*. (2017) A new species of Chaetothyrina on branches of mango, and introducing Phaeothecoidiellaceae fam. nov, Mycosphere 8, 137-146. 0.835 2017-06-15
1150 , Han Liu-Fu , Xu Xiao-Min , Yang Jing-Yuan , and Guo Shou-Yu*. (2018) Peltigera neodegenii sp nov from Central China, Mycotaxon 133, 323-332. 0.823 2018-10-25
1151 , Yue Changwu*, Niu Jing, Liu Ning, Lu Yuhong, Liu Minghao, and Li Yuanyuan. (2016) Cloning and identification of the lobophorin biosynthetic gene cluster from marine Streptomyces olivaceus strain FXJ7.023, Pak J Pharm Sci 29, 287-293. 0.798 2016-09-13
1152 , Lu Yuhong , Liu Xiaoli , Wang Miao , Li Yuanyuan , Liu Ning , Bao Yuxin , Liu Minghao , Li Xiaoqian , Wang Yinyin , Qian Shenyan , Yue Changwu*, and Huang Ying*. (2016) Activation and comparative analysis of cryptic xiamycin gene cluster from marine-derived Streptomyces sp FXJ 7.388, Pak. J. Pharm. Sci. 29, 1811-1815 0.798 2016-12-31
1153 , Zheng Ru-yong*, Liu Xiao-yong , and Wang Ya-ning. (2017) Circinella (Mucorales, Mucoromycotina) from China, Mycotaxon 132, 42-61. 0.726 2017-08-13
1154 , Zhai Fengyan , Guo Yinglan , Liu Yingjie , and Li Honglian*. (2017) Pseudocercospora lysidices sp nov on Lysidice rhodostegia from China, Mycotaxon 132, 775-778. 0.726 2018-05-15
1155 , Ababaikeli Gulibahaer , Abbas Abdulla*, Guo Shou-Yu*, Tumier Aniwaer , and Mamuti Reyimu. (2016) Diploschistes tianshanensis sp nov., a corticolous species from Northwestern China, Mycotaxon 131, 565-574 0.689 2016-12-19
1156 , Li Wei , and Guo Lin*. (2016) Rosellinia hainanensis sp nov and three Rosellinia species new to China, Mycotaxon 131, 541-545. 0.689 2016-12-19
1157 , Wang Wei-Cheng , Ren Zhao-Jie , Zhang Lu-Lu , and Zhao Zun-Tian*. (2016) New records of Rhizocarpon from Hengduan Mountains, China, Mycotaxon 131, 589-596. 0.689 2016-12-19
1158 , Zhai Fengyan , Liu Yingjie , and Guo Yinglan*. (2016) Pseudocercospora picrasmicola sp nov and a new record of P-paludicola from China, Mycotaxon 131, 325-330. 0.689 2016-11-15
1159 , Kakishima M.*, Ji J. X., Zhao P., Wang Q., Li Y., and McKenzie E. H. C. (2017) Geographic expansion of a rust fungus on Plumeria in Pacific and Asian countries, N. Z. J. Bot. 55, 178-186. 0.685 2017-06-08
1160 , Yang Jian-Gang* , Dou Xiao , Han Pei-Jie , Bai Feng-Yan , Zhou Jian , Zhang Su-Yi , Qin Hui , and Ma Ying-Ying. (2017) Microbial Diversity in Daqu During Production of Luzhou-Flavored Liquor, J. Am. Soc. Brew. Chem. 75, 136-144. 0.669 2017-06-15
1161 , Hernandez-Restrepo M.*, Schumacher R. K., Wingfield M. J., Ahmad I., Cal Lei, Duong T. A., Edwards J., Gene J., Groenewaldl J. Z., Jabeen S., Khalid A. N., Lombard L., Madrid H., Marin-Felix Y., Marincowitz S., Miller A. N., Rajeshkumar K. C., Rashid A., Sarwar S., Stchigel A. M., Taylord P. W. J., Zhou N., and Crous P. W.*. (2016) Fungal Systematics and Evolution: FUSE 2, Sydowia 68, 193-230. 0.631