2017年微生物所最新发表SCI论文列表
2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年 2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年  

611 篇论文 五年影响因子 上网日期
1 Wang Xudong, Lu Qiong, Qi Jianxun, Chai Yan, Wang Youchun, and Gao George Fu*. (2018) Structural and functional insights into MCR-2 mediated colistin resistance, Science China. Life sciences. 2.328 2018-09-19
2 Liu Qing, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang*, and Xin Yu-Hua*. (2018) Flavipsychrobacter stenotrophus gen. nov., sp. nov., a novel member of the phylum Bacteroidetes isolated from a glacier, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-09-19
3 Yang Yang# , Li Shanqin#, Wong Gary#, Ma Sufang , Xu Zhixiang , Zhao Xiaonan , Li Hong , Xu Wen , Zheng Haixia , Lin Jingyan , Zhao Qi , Liu Wenjun , Liu Yingxia , Gao George F. , and Bi Yuhai*. (2018) Development of a quadruple qRT-PCR assay for simultaneous identification of highly and low pathogenic H7N9 avian influenza viruses and characterization against oseltamivir resistance, BMC infectious diseases 18. 2.949 2018-09-19
4 Fan Xin, Li Ning, Wang Xiaoshuang, Zhang Jingyu, Xu Meiyi, Liu Xueting, and Wang Beinan*. (2018) Protective immune mechanisms of Yifei Tongluo, a Chinese herb formulation, in the treatment of mycobacterial infection, PLoS One 13, e0203678. 3.352 2018-09-19
5 Gao Chunzhi, Guo Zhengyan, Lu Xingzhong, Chen Haiyan, Liu Liwei, Yu Zhiguo*, and Chen Yihua*. (2018) Hexaricins, Pradimicin-like Polyketides from a Marine Sediment-Derived Streptosporangium sp. and Their Antioxidant Effects, Journal of natural products. 3.904 2018-09-19
6 Zhao Min , Chen Junbo , Tan Shuguang , Dong Tao , Jiang Hui , Zheng Jiandong , Quan Chuansong , Liao Qiaohong , Zhang Hangjie , Wang Xiling , Wang Qianli , Bi Yuhai , Liu Fengfeng , Feng Luzhao , Horby Peter W. , Klenerman Paul , Gao George F. , Liu William J.* , and Yu Hongjie*. (2018) Prolonged Evolution of Virus-Specific Memory T Cell Immunity after Severe Avian Influenza A (H7N9) Virus Infection, J. Virol. 92. 4.130 2018-09-19
7 Huo Xiang , Cui Lun-biao , Chen Cong , Wang Dayan ..., Zhao Xiang , Ren Ruiqi , Bao Chang-jun , Gao George F.*, and Zhu Feng-Cai*. (2018) Severe human infection with a novel avian-origin influenza A(H7N4) virus, Sci. Bull. 63, 1043-1050. 4.136 2018-09-19
8 Song Fangying, Liu Ning, Liu Minghao, Chen Yihua, and Huang Ying*. (2018) Identification and Characterization of Mycemycin Biosynthetic Gene Clusters in Streptomyces olivaceus FXJ8.012 and Streptomyces sp. FXJ1.235, Marine drugs 16. 4.186 2018-09-19
9 Xu Yuhui , Liu Fei , Chen Suting , Wu Jiannan , Hu Yongfei , Zhu Baoli*, and Sun Zhaogang*. (2018) In vivo evolution of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis in patients during long-term treatment, BMC genomics 19. 4.257 2018-09-19
10 Huang Ye, Zhou Enze , Jiang Chengying , Jia Ru , Liu Shuangjiang*, Xu Dake*, Gu Tingyue , and Wang Fuhui. (2018) Endogenous phenazine-1-carboxamide encoding gene PhzH regulated the extracellular electron transfer in biocorrosion of stainless steel by marine Pseudomonas aeruginosa, Electrochem. Commun. 94, 9-13. 4.534 2018-09-19
11 Chen Chen#, Jiang Dong#, Ni Ming#, Li Jing#, Chen Zhihai, Liu Jingyuan, Ye Hanhui, Wong Gary, Li Wei, Zhang Yuanyuan, Wang Beibei, Bi Yuhai, Chen Danying, Zhang Ping, Zhao Xuesen, Kong Yaxian, Shi Weifeng, Du Pengcheng, Xiao Gengfu, Ma Juncai, Gao George F, Cui Jie, Zhang Fujie, Liu Wenjun, Bo Xiaochen, Li Ang*, Zeng Hui*, and Liu Di*. (2018) Phylogenomic analysis unravels evolution of yellow fever virus within hosts, PLoS Negl Trop Dis 12, e0006738. 4.720 2018-09-19
12 Kou Xingran, Ke Yuqian, Wang Xiaoqi, Rahman Md Ramim Tanver, Xie Yuzhang, Chen Shangwei, and Wang Hongxin*. (2018) Simultaneous extraction of hydrophobic and hydrophilic bioactive compounds from ginger (Zingiber officinale Roscoe), Food chemistry 257, 223-229. 4.879 2018-09-19
13 Ca Yichen , Lp Pu-Dong , Zhao Jiamin , Wang Hong-Kai*, Jeewon Rajesh , Bhoyroo Vishwakalyan , Aruna Basiboyana , Lin Fu-Cheng , and Wang Qiming. (2018) Morph-molecular characterization of Meira nicotianae sp nov., a novel basidiomycetous, anamorphic yeast-like fungus associated with growth improvement in tobacco plant, Phytotaxa 365, 169-181. 1.168 2018-09-05
14 Yao Ling-Dan , Ju Xiao , James Timothy Y. , Qiu Jun-Zhi , and Liu Xiao-Yong*. (2018) Relationship between saccharifying capacity and isolation sources for strains of the Rhizopus arrhizus complex, Mycoscience 59, 409-414. 1.392 2018-09-05
15 Zhang Qian, Luan Ruiling, Li Huixiang, Liu Yanan, Liu Pan, Wang Liying, Li Danna, Wang Mengdi, Zou Qiang, Liu Hongwei*, Matsuzaki Keiichi, and Zhao Feng*. (2018) Anti-inflammatory action of ambuic acid, a natural product isolated from the solid culture of Pestalotiopsis neglecta, through blocking ERK/JNK mitogen-activated protein kinase signaling pathway, Experimental and therapeutic medicine 16, 1538-1546. 1.403 2018-09-05
16 Li G. J., Zhang C. L., Zhao R. L.*, and Lin F. C.*. (2018) Two new species of Russula from Northeast China, Mycosphere 9, 431-443. 1.533 2018-09-05
17 Xue Huijun*, Zhan Zhengyan*, Zhang Kaining, and Fu Yu Vincent. (2018) Visualizing the Interaction Between the Qdot-labeled Protein and Site-specifically Modified lambda DNA at the Single Molecule Level, Journal of visualized experiments 1.677 2018-09-05
18 Alvarado Pamela , Huang Ying , Wang Jian , Garrido Ignacio , and Leiva Sergio*. (2018) Phylogeny and bioactivity of epiphytic Gram-positive bacteria isolated from three co-occurring antarctic macroalgae, Antonie Van Leeuwenhoek 111, 1543-1555. 1.782 2018-09-05
19 Zhou Jie, Meng Hengkai, Zhang Wei, and Li Yin*. (2018) Production of Industrial Chemicals from CO2 by Engineering Cyanobacteria, Advances in experimental medicine and biology 1080, 97-116. 1.857 2018-09-05
20 Li Kaili, Xu Henan, Jiang Wei, Li Jing, Liu Wenjun, Wang Tao*, and Fang Min*. (2018) Development and characterization of stable reporter cells for fast and sensitive detection of pyrogen, Analytical biochemistry 557, 69-76. 2.160 2018-09-05
21 Yang Lan, Muhadesi Jiang-Baota, Wang Meng-Meng, Wang Bao-Jun, Liu Shuang-Jiang*, and Jiang Cheng-Ying*. (2018) Thauera hydrothermalis sp. nov., a thermophilic bacterium isolated from hot spring, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-09-05
22 Cao Chengliang#, Xu Tangyu#, Liu Jinjuan, Cai Xiaorui, Sun Yong, Qin Sheng, Jiang Jihong*, and Huang Ying. (2018) Actinomadura deserti sp. nov., isolated from desert soil, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-09-05
23 Li Tao, Cui Yinglu, and Wu Bian*. (2018) Molecular dynamics investigations of structural and functional changes in Bcl-2 induced by the novel antagonist BDA-366, Journal of biomolecular structure & dynamics, 1-38. 2.443 2018-09-05
24 Wang Bin, Zhang Yufan, Jiang Wei, Zhu Li, Li Kaili, Zhou Kai, Dai Dongsheng, Chang Shan, and Fang Min*. (2018) GALNT3 inhibits NF-kappaB signaling during influenza A virus infection, Biochemical and biophysical research communications. 2.455 2018-09-05
25 Wang Chunhui , Qu Jianghong , Yan Siyuan , Gao Quan , Hao Sibin*, and Zhou Dongsheng*. (2018) PFK15, a PFKFB3 antagonist, inhibits autophagy and proliferation in rhabdomyosarcoma cells, Int. J. Mol. Med. 42, 359-367. 2.555 2018-09-05
26 Zou Wenshu, Yin Peng, Shi Yaran, Jin Na, Gao Qian, Li Jiandong, and Liu Fenghua*. (2018) A Novel Biological Role of alpha-Mangostin via TAK1-NF-kappaB Pathway against Inflammatory, Inflammation. 2.709 2018-09-05
27 Wang Jinhua, Yang Xiaohui, Li Rong, Wang Liang, Gu Yinmin, Zhao Yuhui, Huang Kuo Hsiang, Cheng Tianyou, Yuan Yi*, and Gao Shan. (2018) Long non-coding RNA MYU promotes prostate cancer proliferation by mediating the miR-184/c-Myc axis, Oncology reports. 2.804 2018-09-05
28 Zhang Jinjin, Ma Ke, Han Junjie, Wang Kai, Chen Hongyu, Bao Li, Liu Li, Xiong Weiping, Zhang Yaodong, Huang Ying, and Liu Hongwei*. (2018) Eight new triterpenoids with inhibitory activity against HMG-CoA reductase from the medical mushroom Ganoderma leucocontextum collected in Tibetan plateau, Fitoterapia 130, 79-88. 2.867 2018-09-05
29 Yang Yang , Li Shanqin , Wong Gary , Ma Sufang , Xu Zhixiang , Zhao Xiaonan , Li Hong , Xu Wen , Zheng Haixia , Lin Jingyan , Zhao Qi , Liu Wenjun , Liu Yingxia , Gao George F. , and Bi Yuhai*. (2018) Development of a quadruple qRT-PCR assay for simultaneous identification of highly and low pathogenic H7N9 avian influenza viruses and characterization against oseltamivir resistance, BMC infectious diseases 18. 2.949 2018-09-05
30 Wang Qiang , Li Jianming , Ji Jingkai , Yang Liuqing , Chen Li , Zhou Rongrong , Yang Yang , Zheng Haixia , Yuan Jing , Li Liqiang , Bi Yuhai , Gao George F. , Ma Jinmin*, and Liu Yingxia*. (2018) A case of Naegleria fowleri related primary amoebic meningoencephalitis in China diagnosed by next-generation sequencing, BMC infectious diseases 18. 2.949 2018-09-05
31 Li Meng, Zhao Lin, Ma Jiajun, Zhao Na, Luo Jing, Wang Chengmin, Chen Lin, Ma Guoyao, Wang Yutian, and He Hongxuan*. (2018) Vibrio vulnificus in aquariums is a novel threat to marine mammals and public health, Transboundary and emerging diseases. 3.159 2018-09-05
32 Chen Yanyu, Ding Zhuang, Liu Xinxin, Chen Jianjun, Li Junjiao, Fei Yidong, Liu Zhe, Stoeger Tobias, Bi Yuhai, and Yin Renfu*. (2018) Biological and phylogenetic characterization of a novel hemagglutination-negative avian avulavirus 6 isolated from wild waterfowl in China, Transboundary and emerging diseases. 3.159 2018-09-05
33 Li Tingting , Dong Yiming , Zhang Xuanqi , Ji Xiangyu , Luo Chunxiong , Lou Chunbo , Zhang Haoqian M. *, and Ouyang Qi*. (2018) Engineering of a genetic circuit with regulatable multistability, Integr. Biol. 10, 474-482. 3.460 2018-09-05
34 Zhao Tianhu, Zhang Yuhuan, Wu Huijun, Wang Di, Chen Yihua, Zhu Mei-Jun, and Ma Luyan Z*. (2018) Extracellular aminopeptidase modulates biofilm development of Pseudomonas aeruginosa by affecting matrix exopolysaccharide and bacterial cell death, Environmental microbiology reports. 3.481 2018-09-05
35 Dong Yuqiao, Jiang Baota, Xu Dake*, Jiang Chengying, Li Qi*, and Gu Tingyue. (2018) Severe microbiologically influenced corrosion of S32654 super austenitic stainless steel by acid producing bacterium Acidithiobacillus caldus SM-1, Bioelectrochemistry 123, 34-44. 3.631 2018-09-05
36 Zhang Xiao-Yan, Liu Zhan-Liang, Sun Bing-Da, Niu Shu-Bin, Wang Meng-Hua, Tan Xiang-Mei, Zou Zhong-Mei, and Ding Gang*. (2018) Bioactive Resorcylic Acid Lactones with Different Ring Systems from Desert Plant Endophytic Fungus Chaetosphaeronema hispidulur, J Agric Food Chem 66, 8976-8982. 3.791 2018-09-05
37 Zhou Xin-Tong, Wang Fang, Ma Yin-Ping, Jia Li-Jia, Liu Ning, Wang Hai-Yun, Zhao Pan, Xia Gui-Xian*, and Zhong Nai-Qin*. (2018) Ectopic expression of SsPETE2, a plastocyanin from Suaeda salsa, improves plant tolerance to oxidative stress, Plant science : an international journal of experimental plant biology 268, 1-10. 3.802 2018-09-05
38 Ren Fengxia, Chen Shenxi, Zhang Yang, Zhu Shuaiming, Xiao Junhai, Liu Xingzhong, Su Ruibin*, and Che Yongsheng*. (2018) Hawaiienols A-D, Highly Oxygenated p-Terphenyls from an Insect-Associated Fungus, Paraconiothyrium hawaiiense, Journal of natural products 81, 1752-1759. 3.904 2018-09-05
39 Zhang Dandan, Tian Caijuan, Yin Kangquan, Wang Wenyi, and Qiu Jin-Long*. (2018) Post-invasive Bacterial Resistance Conferred by Open Stomata in Rice, Molecular plant-microbe interactions : MPMI. 4.078 2018-09-05
40 Qi Dandan, Hu Lei, Jiao Tong, Zhang Tinghong, Tong Xiaomei, and Ye Xin*. (2018) Phosphatase Cdc25A negatively regulates antiviral immune response by inhibiting TBK1 activity, J Virol. 4.130 2018-09-05
41 Hussain Muzammil, Hamid M Imran, Tian Jianqing, Hu Jianyang, Zhang Xiaoling, Chen Jingsheng, Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong*. (2018) Bacterial community assemblages in the rhizosphere soil, root endosphere and cyst of soybean cyst nematode-suppressive soil challenged with nematodes, FEMS microbiology ecology 94. 4.188 2018-09-05
42 Zhang Yu, Zhang Yun*, Shang Xiuling, Wang Bo, Hu Qitiao, Liu Shuwen, and Wen Tingyi*. (2018) Reconstruction of TCA cycle in Corynebacterium glutamicum with a genome-scale metabolic network model for trans-4-hydroxyproline production, Biotechnol Bioeng. 4.206 2018-09-05
43 Wang Yan, Wang Liuqing, Wu Fan, Liu Fei, Wang Qi, Zhang Xiaoling, Selvaraj Jonathan Nimal, Zhao Yueju, Xing Fuguo, Yin Wen-Bing, and Liu Yang*. (2018) A Consensus Ochratoxin A Biosynthetic Pathway: Insights from the Genome Sequence of Aspergillus ochraceus and a Comparative Genomic Analysis, Applied and environmental microbiology. 4.272 2018-09-05
44 Zhou Cheng*, Xue Yanfen , and Ma Yanhe*. (2018) Characterization and high-efficiency secreted expression in Bacillus subtilis of a thermo-alkaline beta-mannanase from an alkaliphilic Bacillus clausii strain S10, Microbial cell factories 17. 4.295 2018-09-05
45 Virlouvet Laetitia, Avenson Thomas J, Du Qian, Zhang Chi, Liu Ning, Fromm Michael, Avramova Zoya, and Russo Sabrina E*. (2018) Dehydration Stress Memory: Gene Networks Linked to Physiological Responses During Repeated Stresses of Zea mays, Front Plant Sci 9, 1058. 4.354 2018-09-05
46 Liu Jianghua , Zhai Yanan , Zhang Yang , Zhu Shuaiming , Liu Gang* , and Che Yongsheng*. (2018) Heterologous Biosynthesis of the Fungal Sesquiterpene Trichodermol in Saccharomyces cerevisiae, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-09-05
47 Wang Qiangyi , Du Minghao , Wang Shuai , Liu Linxia , Xiao Liming , Wang Linqi , Li Tong*, Zhuang Hui*, and Yang Ence*. (2018) MADS-Box Transcription Factor MadsA Regulates Dimorphic Transition, Conidiation, and Germination of Talaromyces marneffei, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-09-05
48 Yang Q., Liu K., Niu X., Wang Q., Wan Y., Yang F., Li G., Wang Y., and Wang R. (2018) Genome-wide Identification of PP2C Genes and Their Expression Profiling in Response to Drought and Cold Stresses in Medicago truncatula, Sci Rep 8, 12841. 4.609 2018-09-05
49 Wang Siyu, Wang Xiayan, Wang Lin, Pu Qiaosheng, Du Wenbin, and Guo Guangsheng*. (2018) Plasma-assisted alignment in the fabrication of microchannel-array-based in-tube solid-phase microextraction microchips packed with TiO2 nanoparticles for phosphopeptide analysis, Analytica chimica acta 1018, 70-77. 4.837 2018-09-05
50 Sun Yeping , Li Jing*, Gao George F. , Tien Po , and Liu Wenjun*. (2018) Bunyavirales ribonucleoproteins: the viral replication and transcription machinery, Crit. Rev. Microbiol. 44, 522-540. 5.211 2018-09-05
51 Liu Qijun, Schumacher Jorg, Wan Xinyi, Lou Chunbo, and Wang Baojun*. (2018) Orthogonality and Burdens of Heterologous AND Gate Gene Circuits in E. coli, ACS Synth Biol 7, 553-564. 5.253 2018-09-05
52 Xu Jing , Li Shuxiang , Wang Xinyi , Liu Jing , Shan Pu , Zhou Ya , Zhao Jing , Wang Zhibiao , Xu Cui , Chen Meili , Chen Ze , Zhao Kai*, and Qu Di*. (2018) Systemic and mucosal humoral immune responses induced by the JY-adjuvanted nasal spray H7N9 vaccine in mice, Emerg. Microbes Infect. 7. 6.225 2018-09-05
53 Li Xin* , Xu Yuxiu*, Ding Yun , Li Changfei , Zhao Hong , Wang Jiandong , and Meng Songdong*. (2018) Posttranscriptional upregulation of HER3 by HER2 mRNA induces trastuzumab resistance in breast cancer, Molecular Cancer 17. 6.976 2018-09-05
54 Zhao Min, Liu Kefang, Luo Jiejian, Tan Shuguang, Quan Chuansong, Zhang Shuijun, Chai Yan, Qi Jianxun, Li Yan, Bi Yuhai, Xiao Haixia, Wong Gary, Zhou Jianfang, Jiang Taijiao, Liu Wenjun, Yu Hongjie, Yan Jinghua, Liu Yingxia, Shu Yuelong, Wu Guizhen, Wu Aiping*, Gao George F*, and Liu William J*. (2018) Heterosubtypic Protections against Human-Infecting Avian Influenza Viruses Correlate to Biased Cross-T-Cell Responses, mBio 9. 7.140 2018-09-05
55 Zhang Xiaxia, Han Libo, Wang Qi, Zhang Chen, Yu Yanjun, Tian Juan, and Kong Zhaosheng*. (2018) The host actin cytoskeleton channels rhizobia release and facilitates symbiosome accommodation during nodulation in Medicago truncatula, The New phytologist. 7.833 2018-09-05
56 Bi Yuhai#, Tan Shuguang#, Yang Yang, Wong Gary, Zhao Min, Zhang Qingchao, Wang Qiang, Zhao Xiaonan, Li Liqiang, Yuan Jing, Li Hao, Li Hong, Xu Wen, Shi Weifeng, Quan Chuansong, Zou Rongrong, Li Jianming, Zheng Haixia, Yang Liuqing, Liu William J, Liu Di, Wang Huijun, Qin Yantao, Liu Lei, Jiang Chengyu, Liu Wenjun, Lu Lin, Gao George F*, and Liu Yingxia*. (2018) Clinical and immunological characteristics of human infections with H5N6 avian influenza virus, Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 8.970 2018-09-05
57 Xue Qiong , Liu Xiao-Bin , Lao Yeh-Hsing , Wu Lin-Ping , Wang Dong , Zuo Zhen-Qiang , Chen Jun-Yu , Hou Jing , Bei Yuan-Yuan, Wu Xue-Fei , Leong Kam W. , Xiang Hua , and Han Jing*. (2018) Anti-infective biomaterials with surface-decorated tachyplesin I, Biomaterials 178, 351-362. 9.315 2018-09-05
58 Ma Biao, Zhou Yang, Chen Hui, He Si-Jie, Huang Yi-Hua, Zhao He, Lu Xiang, Zhang Wan-Ke, Pang Jin-Huan, Chen Shou-Yi*, and Zhang Jin-Song*. (2018) Membrane protein MHZ3 stabilizes OsEIN2 in rice by interacting with its Nramp-like domain, Proc Natl Acad Sci U S A 115, 2520-2525. 10.359 2018-09-05
59 Zeng Zhao-Qing , Zhuang Wen-Ying* , and Yu Zhi-He. (2018) New species and new Chinese records of Nectriaceae from Tibet, China, Nova Hedwigia 106, 283-294. 0.920 2018-07-27
60 Zhu Zhao-Xiang , Zhuang Wen-Ying , and Li Yu*. (2018) A new species of the Longibrachiatum Clade of Trichoderma (Hypocreaceae) from Northeast China, Nova Hedwigia 106, 441-453. 0.920 2018-07-27
61 Liao Ming-Fang, Wang Kai, Ren Jin-Wei*, Liu Li, Cai Lei, Han Jun-Jie, and Liu Hong-Wei*. (2018) 2H-Pyranone and isocoumarin derivatives isolated from the plant pathogenic fungus Leptosphaena maculans, Journal of Asian natural products research, 1-8. 1.125 2018-07-27
62 Dai Lianpan*, Wang Qihui, Song Hao, and Gao George Fu*. (2018) Zika Virus Envelope Protein and Antibody Complexes, Sub-cellular biochemistry 88, 147-168. 1.351 2018-07-27
63 Chen Hongyu, Zhang Jinjin, Ren Jinwei, Wang Wenzhao, Xiong Weiping, Zhang Yaodong, Bao Li*, and Liu Hongwei*. (2018) Triterpenes and Meroterpenes with Neuroprotective Effects from Ganoderma leucocontextum, Chemistry & biodiversity 15, e1700567. 1.624 2018-07-27
64 Basnet Buddha Bahadur, Liu Li, Zhao Wen, Liu Ruixing, Ma Ke, Bao Li, Ren Jinwei, Wei Xinli, Yu Haiyang, Wei Jiangchun, and Liu Hongwei*. (2018) New 1, 2-naphthoquinone-derived pigments from the mycobiont of lichen Trypethelium eluteriae Sprengel, Nat Prod Res, 1-7. 1.657 2018-07-27
65 Feng Lei#, Sun Ming-Wei#, Jiang Ping, Li Zi-Bin, Gao Hua, Zhai Xiao-Xin, Han Yong, Zhang Zong-Hui, and Gao Feng-Shan*. (2018) Purification, crystallization and preliminary X-ray crystallographic studies of swine MHC class I complexed with an FMDV CTL epitope Hu64, Research in veterinary science 119, 205-208. 1.698 2018-07-27
66 Chen Xiujuan, Zhou Cheng*, Xue Yanfen, Shi Jinsong*, and Ma Yanhe. (2018) Cloning, expression, and characterization of an alkaline protease, AprV, from Vibrio sp. DA1-1, Bioprocess and biosystems engineering. 2.139 2018-07-27
67 Quan Chuansong, Huang Ting, Chen Xiuwei, Zhang Jie, Wang Qianli, Zhang Cheng, Zhang Tiyan, Zhou Lijun, Shu Liumei, Long Chunrong, Yang Lei, Du Xunbo, Zhao Yingze, Liu Peipei, Song Hao, Shi Weifeng, Bi Yuhai, Lv Qiang, Liu William J*, and Gao George F*. (2018) Genomic characterizations of H4 subtype avian influenza viruses from live poultry markets in Sichuan province of China, 2014-2015, Science China. Life sciences. 2.328 2018-07-27
68 Qin Nan*, Dong Xiuzhu*, and Zhao Liping*. (2018) Microbiome: from community metabolism to host diseases, Science China. Life sciences. 2.328 2018-07-27
69 Xu Bingxue#, Hu Beiyu#, Wang Jian#, Lan Ying, Zhu Yaxin, Dai Xin, Huang Li, Huang Ying*, and Du Wenbin*. (2018) Virgibacillus indicus sp. nov. and Virgibacillus profundi sp. nov, two moderately halophilic bacteria isolated from marine sediment by using microfluidic streak plates, Int J Syst Evol Microbiol 68, 2015-2023. 2.385 2018-07-27
70 Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, Cai Man*, and Kang Yingqian*. (2018) Vibrio gangliei sp. nov., a novel member of Vibrionaceae isolated from sawdust in a pigpen, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1969-1974. 2.385 2018-07-27
71 Meng Yu-Chen, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, Cai Man*, and Kang Yingqian*. (2018) Vibrio gangliei sp. nov., a novel member of Vibrionaceae isolated from sawdust in a pigpen, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1969-1974. 2.385 2018-07-27
72 Cao Chengliang, Sun Yong, Wu Bo, Zhao Shuai, Yuan Bo, Qin Sheng, Jiang Jihong*, and Huang Ying. (2018) Actinophytocola glycyrrhizae sp. nov. isolated from the rhizosphere of Glycyrrhiza inflata, Int J Syst Evol Microbiol. 2.385 2018-07-27
73 Alkasir Rashad, Ma Yanan, Liu Fei, Li Jing, Lv Na, Xue Yong, Hu Yongfei*, and Zhu Baoli*. (2018) Characterization and Transcriptome Analysis of Acinetobacter baumannii Persister Cells, Microbial drug resistance. 2.442 2018-07-27
74 Wang Qi-Ming*, Li Kuan , and Zhang Xiao-Ling. (2018) Mating type and population genomics in Malassezia, Medical Mycology 56, S71-S71. 2.687 2018-07-27
75 Zhou Nan, Sun Yu-Tong, Chen Dong-Wei, Du Wenbin, Yang Hong*, and Liu Shuang-Jiang*. (2018) Harnessing microfluidic streak plate technique to investigate the gut microbiome of Reticulitermes chinensis, MicrobiologyOpen, e00654. 2.722 2018-07-27
76 Li Jing , Zhang Kun , Chen Quanjiao , Zhang Xiaoshuang , Sun Yeping , Bi Yuhai , Zhang Shuang , Gu Jinyan , Li Jiarong , Liu Di , Liu Wenjun*, and Zhou Jiyong*. (2018) Three amino acid substitutions in the NS1 protein change the virus replication of H5N1 influenza virus in human cells, Virology 519, 64-73. 3.115 2018-07-27
77 Lin Haizhou, Lyu Haining, Zhou Shuang, Yu Jingwen, Keller Nancy P, Chen Lin, and Yin Wen-Bing*. (2018) Deletion of a global regulator LaeB leads to the discovery of novel polyketides in Aspergillus nidulans, Org Biomol Chem 16, 4973-4976. 3.138 2018-07-27
78 Gu Yinmin, Zhang Catherine Wei-Hong, Wang Liang, Zhao Yuhui, Wang Hui, Ye Qinong*, and Gao Shan*. (2018) Association Analysis between Body Mass Index and Genomic DNA Methylation across 15 Major Cancer Types, Journal of Cancer 9, 2532-2542. 3.381 2018-07-27
79 Luo Cheng*, Gwekwe Blessing, Choto Phares, Miao Wenhua, Chen Meiling, Xue Changfeng, Xu Yunsheng, Yin Xiaolong, Magawa Glory, Wu Di, Akida Jamal S, Wang Likui, Li Qingqing, and Deng Shanggui*. (2018) Bitter peptides from enzymatically hydrolyzed protein increase the number of leucocytes and lysozyme activity of large yellow croaker (Larimichthys crocea), Fish & shellfish immunology 81, 130-134. 3.387 2018-07-27
80 Yao Yongpeng, Li Shanshan, Cao Jiaqian, Liu Weiwei, Qi Fengxian, Xiang Wensheng, Yang Keqian*, Wang Weishan*, and Zhang Lixin*. (2018) A novel signal transduction system for development of uric acid biosensors, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-27
81 Tigu Fitsum , Zhang Junli , Liu Guoxia , Cai Zhen*, and Li Yin*. (2018) A highly active pantothenate synthetase from Corynebacterium glutamicum enables the production of D-pantothenic acid with high productivity, Applied microbiology and biotechnology 102, 6039-6046. 3.602 2018-07-27
82 Liu Qizheng, Zhao Zehui, Dong Hao, and Dong Caihong*. (2018) Reactive oxygen species induce sclerotial formation in Morchella importuna, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-27
83 Maarouf Mohamed , Rai Kul Raj, Goraya Mohsan Ullah , and Chen Ji-Long*. (2018) Immune Ecosystem of Virus-Infected Host Tissues, International journal of molecular sciences 19. 3.878 2018-07-27
84 Wingfield Brenda D, Bills Gerald F, Dong Yang, ..., Liu Xingzhong, Ma Xiao, Naidoo Kershney, ..., Yue Qun, and Zhang Xiaoling. (2018) IMA Genome-F 9: Draft genome sequence of Annulohypoxylon stygium, Aspergillus mulundensis, Berkeleyomyces basicola (syn. Thielaviopsis basicola), Ceratocystis smalleyi, two Cercospora beticola strains, Coleophoma cylindrospora, Fusarium fracticaudum, Phialophora cf. hyalina, and Morchella septimelata, IMA Fungus 9, 199-223. 3.916 2018-07-27
85 Thines Marco, Crous Pedro W, Aime M Catherine, Aoki Takayuki, Cai Lei, Hyde Kevin D, Miller Andrew N, Zhang Ning, and Stadler Marc. (2018) Ten reasons why a sequence-based nomenclature is not useful for fungi anytime soon, IMA Fungus 9, 177-183. 3.916 2018-07-27
86 Pecoraro Lorenzo*, Caruso Tancredi, Cai Lei, Gupta Vijai Kumar, and Liu Zhong-Jian. (2018) Fungal networks and orchid distribution: new insights from above- and below-ground analyses of fungal communities, IMA Fungus 9, 1-11. 3.916 2018-07-27
87 Zhai Zhimin, Nie Mengyue, Guan Yong, Zhang Fengqiu, Chen Liang, Muhammad, Du Wenbin, Liu Gang, Tian Yangchao, and Huang Qing*. (2018) A microfluidic surface-enhanced Raman spectroscopy approach for assessing the particle number effect of AgNPs on cytotoxicity, Ecotoxicology and environmental safety 162, 529-535. 4.000 2018-07-27
88 Yang Ruo-Lan, Deng Chao-Ying, Wei Jin-Wei, He Wei, Li Ai-Ning*, and Qian Wei*. (2018) A Large-Scale Mutational Analysis of Two-Component Signaling Systems of Lonsdalea quercina Revealed that KdpD-KdpE Regulates Bacterial Virulence Against Host Poplar Trees, Mol. Plant-Microbe Interact. 31, 724-736. 4.078 2018-07-27
89 Zhang Yu, Wu Yan, Deng Mengmeng, Xu Dongping, Li Xiaodong, Xu Zhihui, Hu Jun, Zhang Han, Liu Kefang, Zhao Yingze, Gao Feng, Bi Shengli, Gao George F, Zhao Jingmin, Liu William J*, and Meng Songdong*. (2018) CD8(+) T-Cell Response-Associated Evolution of Hepatitis B Virus Core Protein and Disease Progress, J Virol. 4.130 2018-07-27
90 Chai Wenjia, Li Jing, Shangguan Qilin, Liu Qi, Li Xinda, Qi Dandan, Tong Xiaomei, Liu Wenjun, and Ye Xin*. (2018) Lnc-ISG20 inhibits influenza A virus replication by enhancing ISG20 expression, J Virol. 4.130 2018-07-27
91 Zhao Min, Chen Junbo, Tan Shuguang, Dong Tao, Jiang Hui, Zheng Jiandong, Quan Chuansong, Liao Qiaohong, Zhang Hangjie, Wang Xiling, Wang Qianli, Bi Yuhai, Liu Fengfeng, Feng Luzhao, Horby Peter W, Klenerman Paul, Gao George F, Liu William J*, and Yu Hongjie*. (2018) Prolonged evolution of virus-specific memory T cell immunity post severe avian influenza A (H7N9) virus infection, J Virol. 4.130 2018-07-27
92 Sun Xiaoman#, Li Dandi#, Qi Jianxun# , Chai Wengang , Wang Luyao , Wang Lihong , Peng Ruchao , Wang Han , Zhang Qing , Pang Lili , Kong Xiangyu , Wang Hong , Jin Miao , Gao George F.*, and Duan Zhaojun*. (2018) Glycan Binding Specificity and Mechanism of Human and Porcine P 6 /P 19 Rotavirus VP8*s, J. Virol. 92. 4.130 2018-07-27
93 Li Quanjie , Ma Ling , Yi Dongrong , Wang Han , Wang Jing , Zhang Yongxin , Guo Ying , Li Xiaoyu , Zhou Jinining*, Shi Yi , Gao George F. , and Cen Shan*. (2018) Novel cyclo-peptides inhibit Ebola pseudotyped virus entry by targeting primed GP protein, Antiviral Res. 155, 1-11. 4.185 2018-07-27
94 Chu Hin, Chan Che-Man, Zhang Xi, Wang Yixin, Yuan Shuofeng, Zhou Jie, Au-Yeung Rex Kwok-Him, Sze Kong-Hung, Yang Dong, Shuai Huiping, Hou Yuxin, Li Cun, Zhao Xiaoyu, Poon Vincent Kwok-Man, Leung Sze-Pui, Yeung Man-Lung, Yan Jinghua, Lu Guangwen, Jin Dong-Yan, Gao George Fu, Chan Jasper Fuk-Woo, and Yuen Kwok-Yung*. (2018) Middle East respiratory syndrome coronavirus and bat coronavirus HKU9 both can utilize GRP78 for attachment onto host cells, The Journal of biological chemistry. 4.253 2018-07-27
95 Zhang Jingchao, He Jing, Zhai Chunhui, Ma Luyan Z., Gu Lichuan*, and Zhao Kun*. (2018) Effects of PslG on the Surface Movement of Pseudomonas aeruginosa, Appl. Environ. Microbiol. 84. 4.272 2018-07-27
96 Liu Jiajia, Gao Wenyan, Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2018) Metabolic engineering of Acremonium chrysogenum for improving cephalosporin C production independent of methionine stimulation, Microbial cell factories 17, 87. 4.295 2018-07-27
97 Liu Li, Bao Li, Wang Long, Ma Ke, Han Junjie, Yang Yanlong, Liu Ruixing, Ren Jinwei, Yin Wenbing, Wang Wenzhao, and Liu Hongwei*. (2018) Asperorydines A-M: Prenylated Tryptophan-Derived Alkaloids with Neurotrophic Effects from Aspergillus oryzae, The Journal of organic chemistry 83, 812-822. 4.313 2018-07-27
98 Zhang Zhennan , Ge Xiaoyang , Luo Xiaoli , Wang Peng , Fan Qiang , Hu Guang , Xiao Juanli , Li Fuguang*, and Wu Jiahe*. (2018) Simultaneous Editing of Two Copies of Gh14-3-3d Confers Enhanced Transgene-Clean Plant Defense Against Verticillium dahliae in Allotetraploid Upland Cotton, Front. Plant Sci. 9. 4.354 2018-07-27
99 Kong Fan-Xin, Sun Guang-Dong*, and Liu Zhi-Pei. (2018) Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil mesocosms by microbial/plant bioaugmentation: Performance and mechanism, Chemosphere 198, 83-91. 4.551 2018-07-27
100 Zhang Zhi-Feng , Zhao Peng , and Cai Lei*. (2018) Origin of Cave Fungi, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-07-27
101 Wang Fen, Liu Qing, Zhang Jiaojiao, Liu Kuanbo, Li Kuan, Liu Guijun, and Dong Caihong*. (2018) Comparative Transcriptome Analysis Between a Spontaneous Albino Mutant and Its Sibling Strain of Cordyceps militaris in Response to Light Stress, Front Microbiol 9, 1237. 4.557 2018-07-27
102 Lu Wei#, Feng Yuqing#, Jing Fanhui , Han Yang , Lyu Na , Liu Fei , Li Jing , Song Xiaojing , Xie Jing , Qiu Zhifeng , Zhu Ting , Routy Bertrand , Routy Jean-Pierre , Li Taisheng*, and Zhu Baoli*. (2018) Association Between Gut Microbiota and CD4 Recovery in HIV-1 Infected Patients, Front. Microbiol. 9. 4.557 2018-07-27
103 Jiang Xuan, Dong Xiao, Li Shi-Hua, Zhou Yue-Peng, Rayner Simon, Xia Hui-Min, Gao George F, Yuan Hui, Tang Ya-Ping, and Luo Min-Hua*. (2018) Proteomic Analysis of Zika Virus Infected Primary Human Fetal Neural Progenitors Suggests a Role for Doublecortin in the Pathological Consequences of Infection in the Cortex, Front Microbiol 9, 1067. 4.557 2018-07-27
104 Ao Yuanyun , Cong Xin , Jin Miao , Sun Xiaoman , Wei Xiaoman , Wang Jinjin , Zhang Qing , Song Jiao , Yu Jiemei , Cui Jie , Qi Jianxun , Tan Ming , and Duan Zhaojun*. (2018) Genetic Analysis of Reemerging GII.P16-GII.2 Noroviruses in 2016-2017 in China, J. Infect. Dis. 218, 133-143. 4.345 2018-07-27
105 Xu Chongfeng, Sun Lei, Liu Wenjun, and Duan Ziyuan*. (2018) Latent Membrane Protein 1 of Epstein-Barr Virus Promotes RIG-I Degradation Mediated by Proteasome Pathway, Front Immunol 9, 1446. 6.059 2018-07-27
106 Zhou Xin-Tong, Jia Li-Jia, Wang Hai-Yun, Zhao Pan, Wang Wen-Yan, Liu Ning, Song Shuang-Wei, Wu Yao, Su Lei, Zhang Jie, Zhong Nai-Qin*, and Xia Gui-Xian*. (2018) The potato transcription factor StbZIP61 regulates dynamic biosynthesis of salicylic acid in defense against Phytophthora infestans infection, The Plant journal : for cell and molecular biology. 6.101 2018-07-27
107 Liu Ge, Wang Kai, Kuang Shan, Cao Ruobing, Bao Li, Liu Rui, Liu Hongwei*, and Sun Chaomin*. (2018) The natural compound GL22, isolated from Ganoderma mushrooms, suppresses tumor growth by altering lipid metabolism and triggering cell death, Cell death & disease 9 6.187 2018-07-27
108 Zeng Guohong#, Zhang Peng#, Zhang Qiangqiang#, Zhao Hong, Li Zixin, Zhang Xing, Wang Chengshu, Yin Wen-Bing, and Fang Weiguo*. (2018) Duplication of a Pks gene cluster and subsequent functional diversification facilitate environmental adaptation in Metarhizium species, PLoS genetics 14, e1007472. 6.684 2018-07-27
109 Du Han#, Zheng Qiushi#, Bing Jian, Bennett Richard J, and Huang Guanghua*. (2018) A coupled process of same- and opposite-sex mating generates polyploidy and genetic diversity in Candida tropicalis, PLoS genetics 14, e1007377. 6.684 2018-07-27
110 Huo Yan#, Yu Yuanling#, Chen Liying, Li Qiong, Zhang Mengting, Song Zhiyu, Chen Xiaoying, Fang Rongxiang*, and Zhang Lili*. (2018) Insect tissue-specific vitellogenin facilitates transmission of plant virus, PLoS Pathog 14, e1006909. 6.957 2018-07-27
111 Qin Jun, Zhou Xiaogang, Sun Lifan, Wang Kailun, Yang Fan, Liao Haicheng, Rong Wei, Yin Junjie, Chen Huamin, Chen Xuewei*, and Zhang Jie*. (2018) The Xanthomonas effector XopK harbours E3 ubiquitin-ligase activity that is required for virulence, The New phytologist. 7.833 2018-07-27
112 Wong Eric, Xu Ren-Huan, Rubio Daniel, Lev Avital, Stotesbury Colby, Fang Min, and Sigal Luis J*. (2018) Migratory Dendritic Cells, Group 1 Innate Lymphoid Cells, and Inflammatory Monocytes Collaborate to Recruit NK Cells to the Virus-Infected Lymph Node, Cell reports 24, 142-154 8.700 2018-07-27
113 Gao Shu-Shan, Naowarojna Nathchar, Cheng Ronghai, Liu Xueting*, and Liu Pinghua*. (2018) Recent examples of alpha-ketoglutarate-dependent mononuclear non-haem iron enzymes in natural product biosyntheses, Nat Prod Rep. 10.801 2018-07-27
114 Wang Jun*, Kurilshikov Alexander, ..., Paterson Andrew D, Raes Jeroen*, Kraaij Robert*, and Zhernakova Alexandra*. (2018) Meta-analysis of human genome-microbiome association studies: the MiBioGen consortium initiative, Microbiome 6, 101. 10.903 2018-07-27
115 Lin Xiaoxi B*, Wang Tuo, Stothard Paul, Corander Jukka, Wang Jun, Baines John F, Knowles Sarah C L, Baltrunaite Laima, Tasseva Guergana, Schmaltz Robert, Tollenaar Stephanie, Cody Liz A, Grenier Theodore, Wu Wei, Ramer-Tait Amanda E, and Walter Jens*. (2018) The evolution of ecological facilitation within mixed-species biofilms in the mouse gastrointestinal tract, The ISME journal. 11.663 2018-07-27
116 Duan Shou-Fu, Han Pei-Jie, Wang Qi-Ming, Liu Wan-Qiu, Shi Jun-Yan, Li Kuan, Zhang Xiao-Ling, and Bai Feng-Yan*. (2018) The origin and adaptive evolution of domesticated populations of yeast from Far East Asia, Nat Commun 9, 2690. 13.691 2018-07-27
117 Jiang Bing, Duan Demin, Gao Lizeng, Zhou Mengjie, Fan Kelong, Tang Yan, Xi Juqun, Bi Yuhai, Tong Zhou, Gao George Fu, Xie Ni, Tang Aifa, Nie Guohui, Liang Minmin*, and Yan Xiyun*. (2018) Standardized assays for determining the catalytic activity and kinetics of peroxidase-like nanozymes, Nature protocols 13, 1506-1520. 15.269 2018-07-27
118 Zafar Syed Adeel*, Hameed Amjad , Nawaz Muhammad Amjad , Wei M. A. , Noor Mehmood Ali*, Hussain Muzammil , and Mehboob-ur-Rahman. (2018) Mechanisms and molecular approaches for heat tolerance in rice (Oryza sativa L.) under climate change scenario, J. Integr. Agric. 17, 726-738. 1.190 2018-07-11
119 Shi Yi*, Dai Lianpan, Song Hao, and Gao George F*. (2018) Structures of Zika Virus E & NS1: Relations with Virus Infection and Host Immune Responses, Advances in experimental medicine and biology 1062, 77-87. 1.857 2018-07-11
120 Zhang Yuting, Liu Li, Bao Li*, Yang Yanlong, Ma Ke, and Liu Hongwei*. (2018) Three new cyathane diterpenes with neurotrophic activity from the liquid cultures of Hericium erinaceus, The Journal of antibiotics. 2.270 2018-07-11
121 Tan Xiang-Mei, Li Lu-Ying , Sun Li-Yan , Sun Bing-Da , Niu Shu-Bin , Wang Meng-Hua , Zhang Xiao-Yan , Sun Wen-Song , Zhang Gui-Shan , Deng Hui , Xing Xiao-Ke*, Zou Zhong-Mei , and Ding Gang*. (2018) Spiciferone analogs from an endophytic fungus Phoma betae collected from desert plants in West China, Journal of Antibiotics 71, 613-617. 2.270 2018-07-11
122 Liu Qing, Xin Yu-Hua*, Chen Xiu-Ling, Liu Hong-Can, Zhou Yu-Guang, and Chen Wen-Xin. (2018) Arthrobacter ruber sp. nov., isolated from glacier ice, Int J Syst Evol Microbiol 68, 1616-1621. 2.385 2018-07-11
123 Hazbon Manzour Hernando*, Rigouts Leen, Schito Marco, Ezewudo Matthew, Kudo Takuji, Itoh Takashi, Ohkuma Moriya, Kiss Katalin, Wu Linhuan, Ma Juncai, ..., Bradford Rebecca, and Riojas Marco A. (2018) Mycobacterial biomaterials and resources for researchers, Pathogens and disease 76. 2.780 2018-07-11
124 Sun Shanshan, Ma Ke, Tao Qiaoqiao, Han Junjie, Bao Li, Liu Li, and Liu Hongwei*. (2018) Diketopiperazines and 2H-pyran-2-ones with antioxidant activity from the rice fermented with Aspergillus luchuensis, Fitoterapia 125, 266-272. 2.867 2018-07-11
125 Tang Qiang , Lu Ting*, and Liu Shuang-Jiang*. (2018) Engineering the bacterium Comamonas testosteroni CNB-1: Plasmid curing and genetic manipulation, Biochem. Eng. J. 133, 74-82. 3.106 2018-07-11
126 Li Yun, Sun Lei*, Zheng Weinan, Mahesutihan Madina, Li Jing, Bi Yuhai, Wang Heran, Liu Wenjun*, and Luo Ting Rong*. (2018) Phosphorylation and dephosphorylation of threonine 188 in nucleoprotein is crucial for the replication of influenza A virus, Virology 520, 30-38. 3.115 2018-07-11
127 Wang Ying, Hu Pengjie, Li Honghua, Wang Yanling, Long Liang-Kun, Li Kuan, Zhang Xiaoling, Pan Yuanyuan, and Liu Gang*. (2018) A Myb transcription factor represses conidiation and cephalosporin C production in Acremonium chrysogenum, Fungal genetics and biology : FG & B 118, 1-9. 3.175 2018-07-11
128 Zhao Chen, Fu Peinan, Zhang Yang, Liu Xingzhong, Ren Fengxia*, and Che Yongsheng*. (2018) Sporulosol, a New Ketal from the Fungus Paraconiothyrium sporulosum, Molecules 23. 3.268 2018-07-11
129 Li Wei, Ma Zihui, Chen Lin, and Yin Wen-Bing*. (2018) Synthesis and production of the antitumor polyketide aurovertins and structurally related compounds, Applied microbiology and biotechnology. 3.602 2018-07-11
130 Yang Yanlong , Zhang Yuting , Zhang Shasha , Chen Qingwen , Ma Ke , Bao Li , Tao Yong , Yin Wenbing , Wang Guodong , and Liu Hongwei*. (2018) Identification and Characterization of a Membrane-Bound Sesterterpene Cyclase from Streptomyces somaliensis, J. Nat. Prod. 81, 1089-1092. 3.904 2018-07-11
131 Sun Xiaoman , Wang Lihong , Qi Jianxun , Li Dandi , Wang Mengxuan , Cong Xin , Peng Ruchao , Chai Wengang , Zhang Qing , Wang Hong , Wen Hongling , Gao George F. , Tan Ming , and Duan Zhaojun*. (2018) Human Group C Rotavirus VP8*s Recognize Type A Histo-Blood Group Antigens as Ligands, J. Virol. 92. 4.130 2018-07-11
132 Quan Chuansong#, Shi Weifeng#, Yang Yang#, ..., Liu Wenjun , Gao George F.*, and Bi Yuhai*. (2018) New Threats from H7N9 Influenza Virus: Spread and Evolution of High- and Low-Pathogenicity Variants with High Genomic Diversity in Wave Five, J. Virol. 92. 4.130 2018-07-11
133 Liao Shenglong, Tao Yi, Du Wenbin*, and Wang Yapei*. (2018) Interfacial Emulsification: An Emerging Monodisperse Droplet Generation Method for Microreactors and Bioanalysis, Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids. 4.139 2018-07-11
134 Mozhi Anbu, Ahmad Israr, Kaleem Qari Muhammad, Tuguntaev Ruslan G, Eltahan Ahmed Shaker, Wang Chen, Yang Rong, Li Chan*, and Liang Xing-Jie*. (2018) Nrp-1 receptor targeting peptide-functionalized TPGS micellar nanosystems to deliver 10-hydroxycampothecin for enhanced cancer chemotherapy, International journal of pharmaceutics. 4.229 2018-07-11
135 Zhang Yang#, Gao Jie#, Wang Lushan, Liu Shuangjiang, Bai Zhihui, Zhuang Xuliang*, and Zhuang Guoqiang*. (2018) Environmental adaptability for quorum sensing: regulating iron uptake during biofilm formation in Paracoccus denitrificans, Applied and environmental microbiology. 4.272 2018-07-11
136 Wang Jun* , Chen Liang , Zhao Na , Xu Xizhan , Xu Yakun , and Zhu Baoli*. (2018) Of genes and microbes: solving the intricacies in host genomes, Protein Cell 9, 446-461. 4.326 2018-07-11
137 Hou Junran , Zeng Weiqian , Zong Yeqing , Chen Zehua , Miao Chensi , Wang Baojun , and Lou Chunbo*. (2018) Engineering the Ultrasensitive Transcription Factors by Fusing a Modular Oligomerization Domain, ACS Synth. Biol. 7, 1188-1194. 5.253 2018-07-11
138 Ni Kuikui, Zhao Jingyun, Zhu Baoge, Su Rina, Pan Yi, Ma Junkui, Zhou Guoan, Tao Yong, Liu Xiaorong, and Zhong Jin*. (2018) Assessing the fermentation quality and microbial community of the mixed silage of forage soybean with crop corn or sorghum, Bioresource technology. 5.978 2018-07-11
139 Hong Shao-Li, Zhang Ya-Nan, Liu Ya-Hua, Tang Man, Pang Dai-Wen, Wong Gary, Chen Jianjun, Qiu Xiangguo, Gao George F, Liu Wenjun, Bi Yuhai*, and Zhang Zhi-Ling*. (2018) Cellular-Beacon-Mediated Counting for the Ultrasensitive Detection of Ebola Virus on an Integrated Micromagnetic Platform, Anal Chem. 6.035 2018-07-11
140 Yao Yongpeng , Li Shanshan , Cao Jiaqian , Liu Weiwei , Fan Keqiang , Xiang Wensheng , Yang Keqian*, Kong Deming*, and Wang Weishan*. (2018) Development of small molecule biosensors by coupling the recognition of the bacterial allosteric transcription factor with isothermal strand displacement amplification, Chem. Commun. 54, 4774-4777. 6.064 2018-07-11
141 Wang Xiaojuan , Bing Jian , Zheng Qiushi , Zhang Feifei , Liu Jingbo , Yue Huizhen , Tao Li , Du Han , Wang Yina , Wang Hui*, and Huang Guanghua*. (2018) The first isolate of Candida auris in China: clinical and biological aspects, Emerg. Microbes Infect. 7. 6.225 2018-07-11
142 Feng Yupeng, Li Chufang, Hu Peiyu, Wang Qian, Zheng Xuehua, Zhao Yongkun, Shi Yi, Yang Songtao, Yi Changhua, Feng Ying, Wu Chunxiu, Qu Linbing, Xu Wei, Li Yao, Sun Caijun, Gao Fu Geroge, Xia Xianzhu, Feng Liqiang*, and Chen Ling*. (2018) An adenovirus serotype 2-vectored ebolavirus vaccine generates robust antibody and cell-mediated immune responses in mice and rhesus macaques, Emerg Microbes Infect 7, 101. 6.225 2018-07-11
143 Qin Lina, Jiang Xianzhang, Dong Zhiyang, Huang Jianzhong, and Chen Xiuzhen*. (2018) Identification of two integration sites in favor of transgene expression in Trichoderma reesei, Biotechnology for biofuels 11, 142. 6.661 2018-07-11
144 Wang Liang , Su Shuo , Bi Yuhai , Wong Gary , and Gao George F.*. (2018) Bat-Origin Coronaviruses Expand Their Host Range to Pigs, Trends in microbiology 26, 466-470. 11.149 2018-07-11
145 Liu Ningning, Liu Qi, Yang Xiaohai, Zhang Fang, Li Xinda, Ma Yuanwu, Guan Feifei, Zhao Xin, Li Zhiwei, Zhang Lianfeng, and Ye Xin*. (2018) Hepatitis B virus-upregulated lnc-HUR1 promotes cell proliferation and tumorigenesis by blocking p53 activity, Hepatology. 11.889 2018-07-11
146 Li Ting , Zhao Qi , Yang Xiaoyun , Chen Cheng , Yang Kailin , Wu Chen , Zhang Tianqing , Duan Yinkai , Xue Xiaoyu , Mi Kaixia , Ji Xiaoyun , Wang Zefang , and Yang Haitao*. (2018) Structural insight into the Zika virus capsid encapsulating the viral genome, Cell Res. 28, 497-499. 15.973 2018-07-11
147 Liu Yonghong, Chan Ta-Chien, Yap Li-Wei, Luo Yinping, Xu Weijia, Qin Shuwen, Zhao Na, Yu Zhao, Geng Xingyi, and Liu She-Lan*. (2018) Resurgence of scarlet fever in China: a 13-year population-based surveillance study, The Lancet. Infectious diseases. 22.668 2018-07-11
148 Chen Yuhan, Huang Qingyang, Liu Wen, Zhu Qiong, Cui Chun-Ping, Xu Liang, Guo Xing, Wang Ping, Liu Jingwen, Dong Guanglong, Wei Wenyi, Liu Cui Hua, Feng Zhichun, He Fuchu*, and Zhang Lingqiang*. (2018) Mutually exclusive acetylation and ubiquitylation of the splicing factor SRSF5 control tumor growth, Nat. Commun. 9, 2464. 13.092 2018-07-03
149 Li Guojie , Deng Dejiang , Wei Jinkang , Zhang Chulong , Zhao Ruilin*, and Lin Fucheng*. (2018) Protubera beijingensis sp nov (Protophallaceae, Phallales) from China, Phytotaxa 348, 133-140. 1.267 2018-05-25
150 Xu Lin*, Zhang Yong , Mohamad Osama Abdalla , Jiang Chenying , and Friman Ville-Petri*. (2018) Mesorhizobium zhangyense sp nov., isolated from wild Thermopsis lanceolate in northwestern China, Archives of microbiology 200, 603-610. 1.758 2018-05-25
151 Wei Li, Jing-Wen Yu, Zixin Li, and Wenbing Yin*. (2018) Rational design for fungal laccase production in the model host Aspergillus nidulans, SCIENCE CHINA Life Sciences. 2.014 2018-05-25
152 Song Yajian*, Liu Duoduo , Liu Mengya , Yang Haixu , Fan Yanli , Sun Wenyuan , Xue Yanfen , Zhang Tongcun , and Ma Yanhe. (2018) Transcriptional regulation of the mannan utilization genes in the alkaliphilic Bacillus sp N16-5, FEMS Microbiol. Lett. 365. 2.102 2018-05-25
153 Wang Mei , Tan Xiao-Ming , Liu Fang , and Cai Lei*. (2018) Eight new Arthrinium species from China, MycoKeys, 1-24. 2.133 2018-05-25
154 Liu Li , Liu Ruixing , Basnet Buddha Bahadur , Bao Li , Han Junjie , Wang Long*, and Liu Hongwei*. (2018) New phenolic bisabolane sesquiterpenoid derivatives with cytotoxicity from Aspergillus tennesseensis, Journal of Antibiotics 71, 538-542. 2.144 2018-05-25
155 Wang Juli , Yu Haiying , Song Xuejiao , and Zhu Kun*. (2018) The influence of fatty acid supply and aldehyde reductase deletion on cyanobacteria alkane generating pathway in Escherichia coli, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 45, 329-334. 2.624 2018-05-25
156 Jiaojiao Zhang, Fen* Wang, Kuanbo Liu, Qing Liu, Ying Yang, and Caihong* Dong. (2018) Heat and light stresses affect metabolite production in the fruit body of the medicinal mushroom Cordyceps militaris, Applied microbiology and biotechnology 102, 4523-4533. 3.716 2018-05-25
157 Zhang Ning , Fan Yuxuan , Li Chen , Wang Qiming , Leksawasdi Noppol , Li Fuli , and Wang Shi'an*. (2018) Cell permeability and nuclear DNA staining by propidium iodide in basidiomycetous yeasts, Applied microbiology and biotechnology 102, 4183-4191. 3.716 2018-05-25
158 Liu Qing , Xin Yu-Hua* , Zhou Yu-Guang , and Chen Wen-Xin. (2018) Multilocus sequence analysis of homologous recombination and diversity in Arthrobacter sensu lato named species and glacier-inhabiting strains, Syst. Appl. Microbiol. 41, 23-29. 3.739 2018-05-25
159 Shang Zifang , Son Hao , Shi Yi , Qi Jianxun*, and Gao George F.*. (2018) Crystal Structure of the Capsid Protein from Zika Virus, J. Mol. Biol. 430, 948-962. 3.910 2018-05-25
160 Zhang Limin , Dong Hailiang* , Liu Yan , Bian Liang , Wang Xi , Zhou Ziqi , and Huang Ying*. (2018) Bioleaching of rare earth elements from bastnaesite-bearing rock by actinobacteria, Chem. Geol. 483, 544-557. 4.038 2018-05-25
161 Wang Zhaoyue , Jiang Mingyue , Guo Xuena , Liu Zhaozheng , and He Xiuping*. (2018) Reconstruction of metabolic module with improved promoter strength increases the productivity of 2-phenylethanol in Saccharomyces cerevisiae, Microbial cell factories 17. 4.185 2018-05-25
162 Wang Bo#, Hu Qitiao#, Zhang Yu , Shi Ruilin , Chai Xin , Liu Zhe , Shang Xiuling , Zhang Yun , and Wen Tingyi*. (2018) A RecET-assisted CRISPR-Cas9 genome editing in Corynebacterium glutamicum, Microbial cell factories 17. 4.185 2018-05-25
163 Chen Can , Fan Wenhui , Li Jing , Zheng Weinan , Zhang Shuang , Yang Limin , Liu Di , Liu Wenjun*, and Sun Lei*. (2018) A Promising IFN-Deficient System to Manufacture IFN-Sensitive Influenza Vaccine Virus, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.918 2018-05-25
164 Chen Rong , Zhang Lijie , Qi Jianxun , Zhang Nianzhi , Zhang Ling , Yao Shugang , Wu Yanan , Jiang Bo , Wang Zhenbao , Yuan Hongyu , Zhang Qiujin , and Xia Chun*. (2018) Discovery and Analysis of Invertebrate IgV(J)-C2 Structure from Amphioxus Provides Insight into the Evolution of the Ig Superfamily, J. Immunol. 200, 2869-2881. 5.185 2018-05-25
165 Zhang Yun, Shang Xiuling, Lai Shujuan, Zhang Yu, Hu Qitiao, Chai Xin, Wang Bo, Liu Shuwen, and Wen Tingyi*. (2018) Reprogramming One-Carbon Metabolic Pathways To Decouple l-Serine Catabolism from Cell Growth in Corynebacterium glutamicum, ACS Synth. Biol. 7, 635-646. 5.267 2018-05-25
166 Wang Meng-Hua , Hu You-Cai , Sun Bing-Da , Yu Meng , Niu Shu-Bin , Guo Zhe , Zhang Xiao-Yan , Zhang Tao , Ding Gang*, and Zou Zhong-Mei*. (2018) Highly Photosensitive Poly-Sulfur-Bridged Chetomin Analogues from Chaetomium cochliodes, Org. Lett. 20, 1806-1809. 5.836 2018-05-25
167 Phiwpan Krung , and Zhou Xuyu*. (2018) MicroRNAs in regulatory T cells, Cancer letters 423, 80-85. 5.851 2018-05-25
168 Wang Kai , Bao Li , Zhou Nan , Zhang Jinjin , Liao Mingfang , Zheng Zhongyong , Wang Yujing , Liu Chang , Wang Jun , Wang Lifeng , Wang Wenzhao , Liu ShuangJiang , and Liu Hongwei*. (2018) Structural Modification of Natural Product Ganomycin I Leading to Discovery of a a-Glucosidase and HMG-CoA Reductase Dual Inhibitor Improving Obesity and Metabolic Dysfunction in Vivo, Journal of medicinal chemistry 61, 3609-3625. 5.896 2018-05-25
169 Carroll Dennis , Watson Brooke , Togami Eri*, Daszak Peter , Mazet Jonna A. K. , Chrisman Cara J. , Rubin Edward M. , Wolfe Nathan , Morel Carlos M. , Gao George F. , Burci Gian Luca , Fukuda Keiji , Auewarakul Prasert , and Tomori Oyewale. (2018) Building a global atlas of zoonotic viruses, Bull. World Health Organ. 96, 292-294. 5.925 2018-05-25
170 Feng Zhidi , Tian Juan , Han Libo , Geng Yuan , Sun Jie* , and Kong Zhaosheng*. (2018) The Myosin5-mediated actomyosin motility system is required for Verticillium pathogenesis of cotton, Environmental microbiology 20, 1607-1621. 5.965 2018-05-25
171 Li Wei , Fan Aili , Wang Long , Zhang Peng , Liu Zhiguo , An Zhiqiang , and Yin Wen-Bing*. (2018) Asperphenamate biosynthesis reveals a novel two-module NRPS system to synthesize amino acid esters in fungi, Chem. Sci. 9, 2589-2594. 8.733 2018-05-25
172 Wang Guangda , Wang Chaofeng , Liu Weiwei , Ma Yinping , Dong Li , Tian Juan , Yu Yanjun , and Kong Zhaosheng*. (2018) Augmin Antagonizes Katanin at Microtubule Crossovers to Control the Dynamic Organization of Plant Cortical Arrays, Curr. Biol. 28, 1311-+. 9.704 2018-05-25
173 Wang Fu-Xin*, Luo Yuan-Ming , Ye Zi-Qin , Cao Xue , Liang Jing-Nan , Wang Qian , Wu Yao , Wu Jia-He , Wang Hai-Yun , Zhang Min , Cheng Huan-Qing , and Xia Gui-Xian*. (2018) iTRAQ-based proteomics analysis of autophagy-mediated immune responses against the vascular fungal pathogen Verticillium dahliae in Arabidopsis, Autophagy 14, 598-618. 11.019 2018-05-25
174 Xue Qiong, Liu Xiao-Bin, Lao Yeh-Hsing, Wu Lin-Ping, Wang Dong, Zuo Zhen-Qiang, Chen Jun-Yu, Hou Jing, Bei Yuan-Yuan, Wu Xue-Fei, Leong Kam W., Xiang Hua, and Han Jing*. (2018) Anti-infective biomaterials with surface-decorated tachyplesin I, Biomaterials. 8.946 2018-05-25
175 Li Ruifeng#, Wijma Hein J.#, Song Lu#, Cui Yinglu, Otzen Marleen, Tian Yu’e, Du Jiawei, Li Tao, Niu Dingding, Chen Yanchun, Feng Jing, Han Jian, Chen Hao, Tao Yong, Janssen Dick B.*, and Wu Bian*. (2018) Computational redesign of enzymes for regio- and enantioselective hydroamination, Nature Chemical Biology. 14.519 2018-05-23
176 Tian Xiuyun#, He Guang-Jun#, Hu Pengjie#, Chen Lei, Tao Changyu, Cui Ying-Lu, Shen Lan, Ke Weixin, Xu Haijiao, Zhao Youbao, Xu Qijiang, Bai Fengyan, Wu Bian, Yang Ence, Lin Xiaorong, and Wang Linqi*. (2018) Cryptococcus neoformans sexual reproduction is controlled by a quorum sensing peptide, Nature Microbiology. 0.000 2018-05-23
177 Zhao Min , Zhang Hangjie , Liu Kefang , Gao George F. , and Liu William J.*. (2017) Human T-cell immunity against the emerging and re-emerging viruses, Sci. China-Life Sci. 60, 1307-1316. 2.014 2018-05-16
178 Zhao Min , Zhang Hangjie , Liu Kefang , Gao George F. , and Liu William J.*. (2017) Human T-cell immunity against the emerging and re-emerging viruses, Sci. China-Life Sci. 60, 1307-1316. 2.014 2018-05-16
179 Zhang Ting , Zhang Bosen , Hua Chenlei , Meng Pei , Wang Sheng , Chen Zhirong , Du Yejuan , Gao Feng*, and Huang Jiafeng*. (2017) VdPKS1 is required for melanin formation and virulence in a cotton wilt pathogen Verticillium dahliae, Sci. China-Life Sci. 60, 868-879. 2.014 2018-05-16
180 Xiao Jin , Zhang Lei , Wang Zhenbao , Xiang Wangzhen , Lu Ping , Zhao Yingze , Han Min , Ma Airong , Qi Peng , Wang Ming , Gao George F.*, and Liu William J.*. (2017) Conserved peptides enhance immune efficiency of inactive vaccines against emerging avian influenza viruses in chicken, Sci. China-Life Sci. 60, 1340-1347. 2.014 2018-05-16
181 Wang Haiyuan , Han Min , Qi Jianxun , Hilgenfeld Rolf , Luo Tingrong , Shi Yi , Gao George F. *, and Song Hao*. (2017) Crystal structure of the C-terminal fragment of NS1 protein from yellow fever virus, Sci. China-Life Sci. 60, 1403-1406. 2.014 2018-05-16
182 Shi Weifeng*, Li Juan , Zhou Hong , and Gao George F. (2017) Pathogen genomic surveillance elucidates the origins, transmission and evolution of emerging viral agents in China, Sci. China-Life Sci. 60, 1317-1330. 2.014 2018-05-16
183 Liu William J.*, and Liu Di*. (2017) The triphibious warfare against viruses, Sci. China-Life Sci. 60, 1295-1298. 2.014 2018-05-16
184 Li Min , Wang Xin , Wang Qihui , Yu Lei , Wang Lanfeng , Yan Jinghua , Zhang Fuchun , Zhang Linqi , Gao George F. , and Jin Xia*. (2017) Both structure and function of human monoclonal antibodies contribute to enhancement of Zika virus infectivity in vitro, Sci. China-Life Sci. 60, 1396-1398. 2.014 2018-05-16
185 Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Xu Baiqing , Wang Ninglian , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Xing Tingting , Guo Bixi , and Liu Xiaobo. (2017) Description of Conyzicola nivalis sp nov., isolated from glacial snow, and emended description of the genus Conyzicola and Conyzicola lurida, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 2818-2822. 2.488 2018-05-16
186 Hu Weiming* , Samac Deborah A. , Liu Xingzhong , and Chen Senyu*. (2017) Microbial communities in the cysts of soybean cyst nematode affected by tillage and biocide in a suppressive soil, Applied Soil Ecology 119, 396-406. 3.224 2018-05-16
187 Wang R. Y.*. (2017) Meeting report: Food biotechnology training in developing countries - from genomics to synthetic biology, Biotechnology Journal 12. 3.673 2018-05-16
188 Xue Yong , He Tingchao , Yu Kai , Zhao Ai , Zheng Wei , Zhang Yumei*, and Zhu Baoli*. (2017) Association between spicy food consumption and lipid profiles in adults: a nationwide population-based study, British Journal of Nutrition 118, 144-153. 3.784 2018-05-16
189 Xie Chuanmiao , Zhang Ge , Zhang Yuman , Song Xiaoguang , Guo Hongyan , Chen Xiaoying*, and Fang Rongxiang*. (2017) SRWD1, a novel target gene of DELLA and WRKY proteins, participates in the development and immune response of rice (Oryza sativa L.), Sci. Bull. 62, 1639-1648. 4.000 2018-05-16
190 Zhang Bo , Yue Lei , Zhou Liguang , Qi Lei , Li Jie , and Dong Xiuzhu*. (2017) Conserved TRAM Domain Functions as an Archaeal Cold Shock Protein via RNA Chaperone Activity, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-05-16
191 Zhang Can , Diao Yongzhao , Wang Weizhen , Hao Jianjun , Imran Muhammad , Duan Hongxia , and Liu Xili*. (2017) Assessing the Risk for Resistance and Elucidating the Genetics of Colletotrichum truncatum That Is Only Sensitive to Some DMI Fungicides, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-05-16
192 Wen Yaqin , Wang Lin , Jin Yue , Zhang Jinzhen , Su Lei , Zhang Xiaoling, Zhou Jinhui* , and Li Yi*. (2017) The Microbial Community Dynamics during the Vitex Honey Ripening Process in the Honeycomb, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-05-16
193 Li Ran, Reddy Vaishnavi Amarr, Jin Jingjing, Rajan Chakaravarthy, Wang Qian, Yue Genhua, Lim Chin Huat, Chua Nam-Hai, Ye Jian*, and Sarojam Rajani*. (2017) Comparative transcriptome analysis of oil palm flowers reveals an EAR-motif-containing R2R3-MYB that modulates phenylpropene biosynthesis, BMC plant biology 17, 219. 4.541 2018-05-16
194 Gong Ting , Xu Xiaoqing , Che You , Liu Ruihua , Gao Weixia , Zhao Fengjie , Yu Huilei , Liang Jingnan , Xu Ping , Song Cunjiang , and Yang Chao*. (2017) Combinatorial metabolic engineering of Pseudomonas putida KT2440 for efficient mineralization of 1,2,3-trichloropropane, Sci Rep 7. 4.847 2018-05-16
195 Zhang Shan, Zou Zhengzhong , Kreth Jens , and Merritt Justin*. (2017) Recombineering in Streptococcus mutans Using Direct Repeat-Mediated Cloning-Independent Markerless Mutagenesis (DR-CIMM), Front. Cell. Infect. Microbiol. 7. 4.918 2018-05-16
196 Zhang Z. F., Liu F., Zhou X., Liu X. Z., Liu S. J., and Cai L.*. (2017) Culturable mycobiota from Karst caves in China, with descriptions of 20 new species, Persoonia 39, 1-31. 7.097 2018-05-16
197 Wang M.# , Liu F.# , Crous P. W. , and Cai L.*. (2017) Phylogenetic reassessment of Nigrospora: Ubiquitous endophytes, plant and human pathogens, Persoonia 39, 118-142. 7.097 2018-05-16
198 Sheng Xiangpeng , ..., Yan Jinghua , Gao George Fu , Shao Feng , and Hu Ronggui*. (2017) Bacterial effector NleL promotes enterohemorrhagic E. coli-induced attaching and effacing lesions by ubiquitylating and inactivating JNK, PLoS Pathog. 13. 7.456 2018-05-16
199 Li Xiangdong , Yang Fanli, ..., Lu Guangwen , Gao George F. , Shi Yi*, and Tian Kegong*. (2017) Two classes of protective antibodies against Pseudorabies virus variant glycoprotein B: Implications for vaccine design, PLoS Pathog. 13. 7.456 2018-05-16
200 Song Hao , Qi Jianxun , Xiao Haixia , Bi Yuhai , Zhang Wei , Xu Ying , Wang Fei , Shi Yi , and Gao George F.*. (2017) Avian-to-Human Receptor-Binding Adaptation by Influenza A Virus Hemagglutinin H4, Cell reports 20, 1201-1214. 8.728 2018-05-16
201 Xu Yiming*, Wang Yong , Yan Siyuan , ..., Jiang Xuejun , Boison Detlev , Weber Christian , Wu Chaodong , and Huo Yuqing*. (2017) Intracellular adenosine regulates epigenetic programming in endothelial cells to promote angiogenesis, Embo Molecular Medicine 9, 1263-1278. 9.507 2018-05-16
202 Liu Zhiping, ..., Jiang Xuejun , Sun Ye , Sodhi Akrit , Smith Lois , Hong Mei*, and Huo Yuqing*. (2017) Endothelial adenosine A2a receptor-mediated glycolysis is essential for pathological retinal angiogenesis, Nat. Commun. 8. 13.092 2018-05-16
203 Qiang Lihua, Wang Jing, Zhang Yong, Ge Pupu, Chai Qiyao, Li Bingxi, Shi Yi, Zhang Lingqiang, Gao George Fu, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis Mce2E suppresses the macrophage innate immune response and promotes epithelial cell proliferation, Cellular & molecular immunology. 5.258 2018-05-16
204 Chai Qiyao, Zhang Yong, and Liu Cui Hua*. (2018) Mycobacterium tuberculosis: An Adaptable Pathogen Associated With Multiple Human Diseases, Front. Cell. Infect. Microbiol. 8. 4.918 2018-05-16
205 Zhao Peng*, Zhuang Wen-Ying , Bau Tolgor*, and Yu Xiao-Dan. (2017) DNA Barcoding of the Economically Important Leucocalocybe mongolica to Prevent Mushroom Mislabeling, Chiang Mai J. Sci. 44, 1201-1209. 0.548 2018-05-15
206 Zhai Fengyan , Guo Yinglan , Liu Yingjie , and Li Honglian*. (2017) Pseudocercospora lysidices sp nov on Lysidice rhodostegia from China, Mycotaxon 132, 775-778. 0.726 2018-05-15
207 Zhang Y. B., and Zhuang W. Y.*. (2017) Four new species of Trichoderma with hyaline ascospores from southwest China, Mycosphere 8, 1914-1929. 0.886 2018-05-15
208 Daranagama D. A., Tian Q., Liu X. Z., and Hyde K. D.*. (2017) Towards a natural classification of Amplistromataceae, Mycosphere 8, 1392-1402. 0.886 2018-05-15
209 Nie Y., Tang X. X., Liu X. Y.*, and Huang B.*. (2017) A new species of Conidiobolus with chlamydospores from Dabie Mountains, Eastern China, Mycosphere 8, 809-816. 0.886 2018-05-15
210 Li Ling , Guo Mei , Wang Xiaoguang , Zhang Xinhua , and Liu Tieling*. (2017) EFFECTS AND MECHANISM OF 1-METHYLCYCLOPROPENE AND ETHEPHON ON SOFTENING IN AILSA CRAIG TOMATO FRUIT, Journal of Food Processing and Preservation 41. 0.933 2018-05-15
211 Jiang Xianzhang , Liu Hongjiao , Niu Yongchao , Hu Meirong , Qi Feng , Zhang Mingliang*, Huang Jianzhong , and Tao Yong*. (2017) Determination of Temperature Sensitive Plasmid Copy Number in Escherichia coli by Absolute and Relative Real Time Quantitation PCR, Jundishapur Journal of Microbiology 10. 0.972 2018-05-15
212 Cheng Y., Gao Y., Liu X. Y., Wang G. Y., Zhang G. Q.*, and Gao S. Q. (2017) Rhinocerebral mucormycosis caused by Rhizopus arrhizus var. tonkinensis, Journal De Mycologie Medicale 27, 586-588. 1.004 2018-05-15
213 Zeng Zhao-Qing , and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Two new species of Neocosmospora from China, Phytotaxa 319, 175-183. 1.267 2018-05-15
214 Sun Bind-Da , Zhou Yu-Guang* , and Chen Amanda-Juan*. (2017) Bisifusarium tonghuanum (Nectriaceae), a novel species of Fusarium-like fungi from two desert oasis plants, Phytotaxa 317, 123-129. 1.267 2018-05-15
215 Liang Lili , Zhang Zhenzhu , Li Jiandong , Wu Jiaoxiang , Wang Likui , Huang Wenlin , and Gao Shijuan*. (2017) Direct binding of RNF8 to SUMO2/3 promotes cell survival following DNA damage, Molecular medicine reports 16, 8385-8391. 1.718 2018-05-15
216 Wang Ya-Nan*, He Wei-Hong , An Ming-Li , Tian Wen-Yu , You Xiao-Yan , Ying Fang-Qing , Guo Jing , and Gong Tao. (2017) Chryseobacterium zhengzhouense sp. nov., isolated from groundwater of a well in a vegetable field (vol 109, pg 1299, 2016), Antonie Van Leeuwenhoek 110, 175-175. 1.879 2018-05-15
217 Xu Lin , Wu Yue-Hong , Zhou Yu-Guang , Cheng Hong , Liu Qian , Zhou Peng , Wu Min , Cheng Lei*, and Xu Xue-Wei*. (2017) Complete genome sequence of Erythrobacter gangjinensis CGMCC 1.15024(T) with two chromosomes, Marine Genomics 34, 15-18. 1.987 2018-05-15
218 Yin Shouliang , Wang Xuefeng , Shi Mingxin , Yuan Fang , Wang Huizhuan , Jia Xiaole , Yuan Fang , Sun Jinliang , Liu Tiejun , Yang Keqian , Zhang Yuxiu*, Fan Keqiang*, and Li Zilong*. (2017) Improvement of oxytetracycline production mediated via cooperation of resistance genes in Streptomyces rimosus, Sci. China-Life Sci. 60, 992-999. 2.014 2018-05-15
219 Obameso Joseph O. , Li Hong , Jia Hao , Han Min , Zhu Shiyan , Huang Canping , Zhao Yuhui , Zhao Min , Bai Yu , Yuan Fei , Zhao Honglan , Peng Xia , Xu Wen , Tan Wenjie , Zhao Yingze , Yuen Kwok-Yung , Liu William J. , Lu Lin*, and Gao George F.*. (2017) The persistent prevalence and evolution of cross-family recombinant coronavirus GCCDC1 among a bat population: a two-year follow-up, Sci. China-Life Sci. 60, 1357-1363. 2.014 2018-05-15
220 Du Xuan , Wang Sheng , Gao Feng , Zhang Lisha , Zhao Jian-Hua , Guo Hui-Shan* , and Hua Chenlei*. (2017) Expression of pathogenesis-related genes in cotton roots in response to Verticillium dahliae PAMP molecules, Sci. China-Life Sci. 60, 852-860. 2.014 2018-05-15
221 Wang Shan, Peng Zhiqiang, Wang Siying, Yang Lihua, Chen Yuhan, Kong Xue, Song Shanshan, Pei Pei, Tian Chunyan, Yan Hui, Ding Peipei, Hu Weiguo, Liu Cui Hua, Zhang Xin, He Fuchu, Zhang Lingqiang*. (2018) KRAB-type zinc-finger proteins PITA and PISA specifically regulate p53-dependent glycolysis and mitochondrial respiration. Cell Research. 14.331 2018-03-12
222 Xu Heng, Yuan Zhen-Zhen, Ma Xiao, Wang Chi, Suo You-Rui, Wang Hong-Lun, Wang Xiao-Yan*, and Bai Bo*. (2017) Triterpenoids with antioxidant activities from Myricaria squamosa, Journal of Asian natural products research, 1-7 1.029 2018-01-12
223 Shang Xiuling, Chai Xin, Lu Xuemei, Li Yuan, Zhang Yun, Wang Guoqiang, Zhang Chen, Liu Shuwen, Zhang Yu, Ma Jiyin, and Wen Tingyi*. (2017) Native promoters of Corynebacterium glutamicum and its application in L-lysine production, Biotechnology letters. 1.810 2018-01-10
224 Kan Jinhong, Fang Rongxiang*, and Jia Yantao*. (2017) Interkingdom signaling in plant-microbe interactions, Science China. Life sciences 60, 785-796. 2.014 2018-01-10
225 Cao Jidong, Yu Yongqi, Huang Junkai, Liu Rui, Chen Yan, Li Suiyan*, and Liu Jun*. (2017) Genome re-sequencing analysis uncovers pathogenecity-related genes undergoing positive selection in Magnaporthe oryzae, Science China. Life sciences 60, 880-890. 2.014 2018-01-10
226 Duan Xuefeng#, Li Shihua#, Wong Gary, Wang Dongfang, Wang Haoyu, Lu Jiao, Bi Yuhai, Lu Xuancheng, Shi Yi, Yan Jinghua, Fang Min*, and Gao George Fu*. (2017) Natural killer cells are activated and play a protective role against ZIKA virus infection in mice, Sci. Bull. 62, 982-984. 4.000 2018-01-10
227 Lu Jiao, Duan Xuefeng, Zhao Wenming, Wang Jing, Wang Haoyu, Zhou Kai, and Fang Min*. (2017) Aged Mice are More Resistant to Influenza Virus Infection due to Reduced Inflammation and Lung Pathology, Aging and Disease. 4.100 2018-01-10
228 Xu Ning, Luo Xuming, Li Wen, Wang Zongyi, and Liu Jun*. (2017) The bacterial effector AvrB-induced RIN4 hyperphosphorylation is mediated by receptor-like cytoplasmic kinase complex in Arabidopsis, Molecular plant-microbe interactions : MPMI. 4.598 2018-01-10
229 Peng Shanxin#, Wang Jing#, Wei Songtao, Li Changfei, Zhou Kai, Hu Jun, Ye Xin, Yan Jinghua, Liu Wenjun, Gao George F., Fang Min*, and Meng Songdong*. (2017) Endogenous Cellular microRNAs Mediate Antiviral Defense against Influenza A Virus, Molecular Therapy - Nucleic Acids. 5.794 2018-01-10
230 Sun Li-Yan, Sun Xiang*, and Guo Liang-Dong. (2017) Capitulocladosporium clinodiplosidis gen. et sp. nov., a hyphomyceteous ustilaginomycete from midge, Mycol. Prog. 1.632 2018-01-08
231 Qian Wei, Chen Xiaoya, Fang Rongxiang, and Kang Le*. (2017) Manipulation of biotic signaling: a new theory for smarter pest control, Science China. Life sciences 60, 781-784. 2.014 2018-01-08
232 Niu Guoqing, Zheng Jiazhen, and Tan Huarong*. (2017) Biosynthesis and combinatorial biosynthesis of antifungal nucleoside antibiotics, Science China. Life sciences 60, 939-947. 2.014 2018-01-08
233 Li Yue, and Tan Huarong*. (2017) Biosynthesis and molecular regulation of secondary metabolites in microorganisms, Science China. Life sciences 60, 935-938. 2.014 2018-01-08
234 Zheng Huan-Di, and Zhuang Wen-Ying*. (2017) Chlorovibrissea korfii sp. nov. from northern hemisphere and Vibrissea flavovirens new to China, MycoKeys 26, 1-11. 2.133 2018-01-08
235 Peng Bao-Yu, Pan Yue, Li Ru-Jiao, Wei Jin-Wei, Liang Fang, Wang Li, Wang Fang-Fang, and Qian Wei*. (2017) An Essential Regulatory System Originating from Polygenic Transcriptional Rewiring of PhoP-PhoQ of Xanthomonas campestris, Genetics 206, 2207-2223. 5.092 2018-01-08
236 Liu Chang, Zhang Bo, Liu Yi-Ming, Yang Ke-Qian, and Liu Shuang-Jiang*. (2017) New Intracellular Shikimic Acid Biosensor for Monitoring Shikimate Synthesis in Corynebacterium glutamicum, ACS Synth. Biol. 5.267 2018-01-08
237 Yin Kangquan, Gao Caixia*, and Qiu Jin-Long*. (2017) Progress and prospects in plant genome editing, Nature plants 3, 17107. 10.300 2018-01-08
238 Li Jingjing, Li Yue, Niu Guoqing, Guo Heng, Qiu Yanping, Lin Zhi, Liu Wen*, and Tan Huarong*. (2018) NosP-Regulated Nosiheptide Production Responds to Both Peptidyl and Small-Molecule Ligands Derived from the Precursor Peptide, Cell chemical biology 6.809 2018-01-05
239 Jiang Shu-Hua , Wei Xin-Li , and Wei Jiang-Chun*. (2017) A new species and two new records of Strigula (lichenized Ascomycota) from China, Mycoscience 58, 391-397. 1.248 2018-01-05
240 Dong Xiaoming , Song Xinhua* , and Dong Caihong. (2017) Nutritional Requirements for Mycelial Growth of Milk-White Toothed Mushroom, Irpex lacteus (Agaricomycetes), in Submerged Culture, International journal of medicinal mushrooms 19, 829-838. 1.484 2018-01-05
241 Chin Joyce Seow Fong , Sinha Sheetal , Nalaparaju Anjaiah , Yam Joey Kuok Hoong , Qin Zhiqiang , Ma Luyan , Liang Zhao-Xun , Lu Lanyuan , Bhattacharjya Surajit, and Yang Liang*. (2017) Pseudomonas aeruginosa Psl Exopolysaccharide Interacts with the Antimicrobial Peptide LG21, Water 9. 2.056 2018-01-05
242 Lin Jie , Zhang Xiamei , Song Bingran, Xue Wei , Su Xiaoyun , Chen Xiuzhen*, and Dong Zhiyang*. (2017) Improving cellulase production in submerged fermentation by the expression of a Vitreoscilla hemoglobin in Trichoderma reesei, AMB Express 7. 2.332 2018-01-05
243 Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Xu Baiqing , Wang NingLian , Jiao Nianzhi , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Liu Xiaobo , Li Jilde , and Sun Jia. (2017) Hymenobacter frigidus sp nov., isolated from a glacier ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 4121-4125. 2.488 2018-01-05
244 Gu Zhengquan , Liu Yongqin* , Xu Baiqing , Wang NingLian , Jiao Nianzhi , Shen Liang , Liu Hongcan , Zhou Yuguang , Liu Xiaobo , Li Jilde , and Sun Jia. (2017) Massilia glaciei sp nov., isolated from the Muztagh Glacier, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 4075-4079. 2.488 2018-01-05
245 Li Yan , Wang Qingbin , Liu Xingzhong , and Che Yongsheng*. (2017) Punctaporonins N-S, New Caryophyllene Sesquiterpenoids from Cytospora sp, Biomed Res. Int. 2.587 2018-01-05
246 Cheng Feiyue, Gong Luyao, Zhao Dahe, Yang Haibo, Zhou Jian, Li Ming*, and Xiang Hua*. (2017) Harnessing the native type I-B CRISPR-Cas for genome editing in a polyploid archaeon, Journal of Genetics and Genomics 44, 541-548. 3.236 2018-01-05
247 Kouam Arnaud F. , Yuan Fei , Njayou Frederic N. , He Hongtao , Tsayem Romeo F. , Oladejo Babayemi O. , Song Fuhang , Moundipa Paul F.* , and Gao George F. (2017) Induction of Mkp-1 and Nuclear Translocation of Nrf2 by Limonoids from Khaya grandifoliola C. DC Protect L-02 Hepatocytes against Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity, Front. Pharmacol. 8. 4.275 2018-01-05
248 Li Shanzhen , Shao Nana , Luo Yuanming , Liu Hongcan , Cai Shichun , and Dong Xiuzhu*. (2017) Transcriptome and Zymogram Analyses Reveal a Cellobiose-Dose Related Reciprocal Regulatory Effect on Cellulase Synthesis in Cellulosilyticum ruminicola H1, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-01-05
249 Han Wenyuan , Xu Yanqun , Feng Xu , Liang Yun X. , Huang Li , Shen Yulong , and She Qunxin*. (2017) NQO-Induced DNA-Less Cell Formation Is Associated with Chromatin Protein Degradation and Dependent on A(0)A(1)-ATPase in Sulfolobus, Front. Microbiol. 8, 1-12. 4.526 2018-01-05
250 Cai Binxiang , Bai Qingling , Chi Xiaojuan , Goraya Mohsan U. , Wang Long , Wang Song , Chen Biao , and Chen Ji-Long*. (2017) Infection with Classical Swine Fever Virus Induces Expression of Type III Interferons and Activates Innate Immune Signaling, Front. Microbiol. 8. 4.526 2018-01-05
251 Li Xin , Wu Bo , Chen Lizhao , Ju Ying , Li Changfei* , and Meng Songdong*. (2017) Urokinase-type plasminogen activator receptor inhibits apoptosis in triple-negative breast cancer through miR-17/20a suppression of death receptors 4 and 5, Oncotarget 8, 88645-88657. 5.312 2018-01-05
252 Gai Weiwei*, Zheng Wenwen*, Wang Chong*, Wong Gary, Song Yanyan, and Zheng Xuexing. (2017) Immunization with recombinant rabies virus expressing Interleukin-18 exhibits enhanced immunogenicity and protection in mice, Oncotarget 8, 91505-91515. 5.312 2018-01-05
253 Li Wei*, Wang Mengmeng, Pan Haoqin, Burgaud Gaetan, Liang Shengkang, Guo Jiajia, Luo Tian, Li Zhaoxia, Zhang Shoumei, and Cai Lei*. (2017) Highlighting patterns of fungal diversity and composition shaped by ocean currents using the East China Sea as a model, Molecular ecology. 6.644 2018-01-05
254 Liao Shenglong, Tao Xinglei, Ju Yingjiao, Feng Jie*, Du Wenbin*, and Wang Yapei*. (2017) Multichannel Dynamic Interfacial Printing: An Alternative Multicomponent Droplet Generation Technique for Lab in a Drop, ACS applied materials & interfaces. 7.823 2018-01-05
255 Hyde Kevin D. , Norphanphoun Chada , ..., Zhao Rui-Lin , and Mortimer Peter E.*. (2017) Fungal diversity notes 603-708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species, Fungal Divers. 87, 1-235. 9.104 2018-01-05
256 Mwaheb Mai A. M. A. , Hussain Muzammil , Tian Jianqing , Zhang Xiaoling , Hamid M. Imran , El-Kassim Nabil Abo , Hassan Gamal M. , Xiang Meichun*, and Liu Xingzhong*. (2017) Synergetic suppression of soybean cyst nematodes by chitosan and &ITHirsutella minnesotensis&IT via the assembly of the soybean rhizosphere microbial communities, Biol. Control 115, 85-94. 2.484 2018-01-05
257 Lu Yang, Liu Wei, Liang Hui, Zhao Shulong, Zhang Wei, Liu Jia, Jin Cheng*, and Hu Hongyan*. (2017) NDM-1 encoded by a pNDM-HN380-like plasmid pNDM-BJ03 in clinical Enterobacter cloacae, Diagn Microbiol Infect Dis. 2.488 2018-01-05
258 Xing Tingting , Liu Yongqin*, Wang Ninglian , Xu Baiqing , Liu Keshao , Shen Liang , Gu Zhengquan , Guo Bixi , Zhou Yuguang , and Liu Hongcan. (2017) Erythrobacter arachoides sp nov., isolated from ice core, Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 67, 4235-4239. 2.488 2018-01-05
259 Tian Jianqing , Wu Bing , Chen Huai , Jiang Na , Kang Xiaoming , and Liu Xingzhong*. (2017) Patterns and drivers of fungal diversity along an altitudinal gradient on Mount Gongga, China, J. Soils Sediments 17, 2856-2865. 2.703 2018-01-05
260 Tariq Akash*, Sadia Sehrish , Pan Kaiwen , Ullah Ihteram , Mussarat Sakina , Sun Feng , Abiodun Olatunji Olusanya , Batbaatar Altanzagas , Li Zilong , Song Dagang , Xiong Qinli , Ullah Riaz , Khan Suliman , Basnet Buddha Bahadur , Kumar Brawin , Islam Rabiul , and Adnan Muhammad. (2017) A systematic review on ethnomedicines of anticancer plants, Phytother. Res. 31, 202-264. 2.737 2018-01-05
261 Wei Xin-Li*, Leavitt Steven D., Huang Jen-Pan, Esslinger Theodore L., Wang Li-Song, Moncada Bibiana, Lücking Robert, Divakar Pradeep K., and Lumbsch H. Thorsten. (2017) Parallel Miocene-dominated diversification of the lichen-forming fungal genus Oropogon (Ascomycota: Parmeliaceae) in different continents, Taxon 66, 1269-1281 2.959 2018-01-05
262 Liu Li , Liu Ruixing , Basnet Buddha Bahadur , Bao Li , Han Junjie , Ren Jinwei , Zeng Zhaoqing , Zhuang Wenying , and Liu Hongwei*. (2017) A new seco-pimarane diterpene and four new beta-resorcylic acid lactones from a fungicolous Hypomyces subiculosus, RSC Adv. 7, 51986-51992. 3.257 2018-01-05
263 Wong Gary, Mendoza Emelissa J, Plummer Francis A, Gao George F, Kobinger Gary P*, and Qiu Xiangguo. (2017) From bench to almost bedside: the long road to a licensed Ebola virus vaccine, Expert opinion on biological therapy, 1-15. 3.347 2018-01-05
264 Zhang Caili#, Zhou Cheng#, Assavasirijinda Nilnate , Yu Bo , Wang Limin* , and Ma Yanhe. (2017) Non-sterilized fermentation of high optically pure D-lactic acid by a genetically modified thermophilic Bacillus coagulans strain, Microbial cell factories 16. 4.185 2018-01-05
265 Zhu Yaohua# , Wu Yan# , Chai Yan , Qi Jianxun , Peng Ruchao , Feng Wen-Hai* , and Gao George Fu*. (2018) The Postfusion Structure of the Heartland Virus Gc Glycoprotein Supports Taxonomic Separation of the Bunyaviral Families Phenuiviridae and Hantaviridae, J. Virol. 92. 4.272 2018-01-05