2017年微生物所最新发表SCI论文列表
2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年 2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年  

703 篇论文 五年影响因子 上网日期
1 Fan Jiao#, Liu Lifeng#, Liu Qingyan, Cui Yu, Yao Binwei, Zhang Minghua, Gao Yabing, Fu Yesheng, Dai Hongmiao, Pan Jingkun, Qiu Ya, Liu Cui Hua, He Fuchu, Wang Yu*, Zhang Lingqiang.(2019) CKIP-1 limits foam cell formation and inhibits atherosclerosis by promoting degradation of Oct-1 by REGγ. Nature Communications 12.353 2019-01-31
2 Cao Jiaqian#, Yao Yongpeng# , Fan Keqiang , Tan Gaoyi , Xiang Wensheng , Xia Xuekui , Li Shanshan*, Wang Weishan*, and Zhang Lixin*. (2018) Harnessing a previously unidentified capability of bacterial allosteric transcription factors for sensing diverse small molecules in vitro, Sci. Adv. 4. 11.514 2018-12-20
3 Huang Kuan-Ying A.*, Rijal Pramila, Jiang Haihai, Wang Beibei, Schimanski Lisa, Dong Tao, Liu Yo-Min, Chang Pengxiang, Iqbal Munir, Wang Mu-Chun, Chen Zhihai, Song Rui, Huang Chung-Chi, Yang Jeng-How, Qi Jianxun, Lin Tzou-Yien, Li Ang, Powell Timothy J., Jan Jia-Tsrong, Ma Che, Gao George F.*, Shi Yi*, and Townsend Alain R.*. (2018) Structure–function analysis of neutralizing antibodies to H7N9 influenza from naturally infected humans, Nature Microbiology. 14.182 2018-11-29
4 Wu Linhuan, McCluskey Kevin, Desmeth Philippe, Liu Shuangjiang, Hideaki Sugawara, Yin Ye, Moriya Ohkuma, Itoh Takashi, Kim Cha Young, Lee Jung-Sook, Zhou Yuguang, Kawasaki Hiroko, Hazbon Manzour Hernando, Robert Vincent, Boekhout Teun, Lima Nelson, Evtushenko Lyudmila, Boundy-Mills Kyria, Bunk Boyke, Moore Edward R B, Eurwilaichitr Lily, Ingsriswang Supawadee, Shah Heena, Yao Su, Jin Tao, Huang Jinqun, Shi Wenyu, Sun Qinglan, Fan Guomei, Li Wei, Li Xian, Kurtboke Ipek*, and Ma Juncai*. (2018) The global catalogue of microorganisms 10K type strain sequencing project: closing the genomic gaps for the validly published prokaryotic and fungi species, GigaScience 7. 10.742 2018-11-29
5 Wang Limin* , Yu Bo , Wang Ruixuan , and Xie Jianchun. (2018) Biotechnological routes for transglutaminase production: Recent achievements, perspectives and limits, Trends Food Sci. Technol. 81, 116-120. 7.819 2018-11-29
6 Ma Liping, Jin Tao, Wang Hanzhong, Liu Haizhou, Wang Runkun, Li Yong, Yang Guoxiang, Xiong Yanping, Chen Jing, Zhang Jun, Chen Guang, Li Wei, Liu Di, Lin Peng, Huang Yueying, Gao George F, and Chen Quanjiao*. (2018) Two reassortant types of highly pathogenic H5N8 avian influenza virus from wild birds in Central China in 2016, Emerg Microbes Infect 7, 14. 6.225 2018-11-29
7 Chen Yuhai, Ouyang Jing, Yan Ruoxiang, Maarouf Mohamed Hassan, Wang Xuefei, Chen Biao, Liu Shasha, Hu Jiayue, Guo Guijie, Zhang Jing, Dai Sheng-Ming, Xu Huji, and Chen Ji-Long*. (2018) Silencing SOCS3 Markedly Deteriorates Spondyloarthritis in Mice Induced by Minicircle DNA Expressing IL23, Frontiers in Immunology 9. 6.059 2018-11-29
8 Zhou Shuang, Zhang Peng, Zhou Haichuan, Liu Xingzhong, Li Shu-Ming, Guo Liangdong, Li Kuan, and Yin Wen-Bing*. (2018) A new regulator RsdA mediating fungal secondary metabolism has a detrimental impact on asexual development in Pestalotiopsis fici, Environmental microbiology. 5.462 2018-11-29
9 Xiao Jin , Xiang Wangzhen , Zhang Yongli , Peng Weiyu, Zhao Min , Niu Ling , Chai Yan , Qi Jianxun , Wang Fei , Qi Peng , Pan Chungang , Han Lingxia , Wang Ming , Kaufman Jim*, Gao George F.* , and Liu William J.*. (2018) An Invariant Arginine in Common with MHC Class II Allows Extension at the C-Terminal End of Peptides Bound to Chicken MHC Class I, J. Immunol. 201, 3084-3095. 4.990 2018-11-29
10 Zhai Chunhui , Zhang Wenchao , Zhang Jingchao , Ma Luyan Z. , and Zhao Kun*. (2018) Overshadow Effect of Psl on Bacterial Response to Physiochemically Distinct Surfaces Through Motility-Based Characterization, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.855 2018-11-29
11 Zhou Cheng*, Qin Hongliang , Chen Xiujuan , Zhang Yan , Xue Yanfen , and Ma Yanhe*. (2018) A novel alkaline protease from alkaliphilic Idiomarina sp C9-1 with potential application for eco-friendly enzymatic dehairing in the leather industry, Sci Rep 8. 4.609 2018-11-29
12 Zhang Yong, Li Jie, Li Bingxi, Wang Jing, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis Mce3C promotes mycobacteria entry into macrophages through activation of beta2 integrin-mediated signalling pathway, Cellular microbiology 20. 4.604 2018-11-29
13 Wu Ren-Jun#, Ren Tongtong#, Gao Jie-Yu#, Wang Li, Yu Qilin, Yao Zheng, Song Guo-Qing, Ruan Wei-Bin, Niu Cong-Wei, Song Fu-Hang, Zhang Li-Xin*, Li Mingchun*, and Wang Jian-Guo*. (2018) Chemical preparation, biological evaluation and 3D-QSAR of ethoxysulfuron derivatives as novel antifungal agents targeting acetohydroxyacid synthase, European journal of medicinal chemistry 162, 348-363. 4.527 2018-11-29
14 Yang Yanjun , Jiang Zhifang , Guo Jiena , Yang Xiuli , Xu Ning , Chen Zhehao , Hao Juan , Li Jiaxun , Pang Jiliang , Shen Chenjia*, and Xu Maojun*. (2018) Transcriptomic analyses of Chrysanthemum morifolium Ramat under UV-B radiation treatment reveal variations in the metabolisms associated with bioactive components, Ind. Crop. Prod. 124, 475-486. 4.072 2018-11-29
15 Qin Zhao , Feng Kun , Wang Wen-shu*, Wang Wen-zhao , Wang Yun-jie , Lu Jin-lan , Li Er-wei , Niu Shu-bin , and Jiao Yu-guo. (2018) Comparative study on the essential oils of six Hawk tea (Litsea coreana Levl. var. lanuginosa) from China: Yields, chemical compositions and biological activities, Ind. Crop. Prod. 124, 126-135. 4.072 2018-11-29
16 Zhang Jihui, Chen Jie, and Robinson Clive*. (2018) Cellular and Molecular Events in the Airway Epithelium Defining the Interaction Between House Dust Mite Group 1 Allergens and Innate Defences, International journal of molecular sciences 19. 3.878 2018-11-29
17 Song Yajian*, Sun Wenyuan , Fan Yanli , Xue Yanfen , Liu Duoduo , Ma Cuiping , Liu Wenting , Mosher Wesley , Luo Xuegang , Li Zhongyuan , Ma Wenjian , and Zhang Tongcun*. (2018) Galactomannan Degrading Enzymes from the Mannan Utilization Gene Cluster of Alkaliphilic Bacillus sp N16-5 and Their Synergy on Galactomannan Degradation, J. Agric. Food Chem. 66, 11055-11063. 3.791 2018-11-29
18 Zhao Jian-Hua*, Liu Xiao-Lan, Fang Yuan-Yuan, Fang Rong-Xiang, and Guo Hui-Shan*. (2018) CMV2b-Dependent Regulation of Host Defense Pathways in the Context of Viral Infection, Viruses 10. 3.737 2018-11-29
19 Xu Xiuli, Yang Haijin, Khalil Zeinab G, Yin Liyuan, Xiao Xue, Salim Angela A, Song Fuhang*, and Capon Robert J. (2018) Bromocatechol conjugates from a Chinese marine red alga, Symphyocladia latiuscula, Phytochemistry 158, 20-25. 3.041 2018-11-29
20 Nie Jianan , Bian Liang*, Gu Xiaobin , Jiang Xiaoqiang , Dong Hailiang , Song Mianxin , Dong Faqin , Zhang Limin*, He Huichao , He Ping , Belzile Nelson , Chen Yuwei , and Sun Shuhui. (2018) Biosynthesized magnetite-perovskite (XFe2O4-BiFeO3) interfaces for toxic trace metal removal from aqueous solution, Ceram. Int. 44, 21210-21220. 2.882 2018-11-29
21 Zeng Zhao-Qing*, and Zhuang Wen-Ying*. (2018) Two new species of Geejayessia (Hypocreales) from Asia as evidenced by morphology and multi-gene analyses, MycoKeys, 7-19. 2.667 2018-11-29
22 Li Xiangdong*, Ma Wenqiang, Wong Gary, Ma Shuoqian, Li Shihua, Bi Yuhai, and Gao George F*. (2018) A new threat to human reproduction system posed by Zika virus (ZIKV): From clinical investigations to experimental studies, Virus research 254, 10-14. 2.485 2018-11-29
23 Sinumvayo Jean Paul*, Zhao Chunhua, and Tuyishime Philibert. (2018) Recent advances and future trends of riboswitches: attractive regulatory tools, World journal of microbiology & biotechnology 34, 171. 2.031 2018-11-29
24 Wang Xin-Cun* , Zeng Zhao-Qing , and Zhuang Wen-Ying*. (2018) The complete mitochondrial genome of the bambusicolous fungus Fusarium bambusae (Nectriaceae, Ascomycota), Mitochondrial DNA Part B-Resour. 3, 1147-1148. 0.486 2018-11-29
25 Hu Guipeng, Li Yin, Ye Chao, Liu Liming, and Chen Xiulai*. (2018) Engineering Microorganisms for Enhanced CO2 Sequestration, Trends Biotechnol. 14.635 2018-11-23
26 Deng Chao-Ying, Zhang Huan, Wu Yao, Ding Li-Li, Pan Yue, Sun Shu-Tao, Li Ya-Jun, Wang Li, and Qian Wei*. (2018) Proteolysis of histidine kinase VgrS inhibits its autophosphorylation and promotes osmostress resistance in Xanthomonas campestris, Nat Commun 9, 4791. 13.691 2018-11-23
27 Hua Chenlei, Zhao Jian-Hua, and Guo Hui-Shan*. (2018) Trans-Kingdom RNA Silencing in Plant-Fungal Pathogen Interactions, Molecular plant 11, 235-244. 8.065 2018-11-23
28 Feng Haichao, Zhang Nan, Fu Ruixin, Liu Yunpeng, Krell Tino, Du Wenbin, Shao Jiahui, Shen Qirong, and Zhang Ruifu*. (2018) Recognition of dominant attractants by key chemoreceptors mediates recruitment of plant growth-promoting rhizobacteria, Environmental microbiology. 5.462 2018-11-23
29 Li Ningxiao , Alfiky Alsayed , Wang Wenzhao , Islam Md , Nourollahi Khoshnood , Liu Xingzhong , and Kang Seogchan*. (2018) Volatile Compound-Mediated Recognition and Inhibition Between Trichoderma Biocontrol Agents and Fusarium oxysporum, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-11-23
30 Li Honghua, Hu Pengjie, Wang Ying, Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2018) Enhancing the production of cephalosporin C through modulating the autophagic process of Acremonium chrysogenum, Microbial cell factories 17, 175. 4.295 2018-11-23
31 Deng Yongcui, Gui Qian, Dumont Marc, Han Cheng, Deng Huan, Yun Juanli, and Zhong Wenhui*. (2018) Methylococcaceae are the dominant active aerobic methanotrophs in a Chinese tidal marsh, Environmental science and pollution research international. 2.989 2018-11-23
32 Zuo Ya-Bo, Liu Da-Le, Li Cui-Xin, Chen Yu-Hui*, and Wei Xin-Li*. (2018) A new species of the lichenised genus Anamylopsora (Baeomycetaceae, Baeomycetales) from Tengger Desert of China, MycoKeys, 107-118. 2.667 2018-11-23
33 Landry Bemmo Kamdem Ulrich , Francois Zambou Ngoufack*, Wang Rui-Yan , Taicheng Zhu, and Li Yin. (2018) Viability and Stress Response of Putative Probiotic Lactobacillus plantarum Strains in Honey Environment, Probiotics Antimicrob. Proteins 10, 629-637. 2.091 2018-11-23
34 Sun Lulu, Xie Cen, Wang Guang, Wu Yue, Wu Qing, Wang Xuemei, Liu Jia, Deng Yangyang, Xia Jialin, Chen Bo, Zhang Songyang, Yun Chuyu, Lian Guan, Zhang Xiujuan, Zhang Heng, Bisson William H., Shi Jingmin, Gao Xiaoxia, Ge Pupu, Liu Cuihua, Krausz Kristopher W., Nichols Robert G., Cai Jingwei, Rimal Bipin, Patterson Andrew D., Wang Xian, Gonzalez Frank J., and Jiang Changtao*. (2018) Gut microbiota and intestinal FXR mediate the clinical benefits of metformin, Nature Medicine. 33.409 2018-11-08
35 Cui Chun-Ping, Zhang Yuan, Wang Chanjuan, Yuan Fang, Li Hongchang, Yao Yuying, Chen Yuhan, Li Chunnan, Wei Wenyi, Liu Cui Hua, He Fuchu, Liu Yan*, and Zhang Lingqiang*. (2018) Dynamic ubiquitylation of Sox2 regulates proteostasis and governs neural progenitor cell differentiation, Nat. Commun. 9, 4648. 13.691 2018-11-08
36 Hong Sheng , Zhang Zhimin , Liu Hongtao , Tian Meijie , Zhu Xiping , Zhang Zhuqiang , Wang Weihong , Zhou Xuyu , Zhang Fuping , Ge Qing , Zhu Bing , Tang Hong*, Hua Zhaolin*, and Hou Baidong*. (2018) B Cells Are the Dominant Antigen-Presenting Cells that Activate Naive CD4(+) T Cells upon Immunization with a Virus-Derived Nanoparticle Antigen, Immunity 49, 695-+. 23.618 2018-11-05
37 Singh Brahma N. *, Singh Braj R. , Gupta Vijai K.*, Kharwar Ravindra N. , and Pecoraro Lorenzo. (2018) Coating with Microbial Hydrophobins: A Novel Approach to Develop Smart Drug Nanoparticles, Trends Biotechnol. 36, 1103-1106. 14.635 2018-11-05
38 Shi Wenyu#, Qi Heyuan#, Sun Qinglan, Fan Guomei, Liu Shuangjiang, Wang Jun, Zhu Baoli, Liu Hongwei, Zhao Fangqing, Wang Xiaochen, Hu Xiaoxuan, Li Wei, Liu Jia, Tian Ye, Wu Linhuan*, and Ma Juncai*. (2018) gcMeta: a Global Catalogue of Metagenomics platform to support the archiving, standardization and analysis of microbiome data, Nucleic acids research. 10.235 2018-11-05
39 Li Yan, Tan Shuguang, Zhang Chang, Chai Yan, He Mengnan, Zhang Catherine W-H, Wang Qihui, Tong Zhou, Liu Kefang, Lei Yifan, Liu William J, Liu Yingxia, Tian Zhigang, Cao Xuetao, Yan Jinghua, Qi Jianxun, Tien Po*, Gao Shan*, and Gao George F*. (2018) Limited Cross-Linking of 4-1BB by 4-1BB Ligand and the Agonist Monoclonal Antibody Utomilumab, Cell reports 25, 909-920.e904 8.700 2018-11-05
40 Wu Wei, Zhao Zhiwen, Luo Xuming, Fan Xiaojing, Zhuo Tao, Hu Xun, Liu Jun, and Zou Huasong*. (2018) Response regulator VemR regulates the transcription of flagellar rod gene flgG by interacting with sigma(54) factor RpoN2 in Xanthomonas citri subsp. citri, Mol Plant Pathol. 4.964 2018-11-05
41 Liu Fei , Xiang Meichun , Guo Yanlei , Wu Xiaoli , Lu Guangxin , Yang Yong , Liu Xingzhong , Chen Shijiang , Zhang Guozhen , and Shi Wangpeng*. (2018) Culture conditions and nutrition requirements for the mycelial growth of Isaria farinosa (Hypocreales: Cordycipitaceae) and the altitude effect on its growth and metabolome, Sci Rep 8. 4.609 2018-11-05
42 Ye Jian*, Wang Chunming , Sun Yanwei , Qu Jing , Mao Huizhu , and Chua Nam-Hai. (2018) Overexpression of a Transcription Factor Increases Lipid Content in a Woody Perennial Jatropha curcas, Front. Plant Sci. 9. 4.354 2018-11-05
43 Wang Wenxi, Zhang Jihui, Liu Xiang, Li Dong, Li Yue, Tian Yuqing, and Tan Huarong*. (2018) Identification of a butenolide signaling system that regulates nikkomycin biosynthesis in Streptomyces, The Journal of biological chemistry. 4.253 2018-11-05
44 Jiang Xiaodan# , Deng Aihua#, Yang Jiarui#, Bai Hua , Yang Zhao , Wu Jie , Lv Huibin , Li Xuemin*, and Wen Tingyi*. (2018) Pathogens in the Meibomian gland and conjunctival sac: microbiome of normal subjects and patients with Meibomian gland dysfunction, Infect. Drug Resistance 11, 1729-1740. 3.443 2018-11-05
45 Yang Rui-Heng#, Su Jin-He#, Shang Jun-Jun#, Wu Ying-Ying, Li Yan, Bao Da-Peng*, and Yao Yi-Jian*. (2018) Evaluation of the ribosomal DNA internal transcribed spacer (ITS), specifically ITS1 and ITS2, for the analysis of fungal diversity by deep sequencing, PLoS One 13, e0206428. 3.352 2018-11-05
46 Qian Xin , Chen Liang , Guo Xiaoming , He Dan , Shi Miaomiao , and Zhang Dianxiang*. (2018) Shifts in community composition and co-occurrence patterns of phyllosphere fungi inhabiting Mussaenda shikokiana along an elevation gradient, PeerJ 6. 2.469 2018-11-05
47 You Jing , Hong Shan , Yu Jiliang , Duan Lisha , Liu Bo , Mu Bozhong*, Zhou Cheng*, and Xue Yanfen. (2018) Coralloluteibacterium thermophilus sp nov., A Gammaproteobacterium Isolated from an Oil Reservoir, Current microbiology 75, 1584-1588. 1.459 2018-11-05
48 Liang Zhixia , Yun Yanbin*, Ji Quanju , Xia Qiang , and Li Chunli. (2018) Effects of organic solvents and different aqueous-phase additives on the polyamide (PA) thin-film composite (TFC) membranes for forward osmosis, Desalination and Water Treatment 119, 44-52. 1.397 2018-11-05
49 Liu Qing , Wang Fen , Liu Kuanbo , and Dong Caihong*. (2018) Influence of Strain Preservation Methods on Fruiting Body Growth and Metabolite Production by the Medicinal Mushroom Cordyceps militaris (Ascomycetes), International journal of medicinal mushrooms 20, 1003-1011. 1.394 2018-11-05
50 Huang Yuanyuan# , Chen Yuxin#, Castro-Izaguirre Nadia , Baruffol Martin, ..., Guo Liang-Dong, ..., Bruelheide Helge* , Ma Keping*, Niklaus Pascal A.* , and Schmid Bernhard*. (2018) Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment, Science (New York, N.Y.) 362, 80-+. 40.627 2018-10-25
51 Wang Laiyou , Deng Aihua* , Zhang Yun , Liu Shuwen , Liang Yong , Bai Hua , Cui Di , Qiu Qidi , Shang Xiuling , Yang Zhao , He Xiuping , and Wen Tingyi*. (2018) Efficient CRISPR-Cas9 mediated multiplex genome editing in yeasts, Biotechnology for biofuels 11. 6.661 2018-10-25
52 Wang Juli, Yu Haiying, and Zhu Kun*. (2018) Employing metabolic engineered lipolytic microbial platform for 1-alkene one-step conversion, Bioresource technology 263, 172-179. 5.978 2018-10-25
53 Yue Qun , Li Yan , Chen Li , Zhang Xiaoling , Liu Xingzhong , An Zhiqiang*, and Bills Gerald F.*. (2018) Genomics-driven discovery of a novel self-resistance mechanism in the echinocandin-producing fungus Pezicula radicicola, Environmental microbiology 20, 3154-3167. 5.462 2018-10-25
54 Wu Jie, Deng Aihua, Sun Qinyun, Bai Hua, Sun Zhaopeng, Shang Xiuling, Zhang Yun, Liu Qian, Liang Yong, Liu Shuwen, Che Yongsheng, and Wen Tingyi*. (2018) Bacterial Genome Editing via a Designed Toxin-Antitoxin Cassette, ACS Synth Biol 7, 822-831. 5.253 2018-10-25
55 Wu Bin-Wei , Gao Cheng , Chen Liang , Buscot Francois , Goldmann Kezia , Purahong Witoon , Ji Niu-Niu , Wang Yong-Long , Lu Peng-Peng , Li Xing-Chun , and Guo Liang-Dong*. (2018) Host Phylogeny Is a Major Determinant of Fagaceae-Associated Ectomycorrhizal Fungal Community Assembly at a Regional Scale, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-10-25
56 Sun Yeping , Jiang Jingwen , Tien Po , Liu Wenjun*, and Li Jing*. (2018) IFN-: A new spotlight in innate immunity against influenza virus infection, Protein Cell 9, 832-837. 4.326 2018-10-25
57 Zhang Jihui, Chen Jie, Zuo Jie, Newton Gary K, Stewart Mark R, Perrior Trevor R, Garrod David R, and Robinson Clive*. (2018) Allergen Delivery Inhibitors: Characterisation of Potent and Selective Inhibitors of Der p 1 and Their Attenuation of Airway Responses to House Dust Mite Allergens, International journal of molecular sciences 19. 3.878 2018-10-25
58 Zhang Meng , Yu Qilin , Xiao Chenpeng , Zhang Kai , Zhang Dan , Zhang Biao , and Li Mingchun*. (2018) Disruption of SPT23 results in increased heat sensitivity due to plasma membrane damage in Pichia pastoris, FEMS Yeast Res. 18. 3.022 2018-10-25
59 Song Lei, Liu Hongcan, Cai Shichun, Huang Ying, Dai Xin, and Zhou Yuguang*. (2018) Alcanivorax indicus sp. nov., isolated from seawater, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-10-25
60 Chen Shaoxing*, Sun Siqi, Xu Yao, and Liu Hong-Can. (2018) Halococcus salsus sp. nov., a novel halophilic archaeon isolated from rock salt, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-10-25
61 Wang HongMei, Dong WenFei, and Wang Liang*. (2018) Expression profile and potential functional differentiation of the Speedy/RINGO family in mice, Gene 683, 80-86. 2.217 2018-10-25
62 Nie Yong , Qin Li , Yu De-Shui , Liu Xiao-Yong*, and Huang Bo*. (2018) Two new species of Conidiobolus occurring in Anhui, China, Mycol. Prog. 17, 1203-1211. 1.814 2018-10-25
63 Zhang Zhenxing , Qi Xiaoxiao , Chai Jinfeng , Wu Peixing , Lv Xun*, Cheng Shuihong*, and Li Xuebing*. (2018) Detection of glycan-binding proteins using glycan-functionalized quantum dots and gold nanoparticles, J. Carbohydr. Chem. 37, 199-209. 0.983 2018-10-25
64 Han Liu-Fu , Xu Xiao-Min , Yang Jing-Yuan , and Guo Shou-Yu*. (2018) Peltigera neodegenii sp nov from Central China, Mycotaxon 133, 323-332. 0.823 2018-10-25
65 Zong Yuan, Song Qianna, Li Chao, Jin Shuai, Zhang Dingbo, Wang Yanpeng, Qiu Jin-Long, and Gao Caixia*. (2018) Efficient C-to-T base editing in plants using a fusion of nCas9 and human APOBEC3A, Nature biotechnology. 43.271 2018-10-10
66 Wang X W, Yang F Y*, Meijer M, Kraak B, Sun B D, Jiang Y L, Wu Y M, Bai F Y, Seifert K A, Crous P W, Samson R A, and Houbraken J*. (2019) Redefining Humicola sensu stricto and related genera in the Chaetomiaceae, Studies in mycology 93, 65-153. 18.095 2018-10-10
67 Li Gairu , He Wanting , Zhu Henan , Bi Yuhai , Wang Ruyi , Xing Gang , Zhang Cheng , Zhou Jiyong , Yuen Kwok-Yung , Gao George F. , and Su Shuo*. (2018) Origin, Genetic Diversity, and Evolutionary Dynamics of Novel Porcine Circovirus 3, Advanced Science 5. 12.515 2018-10-10
68 Tang Wei#, Guo Zhengyan#, Cao Zhenju, Wang Min, Li Pengwei, Meng Xiangxi, Zhao Xuejin, Xie Zhoujie, Wang Wenzhao, Zhou Aihua, Lou Chunbo, and Chen Yihua*. (2018) d-Sedoheptulose-7-phosphate is a common precursor for the heptoses of septacidin and hygromycin B, Proc Natl Acad Sci U S A 115, 2818-2823. 10.359 2018-10-10
69 Liu Linxia, He Guang-Jun, Chen Lei, Zheng Jiao, Chen Yingying, Shen Lan, Tian Xiuyun, Li Erwei, Yang Ence, Liao Guojian, and Wang Linqi*. (2018) Genetic basis for coordination of meiosis and sexual structure maturation in Cryptococcus neoformans, eLife 7. 8.508 2018-10-10
70 Gao Fei , Hao Zhenzhen , Sun Xianhua , Qin Lina , Zhao Tong , Liu Weiquan , Luo Huiying , Yao Bin*, and Su Xiaoyun*. (2018) A versatile system for fast screening and isolation of Trichoderma reesei cellulase hyperproducers based on DsRed and fluorescence-assisted cell sorting, Biotechnology for biofuels 11. 6.661 2018-10-10
71 Nanjaraj Urs Ankanahalli N, Hu Yiling, Li Pengwei, Yuchi Zhiguang, Chen Yihua*, and Zhang Yan*. (2018) Cloning and Expression of a Nonribosomal Peptide Synthetase to Generate Blue Rose, ACS Synth Biol. 5.253 2018-10-10
72 Tian Jingjing, Zhang Gang, Ju Yingjiao, Tang Na, Li Jianjuan, Jia Rufu, and Feng Jie*. (2018) Five novel carbapenem-hydrolysing OXA-type beta-lactamase groups are intrinsic in Acinetobacter spp, The Journal of antimicrobial chemotherapy. 5.173 2018-10-10
73 Sun Yeping , Wang Shanshan , Yi Yong , Zhang Jing , Duan Zhongping , Yuan Kehu , Liu Wenjun , Li Jing*, and Zhu Yiping*. (2018) The Hepatitis B Surface Antigen Binding Protein: An Immunoglobulin G Constant Region-Like Protein That Interacts With HBV Envelop Proteins and Mediates HBV Entry, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.855 2018-10-10
74 Liu Wenxia, Liu Aijun, Gao Hailong, Wang Quan, Wang Limin, Warkentin Eberhard, Rao Zihe, Michel Hartmut*, and Peng Guohong*. (2018) Structural properties of the peroxiredoxin AhpC2 from the hyperthermophilic eubacterium Aquifex aeolicus, Biochimica et biophysica acta. General subjects 1862, 2797-2805. 4.810 2018-10-10
75 Feng Riyue#, Wang Xuefei#, Li Jianning#, Chen Ke, Guo Guijie, Liao Yuan, Sun Liping, Huang Shile, and Chen Ji-Long*. (2018) Interaction of Abl Tyrosine Kinases with SOCS3 Impairs Its Suppressor Function in Tumorigenesis, Neoplasia (New York, N.Y.) 20, 1095-1105. 4.681 2018-10-10
76 Wang Dongdong , Wang Jingjing , Bi Yuhai , Fan Dandan , Liu Hong , Luo Ning , Yang Zongtong , Wang Shouchun , Chen Wenya , Wang Jianlin , Xu Shouzhen , Chen Jiming , Zhang Yi*, and Yin Yanbo*. (2018) Characterization of avian influenza H9N2 viruses isolated from ostriches (Struthio camelus), Sci Rep 8. 4.609 2018-10-10
77 Hydbring Per, De Petris Luigi, Zhang Yanming, Branden Eva, Koyi Hirsh, Novak Metka, Kanter Lena, Haag Petra, Hurley James, Tadigotla Vasisht, Zhu Baoli, Skog Johan, Viktorsson Kristina, Ekman Simon, and Lewensohn Rolf*. (2018) Exosomal RNA-profiling of pleural effusions identifies adenocarcinoma patients through elevated miR-200 and LCN2 expression, Lung cancer (Amsterdam, Netherlands) 124, 45-52. 4.374 2018-10-10
78 Xue Dingrong, Tian Fang*, Yang Fenghuan, Chen Huamin, Yuan Xiaochen, Yang Ching-Hong, Chen Yihua, Wang Qi, and He Chenyang*. (2018) Phosphodiesterase EdpX1 promotes virulence, exopolysaccharide production and biofilm formation in Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Applied and environmental microbiology. 4.272 2018-10-10
79 Li Ningxiao , Wang Wenzhao , Bitas Vasileios , Subbarao Krishna , Liu Xingzhong , and Kang Seogchan*. (2018) Volatile Compounds Emitted by Diverse Verticillium Species Enhance Plant Growth by Manipulating Auxin Signaling, Mol. Plant-Microbe Interact. 31, 1021-1031. 4.078 2018-10-10
80 Feng Haichao , Zhang Nan , Du Wenbin , Zhang Huihui , Liu Yunpeng , Fu Ruixin , Shao Jiahui , Zhang Guishan , Shen Qirong , and Zhang Ruifu*. (2018) Identification of Chemotaxis Compounds in Root Exudates and Their Sensing Chemoreceptors in Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria Bacillus amyloliquefaciens SQR9, Mol. Plant-Microbe Interact. 31, 995-1005. 4.078 2018-10-10
81 Wang Haoyu, Lu Jiao, Li Kaili, Ren Hongyu, Shi Yi, Qin Tian*, Duan Xuefeng*, and Fang Min*. (2018) The virulence of Legionella pneumophila is positively correlated with its ability to stimulate NF-kappaB activation, Future microbiology 13, 1247-1259. 4.037 2018-10-10
82 Zhang Lihong , Zhang Guilong , Dai Zhangyu , Bian Po , Zhong Naiqin , Zhang Yuanyuan*, Cai Dongqing*, and Wu Zhengyan*. (2018) Promoting Potato Seed Sprouting Using an Amphiphilic Nanocomposite, J. Agric. Food Chem. 66, 9657-9666. 3.791 2018-10-10
83 Bu Yifan, Cui Yinglu, Peng Ying, Hu Meirong, Tian Yu'e, Tao Yong, and Wu Bian*. (2018) Engineering improved thermostability of the GH11 xylanase from Neocallimastix patriciarum via computational library design, Applied microbiology and biotechnology 102, 3675-3685. 3.602 2018-10-10
84 Liu Weiwei, Wang Chaofeng, Wang Guangda, Ma Yinping, Tian Juan, Yu Yanjun, Dong Li, and Kong Zhaosheng*. (2018) Towards a better recording of microtubule cytoskeletal spatial organization and dynamics in plant cells, Journal of integrative plant biology. 3.499 2018-10-10
85 Zhang Ping, Li Saina, Li Juan, Wei Feng, Cheng Xianlong, Zhang Guifeng, Ma Shuangcheng*, and Liu Bin*. (2018) Identification of Ophiocordyceps sinensis and Its Artificially Cultured Ophiocordyceps Mycelia by Ultra-Performance Liquid Chromatography/Orbitrap Fusion Mass Spectrometry and Chemometrics, Molecules (Basel, Switzerland) 23. 3.268 2018-10-10
86 Cui Liang, Mahesutihan Madina, Zheng Weinan, Meng Lijun, Fan Wenhui, Li Jing, Ye Xin, Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2018) CDC25B promotes influenza A virus replication by regulating the phosphorylation of nucleoprotein, Virology 525, 40-47. 3.115 2018-10-10
87 Zeng Z Q, and Zhuang W Y*. (2018) Discovery of a second species of Hyalocylindrophora and the phylogenetic position of the genus in Bionectriaceae, Mycologia, 1-7. 2.833 2018-10-10
88 Lu Yiping, Wang Lei, Teng Fei, Zhang Jianing*, Hu Meirong*, and Tao Yong. (2018) Production of myo-inositol from glucose by a novel trienzymatic cascade of polyphosphate glucokinase, inositol 1-phosphate synthase and inositol monophosphatase, Enzyme and microbial technology 112, 1-5. 2.804 2018-10-10
89 He Mao-Qiang, Chuankid Boontiya, Hyde Kevin D, Cheewangkoon* Ratchadawan, and Zhao Rui-Lin*. (2018) A new section and species of AgaricussubgenusPseudochitonia from Thailand, MycoKeys, 53-67. 2.667 2018-10-10
90 Chen Baosong#, Li Erwei#, Liu Li, Liao Mingfang, Zhu Zhaoxiang, Zhuang Wenying, Bao Li, and Liu Hongwei*. (2018) Botryane Sesquiterpenoids, Cyclopentadepsipeptides, Xanthones, and Trichothecenes from Trichoderma oligosporum, Planta medica 84, 1055-1063. 2.465 2018-10-10
91 Huang Qiang, Du Wei-Li, Miao Li-Li, Liu Ying, and Liu Zhi-Pei*. (2018) Microbial community dynamics in an ANAMMOX reactor for piggery wastewater treatment with startup, raising nitrogen load, and stable performance, AMB Express 8, 156. 2.427 2018-10-10
92 Li Heng, Li Jing, Jin Ruinan, Chen Wei, Liang Chaoning, Wu Jieyuan, Jin Jian-Ming, and Tang Shuang-Yan*. (2018) Towards the construction of high-quality mutagenesis libraries, Biotechnology letters 40, 1101-1107. 1.779 2018-10-10
93 Kou Xingran, Ke Yuqian, Wang Xiaoqi, Rahman Md Ramim Tanver, Xie Yuzhang, Chen Shangwei, and Wang Hongxin*. (2018) Simultaneous extraction of hydrophobic and hydrophilic bioactive compounds from ginger (Zingiber officinale Roscoe), Food chemistry 257, 223-229. 4.879 2018-09-19
94 Chen Chen#, Jiang Dong#, Ni Ming#, Li Jing#, Chen Zhihai, Liu Jingyuan, Ye Hanhui, Wong Gary, Li Wei, Zhang Yuanyuan, Wang Beibei, Bi Yuhai, Chen Danying, Zhang Ping, Zhao Xuesen, Kong Yaxian, Shi Weifeng, Du Pengcheng, Xiao Gengfu, Ma Juncai, Gao George F, Cui Jie, Zhang Fujie, Liu Wenjun, Bo Xiaochen, Li Ang*, Zeng Hui*, and Liu Di*. (2018) Phylogenomic analysis unravels evolution of yellow fever virus within hosts, PLoS Negl Trop Dis 12, e0006738. 4.720 2018-09-19
95 Huang Ye, Zhou Enze , Jiang Chengying , Jia Ru , Liu Shuangjiang*, Xu Dake*, Gu Tingyue , and Wang Fuhui. (2018) Endogenous phenazine-1-carboxamide encoding gene PhzH regulated the extracellular electron transfer in biocorrosion of stainless steel by marine Pseudomonas aeruginosa, Electrochem. Commun. 94, 9-13. 4.534 2018-09-19
96 Xu Yuhui , Liu Fei , Chen Suting , Wu Jiannan , Hu Yongfei , Zhu Baoli*, and Sun Zhaogang*. (2018) In vivo evolution of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis in patients during long-term treatment, BMC genomics 19. 4.257 2018-09-19
97 Song Fangying, Liu Ning, Liu Minghao, Chen Yihua, and Huang Ying*. (2018) Identification and Characterization of Mycemycin Biosynthetic Gene Clusters in Streptomyces olivaceus FXJ8.012 and Streptomyces sp. FXJ1.235, Marine drugs 16. 4.186 2018-09-19
98 Huo Xiang , Cui Lun-biao , Chen Cong , Wang Dayan ..., Zhao Xiang , Ren Ruiqi , Bao Chang-jun , Gao George F.*, and Zhu Feng-Cai*. (2018) Severe human infection with a novel avian-origin influenza A(H7N4) virus, Sci. Bull. 63, 1043-1050. 4.136 2018-09-19
99 Zhao Min , Chen Junbo , Tan Shuguang , Dong Tao , Jiang Hui , Zheng Jiandong , Quan Chuansong , Liao Qiaohong , Zhang Hangjie , Wang Xiling , Wang Qianli , Bi Yuhai , Liu Fengfeng , Feng Luzhao , Horby Peter W. , Klenerman Paul , Gao George F. , Liu William J.* , and Yu Hongjie*. (2018) Prolonged Evolution of Virus-Specific Memory T Cell Immunity after Severe Avian Influenza A (H7N9) Virus Infection, J. Virol. 92. 4.130 2018-09-19
100 Gao Chunzhi, Guo Zhengyan, Lu Xingzhong, Chen Haiyan, Liu Liwei, Yu Zhiguo*, and Chen Yihua*. (2018) Hexaricins, Pradimicin-like Polyketides from a Marine Sediment-Derived Streptosporangium sp. and Their Antioxidant Effects, Journal of natural products. 3.904 2018-09-19
101 Fan Xin, Li Ning, Wang Xiaoshuang, Zhang Jingyu, Xu Meiyi, Liu Xueting, and Wang Beinan*. (2018) Protective immune mechanisms of Yifei Tongluo, a Chinese herb formulation, in the treatment of mycobacterial infection, PLoS One 13, e0203678. 3.352 2018-09-19
102 Yang Yang# , Li Shanqin#, Wong Gary#, Ma Sufang , Xu Zhixiang , Zhao Xiaonan , Li Hong , Xu Wen , Zheng Haixia , Lin Jingyan , Zhao Qi , Liu Wenjun , Liu Yingxia , Gao George F. , and Bi Yuhai*. (2018) Development of a quadruple qRT-PCR assay for simultaneous identification of highly and low pathogenic H7N9 avian influenza viruses and characterization against oseltamivir resistance, BMC infectious diseases 18. 2.949 2018-09-19
103 Liu Qing, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang*, and Xin Yu-Hua*. (2018) Flavipsychrobacter stenotrophus gen. nov., sp. nov., a novel member of the phylum Bacteroidetes isolated from a glacier, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-09-19
104 Wang Xudong, Lu Qiong, Qi Jianxun, Chai Yan, Wang Youchun, and Gao George Fu*. (2018) Structural and functional insights into MCR-2 mediated colistin resistance, Science China. Life sciences. 2.328 2018-09-19
105 Ma Biao, Zhou Yang, Chen Hui, He Si-Jie, Huang Yi-Hua, Zhao He, Lu Xiang, Zhang Wan-Ke, Pang Jin-Huan, Chen Shou-Yi*, and Zhang Jin-Song*. (2018) Membrane protein MHZ3 stabilizes OsEIN2 in rice by interacting with its Nramp-like domain, Proc Natl Acad Sci U S A 115, 2520-2525. 10.359 2018-09-05
106 Xue Qiong , Liu Xiao-Bin , Lao Yeh-Hsing , Wu Lin-Ping , Wang Dong , Zuo Zhen-Qiang , Chen Jun-Yu , Hou Jing , Bei Yuan-Yuan, Wu Xue-Fei , Leong Kam W. , Xiang Hua , and Han Jing*. (2018) Anti-infective biomaterials with surface-decorated tachyplesin I, Biomaterials 178, 351-362. 9.315 2018-09-05
107 Bi Yuhai#, Tan Shuguang#, Yang Yang, Wong Gary, Zhao Min, Zhang Qingchao, Wang Qiang, Zhao Xiaonan, Li Liqiang, Yuan Jing, Li Hao, Li Hong, Xu Wen, Shi Weifeng, Quan Chuansong, Zou Rongrong, Li Jianming, Zheng Haixia, Yang Liuqing, Liu William J, Liu Di, Wang Huijun, Qin Yantao, Liu Lei, Jiang Chengyu, Liu Wenjun, Lu Lin, Gao George F*, and Liu Yingxia*. (2018) Clinical and immunological characteristics of human infections with H5N6 avian influenza virus, Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 8.970 2018-09-05
108 Zhang Xiaxia, Han Libo, Wang Qi, Zhang Chen, Yu Yanjun, Tian Juan, and Kong Zhaosheng*. (2018) The host actin cytoskeleton channels rhizobia release and facilitates symbiosome accommodation during nodulation in Medicago truncatula, The New phytologist. 7.833 2018-09-05
109 Zhao Min, Liu Kefang, Luo Jiejian, Tan Shuguang, Quan Chuansong, Zhang Shuijun, Chai Yan, Qi Jianxun, Li Yan, Bi Yuhai, Xiao Haixia, Wong Gary, Zhou Jianfang, Jiang Taijiao, Liu Wenjun, Yu Hongjie, Yan Jinghua, Liu Yingxia, Shu Yuelong, Wu Guizhen, Wu Aiping*, Gao George F*, and Liu William J*. (2018) Heterosubtypic Protections against Human-Infecting Avian Influenza Viruses Correlate to Biased Cross-T-Cell Responses, mBio 9. 7.140 2018-09-05
110 Li Xin* , Xu Yuxiu*, Ding Yun , Li Changfei , Zhao Hong , Wang Jiandong , and Meng Songdong*. (2018) Posttranscriptional upregulation of HER3 by HER2 mRNA induces trastuzumab resistance in breast cancer, Molecular Cancer 17. 6.976 2018-09-05
111 Xu Jing , Li Shuxiang , Wang Xinyi , Liu Jing , Shan Pu , Zhou Ya , Zhao Jing , Wang Zhibiao , Xu Cui , Chen Meili , Chen Ze , Zhao Kai*, and Qu Di*. (2018) Systemic and mucosal humoral immune responses induced by the JY-adjuvanted nasal spray H7N9 vaccine in mice, Emerg. Microbes Infect. 7. 6.225 2018-09-05
112 Liu Qijun, Schumacher Jorg, Wan Xinyi, Lou Chunbo, and Wang Baojun*. (2018) Orthogonality and Burdens of Heterologous AND Gate Gene Circuits in E. coli, ACS Synth Biol 7, 553-564. 5.253 2018-09-05
113 Sun Yeping , Li Jing*, Gao George F. , Tien Po , and Liu Wenjun*. (2018) Bunyavirales ribonucleoproteins: the viral replication and transcription machinery, Crit. Rev. Microbiol. 44, 522-540. 5.211 2018-09-05
114 Wang Siyu, Wang Xiayan, Wang Lin, Pu Qiaosheng, Du Wenbin, and Guo Guangsheng*. (2018) Plasma-assisted alignment in the fabrication of microchannel-array-based in-tube solid-phase microextraction microchips packed with TiO2 nanoparticles for phosphopeptide analysis, Analytica chimica acta 1018, 70-77. 4.837 2018-09-05
115 Yang Q., Liu K., Niu X., Wang Q., Wan Y., Yang F., Li G., Wang Y., and Wang R. (2018) Genome-wide Identification of PP2C Genes and Their Expression Profiling in Response to Drought and Cold Stresses in Medicago truncatula, Sci Rep 8, 12841. 4.609 2018-09-05
116 Liu Jianghua , Zhai Yanan , Zhang Yang , Zhu Shuaiming , Liu Gang* , and Che Yongsheng*. (2018) Heterologous Biosynthesis of the Fungal Sesquiterpene Trichodermol in Saccharomyces cerevisiae, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-09-05
117 Wang Qiangyi , Du Minghao , Wang Shuai , Liu Linxia , Xiao Liming , Wang Linqi , Li Tong*, Zhuang Hui*, and Yang Ence*. (2018) MADS-Box Transcription Factor MadsA Regulates Dimorphic Transition, Conidiation, and Germination of Talaromyces marneffei, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-09-05
118 Virlouvet Laetitia, Avenson Thomas J, Du Qian, Zhang Chi, Liu Ning, Fromm Michael, Avramova Zoya, and Russo Sabrina E*. (2018) Dehydration Stress Memory: Gene Networks Linked to Physiological Responses During Repeated Stresses of Zea mays, Front Plant Sci 9, 1058. 4.354 2018-09-05
119 Zhou Cheng*, Xue Yanfen , and Ma Yanhe*. (2018) Characterization and high-efficiency secreted expression in Bacillus subtilis of a thermo-alkaline beta-mannanase from an alkaliphilic Bacillus clausii strain S10, Microbial cell factories 17. 4.295 2018-09-05
120 Wang Yan, Wang Liuqing, Wu Fan, Liu Fei, Wang Qi, Zhang Xiaoling, Selvaraj Jonathan Nimal, Zhao Yueju, Xing Fuguo, Yin Wen-Bing, and Liu Yang*. (2018) A Consensus Ochratoxin A Biosynthetic Pathway: Insights from the Genome Sequence of Aspergillus ochraceus and a Comparative Genomic Analysis, Applied and environmental microbiology. 4.272 2018-09-05
121 Zhang Yu, Zhang Yun*, Shang Xiuling, Wang Bo, Hu Qitiao, Liu Shuwen, and Wen Tingyi*. (2018) Reconstruction of TCA cycle in Corynebacterium glutamicum with a genome-scale metabolic network model for trans-4-hydroxyproline production, Biotechnol Bioeng. 4.206 2018-09-05
122 Hussain Muzammil, Hamid M Imran, Tian Jianqing, Hu Jianyang, Zhang Xiaoling, Chen Jingsheng, Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong*. (2018) Bacterial community assemblages in the rhizosphere soil, root endosphere and cyst of soybean cyst nematode-suppressive soil challenged with nematodes, FEMS microbiology ecology 94. 4.188 2018-09-05
123 Qi Dandan, Hu Lei, Jiao Tong, Zhang Tinghong, Tong Xiaomei, and Ye Xin*. (2018) Phosphatase Cdc25A negatively regulates antiviral immune response by inhibiting TBK1 activity, J Virol. 4.130 2018-09-05
124 Zhang Dandan, Tian Caijuan, Yin Kangquan, Wang Wenyi, and Qiu Jin-Long*. (2018) Post-invasive Bacterial Resistance Conferred by Open Stomata in Rice, Molecular plant-microbe interactions : MPMI. 4.078 2018-09-05
125 Ren Fengxia, Chen Shenxi, Zhang Yang, Zhu Shuaiming, Xiao Junhai, Liu Xingzhong, Su Ruibin*, and Che Yongsheng*. (2018) Hawaiienols A-D, Highly Oxygenated p-Terphenyls from an Insect-Associated Fungus, Paraconiothyrium hawaiiense, Journal of natural products 81, 1752-1759. 3.904 2018-09-05
126 Zhou Xin-Tong, Wang Fang, Ma Yin-Ping, Jia Li-Jia, Liu Ning, Wang Hai-Yun, Zhao Pan, Xia Gui-Xian*, and Zhong Nai-Qin*. (2018) Ectopic expression of SsPETE2, a plastocyanin from Suaeda salsa, improves plant tolerance to oxidative stress, Plant science : an international journal of experimental plant biology 268, 1-10. 3.802 2018-09-05
127 Zhang Xiao-Yan, Liu Zhan-Liang, Sun Bing-Da, Niu Shu-Bin, Wang Meng-Hua, Tan Xiang-Mei, Zou Zhong-Mei, and Ding Gang*. (2018) Bioactive Resorcylic Acid Lactones with Different Ring Systems from Desert Plant Endophytic Fungus Chaetosphaeronema hispidulur, J Agric Food Chem 66, 8976-8982. 3.791 2018-09-05
128 Dong Yuqiao, Jiang Baota, Xu Dake*, Jiang Chengying, Li Qi*, and Gu Tingyue. (2018) Severe microbiologically influenced corrosion of S32654 super austenitic stainless steel by acid producing bacterium Acidithiobacillus caldus SM-1, Bioelectrochemistry 123, 34-44. 3.631 2018-09-05
129 Zhao Tianhu, Zhang Yuhuan, Wu Huijun, Wang Di, Chen Yihua, Zhu Mei-Jun, and Ma Luyan Z*. (2018) Extracellular aminopeptidase modulates biofilm development of Pseudomonas aeruginosa by affecting matrix exopolysaccharide and bacterial cell death, Environmental microbiology reports. 3.481 2018-09-05
130 Li Tingting , Dong Yiming , Zhang Xuanqi , Ji Xiangyu , Luo Chunxiong , Lou Chunbo , Zhang Haoqian M. *, and Ouyang Qi*. (2018) Engineering of a genetic circuit with regulatable multistability, Integr. Biol. 10, 474-482. 3.460 2018-09-05
131 Li Meng, Zhao Lin, Ma Jiajun, Zhao Na, Luo Jing, Wang Chengmin, Chen Lin, Ma Guoyao, Wang Yutian, and He Hongxuan*. (2018) Vibrio vulnificus in aquariums is a novel threat to marine mammals and public health, Transboundary and emerging diseases. 3.159 2018-09-05
132 Chen Yanyu, Ding Zhuang, Liu Xinxin, Chen Jianjun, Li Junjiao, Fei Yidong, Liu Zhe, Stoeger Tobias, Bi Yuhai, and Yin Renfu*. (2018) Biological and phylogenetic characterization of a novel hemagglutination-negative avian avulavirus 6 isolated from wild waterfowl in China, Transboundary and emerging diseases. 3.159 2018-09-05
133 Yang Yang , Li Shanqin , Wong Gary , Ma Sufang , Xu Zhixiang , Zhao Xiaonan , Li Hong , Xu Wen , Zheng Haixia , Lin Jingyan , Zhao Qi , Liu Wenjun , Liu Yingxia , Gao George F. , and Bi Yuhai*. (2018) Development of a quadruple qRT-PCR assay for simultaneous identification of highly and low pathogenic H7N9 avian influenza viruses and characterization against oseltamivir resistance, BMC infectious diseases 18. 2.949 2018-09-05
134 Wang Qiang , Li Jianming , Ji Jingkai , Yang Liuqing , Chen Li , Zhou Rongrong , Yang Yang , Zheng Haixia , Yuan Jing , Li Liqiang , Bi Yuhai , Gao George F. , Ma Jinmin*, and Liu Yingxia*. (2018) A case of Naegleria fowleri related primary amoebic meningoencephalitis in China diagnosed by next-generation sequencing, BMC infectious diseases 18. 2.949 2018-09-05
135 Zhang Jinjin, Ma Ke, Han Junjie, Wang Kai, Chen Hongyu, Bao Li, Liu Li, Xiong Weiping, Zhang Yaodong, Huang Ying, and Liu Hongwei*. (2018) Eight new triterpenoids with inhibitory activity against HMG-CoA reductase from the medical mushroom Ganoderma leucocontextum collected in Tibetan plateau, Fitoterapia 130, 79-88. 2.867 2018-09-05
136 Wang Jinhua, Yang Xiaohui, Li Rong, Wang Liang, Gu Yinmin, Zhao Yuhui, Huang Kuo Hsiang, Cheng Tianyou, Yuan Yi*, and Gao Shan. (2018) Long non-coding RNA MYU promotes prostate cancer proliferation by mediating the miR-184/c-Myc axis, Oncology reports. 2.804 2018-09-05
137 Zou Wenshu, Yin Peng, Shi Yaran, Jin Na, Gao Qian, Li Jiandong, and Liu Fenghua*. (2018) A Novel Biological Role of alpha-Mangostin via TAK1-NF-kappaB Pathway against Inflammatory, Inflammation. 2.709 2018-09-05
138 Wang Chunhui , Qu Jianghong , Yan Siyuan , Gao Quan , Hao Sibin*, and Zhou Dongsheng*. (2018) PFK15, a PFKFB3 antagonist, inhibits autophagy and proliferation in rhabdomyosarcoma cells, Int. J. Mol. Med. 42, 359-367. 2.555 2018-09-05
139 Wang Bin, Zhang Yufan, Jiang Wei, Zhu Li, Li Kaili, Zhou Kai, Dai Dongsheng, Chang Shan, and Fang Min*. (2018) GALNT3 inhibits NF-kappaB signaling during influenza A virus infection, Biochemical and biophysical research communications. 2.455 2018-09-05
140 Li Tao, Cui Yinglu, and Wu Bian*. (2018) Molecular dynamics investigations of structural and functional changes in Bcl-2 induced by the novel antagonist BDA-366, Journal of biomolecular structure & dynamics, 1-38. 2.443 2018-09-05
141 Yang Lan, Muhadesi Jiang-Baota, Wang Meng-Meng, Wang Bao-Jun, Liu Shuang-Jiang*, and Jiang Cheng-Ying*. (2018) Thauera hydrothermalis sp. nov., a thermophilic bacterium isolated from hot spring, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-09-05
142 Cao Chengliang#, Xu Tangyu#, Liu Jinjuan, Cai Xiaorui, Sun Yong, Qin Sheng, Jiang Jihong*, and Huang Ying. (2018) Actinomadura deserti sp. nov., isolated from desert soil, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-09-05
143 Li Kaili, Xu Henan, Jiang Wei, Li Jing, Liu Wenjun, Wang Tao*, and Fang Min*. (2018) Development and characterization of stable reporter cells for fast and sensitive detection of pyrogen, Analytical biochemistry 557, 69-76. 2.160 2018-09-05
144 Zhou Jie, Meng Hengkai, Zhang Wei, and Li Yin*. (2018) Production of Industrial Chemicals from CO2 by Engineering Cyanobacteria, Advances in experimental medicine and biology 1080, 97-116. 1.857 2018-09-05
145 Alvarado Pamela , Huang Ying , Wang Jian , Garrido Ignacio , and Leiva Sergio*. (2018) Phylogeny and bioactivity of epiphytic Gram-positive bacteria isolated from three co-occurring antarctic macroalgae, Antonie Van Leeuwenhoek 111, 1543-1555. 1.782 2018-09-05
146 Xue Huijun*, Zhan Zhengyan*, Zhang Kaining, and Fu Yu Vincent. (2018) Visualizing the Interaction Between the Qdot-labeled Protein and Site-specifically Modified lambda DNA at the Single Molecule Level, Journal of visualized experiments 1.677 2018-09-05
147 Li G. J., Zhang C. L., Zhao R. L.*, and Lin F. C.*. (2018) Two new species of Russula from Northeast China, Mycosphere 9, 431-443. 1.533 2018-09-05
148 Zhang Qian, Luan Ruiling, Li Huixiang, Liu Yanan, Liu Pan, Wang Liying, Li Danna, Wang Mengdi, Zou Qiang, Liu Hongwei*, Matsuzaki Keiichi, and Zhao Feng*. (2018) Anti-inflammatory action of ambuic acid, a natural product isolated from the solid culture of Pestalotiopsis neglecta, through blocking ERK/JNK mitogen-activated protein kinase signaling pathway, Experimental and therapeutic medicine 16, 1538-1546. 1.403 2018-09-05
149 Yao Ling-Dan , Ju Xiao , James Timothy Y. , Qiu Jun-Zhi , and Liu Xiao-Yong*. (2018) Relationship between saccharifying capacity and isolation sources for strains of the Rhizopus arrhizus complex, Mycoscience 59, 409-414. 1.392 2018-09-05
150 Ca Yichen , Lp Pu-Dong , Zhao Jiamin , Wang Hong-Kai*, Jeewon Rajesh , Bhoyroo Vishwakalyan , Aruna Basiboyana , Lin Fu-Cheng , and Wang Qiming. (2018) Morph-molecular characterization of Meira nicotianae sp nov., a novel basidiomycetous, anamorphic yeast-like fungus associated with growth improvement in tobacco plant, Phytotaxa 365, 169-181. 1.168 2018-09-05
151 Jiang Bing, Duan Demin, Gao Lizeng, Zhou Mengjie, Fan Kelong, Tang Yan, Xi Juqun, Bi Yuhai, Tong Zhou, Gao George Fu, Xie Ni, Tang Aifa, Nie Guohui, Liang Minmin*, and Yan Xiyun*. (2018) Standardized assays for determining the catalytic activity and kinetics of peroxidase-like nanozymes, Nature protocols 13, 1506-1520. 15.269 2018-07-27
152 Duan Shou-Fu, Han Pei-Jie, Wang Qi-Ming, Liu Wan-Qiu, Shi Jun-Yan, Li Kuan, Zhang Xiao-Ling, and Bai Feng-Yan*. (2018) The origin and adaptive evolution of domesticated populations of yeast from Far East Asia, Nat Commun 9, 2690. 13.691 2018-07-27
153 Lin Xiaoxi B*, Wang Tuo, Stothard Paul, Corander Jukka, Wang Jun, Baines John F, Knowles Sarah C L, Baltrunaite Laima, Tasseva Guergana, Schmaltz Robert, Tollenaar Stephanie, Cody Liz A, Grenier Theodore, Wu Wei, Ramer-Tait Amanda E, and Walter Jens*. (2018) The evolution of ecological facilitation within mixed-species biofilms in the mouse gastrointestinal tract, The ISME journal. 11.663 2018-07-27
154 Wang Jun*, Kurilshikov Alexander, ..., Paterson Andrew D, Raes Jeroen*, Kraaij Robert*, and Zhernakova Alexandra*. (2018) Meta-analysis of human genome-microbiome association studies: the MiBioGen consortium initiative, Microbiome 6, 101. 10.903 2018-07-27
155 Gao Shu-Shan, Naowarojna Nathchar, Cheng Ronghai, Liu Xueting*, and Liu Pinghua*. (2018) Recent examples of alpha-ketoglutarate-dependent mononuclear non-haem iron enzymes in natural product biosyntheses, Nat Prod Rep. 10.801 2018-07-27
156 Wong Eric, Xu Ren-Huan, Rubio Daniel, Lev Avital, Stotesbury Colby, Fang Min, and Sigal Luis J*. (2018) Migratory Dendritic Cells, Group 1 Innate Lymphoid Cells, and Inflammatory Monocytes Collaborate to Recruit NK Cells to the Virus-Infected Lymph Node, Cell reports 24, 142-154 8.700 2018-07-27
157 Qin Jun, Zhou Xiaogang, Sun Lifan, Wang Kailun, Yang Fan, Liao Haicheng, Rong Wei, Yin Junjie, Chen Huamin, Chen Xuewei*, and Zhang Jie*. (2018) The Xanthomonas effector XopK harbours E3 ubiquitin-ligase activity that is required for virulence, The New phytologist. 7.833 2018-07-27
158 Huo Yan#, Yu Yuanling#, Chen Liying, Li Qiong, Zhang Mengting, Song Zhiyu, Chen Xiaoying, Fang Rongxiang*, and Zhang Lili*. (2018) Insect tissue-specific vitellogenin facilitates transmission of plant virus, PLoS Pathog 14, e1006909. 6.957 2018-07-27
159 Zeng Guohong#, Zhang Peng#, Zhang Qiangqiang#, Zhao Hong, Li Zixin, Zhang Xing, Wang Chengshu, Yin Wen-Bing, and Fang Weiguo*. (2018) Duplication of a Pks gene cluster and subsequent functional diversification facilitate environmental adaptation in Metarhizium species, PLoS genetics 14, e1007472. 6.684 2018-07-27
160 Du Han#, Zheng Qiushi#, Bing Jian, Bennett Richard J, and Huang Guanghua*. (2018) A coupled process of same- and opposite-sex mating generates polyploidy and genetic diversity in Candida tropicalis, PLoS genetics 14, e1007377. 6.684 2018-07-27
161 Liu Ge, Wang Kai, Kuang Shan, Cao Ruobing, Bao Li, Liu Rui, Liu Hongwei*, and Sun Chaomin*. (2018) The natural compound GL22, isolated from Ganoderma mushrooms, suppresses tumor growth by altering lipid metabolism and triggering cell death, Cell death & disease 9 6.187 2018-07-27
162 Zhou Xin-Tong, Jia Li-Jia, Wang Hai-Yun, Zhao Pan, Wang Wen-Yan, Liu Ning, Song Shuang-Wei, Wu Yao, Su Lei, Zhang Jie, Zhong Nai-Qin*, and Xia Gui-Xian*. (2018) The potato transcription factor StbZIP61 regulates dynamic biosynthesis of salicylic acid in defense against Phytophthora infestans infection, The Plant journal : for cell and molecular biology. 6.101 2018-07-27
163 Xu Chongfeng, Sun Lei, Liu Wenjun, and Duan Ziyuan*. (2018) Latent Membrane Protein 1 of Epstein-Barr Virus Promotes RIG-I Degradation Mediated by Proteasome Pathway, Front Immunol 9, 1446. 6.059 2018-07-27
164 Zhang Zhi-Feng , Zhao Peng , and Cai Lei*. (2018) Origin of Cave Fungi, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-07-27
165 Wang Fen, Liu Qing, Zhang Jiaojiao, Liu Kuanbo, Li Kuan, Liu Guijun, and Dong Caihong*. (2018) Comparative Transcriptome Analysis Between a Spontaneous Albino Mutant and Its Sibling Strain of Cordyceps militaris in Response to Light Stress, Front Microbiol 9, 1237. 4.557 2018-07-27
166 Lu Wei#, Feng Yuqing#, Jing Fanhui , Han Yang , Lyu Na , Liu Fei , Li Jing , Song Xiaojing , Xie Jing , Qiu Zhifeng , Zhu Ting , Routy Bertrand , Routy Jean-Pierre , Li Taisheng*, and Zhu Baoli*. (2018) Association Between Gut Microbiota and CD4 Recovery in HIV-1 Infected Patients, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-07-27
167 Jiang Xuan, Dong Xiao, Li Shi-Hua, Zhou Yue-Peng, Rayner Simon, Xia Hui-Min, Gao George F, Yuan Hui, Tang Ya-Ping, and Luo Min-Hua*. (2018) Proteomic Analysis of Zika Virus Infected Primary Human Fetal Neural Progenitors Suggests a Role for Doublecortin in the Pathological Consequences of Infection in the Cortex, Front Microbiol 9, 1067. 4.557 2018-07-27
168 Kong Fan-Xin, Sun Guang-Dong*, and Liu Zhi-Pei. (2018) Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil mesocosms by microbial/plant bioaugmentation: Performance and mechanism, Chemosphere 198, 83-91. 4.551 2018-07-27
169 Zhang Zhennan , Ge Xiaoyang , Luo Xiaoli , Wang Peng , Fan Qiang , Hu Guang , Xiao Juanli , Li Fuguang*, and Wu Jiahe*. (2018) Simultaneous Editing of Two Copies of Gh14-3-3d Confers Enhanced Transgene-Clean Plant Defense Against Verticillium dahliae in Allotetraploid Upland Cotton, Front. Plant Sci. 9. 4.354 2018-07-27
170 Ao Yuanyun , Cong Xin , Jin Miao , Sun Xiaoman , Wei Xiaoman , Wang Jinjin , Zhang Qing , Song Jiao , Yu Jiemei , Cui Jie , Qi Jianxun , Tan Ming , and Duan Zhaojun*. (2018) Genetic Analysis of Reemerging GII.P16-GII.2 Noroviruses in 2016-2017 in China, J. Infect. Dis. 218, 133-143. 4.345 2018-07-27
171 Liu Li, Bao Li, Wang Long, Ma Ke, Han Junjie, Yang Yanlong, Liu Ruixing, Ren Jinwei, Yin Wenbing, Wang Wenzhao, and Liu Hongwei*. (2018) Asperorydines A-M: Prenylated Tryptophan-Derived Alkaloids with Neurotrophic Effects from Aspergillus oryzae, The Journal of organic chemistry 83, 812-822. 4.313 2018-07-27
172 Liu Jiajia, Gao Wenyan, Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2018) Metabolic engineering of Acremonium chrysogenum for improving cephalosporin C production independent of methionine stimulation, Microbial cell factories 17, 87. 4.295 2018-07-27
173 Zhang Jingchao, He Jing, Zhai Chunhui, Ma Luyan Z., Gu Lichuan*, and Zhao Kun*. (2018) Effects of PslG on the Surface Movement of Pseudomonas aeruginosa, Appl. Environ. Microbiol. 84. 4.272 2018-07-27
174 Chu Hin, Chan Che-Man, Zhang Xi, Wang Yixin, Yuan Shuofeng, Zhou Jie, Au-Yeung Rex Kwok-Him, Sze Kong-Hung, Yang Dong, Shuai Huiping, Hou Yuxin, Li Cun, Zhao Xiaoyu, Poon Vincent Kwok-Man, Leung Sze-Pui, Yeung Man-Lung, Yan Jinghua, Lu Guangwen, Jin Dong-Yan, Gao George Fu, Chan Jasper Fuk-Woo, and Yuen Kwok-Yung*. (2018) Middle East respiratory syndrome coronavirus and bat coronavirus HKU9 both can utilize GRP78 for attachment onto host cells, The Journal of biological chemistry. 4.253 2018-07-27
175 Li Quanjie , Ma Ling , Yi Dongrong , Wang Han , Wang Jing , Zhang Yongxin , Guo Ying , Li Xiaoyu , Zhou Jinining*, Shi Yi , Gao George F. , and Cen Shan*. (2018) Novel cyclo-peptides inhibit Ebola pseudotyped virus entry by targeting primed GP protein, Antiviral Res. 155, 1-11. 4.185 2018-07-27
176 Zhang Yu, Wu Yan, Deng Mengmeng, Xu Dongping, Li Xiaodong, Xu Zhihui, Hu Jun, Zhang Han, Liu Kefang, Zhao Yingze, Gao Feng, Bi Shengli, Gao George F, Zhao Jingmin, Liu William J*, and Meng Songdong*. (2018) CD8(+) T-Cell Response-Associated Evolution of Hepatitis B Virus Core Protein and Disease Progress, J Virol. 4.130 2018-07-27
177 Chai Wenjia, Li Jing, Shangguan Qilin, Liu Qi, Li Xinda, Qi Dandan, Tong Xiaomei, Liu Wenjun, and Ye Xin*. (2018) Lnc-ISG20 inhibits influenza A virus replication by enhancing ISG20 expression, J Virol. 4.130 2018-07-27
178 Zhao Min, Chen Junbo, Tan Shuguang, Dong Tao, Jiang Hui, Zheng Jiandong, Quan Chuansong, Liao Qiaohong, Zhang Hangjie, Wang Xiling, Wang Qianli, Bi Yuhai, Liu Fengfeng, Feng Luzhao, Horby Peter W, Klenerman Paul, Gao George F, Liu William J*, and Yu Hongjie*. (2018) Prolonged evolution of virus-specific memory T cell immunity post severe avian influenza A (H7N9) virus infection, J Virol. 4.130 2018-07-27
179 Sun Xiaoman#, Li Dandi#, Qi Jianxun# , Chai Wengang , Wang Luyao , Wang Lihong , Peng Ruchao , Wang Han , Zhang Qing , Pang Lili , Kong Xiangyu , Wang Hong , Jin Miao , Gao George F.*, and Duan Zhaojun*. (2018) Glycan Binding Specificity and Mechanism of Human and Porcine P 6 /P 19 Rotavirus VP8*s, J. Virol. 92. 4.130 2018-07-27
180 Yang Ruo-Lan, Deng Chao-Ying, Wei Jin-Wei, He Wei, Li Ai-Ning*, and Qian Wei*. (2018) A Large-Scale Mutational Analysis of Two-Component Signaling Systems of Lonsdalea quercina Revealed that KdpD-KdpE Regulates Bacterial Virulence Against Host Poplar Trees, Mol. Plant-Microbe Interact. 31, 724-736. 4.078 2018-07-27
181 Zhai Zhimin, Nie Mengyue, Guan Yong, Zhang Fengqiu, Chen Liang, Muhammad, Du Wenbin, Liu Gang, Tian Yangchao, and Huang Qing*. (2018) A microfluidic surface-enhanced Raman spectroscopy approach for assessing the particle number effect of AgNPs on cytotoxicity, Ecotoxicology and environmental safety 162, 529-535. 4.000 2018-07-27
182 Wingfield Brenda D, Bills Gerald F, Dong Yang, ..., Liu Xingzhong, Ma Xiao, Naidoo Kershney, ..., Yue Qun, and Zhang Xiaoling. (2018) IMA Genome-F 9: Draft genome sequence of Annulohypoxylon stygium, Aspergillus mulundensis, Berkeleyomyces basicola (syn. Thielaviopsis basicola), Ceratocystis smalleyi, two Cercospora beticola strains, Coleophoma cylindrospora, Fusarium fracticaudum, Phialophora cf. hyalina, and Morchella septimelata, IMA Fungus 9, 199-223. 3.916 2018-07-27
183 Thines Marco, Crous Pedro W, Aime M Catherine, Aoki Takayuki, Cai Lei, Hyde Kevin D, Miller Andrew N, Zhang Ning, and Stadler Marc. (2018) Ten reasons why a sequence-based nomenclature is not useful for fungi anytime soon, IMA Fungus 9, 177-183. 3.916 2018-07-27
184 Pecoraro Lorenzo*, Caruso Tancredi, Cai Lei, Gupta Vijai Kumar, and Liu Zhong-Jian. (2018) Fungal networks and orchid distribution: new insights from above- and below-ground analyses of fungal communities, IMA Fungus 9, 1-11. 3.916 2018-07-27
185 Maarouf Mohamed , Rai Kul Raj, Goraya Mohsan Ullah , and Chen Ji-Long*. (2018) Immune Ecosystem of Virus-Infected Host Tissues, International journal of molecular sciences 19. 3.878 2018-07-27
186 Yao Yongpeng, Li Shanshan, Cao Jiaqian, Liu Weiwei, Qi Fengxian, Xiang Wensheng, Yang Keqian*, Wang Weishan*, and Zhang Lixin*. (2018) A novel signal transduction system for development of uric acid biosensors, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-27
187 Tigu Fitsum , Zhang Junli , Liu Guoxia , Cai Zhen*, and Li Yin*. (2018) A highly active pantothenate synthetase from Corynebacterium glutamicum enables the production of D-pantothenic acid with high productivity, Applied microbiology and biotechnology 102, 6039-6046. 3.602 2018-07-27
188 Liu Qizheng, Zhao Zehui, Dong Hao, and Dong Caihong*. (2018) Reactive oxygen species induce sclerotial formation in Morchella importuna, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-27
189 Luo Cheng*, Gwekwe Blessing, Choto Phares, Miao Wenhua, Chen Meiling, Xue Changfeng, Xu Yunsheng, Yin Xiaolong, Magawa Glory, Wu Di, Akida Jamal S, Wang Likui, Li Qingqing, and Deng Shanggui*. (2018) Bitter peptides from enzymatically hydrolyzed protein increase the number of leucocytes and lysozyme activity of large yellow croaker (Larimichthys crocea), Fish & shellfish immunology 81, 130-134. 3.387 2018-07-27
190 Gu Yinmin, Zhang Catherine Wei-Hong, Wang Liang, Zhao Yuhui, Wang Hui, Ye Qinong*, and Gao Shan*. (2018) Association Analysis between Body Mass Index and Genomic DNA Methylation across 15 Major Cancer Types, Journal of Cancer 9, 2532-2542. 3.381 2018-07-27
191 Lin Haizhou, Lyu Haining, Zhou Shuang, Yu Jingwen, Keller Nancy P, Chen Lin, and Yin Wen-Bing*. (2018) Deletion of a global regulator LaeB leads to the discovery of novel polyketides in Aspergillus nidulans, Org Biomol Chem 16, 4973-4976. 3.138 2018-07-27
192 Li Jing , Zhang Kun , Chen Quanjiao , Zhang Xiaoshuang , Sun Yeping , Bi Yuhai , Zhang Shuang , Gu Jinyan , Li Jiarong , Liu Di , Liu Wenjun*, and Zhou Jiyong*. (2018) Three amino acid substitutions in the NS1 protein change the virus replication of H5N1 influenza virus in human cells, Virology 519, 64-73. 3.115 2018-07-27
193 Zhou Nan, Sun Yu-Tong, Chen Dong-Wei, Du Wenbin, Yang Hong*, and Liu Shuang-Jiang*. (2018) Harnessing microfluidic streak plate technique to investigate the gut microbiome of Reticulitermes chinensis, MicrobiologyOpen, e00654. 2.722 2018-07-27
194 Wang Qi-Ming*, Li Kuan , and Zhang Xiao-Ling. (2018) Mating type and population genomics in Malassezia, Medical Mycology 56, S71-S71. 2.687 2018-07-27
195 Alkasir Rashad, Ma Yanan, Liu Fei, Li Jing, Lv Na, Xue Yong, Hu Yongfei*, and Zhu Baoli*. (2018) Characterization and Transcriptome Analysis of Acinetobacter baumannii Persister Cells, Microbial drug resistance. 2.442 2018-07-27
196 Xu Bingxue#, Hu Beiyu#, Wang Jian#, Lan Ying, Zhu Yaxin, Dai Xin, Huang Li, Huang Ying*, and Du Wenbin*. (2018) Virgibacillus indicus sp. nov. and Virgibacillus profundi sp. nov, two moderately halophilic bacteria isolated from marine sediment by using microfluidic streak plates, Int J Syst Evol Microbiol 68, 2015-2023. 2.385 2018-07-27
197 Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, Cai Man*, and Kang Yingqian*. (2018) Vibrio gangliei sp. nov., a novel member of Vibrionaceae isolated from sawdust in a pigpen, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1969-1974. 2.385 2018-07-27
198 Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, Cai Man*, and Kang Yingqian*. (2018) Vibrio gangliei sp. nov., a novel member of Vibrionaceae isolated from sawdust in a pigpen, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1969-1974. 2.385 2018-07-27
199 Cao Chengliang, Sun Yong, Wu Bo, Zhao Shuai, Yuan Bo, Qin Sheng, Jiang Jihong*, and Huang Ying. (2018) Actinophytocola glycyrrhizae sp. nov. isolated from the rhizosphere of Glycyrrhiza inflata, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-07-27
200 Quan Chuansong, Huang Ting, Chen Xiuwei, Zhang Jie, Wang Qianli, Zhang Cheng, Zhang Tiyan, Zhou Lijun, Shu Liumei, Long Chunrong, Yang Lei, Du Xunbo, Zhao Yingze, Liu Peipei, Song Hao, Shi Weifeng, Bi Yuhai, Lv Qiang, Liu William J*, and Gao George F*. (2018) Genomic characterizations of H4 subtype avian influenza viruses from live poultry markets in Sichuan province of China, 2014-2015, Science China. Life sciences. 2.328 2018-07-27
201 Qin Nan*, Dong Xiuzhu*, and Zhao Liping*. (2018) Microbiome: from community metabolism to host diseases, Science China. Life sciences. 2.328 2018-07-27
202 Chen Xiujuan, Zhou Cheng*, Xue Yanfen, Shi Jinsong*, and Ma Yanhe. (2018) Cloning, expression, and characterization of an alkaline protease, AprV, from Vibrio sp. DA1-1, Bioprocess and biosystems engineering. 2.139 2018-07-27
203 Feng Lei#, Sun Ming-Wei#, Jiang Ping, Li Zi-Bin, Gao Hua, Zhai Xiao-Xin, Han Yong, Zhang Zong-Hui, and Gao Feng-Shan*. (2018) Purification, crystallization and preliminary X-ray crystallographic studies of swine MHC class I complexed with an FMDV CTL epitope Hu64, Research in veterinary science 119, 205-208. 1.698 2018-07-27
204 Basnet Buddha Bahadur, Liu Li, Zhao Wen, Liu Ruixing, Ma Ke, Bao Li, Ren Jinwei, Wei Xinli, Yu Haiyang, Wei Jiangchun, and Liu Hongwei*. (2018) New 1, 2-naphthoquinone-derived pigments from the mycobiont of lichen Trypethelium eluteriae Sprengel, Nat Prod Res, 1-7. 1.657 2018-07-27
205 Chen Hongyu, Zhang Jinjin, Ren Jinwei, Wang Wenzhao, Xiong Weiping, Zhang Yaodong, Bao Li*, and Liu Hongwei*. (2018) Triterpenes and Meroterpenes with Neuroprotective Effects from Ganoderma leucocontextum, Chemistry & biodiversity 15, e1700567. 1.624 2018-07-27
206 Dai Lianpan*, Wang Qihui, Song Hao, and Gao George Fu*. (2018) Zika Virus Envelope Protein and Antibody Complexes, Sub-cellular biochemistry 88, 147-168. 1.351 2018-07-27
207 Liao Ming-Fang, Wang Kai, Ren Jin-Wei*, Liu Li, Cai Lei, Han Jun-Jie, and Liu Hong-Wei*. (2018) 2H-Pyranone and isocoumarin derivatives isolated from the plant pathogenic fungus Leptosphaena maculans, Journal of Asian natural products research, 1-8. 1.125 2018-07-27
208 Zeng Zhao-Qing , Zhuang Wen-Ying* , and Yu Zhi-He. (2018) New species and new Chinese records of Nectriaceae from Tibet, China, Nova Hedwigia 106, 283-294. 0.920 2018-07-27
209 Zhu Zhao-Xiang , Zhuang Wen-Ying , and Li Yu*. (2018) A new species of the Longibrachiatum Clade of Trichoderma (Hypocreaceae) from Northeast China, Nova Hedwigia 106, 441-453. 0.920 2018-07-27
210 Liu Yonghong, Chan Ta-Chien, Yap Li-Wei, Luo Yinping, Xu Weijia, Qin Shuwen, Zhao Na, Yu Zhao, Geng Xingyi, and Liu She-Lan*. (2018) Resurgence of scarlet fever in China: a 13-year population-based surveillance study, The Lancet. Infectious diseases. 22.668 2018-07-11
211 Li Ting , Zhao Qi , Yang Xiaoyun , Chen Cheng , Yang Kailin , Wu Chen , Zhang Tianqing , Duan Yinkai , Xue Xiaoyu , Mi Kaixia , Ji Xiaoyun , Wang Zefang , and Yang Haitao*. (2018) Structural insight into the Zika virus capsid encapsulating the viral genome, Cell Res. 28, 497-499. 15.973 2018-07-11
212 Liu Ningning, Liu Qi, Yang Xiaohai, Zhang Fang, Li Xinda, Ma Yuanwu, Guan Feifei, Zhao Xin, Li Zhiwei, Zhang Lianfeng, and Ye Xin*. (2018) Hepatitis B virus-upregulated lnc-HUR1 promotes cell proliferation and tumorigenesis by blocking p53 activity, Hepatology. 11.889 2018-07-11
213 Wang Liang , Su Shuo , Bi Yuhai , Wong Gary , and Gao George F.*. (2018) Bat-Origin Coronaviruses Expand Their Host Range to Pigs, Trends in microbiology 26, 466-470. 11.149 2018-07-11
214 Qin Lina, Jiang Xianzhang, Dong Zhiyang, Huang Jianzhong, and Chen Xiuzhen*. (2018) Identification of two integration sites in favor of transgene expression in Trichoderma reesei, Biotechnology for biofuels 11, 142. 6.661 2018-07-11
215 Wang Xiaojuan , Bing Jian , Zheng Qiushi , Zhang Feifei , Liu Jingbo , Yue Huizhen , Tao Li , Du Han , Wang Yina , Wang Hui*, and Huang Guanghua*. (2018) The first isolate of Candida auris in China: clinical and biological aspects, Emerg. Microbes Infect. 7. 6.225 2018-07-11
216 Feng Yupeng, Li Chufang, Hu Peiyu, Wang Qian, Zheng Xuehua, Zhao Yongkun, Shi Yi, Yang Songtao, Yi Changhua, Feng Ying, Wu Chunxiu, Qu Linbing, Xu Wei, Li Yao, Sun Caijun, Gao Fu Geroge, Xia Xianzhu, Feng Liqiang*, and Chen Ling*. (2018) An adenovirus serotype 2-vectored ebolavirus vaccine generates robust antibody and cell-mediated immune responses in mice and rhesus macaques, Emerg Microbes Infect 7, 101. 6.225 2018-07-11
217 Yao Yongpeng , Li Shanshan , Cao Jiaqian , Liu Weiwei , Fan Keqiang , Xiang Wensheng , Yang Keqian*, Kong Deming*, and Wang Weishan*. (2018) Development of small molecule biosensors by coupling the recognition of the bacterial allosteric transcription factor with isothermal strand displacement amplification, Chem. Commun. 54, 4774-4777. 6.064 2018-07-11
218 Hong Shao-Li, Zhang Ya-Nan, Liu Ya-Hua, Tang Man, Pang Dai-Wen, Wong Gary, Chen Jianjun, Qiu Xiangguo, Gao George F, Liu Wenjun, Bi Yuhai*, and Zhang Zhi-Ling*. (2018) Cellular-Beacon-Mediated Counting for the Ultrasensitive Detection of Ebola Virus on an Integrated Micromagnetic Platform, Anal Chem. 6.035 2018-07-11
219 Ni Kuikui, Zhao Jingyun, Zhu Baoge, Su Rina, Pan Yi, Ma Junkui, Zhou Guoan, Tao Yong, Liu Xiaorong, and Zhong Jin*. (2018) Assessing the fermentation quality and microbial community of the mixed silage of forage soybean with crop corn or sorghum, Bioresource technology. 5.978 2018-07-11
220 Hou Junran , Zeng Weiqian , Zong Yeqing , Chen Zehua , Miao Chensi , Wang Baojun , and Lou Chunbo*. (2018) Engineering the Ultrasensitive Transcription Factors by Fusing a Modular Oligomerization Domain, ACS Synth. Biol. 7, 1188-1194. 5.253 2018-07-11
221 Wang Jun* , Chen Liang , Zhao Na , Xu Xizhan , Xu Yakun , and Zhu Baoli*. (2018) Of genes and microbes: solving the intricacies in host genomes, Protein Cell 9, 446-461. 4.326 2018-07-11
222 Zhang Yang#, Gao Jie#, Wang Lushan, Liu Shuangjiang, Bai Zhihui, Zhuang Xuliang*, and Zhuang Guoqiang*. (2018) Environmental adaptability for quorum sensing: regulating iron uptake during biofilm formation in Paracoccus denitrificans, Applied and environmental microbiology. 4.272 2018-07-11
223 Mozhi Anbu, Ahmad Israr, Kaleem Qari Muhammad, Tuguntaev Ruslan G, Eltahan Ahmed Shaker, Wang Chen, Yang Rong, Li Chan*, and Liang Xing-Jie*. (2018) Nrp-1 receptor targeting peptide-functionalized TPGS micellar nanosystems to deliver 10-hydroxycampothecin for enhanced cancer chemotherapy, International journal of pharmaceutics. 4.229 2018-07-11
224 Liao Shenglong, Tao Yi, Du Wenbin*, and Wang Yapei*. (2018) Interfacial Emulsification: An Emerging Monodisperse Droplet Generation Method for Microreactors and Bioanalysis, Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids. 4.139 2018-07-11
225 Sun Xiaoman , Wang Lihong , Qi Jianxun , Li Dandi , Wang Mengxuan , Cong Xin , Peng Ruchao , Chai Wengang , Zhang Qing , Wang Hong , Wen Hongling , Gao George F. , Tan Ming , and Duan Zhaojun*. (2018) Human Group C Rotavirus VP8*s Recognize Type A Histo-Blood Group Antigens as Ligands, J. Virol. 92. 4.130 2018-07-11
226 Quan Chuansong#, Shi Weifeng#, Yang Yang#, ..., Liu Wenjun , Gao George F.*, and Bi Yuhai*. (2018) New Threats from H7N9 Influenza Virus: Spread and Evolution of High- and Low-Pathogenicity Variants with High Genomic Diversity in Wave Five, J. Virol. 92. 4.130 2018-07-11
227 Yang Yanlong , Zhang Yuting , Zhang Shasha , Chen Qingwen , Ma Ke , Bao Li , Tao Yong , Yin Wenbing , Wang Guodong , and Liu Hongwei*. (2018) Identification and Characterization of a Membrane-Bound Sesterterpene Cyclase from Streptomyces somaliensis, J. Nat. Prod. 81, 1089-1092. 3.904 2018-07-11
228 Li Wei, Ma Zihui, Chen Lin, and Yin Wen-Bing*. (2018) Synthesis and production of the antitumor polyketide aurovertins and structurally related compounds, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-11
229 Zhao Chen, Fu Peinan, Zhang Yang, Liu Xingzhong, Ren Fengxia*, and Che Yongsheng*. (2018) Sporulosol, a New Ketal from the Fungus Paraconiothyrium sporulosum, Molecules 23. 3.268 2018-07-11
230 Wang Ying, Hu Pengjie, Li Honghua, Wang Yanling, Long Liang-Kun, Li Kuan, Zhang Xiaoling, Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2018) A Myb transcription factor represses conidiation and cephalosporin C production in Acremonium chrysogenum, Fungal genetics and biology : FG & B 118, 1-9. 3.175 2018-07-11
231 Li Yun, Sun Lei*, Zheng Weinan, Mahesutihan Madina, Li Jing, Bi Yuhai, Wang Heran, Liu Wenjun*, and Luo Ting Rong*. (2018) Phosphorylation and dephosphorylation of threonine 188 in nucleoprotein is crucial for the replication of influenza A virus, Virology 520, 30-38. 3.115 2018-07-11
232 Tang Qiang , Lu Ting*, and Liu Shuang-Jiang*. (2018) Engineering the bacterium Comamonas testosteroni CNB-1: Plasmid curing and genetic manipulation, Biochem. Eng. J. 133, 74-82. 3.106 2018-07-11
233 Sun Shanshan, Ma Ke, Tao Qiaoqiao, Han Junjie, Bao Li, Liu Li, and Liu Hongwei*. (2018) Diketopiperazines and 2H-pyran-2-ones with antioxidant activity from the rice fermented with Aspergillus luchuensis, Fitoterapia 125, 266-272. 2.867 2018-07-11
234 Hazbon Manzour Hernando*, Rigouts Leen, Schito Marco, Ezewudo Matthew, Kudo Takuji, Itoh Takashi, Ohkuma Moriya, Kiss Katalin, Wu Linhuan, Ma Juncai, ..., Bradford Rebecca, and Riojas Marco A. (2018) Mycobacterial biomaterials and resources for researchers, Pathogens and disease 76. 2.780 2018-07-11
235 Liu Qing, Xin Yu-Hua*, Chen Xiu-Ling, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, and Chen Wen-Xin. (2018) Arthrobacter ruber sp. nov., isolated from glacier ice, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1616-1621. 2.385 2018-07-11
236 Zhang Yuting, Liu Li, Bao Li*, Yang Yanlong, Ma Ke, and Liu Hongwei*. (2018) Three new cyathane diterpenes with neurotrophic activity from the liquid cultures of Hericium erinaceus, The Journal of antibiotics. 2.270 2018-07-11
237 Tan Xiang-Mei, Li Lu-Ying , Sun Li-Yan , Sun Bing-Da , Niu Shu-Bin , Wang Meng-Hua , Zhang Xiao-Yan , Sun Wen-Song , Zhang Gui-Shan , Deng Hui , Xing Xiao-Ke*, Zou Zhong-Mei , and Ding Gang*. (2018) Spiciferone analogs from an endophytic fungus Phoma betae collected from desert plants in West China, Journal of Antibiotics 71, 613-617. 2.270 2018-07-11
238 Shi Yi*, Dai Lianpan, Song Hao, and Gao George F*. (2018) Structures of Zika Virus E & NS1: Relations with Virus Infection and Host Immune Responses, Advances in experimental medicine and biology 1062, 77-87. 1.857 2018-07-11
239 Zafar Syed Adeel*, Hameed Amjad , Nawaz Muhammad Amjad , Wei M. A. , Noor Mehmood Ali*, Hussain Muzammil , and Mehboob-ur-Rahman. (2018) Mechanisms and molecular approaches for heat tolerance in rice (Oryza sativa L.) under climate change scenario, J. Integr. Agric. 17, 726-738. 1.190 2018-07-11
240 Chen Yuhan, Huang Qingyang, Liu Wen, Zhu Qiong, Cui Chun-Ping, Xu Liang, Guo Xing, Wang Ping, Liu Jingwen, Dong Guanglong, Wei Wenyi, Liu Cui Hua, Feng Zhichun, He Fuchu*, and Zhang Lingqiang*. (2018) Mutually exclusive acetylation and ubiquitylation of the splicing factor SRSF5 control tumor growth, Nat. Commun. 9, 2464. 13.092 2018-07-03
241 Wang Fu-Xin*, Luo Yuan-Ming , Ye Zi-Qin , Cao Xue , Liang Jing-Nan , Wang Qian , Wu Yao , Wu Jia-He , Wang Hai-Yun , Zhang Min , Cheng Huan-Qing , and Xia Gui-Xian*. (2018) iTRAQ-based proteomics analysis of autophagy-mediated immune responses against the vascular fungal pathogen Verticillium dahliae in Arabidopsis, Autophagy 14, 598-618. 11.019 2018-05-25
242 Wang Guangda , Wang Chaofeng , Liu Weiwei , Ma Yinping , Dong Li , Tian Juan , Yu Yanjun , and Kong Zhaosheng*. (2018) Augmin Antagonizes Katanin at Microtubule Crossovers to Control the Dynamic Organization of Plant Cortical Arrays, Curr. Biol. 28, 1311-+. 9.704 2018-05-25
243 Xue Qiong, Liu Xiao-Bin, Lao Yeh-Hsing, Wu Lin-Ping, Wang Dong, Zuo Zhen-Qiang, Chen Jun-Yu, Hou Jing, Bei Yuan-Yuan, Wu Xue-Fei, Leong Kam W., Xiang Hua, and Han Jing*. (2018) Anti-infective biomaterials with surface-decorated tachyplesin I, Biomaterials. 8.946 2018-05-25
244 Li Wei , Fan Aili , Wang Long , Zhang Peng , Liu Zhiguo , An Zhiqiang , and Yin Wen-Bing*. (2018) Asperphenamate biosynthesis reveals a novel two-module NRPS system to synthesize amino acid esters in fungi, Chem. Sci. 9, 2589-2594. 8.733 2018-05-25
245 Feng Zhidi , Tian Juan , Han Libo , Geng Yuan , Sun Jie* , and Kong Zhaosheng*. (2018) The Myosin5-mediated actomyosin motility system is required for Verticillium pathogenesis of cotton, Environmental microbiology 20, 1607-1621. 5.965 2018-05-25
246 Carroll Dennis , Watson Brooke , Togami Eri*, Daszak Peter , Mazet Jonna A. K. , Chrisman Cara J. , Rubin Edward M. , Wolfe Nathan , Morel Carlos M. , Gao George F. , Burci Gian Luca , Fukuda Keiji , Auewarakul Prasert , and Tomori Oyewale. (2018) Building a global atlas of zoonotic viruses, Bull. World Health Organ. 96, 292-294. 5.925 2018-05-25
247 Wang Kai , Bao Li , Zhou Nan , Zhang Jinjin , Liao Mingfang , Zheng Zhongyong , Wang Yujing , Liu Chang , Wang Jun , Wang Lifeng , Wang Wenzhao , Liu ShuangJiang , and Liu Hongwei*. (2018) Structural Modification of Natural Product Ganomycin I Leading to Discovery of a a-Glucosidase and HMG-CoA Reductase Dual Inhibitor Improving Obesity and Metabolic Dysfunction in Vivo, Journal of medicinal chemistry 61, 3609-3625. 5.896 2018-05-25
248 Phiwpan Krung , and Zhou Xuyu*. (2018) MicroRNAs in regulatory T cells, Cancer letters 423, 80-85. 5.851 2018-05-25
249 Wang Meng-Hua , Hu You-Cai , Sun Bing-Da , Yu Meng , Niu Shu-Bin , Guo Zhe , Zhang Xiao-Yan , Zhang Tao , Ding Gang*, and Zou Zhong-Mei*. (2018) Highly Photosensitive Poly-Sulfur-Bridged Chetomin Analogues from Chaetomium cochliodes, Org. Lett. 20, 1806-1809. 5.836 2018-05-25
250 Zhang Yun, Shang Xiuling, Lai Shujuan, Zhang Yu, Hu Qitiao, Chai Xin, Wang Bo, Liu Shuwen, and Wen Tingyi*. (2018) Reprogramming One-Carbon Metabolic Pathways To Decouple l-Serine Catabolism from Cell Growth in Corynebacterium glutamicum, ACS Synth. Biol. 7, 635-646. 5.267 2018-05-25
251 Chen Rong , Zhang Lijie , Qi Jianxun , Zhang Nianzhi , Zhang Ling , Yao Shugang , Wu Yanan , Jiang Bo , Wang Zhenbao , Yuan Hongyu , Zhang Qiujin , and Xia Chun*. (2018) Discovery and Analysis of Invertebrate IgV(J)-C2 Structure from Amphioxus Provides Insight into the Evolution of the Ig Superfamily, J. Immunol. 200, 2869-2881. 5.185 2018-05-25
252 Chen Can , Fan Wenhui , Li Jing , Zheng Weinan , Zhang Shuang , Yang Limin , Liu Di , Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2018) A Promising IFN-Deficient System to Manufacture IFN-Sensitive Influenza Vaccine Virus, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.918 2018-05-25
253 Wang Zhaoyue , Jiang Mingyue , Guo Xuena , Liu Zhaozheng , and He Xiuping*. (2018) Reconstruction of metabolic module with improved promoter strength increases the productivity of 2-phenylethanol in Saccharomyces cerevisiae, Microbial cell factories 17. 4.185 2018-05-25
254 Wang Bo#, Hu Qitiao#, Zhang Yu , Shi Ruilin , Chai Xin , Liu Zhe , Shang Xiuling , Zhang Yun , and Wen Tingyi*. (2018) A RecET-assisted CRISPR-Cas9 genome editing in Corynebacterium glutamicum, Microbial cell factories 17. 4.185 2018-05-25
255 Zhang Limin , Dong Hailiang* , Liu Yan , Bian Liang , Wang Xi , Zhou Ziqi , and Huang Ying*. (2018) Bioleaching of rare earth elements from bastnaesite-bearing rock by actinobacteria, Chem. Geol. 483, 544-557. 4.038 2018-05-25
256 Shang Zifang , Son Hao , Shi Yi , Qi Jianxun*, and Gao George F.*. (2018) Crystal Structure of the Capsid Protein from Zika Virus, J. Mol. Biol. 430, 948-962. 3.910 2018-05-25
257 Liu Qing , Xin Yu-Hua* , Zhou Yu-Guang , and Chen Wen-Xin. (2018) Multilocus sequence analysis of homologous recombination and diversity in Arthrobacter sensu lato named species and glacier-inhabiting strains, Syst. Appl. Microbiol. 41, 23-29. 3.739 2018-05-25
258 Jiaojiao Zhang, Fen* Wang, Kuanbo Liu, Qing Liu, Ying Yang, and Caihong* Dong. (2018) Heat and light stresses affect metabolite production in the fruit body of the medicinal mushroom Cordyceps militaris, Applied microbiology and biotechnology 102, 4523-4533. 3.716 2018-05-25
259 Zhang Ning , Fan Yuxuan , Li Chen , Wang Qiming , Leksawasdi Noppol , Li Fuli , and Wang Shi'an*. (2018) Cell permeability and nuclear DNA staining by propidium iodide in basidiomycetous yeasts, Applied microbiology and biotechnology 102, 4183-4191. 3.716 2018-05-25
260 Wang Juli , Yu Haiying , Song Xuejiao , and Zhu Kun*. (2018) The influence of fatty acid supply and aldehyde reductase deletion on cyanobacteria alkane generating pathway in Escherichia coli, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 45, 329-334. 2.624 2018-05-25
261 Liu Li , Liu Ruixing , Basnet Buddha Bahadur , Bao Li , Han Junjie , Wang Long*, and Liu Hongwei*. (2018) New phenolic bisabolane sesquiterpenoid derivatives with cytotoxicity from Aspergillus tennesseensis, Journal of Antibiotics 71, 538-542. 2.144 2018-05-25
262 Wang Mei , Tan Xiao-Ming , Liu Fang , and Cai Lei*. (2018) Eight new Arthrinium species from China, MycoKeys, 1-24. 2.133 2018-05-25
263 Song Yajian*, Liu Duoduo , Liu Mengya , Yang Haixu , Fan Yanli , Sun Wenyuan , Xue Yanfen , Zhang Tongcun , and Ma Yanhe. (2018) Transcriptional regulation of the mannan utilization genes in the alkaliphilic Bacillus sp N16-5, FEMS Microbiol. Lett. 365. 2.102 2018-05-25
264 Wei Li, Jing-Wen Yu, Zixin Li, and Wenbing Yin*. (2018) Rational design for fungal laccase production in the model host Aspergillus nidulans, SCIENCE CHINA Life Sciences. 2.014 2018-05-25
265 Xu Lin*, Zhang Yong , Mohamad Osama Abdalla , Jiang Chenying , and Friman Ville-Petri*. (2018) Mesorhizobium zhangyense sp nov., isolated from wild Thermopsis lanceolate in northwestern China, Archives of microbiology 200, 603-610. 1.758 2018-05-25