2017年微生物所最新发表SCI论文列表
2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年 2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年  

553 篇论文 五年影响因子 上网日期
1 Zeng Zhao-Qing , Zhuang Wen-Ying* , and Yu Zhi-He. (2018) New species and new Chinese records of Nectriaceae from Tibet, China, Nova Hedwigia 106, 283-294. 0.920 2018-07-27
2 Zhu Zhao-Xiang , Zhuang Wen-Ying , and Li Yu*. (2018) A new species of the Longibrachiatum Clade of Trichoderma (Hypocreaceae) from Northeast China, Nova Hedwigia 106, 441-453. 0.920 2018-07-27
3 Liao Ming-Fang, Wang Kai, Ren Jin-Wei*, Liu Li, Cai Lei, Han Jun-Jie, and Liu Hong-Wei*. (2018) 2H-Pyranone and isocoumarin derivatives isolated from the plant pathogenic fungus Leptosphaena maculans, Journal of Asian natural products research, 1-8. 1.125 2018-07-27
4 Dai Lianpan*, Wang Qihui, Song Hao, and Gao George Fu*. (2018) Zika Virus Envelope Protein and Antibody Complexes, Sub-cellular biochemistry 88, 147-168. 1.351 2018-07-27
5 Chen Hongyu, Zhang Jinjin, Ren Jinwei, Wang Wenzhao, Xiong Weiping, Zhang Yaodong, Bao Li*, and Liu Hongwei*. (2018) Triterpenes and Meroterpenes with Neuroprotective Effects from Ganoderma leucocontextum, Chemistry & biodiversity 15, e1700567. 1.624 2018-07-27
6 Basnet Buddha Bahadur, Liu Li, Zhao Wen, Liu Ruixing, Ma Ke, Bao Li, Ren Jinwei, Wei Xinli, Yu Haiyang, Wei Jiangchun, and Liu Hongwei*. (2018) New 1, 2-naphthoquinone-derived pigments from the mycobiont of lichen Trypethelium eluteriae Sprengel, Nat Prod Res, 1-7. 1.657 2018-07-27
7 Feng Lei#, Sun Ming-Wei#, Jiang Ping, Li Zi-Bin, Gao Hua, Zhai Xiao-Xin, Han Yong, Zhang Zong-Hui, and Gao Feng-Shan*. (2018) Purification, crystallization and preliminary X-ray crystallographic studies of swine MHC class I complexed with an FMDV CTL epitope Hu64, Research in veterinary science 119, 205-208. 1.698 2018-07-27
8 Chen Xiujuan, Zhou Cheng*, Xue Yanfen, Shi Jinsong*, and Ma Yanhe. (2018) Cloning, expression, and characterization of an alkaline protease, AprV, from Vibrio sp. DA1-1, Bioprocess and biosystems engineering. 2.139 2018-07-27
9 Quan Chuansong, Huang Ting, Chen Xiuwei, Zhang Jie, Wang Qianli, Zhang Cheng, Zhang Tiyan, Zhou Lijun, Shu Liumei, Long Chunrong, Yang Lei, Du Xunbo, Zhao Yingze, Liu Peipei, Song Hao, Shi Weifeng, Bi Yuhai, Lv Qiang, Liu William J*, and Gao George F*. (2018) Genomic characterizations of H4 subtype avian influenza viruses from live poultry markets in Sichuan province of China, 2014-2015, Science China. Life sciences. 2.328 2018-07-27
10 Qin Nan*, Dong Xiuzhu*, and Zhao Liping*. (2018) Microbiome: from community metabolism to host diseases, Science China. Life sciences. 2.328 2018-07-27
11 Xu Bingxue#, Hu Beiyu#, Wang Jian#, Lan Ying, Zhu Yaxin, Dai Xin, Huang Li, Huang Ying*, and Du Wenbin*. (2018) Virgibacillus indicus sp. nov. and Virgibacillus profundi sp. nov, two moderately halophilic bacteria isolated from marine sediment by using microfluidic streak plates, Int J Syst Evol Microbiol 68, 2015-2023. 2.385 2018-07-27
12 Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, Cai Man*, and Kang Yingqian*. (2018) Vibrio gangliei sp. nov., a novel member of Vibrionaceae isolated from sawdust in a pigpen, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1969-1974. 2.385 2018-07-27
13 Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, Cai Man*, and Kang Yingqian*. (2018) Vibrio gangliei sp. nov., a novel member of Vibrionaceae isolated from sawdust in a pigpen, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1969-1974. 2.385 2018-07-27
14 Cao Chengliang, Sun Yong, Wu Bo, Zhao Shuai, Yuan Bo, Qin Sheng, Jiang Jihong*, and Huang Ying. (2018) Actinophytocola glycyrrhizae sp. nov. isolated from the rhizosphere of Glycyrrhiza inflata, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-07-27
15 Alkasir Rashad, Ma Yanan, Liu Fei, Li Jing, Lv Na, Xue Yong, Hu Yongfei*, and Zhu Baoli*. (2018) Characterization and Transcriptome Analysis of Acinetobacter baumannii Persister Cells, Microbial drug resistance. 2.442 2018-07-27
16 Wang Qi-Ming*, Li Kuan , and Zhang Xiao-Ling. (2018) Mating type and population genomics in Malassezia, Medical Mycology 56, S71-S71. 2.687 2018-07-27
17 Zhou Nan, Sun Yu-Tong, Chen Dong-Wei, Du Wenbin, Yang Hong*, and Liu Shuang-Jiang*. (2018) Harnessing microfluidic streak plate technique to investigate the gut microbiome of Reticulitermes chinensis, MicrobiologyOpen, e00654. 2.722 2018-07-27
18 Li Jing , Zhang Kun , Chen Quanjiao , Zhang Xiaoshuang , Sun Yeping , Bi Yuhai , Zhang Shuang , Gu Jinyan , Li Jiarong , Liu Di , Liu Wenjun*, and Zhou Jiyong*. (2018) Three amino acid substitutions in the NS1 protein change the virus replication of H5N1 influenza virus in human cells, Virology 519, 64-73. 3.115 2018-07-27
19 Lin Haizhou, Lyu Haining, Zhou Shuang, Yu Jingwen, Keller Nancy P, Chen Lin, and Yin Wen-Bing*. (2018) Deletion of a global regulator LaeB leads to the discovery of novel polyketides in Aspergillus nidulans, Org Biomol Chem 16, 4973-4976. 3.138 2018-07-27
20 Gu Yinmin, Zhang Catherine Wei-Hong, Wang Liang, Zhao Yuhui, Wang Hui, Ye Qinong*, and Gao Shan*. (2018) Association Analysis between Body Mass Index and Genomic DNA Methylation across 15 Major Cancer Types, Journal of Cancer 9, 2532-2542. 3.381 2018-07-27
21 Luo Cheng*, Gwekwe Blessing, Choto Phares, Miao Wenhua, Chen Meiling, Xue Changfeng, Xu Yunsheng, Yin Xiaolong, Magawa Glory, Wu Di, Akida Jamal S, Wang Likui, Li Qingqing, and Deng Shanggui*. (2018) Bitter peptides from enzymatically hydrolyzed protein increase the number of leucocytes and lysozyme activity of large yellow croaker (Larimichthys crocea), Fish & shellfish immunology 81, 130-134. 3.387 2018-07-27
22 Yao Yongpeng, Li Shanshan, Cao Jiaqian, Liu Weiwei, Qi Fengxian, Xiang Wensheng, Yang Keqian*, Wang Weishan*, and Zhang Lixin*. (2018) A novel signal transduction system for development of uric acid biosensors, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-27
23 Tigu Fitsum , Zhang Junli , Liu Guoxia , Cai Zhen*, and Li Yin*. (2018) A highly active pantothenate synthetase from Corynebacterium glutamicum enables the production of D-pantothenic acid with high productivity, Applied microbiology and biotechnology 102, 6039-6046. 3.602 2018-07-27
24 Liu Qizheng, Zhao Zehui, Dong Hao, and Dong Caihong*. (2018) Reactive oxygen species induce sclerotial formation in Morchella importuna, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-27
25 Maarouf Mohamed , Rai Kul Raj, Goraya Mohsan Ullah , and Chen Ji-Long*. (2018) Immune Ecosystem of Virus-Infected Host Tissues, International journal of molecular sciences 19. 3.878 2018-07-27
26 Wingfield Brenda D, Bills Gerald F, Dong Yang, ..., Liu Xingzhong, Ma Xiao, Naidoo Kershney, ..., Yue Qun, and Zhang Xiaoling. (2018) IMA Genome-F 9: Draft genome sequence of Annulohypoxylon stygium, Aspergillus mulundensis, Berkeleyomyces basicola (syn. Thielaviopsis basicola), Ceratocystis smalleyi, two Cercospora beticola strains, Coleophoma cylindrospora, Fusarium fracticaudum, Phialophora cf. hyalina, and Morchella septimelata, IMA Fungus 9, 199-223. 3.916 2018-07-27
27 Thines Marco, Crous Pedro W, Aime M Catherine, Aoki Takayuki, Cai Lei, Hyde Kevin D, Miller Andrew N, Zhang Ning, and Stadler Marc. (2018) Ten reasons why a sequence-based nomenclature is not useful for fungi anytime soon, IMA Fungus 9, 177-183. 3.916 2018-07-27
28 Pecoraro Lorenzo*, Caruso Tancredi, Cai Lei, Gupta Vijai Kumar, and Liu Zhong-Jian. (2018) Fungal networks and orchid distribution: new insights from above- and below-ground analyses of fungal communities, IMA Fungus 9, 1-11. 3.916 2018-07-27